Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 01.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (styczeń 2017).


1.) Kara za ponadnormatywne limity odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

Gmina Kobylanka decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ukarana została karą pieniężną w wysokości 31.022 zł, za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających procesowi biodegradacji przekazywanych do składowania, a wymaganego w roku 2013. Kara nałożona została w wyniku przeprowadzonej w maju - lipcu 2016 roku kontroli inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Z ustaleń kontroli wynika, że w roku 2013 przeznaczono do składowania, tego rodzaju odpad w ilości aż 333,6 ton, przy dopuszczalnym limicie dla Gminy Kobylanka wynoszącym ~64,8 ton. Kara za przekazanie do składowania 1 tony jednostki odpadu biodegradowalnego ponad dopuszczalny limit wynosi 115,41 zł / tonę. Takich ponadnormatywnych jednostek odpadu Gmina Kobylanka dostarczyła w roku 2013 = 268,8 ton. W styczniu br., urząd podjął próbę odwołania się od decyzji WIOŚ. Oczekujemy na rozstrzygniecie.


2.) Uszczelnianie systemu podatkowego.

W wyniku kontroli, przesłanką której była ocena stanów posiadania nieruchomości spółek prawa handlowego w powiązaniu z rodzajami prowadzonych działalności odwzorowanych w klasyfikacji PKD ustalono, że w roku 2017 podatek od nieruchomości powinien zwiększyć się o kwotę 59.202 zł. Praktyką do tej pory było, że podmioty gospodarcze posiadające osobowości prawne, nieruchomości swoje opodatkowywały zgodnie z klasyfikacją odwzorowaną w bazie danych ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego. Pozytywne dla Gminy rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z końca roku 2016 stały się podstawą do przyjęcia praktyki zaliczania nieruchomości spółek (gruntów) do stawki podatkowej jak za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, tj., 0,89 zł/m2. Do chwili posiadania takiego rozstrzygnięcia, grunty opodatkowywane były w sposób jak wskazywała ewidencja. Z uwagi, że większość gruntów posiada kategorię RV i RVI kl, podatek od nieruchomości wynosił 0 zł/m2. Rezultatem końcowym kontroli wewnętrznej w tym zakresie jest uszczelnienie systemu podatkowego.


3.) List Rady Rodziców SP Kobylanka do organu wykonawczego.

Z uwagi na pojawiające się – w ocenie organu wykonawczego - nieprawdziwe i sprzeczne informacje dotyczące w ogóle losów Szkoły Podstawowej w Kobylance, co może pozostawać w relacji z wprowadzaną właśnie reformą oświatową, powodowani troską o jakość kształcenia i wychowania dzieci jak też niewystarczającym zapleczem służącym celom oświatowym, Rada Rodziców tej placówki skierowała do wójta Gminy pismo dzieląc się swoim stanowiskiem co do tych spraw. Przygotowywane jest spotkanie Rodziców z organami Gminy, celem omówienia podnoszonych w piśmie problemów.

4.) Rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla punktu przesiadkowego budowanego w miejscowości Reptowo, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Spośród 5 złożonych ofert wybrano biuro: Pracownia projektowa Maciej Kasprzyk z Gryfina.

Dokonano także rozstrzygnięcia przetargu i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej dla obszarów rewitalizacji okolnic Rekowa i Kobylanki. Spośród 4 ofert wybrano biuro: Pracownia projektowa „Violet Arch” – Mirosław Kmita ze Stargardu.

Szczegóły dotyczące rozstrzygnięć przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych.

Zadania o których mowa wpisują się swoim zakresem rzeczowym w indykatywny program rozwoju Gminy Kobylanka i objęte są w dokumencie zwanym „wieloletnią prognozą finansową” załączona do budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok.


5.) Działalność OSP u progu roku 2017.

W roku bieżącym, wzorem roku 2015, można powiedzieć tradycyjnie czyli w sposób fatalny rozpoczęła się współpraca organu wykonawczego Gminy z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylance. Przyczynkiem do ponownego załamania się współpracy jest powrót w strukturę Zarządu Gminnego OSP osoby Dariusza Zagrodzkiego. Ten druh, właśnie wybrany Naczelnikiem ZG OSP wsławił się na początku roku 2015, tuż po rozpoczęciu kadencji władz samorządowych, sporem sądowym z Gminą Kobylanka, której zarzucał pozaprawne działania. W pozwie/skardze domagał się nadto , aby sąd na podstawie art. 96 ust. 2 u.s.g., wystąpił do prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. Całość opisywana była z szczegółami także w sprawozdaniach na przestrzeni całego roku 2015 i 2016, kiedy to wreszcie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził - podsumowując jakoby wszystkie orzeczenia wydane przez niższe instancje - że argumentacja użyta w skardze kasacyjnej, którą składał dh Zagrodzki i którą przywołał w uzasadnieniu prowadzić będzie wprost do wydawania przez wójta aktów niezgodnych z prawem. Dh Zagrodzki, niestrudzony „wojownik” wypłaty ekwiwalentu dla swoich podwładnych, jest jednocześnie jedynym, spośród wszystkich Prezesów Jednostek OSP, który takich ekwiwalentów nie wypłacił swoim druhom mimo wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2015 i mimo otrzymania przez OSP na rachunek bankowy środków pieniężnych na ten cel z Gminy. Nadmienić należy, że niestrudzony druh, wcześniej sam zawnioskował do Gminy o takie środki i które nawet nazwał we wniosku – wypłata ekwiwalentu.

Wyciąg z wniosku OSP Bielkowo o dotacje z Gminy Kobylanka
Kontrola przeprowadzona w jednostce Bielkowo w roku 2016 wykazała nadto ogromną zapobiegliwość Pana Prezesa o własny interes, kosztem – niestety – swoich kolegów druhów. Mianowicie podpisał z sobą samym oraz kolegą umowy zlecenia na prace konserwatora – operatora sprzętu pożarniczego. Efektem tych zleceń było wypłacenie sobie oraz koledze po 4.992,00 zł. Zatem z kwoty całorocznej dotacji na działalność OSP, którą otrzymał od Gminy w wysokości 30.600 zł, wraz z kolegą wyprowadził zleceniami do własnych kieszeni kwotę (2 x 4.992 zł) = 9.984 zł. To nieetyczne postępowanie broni przed przestępstwem jedynie fakt, że nie było zapisu w umowach pomiędzy Gminą a OSP Bielkowo zabraniającego podpisywania takich zleceń z środków publicznych. Ta praktyka nigdy nie spotykana w takiej skali spowodowała korekty umów których dokonała Gmina. Te właśnie korekty zabraniające dowolności wydawania środków publicznych są przedmiotem załamania się współpracy.

Widocznym znakiem załamania się współpracy jest podpisane przez nowego Prezesa ZG OSP dh Dolatę pismo obwieszczające podjęcie w dniu 23 stycznia 2017 uchwał przez ZG OSP. Z pisma wynika że „prezesowa” brać strażacka – inspirowana dh Naczelnikiem Zagrodzkim jednogłośnie odmawia podpisania umów z Gminą na .


6.) Spotkanie z Sołtysami.

Odbyło się cykliczne spotkanie wójta z Sołtysami sołectw Gminy Kobylanka. Spektrum poruszanych zagadnień obejmuje protokół z spotkania.


7.)    Sprawa drogi nr-10 na odcinku Zieleniewo – Kobylanka rozstrzygnięta przez WSA.

Od niemal roku Gmina Kobylanka podejmuje usilne starania celem których jest wykazanie, że przekazany  ongiś  Gminie, będący wcześniej  droga krajową odcinek 6 kilometrowy Zieleniewo – Kobylanka nie może stanowić drogi kategorii gminnej.  Z części odcinka byłej drogi krajowej nr-10 Kobylanka – Motaniec, uchwałą Rady Gminy z dnia 5 października 2015 roku,  udało się zrobić odcinek drogi wojewódzkiej, będący własnością Marszałka Województwa. Część dłuższą Kobylanka – Zieleniewo Marszałek przekazał stosowną uchwałą staroście powiatu stargardzkiego. Sprawa wydawała się jasną i oczywistą. Taką też docelową  kategoryzację przewidywała Gmina Kobylanka. Niestety Starosta podjął inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu ponowne przekazanie Gminie spornego odcinka, przekazanego kilka miesięcy wcześnie skutecznie -przez Gminę- Marszalkowi. Po tak podjętej uchwale Rady Powiatu Gmina wezwała Starostwo do usunięcia naruszenia prawa i w konsekwencji złożyła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Celem skargi było uchylenie wadliwej prawnie - wg Gminy - uchwały powiatu. 23 stycznia 2017 roku zapadł wyrok WSA uchylający podjętą uchwałę przez Radę Powiatu. Choć droga na dzień pisania sprawozdania jest drogą kategorii  gminnej, gdyż wyrok nie jest prawomocny to jednak oczekujemy, że po otrzymaniu uzasadnienia wyroku z WSA, spór ustanie. . Oczekiwanie nasze ma też związek choćby z logiką jaka przebija z załączonej przez Zarząd Dróg Powiatowych mapy sieci dróg powiatowych. Patrząc na nią, nie sposób nie ulec konstatacji że odcinek ten powinien być powiatowym.


8.) Podpisanie listu intencyjnego na wspólna budowę drogi Cisewo – Miedwiecko.

W dniu 26.I. 2017 roku w urzędzie Gminy podpisano list intencyjny zwieńczający - niemal - dwuletnie starania Gminy w przedmiocie budowy jednego z najistotniejszych odcinków drogowych łączących sołectwo Cisewo (miejscowościCisewo i Wielichówo) z ulicą Szczecińską w Morzyczynie (byłą DK-10) od strony Miedwiecka-Zieleniewa. Droga ta włącza sołectwo w siedzibę powiatu z pominięciem objazdu przez Reptowo i Kobylankę. Trasa z Wielichówka z 12,8 km skrócona zostanie do odcina 6,7 km licząc od centrum Wielichówka do skrzyżowania ul. Popiełuszki z Szczecińską w Morzyczynie. To będzie codziennie odczuwalna „renta zwrotna, dodoatnia” dla każdego dojeżdżającego do Stargardu do pracy bądź w innych sprawach osobistych. List intencyjny budowy drogi podpisano z Nadleśnictwem Kliniska w imieniu którego występował Pan n-czy - Piotr Kmet. Droga ta założona jako zadanie strategiczne widnieje w indykatywnym planie rozwoju Kobylanki, załączonym jako suplement do załącznika nr 2 uchwały budżetowej roku 2017, zwanego Wieloletnią Prognozą Finansową.


9.) Program sportowo - wychowawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

Wszystkie Szkoły Gminy Kobylanka otrzymały granty w ramach programu rozpisanego przez Ministra Sportu i Turystyki, który w styczniu ogłosił wyniki dla ubiegających się o realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki opublikowaną w dniu 17.01.2017r., operatorem wojewódzkim ogólnopolskiego programu "Szkolny Klub Sportowy" będzie Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecnie.

 

10.) Wyniki finansowe po rozliczeniu grudnia 2016 r.Na dzień 31.XII.2016 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń

1.) Kredyt, 922.000,65 zł, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

 

2.) Kredyt, 180.355,08 zł umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

 

3.) Kredyt, 188.292,19 zł, umowa 07/147 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

 

4.) Wierzytelność, 119.294,52 zł, umowa 3807/01085 z 3.VII.2007 r. (budynek urzędu)

 

5.) Wierzytelność, 35.030,30 zł, umowa 3807/01086 z 3.VII.2007 r. (kanalizacja Kobylanka)

 

6.) Wierzytelność, 42.320,71 zł, umowa 3808/000927 z 25.VI.2008 r. (budynki komunalne)

 

7.) Wierzytelność, 142.807,08 zł, umowa 3808/02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)


DNB Nord

1.) Obligacje 3.960.000,00 zł, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)


SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.447.655,40 zł, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)


WFOŚiGW Szczecin

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

 

2.) Pożyczka, 840.000,00 zł, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)


Getin Noble Bank

1.) Subrogacja, 1.090.931,10 zł, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

 

2.) Subrogacja, 437.946,58 zł, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

 


Mirosław Przysiwek

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30