Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 25.06.2019

Pytania i odpowiedzi

Zadanie zostało wykonane ze środków WFOŚiGW

1. Dlaczego zmieniono ustawę?
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.


2. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


3. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Gmina Kobylanka zorganizuje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów, gdzie można będzie przekazać niepotrzebny sprzęt RTV i AGD oraz inne problemowe odpady. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina udostępni na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


4. Czy muszę selekcjonować odpady?
Tak. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury, tworzywa sztucznego i metalu, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji jest obowiązkowe na całym obszarze Gminy Kobylanka. Obowiązkowe jest odrębne zbieranie odpadów w urządzeniach takich jak: pojemniki i worki.


5. Skąd wezmę pojemniki na śmieci?
Pojemniki i worki odpowiednio oznakowane do prowadzenia selektywnej zbiórki, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.


6. Co się stanie z odpadami budowlanymi?
Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do administracji budowlano – architektonicznej, będą mogły być dostarczone do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów, do specjalnego pojemnika odpłatnie. Odpady, które nie spełniają tej definicji (np. z budów), będą odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Kobylanka na prowadzenie tego typu działalności, po uprzednim zgłoszeniu przedsiębiorcy 
w celu podstawienia stosownego pojemnika.


7. Jak często odpady będą odbierane?
Od lipca 2013 roku ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców (podając do ich wiadomości harmonogram):

1) z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz terenów i posesji będących pod zarządem gminnym:
  • odpady zmieszane – co dwa tygodnie,
  • odpady zbierane selektywnie w workach – co 4 tygodnie,
  • pozostałe odpady zbierane selektywnie – w wyznaczonych terminach w/g harmonogramu i w razie potrzeby z punktu GPZO;

2) z nieruchomości zamieszkałych sezonowo – odpady będą zbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • odpady zmieszane - co dwa tygodnie,
  • odpady selektywne w workach - co 4 tygodnie,

3) zarządzający obszarem przeznaczonym do użytku publicznego ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię, niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy.


8. W jaki sposób Gmina Kobylanka ustali wysokość opłaty za zarządzanie odpadami komunalnymi?
Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Złożona deklaracja będzie stanowiła podstawę dla gminy 
do wystawienia tytułu wykonawczego. Ponadto uchwalony zostanie termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy deklarację,  do dnia 31 stycznia 2013 r, oraz po wskazanym terminie -  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Wysokość opłat dodatkowych za odpady budowlano-remontowe, które będą mogły być dostarczane do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów zostanie ustalona w wyniku przetargu, który wygra przedsiębiorca i zatwierdzona uchwałą Rady Gminy.


9. Czy nastąpią zmiany dla instytucji?
Właściciele czy też najemcy/dzierżawcy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane - prowadzący działalność gospodarczą, szkoleniową, rekreacyjno - wypoczynkową lub też kierujący instytucjami, związkami, stowarzyszeniami itp. zobowiązani są do:
  • indywidualnego zawarcia umowy z przedsiębiorcą, świadczącym usługi w tym zakresie,
  • dostosowania pojemności pojemników na odpady do swoich indywidualnych potrzeb.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30