Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Przepisy i harmonogram wdrażania

Zadanie zostało wykonane ze środków WFOŚiGW

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Rok 2012 ma być rokiem przygotowania się Gminy Kobylanka do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

Cel zmiany ustawy:
  • objęcie wszystkich mieszkańców sprawnym systemem odbioru odpadów,
  • stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
  • łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
  • informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
  • wyeliminowanie dzikich wysypisk,
  • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Obowiązki Gminy Kobylanka

Obowiązkiem Gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą samorządowi przejąć nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Od 1 lipca 2013 r. wybrana firma zacznie odbierać od mieszkańców oraz zorganizowanego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów, nieczystości stałe każdej wielkości i każdego rodzaju.

Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów, do których jesteśmy zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:
  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %.
Ponadto do końca 2020 roku powinniśmy zredukować ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska do 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31