Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Oświadczenie z dnia 28.II.2017 r., do stanowiska radnego Krzysztofa Kleinowskiego

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA DO WYGŁOSZONEGO NA SESJI  RADY GMINY  W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU OŚWIADCZENIA RADNEGO KLEINOWSKIEGO KRZYSZTOFA  ORAZ  TREŚCI WYPOWIEDZIANYCH PRZED KAMERAMI TELEWIZJI POLSKIEJ TVP3, W DNIU 13 LUTEGO 2017 ROKU.


W związku oświadczeniem radnego Krzysztofa Kleinowskiego, złożonym na sesji Rady Gminy w dniu 26.I.2017 roku, z którego wynikało, że brak jest woli wójta do współpracy z mieszkańcami, sołtysami i radnymi,  oraz  związane z tym oświadczeniem opuszczenie przez radnego Kleinowskiego, reprezentującego okręg wyborczy nr 5 - Motaniec obrad plenarnych wraz z innymi radnymi,  którymi są:

1.) Andrzej Adamczyk, reprezentujący okręg wyborczy nr 4 – Kunowo; 

2.) Dariusz Dąbkowski, reprezentujący okręg wyborczy nr 15 –Reptowo;

3.) Czesława Maria Grabowska, reprezentująca okręg wyborczy nr 1 4 –Reptowo, Cisewo, Wielichówko;

4.) Aneta Nelke, reprezentująca okręg wyborczy nr 2 – Jęczydół,

5.) Agnieszka Grzyb, reprezentująca okręg wyborczy nr 8 – Kobylanka,

a wszyscy wyżej wymienieni – sześcioro - działając w porozumieniu i zmowie co do treści oświadczenia i konsekwencji opuszczenia obrad tj. niezatwierdzenia w terminie ustawowym budżetu Gminy na rok 2017,

 

a także, w związku z treścią oświadczenia złożonego w dniu 13.II.2017 roku przez radnego Pana Krzysztofa Kleinowskiego przed kamerami polskiej telewizji publicznej TVP3, uzasadniającego zachowanie grupy radnych zrywających obrady sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia tego roku jeszcze przed dyskusją o  budżecie na rok 2017, a nadto, z którego – w sposób nie budzący wątpliwości - wynika, że cyt: „wójt w ogóle nie podszedł, przy tworzeniu budżetu w ogóle z nami nie współpracował […]”, 

 

a w jednym i drugim, tak w styczniu jak i lutym, działając z premedytacją ukierunkowaną na manipulowanie  Wspólnotą Mieszkańców Gminy Kobylanka, wykorzystując kłamstwo jako oręż walki z moją osobą za postawę z pierwszych chwil po ślubowaniu, kiedy odmówiłem przyjęcia propozycji korupcyjnej złożonej mi przez Pana  Krzysztofa Kleinowskiego, a polegającej na ustaleniu wysokiego wynagrodzenia za współpracę z środowiskiem które reprezentował i w imieniu którego do mnie przyszedł w trakcie przerwy sesyjnej,  o którym to fakcie niezwłocznie poinformowałem wysoką Radę w dniu sesji, tj. 10 grudnia 2014 roku, co także przypominałem niejednokrotnie na późniejszych sesjach Rady Gminy,

 

w związku z tym wszystkim,

a nadto jeszcze  z faktem, że nieposkramiana była do chwili obecnej oszczercza działalność środowiska znanego pod szyldem „Twoja Gmina Kobylanka”, środowiska biorącego zapewne swoją siłę, z bezdźwięcznie brzmiącego dookreślnika swojej nazwy tzn. – „Twoja”, …nie Moja, Nasza.

 

Wszystko to razem wzięte wymaga odpowiedzi, która jest zrazem – dla chcących dobrego,  wielkim zaproszeniem do  współpracy na najbliższe 2. Lata.

 

ODPOWIEDŹ


I.) Treść oświadczeń jest całkowicie nieprawdziwa. Współpracowałem z mieszkańcami, sołtysami i radnymi. (dowody rzeczowe: protest sołtysów, że p. Kleinowski nadużywa prawa do reprezentacji środowisk które wymienił  w oświadczeniu, protest i podpisy mieszkańców, uwzględnienie przez wójta większości z 62 złożonych wniosków do budżetu).


II.) Współpracowałem z organem uchwałodawczym, naczelną zinstytucjonalizowaną władzą Gminy Kobylanka jak również jej agendami w postaci Komisji, respektując wytyczne uchwały Rady Gminy z 2010 roku w sprawie procedury zatwierdzania budżetu. Złożenie projektu budżetu z opóźnieniem 24 dni nie można traktować jako ignorancji wójta dla instytucji tej Rady. Ustawodawca wyznacza co prawda wójtowi termin na dzień 15 listopada (art. 238 ust. 1 Ustawy), jednakże termin ten ma charakter jedynie instrukcyjny. O skali nieprzekraczalności terminu „15 listopada” świadczy fakt, iż np. w latach 2008-2012 w skali całego kraju, tylko odpowiednio: 60%, 57%, 51%, 64% i 75% wójtów (burmistrzów i prezydentów)  wypełniło terminowo ciążący na nich termin (źródło: samorządy.pap.pl).  Wykrzyczeć jednak głośno należy stosowaną praktykę, co dezawuuje tezę o zignorowaniu  Rady  przez wójta, że w poprzedniej całej kadencji władz samorządowych Kobylanki, projekt budżetu NIGDY nie był złożony w terminie „15 listopada”, a odpowiednio:  6.12.2010 r., 23.11.2011 r., 22.11.2012 r., 25.11.2013 r. i 28.11.2014 r. Nie znamy jednak  przypadku, aby budżet Gminy Kobylanka w latach wymienionych był nieuchwalony przez Radnych.

Przebieg procesu projektowania budżetu na rok 2017 z udziałem i zaangażowaniem wójta i jego służb dokumentują etapy przedstawione w tabeli.


 

L.p.

Przedmiot

Uczestnicy

Data

1

Obwieszczenie o przystąpieniu do prac projektowych w planowaniu budżetowym na rok 2017, pisma do jednostek organizacyjnych i komórek merytorycznych Urzędu

Wójt Gminy Kobylanka

30.08.2016 r.

2

Wnioski do projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 (wpłynęły 62 wnioski do budżetu)

Komórki merytoryczne Urzędu, Jednostki budżetowe Gminy, Instytucje Kultury, Sołectwa, Mieszkańcy, Stowarzyszenia, Instytucje, Organizacje, Przedsiębiorstwa

30.09.2016 r.

3

Prace projektowe: (zebranie i podsumowanie wniosków, prace  planistycznych na bazie informacji pozyskanych od dysponentów wyższego rzędu, analizy). Sformułowanie zbiorczego projektu budżetu  wraz z konstrukcją komplementarnych dokumentów okołobudżetowych, tj.  – planu inwestycyjnego i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

Referat Finansowy Urzędu Gminy Kobylanka, Skarbnik Gminy

01.10.2016 r. 15.11.2016 r.

4

Informacje o przebiegu prac nad projektem budżetu na rok 2017 i wyjaśnienie składane przez sekretarza urzędu oraz skarbnika w sprawie opóźnienia w jego złożeniu. Informacje dostali Przewodniczący RG  i RIO.

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

16.11.2016 r. 30.11.2016 r.

5

Prace projektowe – uwzględnienie wytycznych projektodawcy – Wójta Gminy Kobylanka

Referat Finansowy Urzędu Gminy Kobylanka, Skarbnik Gminy

16.11.2016 r. 08.12.2016 r.

6

Złożenie projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Wójt Gminy Kobylanka

09.12.2016 r.

7

Złożenie projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 do Rady Gminy Kobylanka

Wójt Gminy Kobylanka

12.12.2016 r.

8

Propozycja harmonogramu prac nad projektem budżetu na rok 2017

Przewodniczący Rady Gminy Kobylanka

14.12.2016 r.

9

Informacje do jednostek organizacyjnych o przyjętych w projekcie budżetu Gminy Kobylanka kwotach, celem doprecyzowania ich planów finansowych

Wójt Gminy Kobylanka

15.12.2016 r.

10

Dodatkowa informacja do projektu budżetu,  przekazana na wniosek i życzenie Przewodniczącej KRGiF p.Agnieszki Grzyb, w sprawie wykazu wniosków, które wpłynęły.

Wójt Gminy Kobylanka

 

pismem znak FN.300.9.2016.DU. udostępniono i przekazano  wykaz

20.12.2016 r.

12

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobylanka na 2017 rok – Uchwała Nr CCCLVII.702.2016 – Opinia pozytywna z uwagą.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

22.12.2016 r.

13

Opinia o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – Uchwała Nr CCCLVII.704.2016 – Opinia pozytywna.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

22.12.2016 r.

14

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – Uchwała Nr CCCLVII.703.2016- Opinia pozytywna.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

22.12.2016 r.

11

Przekazanie projektów  planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka

Szkoła Podstawowa w Kobylance, Szkoła Podstawowa w Kunowie, Zespół Szkół Publicznych w Reptowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance

22.12.2016 r.

15

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kobylanka z Wójtem i całym sztabem merytorycznym Urzędu, szczegółowe przedstawienie projektu budżetu na rok 2017, zapoznanie z projektem WPF oraz Indykatywnym Planem Rozwoju Kobylanki na lata 2017-2028, dyskusja

Rada Gminy Kobylanka, Wójt Gminy Kobylanka, Skarbnik Gminy,

Służby merytoryczne urzędu.

 

Protokół Komisji

27.12.2016 r.

16

Dodatkowa informacja do projektu budżetu,  na wniosek Przewodniczącej KRGiF p.Agnieszki Grzyb, w sprawie klasyfikacji wydatków inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na rok 2017 wraz ze wskazaniem finansowania ze źródeł pozabudżetowych.

Wójt Gminy Kobylanka

 

pismem znak FN.300.1.2017.DU. przekazano wykaz wydatków sporządzono i

04.01.2017 r.

17

Posiedzenie w sprawie projektu budżetu na rok 2017. Praca nad wnioskami Komisji.

Na posiedzenie nie poproszono Wójta Gminy Kobylanka.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 

Protokół Komisji

10.01.2017 r.

18

Wnioski o ujęcie w budżecie Gminy Kobylanka na rok 2017 zmniejszeń wydatków o kwotę ~2 mln zł w 13 działach budżetu oraz zwiększenia wydatków o tą sama kwotę na 9 nowych zadań inwestycyjnych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

11.01.2017 r.

19

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2017 wraz z autopoprawką do projektu WPF na lata 2017-2028 na podstawie wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, celem uzyskania pełnej zgodności pod względem prawnym – złożone do Rady Gminy Kobylanka

Wójt Gminy Kobylanka

17.01.2017 r.

20

Informacja ustna dla Przewodniczącej KRGiF p.Agnieszki Grzyb o nieprawomocności żądania ujęcia wniosków Komisji przez Wójta Gminy w projekcie budżetu jak również żądania uzasadnienia nieujęcia wniosków Komisji w autopoprawce. Poinformowano p. Przewodniczącą, że zgodnie z procedurą, złożone przez Komisję wnioski powinny zostać przegłosowane podczas obrad całej Rady Gminy Kobylanka.

Skarbnik Gminy

18.01.2017 r.

21

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Kobylanka, wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. W posiedzeniu KRGiF uczestniczył Skarbnik Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisja ds. Społecznych, Komisja Rewizyjna

23.01.2017 r. 25.01.2017 r.

22

Sesja Rady Gminy Kobylanka – zerwanie obrad

Rada Gminy Kobylanka

26.01.2017 r.

23

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2017, uwzględniająca część wniosków składanych przez Radnych w dniu 26.01.2017 r. jak też wcześniejszych wniosków KRGiF

Wójt Gminy Kobylanka

30.01.2017 r.

24

Informacja do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o nieuchwaleniu budżetu na rok 2017 przez Radę Gminy Kobylanka

Przewodniczący Rady Gminy Kobylanka

07.02.2017 r.

25

Przesłanie materiałów planistycznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Skarbnik Gminy

09.02.2017 r.

26

Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 2017 limitów na wydatki inwestycyjne, pismo znak FN.3020.1.2017.DU.

Wójt Gminy Kobylanka

10.02.2017 r.

27

Ustalenie budżetu zastępczego Gminy Kobylanka na 2017 rok

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

15.02.2017 r.

 


Wobec powyższego za dalece nieprawdziwe należy uznać stwierdzenia o braku współpracy, czy też nie przedstawieniu projektu przez wójta, w trakcie prac nad uchwaleniem budżetu na rok 2017. To Pan Kleinowski odmówił współpracy, nie uczestnicząc w wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady z wójtem i jego merytorycznym zapleczem w dniu 27.XII.2016 roku. W dniu 10.I.2017 roku, już z obecnością Pana Kleinowskiego, formułowane są wnioski destabilizujące cały złożony Radzie Gminy projekt budżetu.
Posiadał już on, od 20 dni, pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wnioski Komisji wprowadzają zmiany w 13. działach  na łączną kwotę aż!!! 1.980.400 zł. Wprowadzają też realizację 9 nowych zadań inwestycyjnych, z których 3 są zadaniami Starosty oraz Marszałka, …mimo, że ci ostatni odpowiedzieli negatywnie na złożone przez Gminę Kobylanka wnioski, o realizację tych wspólnych inwestycji. Ręce opadają L


Manipulacja o której mowa wyżej wspomagana jest w sposób ciągły w czasie i przestrzeni epatowaniem  mieszkańców, że wójt kłamie, kłamie i kłamie. Czyni się tak przy każdej możliwej sytuacji, tj. zebraniu z mieszkańcami - (radna Grabowska, w prasie lokalnej, na sesjach RG).  W taki też sposób, wyartykułowano głośno w przestrzeń publiczną niby zaproszenie wójta  na najważniejsze z posiedzeń Komisji Rady, kiedy to powstały „rozbójnicze” wnioski obalające budżet Gminy na 2017 rok, a wójt „Ignorant i kłamca” nie przyszedł.  Ta artykulacja i retoryka tegoż środowiska ostatecznie okazała się mistyfikacją, okupioną jednak ciągłym brakiem budżetu Gminy na 2017 rok.

 

Jeżeli tezy wywiedzione przez Pana Krzysztofa Kleinowskiego są nieprawdziwe, co – zdaje się - udowodniłem, zatem okłamanych przez niego radnych z grupy „Twoja Gmina Kobylanka”, zapraszam do współpracy ze mną. Budujmy wspólnie Naszą, „Dobrej Jakości” Gminę Kobylanka”.

 

Mirosław Przysiwek, wójt

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30