Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.07.2019

IX Sesja Rady Gminy w dniu 27.06.2019

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E


 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 27.06.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Wnioski do protokołu z sesji z dnia 30.05.2019 r.

5. Wystąpienie przedstawicieli Starostwa Powiatowego Stargard dotyczące współpracy Gminy Kobylanka ze Starostwem Stargardzkim.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

7. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Kobylanka za rok 2018.

10. Debata nad raportem o stanie gminy Kobylanka:

a) głosy radnych,

b) głosy mieszkańców.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania – projekt nr 40/19.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – projekt nr 41/19:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2018 rok,

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018,

d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok -– projekt nr 42./19:

a) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

c) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2018 – podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 43/19.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną – projekt nr 44/19.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – projekt nr 45/19.

17. Podjęcie uchwały – zmieniająca Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody - projekt nr 46/19.

18. Podjęcie uchwały – zmieniająca Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - projekt nr 47/19.

19. Podjęcie uchwały – zmieniająca Uchwałę Nr VIII/56/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych – projekt nr 48/19.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 49/19.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu – projekt nr 39/19.

22. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

 Alicja OrdonNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31