Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 16.07.2019

VII Sesja Rady Gminy w dniu 18.04.2019

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 18.04.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.


 

Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do protokołu z sesji z dnia 28.02.2019 r. i 28.03.2019 r.

3. Kultura fizyczna, sport, stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

5. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. – projekt nr 26/19.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 – 2030 – projekt nr 27/19.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 28/19.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 29/19.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 30/19.

12. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad.


 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja OrdonNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31