Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 12.2015

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (grudzień 2015).


I.Dotyczy gospodarki ściekami.

W dniu 15.XII.2015 roku miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli Zarządu Spółki MPGK Stargard z organem wykonawczym Gminy, w podnoszonej przez Gminę od połowy roku budżetowego, sprawie wysokości kosztów oczyszczania ścieków z terenu Kobylanki przez oczyszczalnię w Stargardzie.Narzucona przez MPGK ( Rada Gminy Kobylanka nie przyjęła w roku bieżącym stawek uchwałą) wysokość stawki jednostkowej w wysokości 5,18 zł m3 brutto, była podważana wieloma wystąpieniami pisemnymi. Należą do niech:


1. Wystąpienie Gminy do Prezesa MPGK z dnia 5 maja 2015 roku.

2. Odpowiedź udzielona Gminie Kobylanka z dnia 27 maja 2015 roku.

3. Interwencja Gminy do Instytucji pośredniczącej – WFOŚiGW z dnia

15 lipca2015 roku.

4. Informacja Gminy skierowana do Prezydenta Miasta Stargard z dnia

4 wrześnie 2015 roku.

5. Odpowiedź udzielona Gminie Kobylanka wg właściwości przez MPGK

z dnia 13 października 2015 roku.

6. Pismo do MPGK za pośrednictwem Prezydenta Stargardu z dnia

15 listopad 2015 roku.


W wyniku argumentów oraz konkretnych propozycji podnoszonymi przez Gminę na przestrzeni tego okresu, udało się doprowadzić do spotkania na którym ustalono, że operatorzy odpowiedzialni za określenie łącznej wysokość stawki za jednostkę ścieków wynoszącej obecnie 11.76 zł m3 czyli WoZ Goleniów (operator sieci kanalizacyjnej, cena 6,58 zł m3) i MPGK Stargard (operator oczyszczalni cena 5,18 zł m3) rozpoznają sprawę naliczania opłaty z uwzględnieniem przedkładanych argumentów. Rozważą inną metodę kalkulacji - choćby uwzględniającą jednostki stężenia nie zaś tylko jednostki objętość nieczystości, czy też z należytą starannością rozpoznają sprawę rozliczania wód infiltracyjno – eksfiltracyjnych i ich oddziaływanie na koszty ogólne przypadające na jednostkę ścieków w poszczególnych rejonach aglomeracji stargardzkiej. Skomplikowany charakter sprawy powoduje, że nowy sposób rozliczania znajdzie swoje odzwierciedlenie w dokumentach i zostanie określony do czasu procedowania Rady Gminy Kobylanka nad stawką za rok 2016/2017. Uznajemy, że dla aglomeracji Stargard powinny obowiązywać ujednolicone dla wszystkich partnerów aglomeracji zasady. Nie jest do zaakceptowania metoda rozliczania partnerów,w której oczyszczanie ścieku i zarządzanie 145 km sieci odzwierciedlone zostaje w stawce 6,27 zł m3 (miasto Stargard) a oczyszczanie ścieku i zarządzanie 37 km sieci sprowadzone zostało do 11,76 zł m3 (gmina Kobylanka) i to wszystko w ramach jednej aglomeracji stargardzkiej.

 

II.Spotkanie robocze w sprawie wspólnie realizowanej inwestycji drogowej wraz z jej przejęciem w zasób komunalny.


W dniu 14.XII.2015 roku miało miejsce spotkanie robocze z przedstawicielami Stowarzyszeniadziałającego na rzecz mieszkańców Osiedla Zalesie II (wspólnota mieszkaniowa od nr53 do 119). Spotkanie miało na celu wypracowanie stanowiska czy jest w ogóle możliwe, a jeżeli tak to w jakim zakresie i na jakich warunkach – przejęcie sieci komunikacji wewnętrznej Osiedla w zasób komunalny.Inspiracją do tego spotkania był projekt uchwały wójta Gminy Kobylanka z miesiąca marca/kwietnia br., wniesiony pod obrady Rady Gminy w sprawie przejęcia dróg na Osiedlu Horyzont i jej pozytywny wynik odnotowany podjęciem uchwały Rady Gminy w miesiącu listopadzie br.

Zaprezentowano zebranym stanowisko organu wykonawczego co do opracowywanej koncepcji w tym temacie na przyszłość. Otóż w zakresie strategii rozwojowej Gminy mieścić się powinno, i tej zasadzie hołduję, aby miejsca o wyraźnej koncentracji zabudowy bądź przygotowanych infrastrukturalnie pod zabudowę mieszkaniową były włączane i wiązane z Gminą poprzez siec komunikacyjną dróg gminnych. Na terenie Gminy odnotować można wiele miejsc takiej koncentracji. W wyniku braku spójności polityk: Inwestorów strategicznych (deweloperów) i Gminy, co powinno dokonywać się już na etapie przygotowań do realizacji inwestycji, utarł się zwyczaj ustanawiania części wspólnych dla obszarów funkcjonalnie odpowiadających definicjom dróg. Jest to praktyka rodząca w czasie negatywne konsekwencje dla osób zamieszkujących na tak skoncentrowanych obszarach. Cedowanie winy na złapanych w taką pułapkę mieszkańców i samo-zwalnianie się władzy lokalnej z odpowiedzialności za taki stan rzeczy uznaję za stan niepożądany i wymagający korekty na korzyść lokalnych społeczności tych zbiorowości. Korekta objawiać się powinna przejmowaniem w zasób komunalny określonych a ważnych z lokalnego (osiedlowego) punktu widzenia odcinków dróg po wcześniejszym ich wspólnym –Gminy i Wspólnoty–wykonaniu. To rozwiązanie dla stanów zastanych. Inny wzorzec postępowania inicjowany będzie w opracowywanej właśnie strategii rozwojowej – PRL 2016-2025. Uwzględnia ona wykupy gruntów stanowiących w przyszłości gminną sieć drogową, w którą wpięte będą liczne ale niewielkie enklawy wspólnot z odcinkami dróg wewnętrznych pozostających w ich prywatnym zarządzie.

Przykład: obszar mpzp Niedźwiedź. 

Uzgodniono:

Do połowy stycznia Gmina opracuje projekt umowy wspólnej realizacji uzgodnionego do przekazania Gminie odcinka drogi. Jest to już druga w roku bieżącym inicjatywa publiczno – prywatna porządkująca sprawy dróg w najbardziej newralgicznych obszarach o skoncentrowanej zabudowie indywidualnej.Pierwsza wyniknęła w początku tego roku z inicjatywy i determinacji mieszkańców Osiedla Zielonego. Inicjatywa ta uwzględniona jest już w budżecie gminy do realizacji w roku 2016.


 

III.Spotkanie robocze w sprawie organizacji ferii zimowych dla uczniów wszystkich szkół.


W dniu 14.XII.2015 roku miało miejsce spotkanie robocze z Zarządami: Fundacji Szczecińskiej oraz Klubu „Spartakus” w zakresie omówienia organizacji ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobylanka. Na bazie doświadczeń z roku ubiegłego oraz informacji uzyskiwanych od uczniów, uczestników zeszłorocznych ferii zimowych, do 15 stycznia 2016 roku, grupa robocza w skład której -poza wymienionymi Stronami- dodatkowo, wchodzą członkowie Zarządu Spółdzielni Socjalnej Reptowo opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy zajęć rekreacyjno wypoczynkowych. Uzgodniony koszt oferty nie może przekroczyć 40 tyś zł. Przewiduje się zorganizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dla 120 dzieci. Do dyspozycji organizatorów, animatorów, trenerów i instruktorów udostępnione zostaną pomieszczenia trzech szkół wraz z zapleczem socjalnym w Reptowie. Przewiduje się nieodpłatne korzystanie uczniów z uczestnictwa w zajęciach a nadto zapewnia się darmowe wyżywienia w ramach prowadzonych zajęć dla wszystkich uczestników ferii.


IV.Analiza oceny zasadności roszczeń co do zwrotu podatku VAT za okres 2011 roku.


Ocenie, w kontekście zasadności roszczeń co do podatku VAT poddano okres 2011 do 2015. Objęto oceną następujące inwestycje: sieci i przyłącza gazowe, świetlice wiejskie, boiska sportowe a nawet muszlę koncertową nad j.Miedwie.

Gmina wybudowane przez siebie sieci gazowe przyjęła na stan środków trwałych w dniu 29 grudnia 2011 r. a następnie tego samego dnia sprzedała na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu na podstawie umowy sprzedaży nr TR.16/W/1/2011. Przedmiotowa transakcja została opodatkowana przez Gminę podstawową stawką VAT. Na stan środków trwałych Gminy 29 grudnia 2011 r. przyjęto również przyłącza gazowe, które zostały przez Gminę sprzedane w dniu 22 listopada 2013 r.na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (następca prawny WSG) na podstawie umowy sprzedaży nr TI.11/W/1/2013. Przedmiotowa transakcja została przez Gminę również opodatkowana podstawową stawką VAT. Z uwagi, iż sieci gazowe zostały bezpośrednio po oddaniu do użytkowania sprzedane na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz WSG tj. wykorzystane do czynności opodatkowanej VAT, Gminie zasadniczo powinno już obecnie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT. Do końca bieżącego roku Gmina w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wystosuje zapytanie w kwestii opodatkowania VAT sprzedaży sieci oraz przyłączy gazowych, a także możliwości odliczenia przez Gminę VAT naliczonego od wydatków na przedmiotowe inwestycje. Spodziewana kwota zwrotu została wyliczona na 190 tys. zł. Skomplikowany charakter odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w 2011 roku nie wynika z braku możliwość odliczenia lecz z faktu, że odliczenie takie może być dokonane do 31 grudnia 2015 r., bowiem po tym terminie prawo Gminy do odliczenia podatku VAT, w tym zakresie, zasadniczo ulegnie przedawnieniu. Jakkolwiek podejmujemy próbę.

Funkcjonowanie Urzędu jest związane zarówno z działalnością własną, ustawową Gminy, która nie podlega VAT, jak i z działalnością opodatkowaną oraz zwolnioną. Gmina w latach ubiegłych rozliczyła VAT w ramach realizowanych inwestycji kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na ten fakt, Gmina część kosztów działalności Urzędu, stanowiącego niejako narzędzie realizujące inwestycje gminne może uznać jako koszt wspólny mający związek z zastosowanymi odliczeniami, wobec których możliwe jest zastosowanie odliczenia w oparciu o proporcję kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem Urzędu oraz wartością sprzedaży opodatkowanej (odliczony VAT). Dokonano symulacji wysokości podatku VAT wobec którego powstaje możliwość złożenia korekt. Wynoszą one:2011/62 tys.; 2012/43 tys.; 2013/13 tys.; 2014/10 tys. zł. Razem będziemy ubiegać się o 128 tys. zł.

Spośród poddanych analizie inwestycji o których mowa we wstępie każdej w stopniu średnim można przypisać możliwość zwrotu podatku VAT. Z racji że niektóre realizowane były przed okresem przedawnienia, bądź kwoty wyliczone są małe przy stosunkowo dużym nakładzie pracy jaki należałoby wnieść (korekty księgowe), zrezygnowano z dochodzenia innych kwot.

Spośród poddanych analizie inwestycji o których mowa we wstępie każdej w stopniu średnim można przypisać możliwość zwrotu podatku VAT. Z racji że niektóre realizowane były przed okresem przedawnienia, bądź kwoty wyliczone są małe przy stosunkowo dużym nakładzie pracy jaki należałoby wnieść (korekty księgowe), zrezygnowano z dochodzenia innych kwot.

 

V.Ocena wykonania budżetu w zakresie wynagrodzeń.


Jedną z miar efektywności pracy w sferze budżetowej jest stosunek wielkości wynagrodzeń w relacji do roku poprzedniego podawany w wartościach bezwzględnych.


Rozpatrując urząd wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie całości wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wygenerowaliśmy oszczędność wynoszącą 86.488,98 zł. Szczegóły w tabeli. Należy nadmienić, że rok 2015, mimo oszczędności w wskazanej kwocie, obciążony jest nadto wynagrodzeniami (odprawy pieniężne) które należało wypłacić osobom odchodzącym w wyniku przegranych wyborów (wójt, skarbnik) czy procesu restrukturyzacji (likwidacja stanowisk: asystent wójta, prawnik, st. d/s. przetargów). Pamiętać należy też, że w roku 2015 dokonano podwyżek płac pracownikom samorządowym, którzy podwyżki takiej nie widzieli od 4 lat. 

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30