Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 19.10.2018

XXXVII Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E 
      
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   30.11.2017 r. o godz. 9.00 w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXXVII  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy  z dnia 26.10.2017 r.  
3. Program i kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej. Komunalny zasób mieszkaniowy – problemy i kierunki rozwoju.
4. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
5. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr  74/17.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Kliniska, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka – projekt nr 75/17.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka – projekt nr 76/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną – projekt nr 77/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty – projekt nr 78/17.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 79/17.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego likwidacji Lapidarium  w Kobylance i zamiany na park pamięci w ramach rewitalizacji Kobylanki – projekt nr 73/17.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie – projekt nr 80/17.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej – projekt nr 81/17.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół – projekt nr 82/17.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – projekt nr 83/17.
18. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.          


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz IlnickiKalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31