Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.04.2019

II Sesja Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r.

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E


 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 30.11.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się II Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

3. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok – projekt nr 5/18.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 6/18.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy – projekt nr 7/18.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy – projekt nr 8/18.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 9/18.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 10/18.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 11/18.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 12/18.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 13/18.

14. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Drohomirecki
Transmisję na żywo można obejrzeć na naszym kanale YouTube - linkKlauzula informacyjna

Uczestnicy obrad Sesji Rady Gminy w Kobylance

Uprzejmie informuję, że na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy musicie Państwo mieć świadomość, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu będzie realizowane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji jawności działań organów gminy wynikających z przepisów prawa art. 11b ustawy z dnia 08 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

IV. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo :

− do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

− do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18 RODO,

− prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy że na podstawie obowiązujących przepisów nie przysługuje Pani/Panu prawo:

− do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO,

− do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO,

− do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, gdyż jest to technicznie niemożliwe.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające które pomagają nam w realizacji celu przetwarzania.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30