Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 26.04.2019

XXV Sesja Rady Gminy


MIESZKAŃCY 
GMINY  KOBYLANKA
Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   27.10.2016  r. o godz. 9.00 w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXV  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy  z dnia 29.09.2016 r.  
3.Oświata w Gminie Kobylanka:
- sprawozdanie Wójta o realizacji zadań oświatowych za rok 2015/16
- informacja dyrektorów szkół o bieżącej pracy szkół.
4.Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
5.Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo – projekt nr  48/16.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok – projekt nr 49/16.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016-2023 – projekt nr  50/16.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy – projekt nr 51/16.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka  – projekt nr 52/16.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka  – projekt nr 53/16.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowościach: Bielkowo, Morzyczyn i Reptowo – projekt nr 54/16.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – projekt nr 55/16.
15.Podjęcie uchwały w sprawie – zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny  niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania  otrzymanej dotacji – projekt nr 56/16. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Szkół prowadzonych przez Gminę Kobylanka na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego  - projekt nr 57/16. 17.Podjęcie uchwały  w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia Gminy Kobylanka i Nadleśnictwa Kliniska pod nazwą „Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473” –projekt nr  58/16.
18.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela – projekt nr  59/16.  
19.Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
20.Analiza oświadczeń majątkowych na dzień 31.12.2015 r.
21.Wolne wnioski i informacje.
22.Zamknięcie obrad.          

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz KłosNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30