Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Absolutorium za 2015

30 czerwca 2016 roku na posiedzeniu XXII sesji Rady Gminy w Kobylance podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. Faktem tym Rada Gminy potwierdziła, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy za rok 2015, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Uchwałę absolutoryjną podjęto po wcześniejszym zapoznaniu radnych z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu roku 2015 oraz omówienia skróconego sprawozdania  złożonego na sesji absolutoryjnej

 Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy dowiaduje się, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie. Przed udzieleniem absolutorium odbyła się dyskusja z udziałem członków wszystkich Komisji Rady Gminy. Przedmiotem dyskusji były sprecyzowane wcześniej pytania stanowiące esencję przemyśleń wynikających z realizacji budżetu zawartego w sprawozdaniu z jego wykonania za 2015 rok. 

Pytania złożyli: Pani Anna Grzyb – radna z okręgu nr 8. [Kobylanka] oraz w imieniu Klubu Radnych „Twoja Kobylanka”  Pan Kleinowski Krzysztof. – radny okręgu nr-5. [Motaniec].  Najogólniej stwierdzić należy, iż pytania oscylowały wokoło zagadnień:


1.)    powodów wyższych wskaźników kosztowych w roku 2015 niż 2014,

2.)    przyczyn niewykonania założonych w planach dochodów,

3.)    przyczyn wzrostu wydatków szczególnie na oświatę i administrację publiczną,

4.)    powodów zastosowania wszelkiego rodzaju ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń,


W zakresie wyższych wskaźników kosztowych w roku 2015 stwierdzić należy że pytające Strony w sposób zadziwiający wyrugowały z pamięci  w okresie konstytuowania zapytań faktu, że kosztem roku 2015 były niezapłacone w roku 2014 zaległości. Ich wielkość była tak dalece niebezpieczna, że groziła zawaleniem się konstrukcji budżetu roku 2015. Całość spłaconych w roku 2015 a zaciągniętych przez poprzednia władzę w 2014 roku zobowiązań stanowiła kwotę 3.130.920,94 zł. Stanowiło to aż 16,07% wydatków i 18,75% rozchodów roku 2015. Oczywistą konsekwencją zaliczenie tak dużych spłat zaległości w ciężar budżetu 2015 roku odbiło się  wyższymi wskaźnikami kosztowymi, gdyż koszt budżetowy powstaje z chwilą jego zaksięgowania, co miało miejsce dopiero w roku 2015.


W części przyczyn niewykonania dochodowych założeń budżetowych zauważyć należy w pierwszym rzędzie, że budżet roku 2015 był konstruktem tak ustępującej jak i wstępującej władzy. Część dochodów np.: sprzedaż nieruchomości była weryfikowana w roku 2015 jedynie w nieznacznym zakresie. Nie weryfikowano budżetu jako całości. Zresztą nie było to możliwe z racji na kalendarz wyborczy, który pozostawił jedynie 3 tygodnie nowej Radzie Gminy na podjęcie uchwały budżetowej na rok 2015.  Nie znana jest np. przyczyna dlaczego w projekcie budżetu przekazanym nowej Radzie Gminy  znalazła się tak wysoka -bo wynosząca blisko 600 tyś zł- wartość dochodu z sprzedaży majątku,  a co jest –choćby- istotą zapytania z strony Klubu Radnych „Twoja Kobylanka”.


W zakresie wydatków na oświatę i administrację publiczną, zresztą niemal w każdej dziedzinie finansów publicznych koszty roku 2015 były niższe niż w roku 2014. Aby wykazać tą zależność, w udzielonych odpowiedziach uwzględniono wpływ wysokość zobowiązań roku 2014 obciążających rok 2015. Przy uwzględnieniu takiej zależności okazuje się, że efekt publiczny budżetu roku 2015 na każdej niemal płaszczyźnie realizacji zadań publicznych jest niewspółmiernie korzystniejszy, co wynika niezbicie z załączonych poniżej odpowiedzi.  


W zakresie ulg, zwolnień i odroczeń korzystano w roku 2015 z przysługującego wójtowi prawa którego naruszeń nie stwierdzono. Zaskoczeniem dla pytających był bardzo wysoki progres zobowiązań podatników w stosunku do budżetu Gminy jaki wykazano na koniec roku 2015. Otóż okazało się że w latach wcześniejszych (od 2011 roku) nie księgowano choć naliczano podatek od nieruchomości stanowiącej torfownię w Reptowie.  Jako, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 z uwagi na wybory które rozstrzygnęły  się w grudniu 2014 roku podpisywał nowy wójt zauważyłem występującą od kilku lat anomalię i włączyłem nieksięgowaną zaległość podatkową. Wynosiła ona 2.900.537,79 zł.  Ukrywana przez kilka lat stwarzała wrażenie wykazywania w latach wcześniejszych dobrych wskaźników zobowiązań liczonych do podatków ogółem, co niestety legło w gruzach z chwilą wykazania nieksięgowanej zaległości podatkowej. Zaległości podatkowe ogółem wynosiły odpowiednio: rok 2011/1,15 mln zł; rok 2012/1,38 mln zł; rok 2013/0,73 mln zł; rok 2014/3,98 mln zł; rok 2015/4,01 mln zł. Zatem uwzględniając ten odkryty a ukrywany czynnik można powiedzieć, że nieściągalność podatkowa za rok 2015 wyniosła jedynie (precyzyjnie) 35.211,27 zł co stanowi 0,14% wartości dochodu planowanego. Niestety, ogółem dla całej Gminy wynosi on w roku 2015, 16,80% dochodów planowanych. To bardzo wysoki wskaźnik dla budżetu 23,8 mln zł.


PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

 


 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30