Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 24.04.2019

Materiały do pobrania

Zadanie zostało wykonane ze środków WFOŚiGW
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  2. Ustawa z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiany niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897)
  3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka
  4. Deklaracja właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na obszarze Gminy Kobylanka, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe przez część roku
  6. Oświadczenie  o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  7. Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  8. UCHWAŁA  z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  9. UCHWAŁA NR XIV/92/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30