Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.07.2019

VI Sesja Rady Gminy w dniu 28.03.2018

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 28.03.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do protokołu z sesji z dnia 28.02.2019 r.

3. Fundusz sołecki - wykorzystanie, zwrot za rok 2018.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

5. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych – projekt nr 19/19.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. – projekt nr 20/19.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 – 2030 – projekt nr 21/19.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2019 r. – projekt nr 22/19.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 23/19.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo – projekt nr 24/19.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego – projekt nr 25/19.

14. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja OrdonNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31