Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 23.05.2019

XLV Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 21.06.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołów: z posiedzenia XLIII sesji Rady Gminy z dnia 26.04.2018 r. i XLIV Uroczystej sesji Rady Gminy z dnia 09.06.2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok - projekt nr 47/18:

a. rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok,

c. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - projekt nr 48/18:

a. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2017 roku,

b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka.

5. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

6. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok – projekt nr 49/18.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 - projekt nr 50/18.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw – projekt nr 51/18.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów – projekt nr 52/18.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka – projekt nr 53/18.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty – projekt nr 54/18.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka iokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – projekt nr 55/18.

15. Podjęcie uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 56/18.

16. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.


 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mariusz Ilnicki




Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Maj 2019
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31