Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 02.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (luty 2016).


1.) Konsekwencja zakończonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy za lata 2012 - 2014 prowadzonej przez inspektorów-kontrolerów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Jak informowałem w wcześniejszych sprawozdaniach, w dniu 10 listopada 2016 roku zakończono protokołem, kontrolę gospodarki finansowej Gminy Kobylanka za lata 2012 – 2014. Kontrola była rezultatem wniesionego przeze mnie zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego zakończonego protokołem z dnia 20 listopada 2015 roku z kontroli. Kolegium odwoławcze rozpatrujące moje zażalenie podzieliło niemal wszystkie moje uwagi i poleciło ponowną kontrolę Gminy, co nastąpiło w II połowie 2016 r. Wystąpienie pokontrolne Prezesa RIO nawiązujące do treści drugiego protokołu z 10.XI.2016 roku było znacznie skromniejsze, jakkolwiek także wymagało mojego się odniesienia. Wniosłem swoje zastrzeżenia do uwagi zawartej w wystąpieniu Prezesa RIO, we fragmencie przypisującym winę sprawczą wójtowi w kontekście zawartego porozumienia z mieszkańcami Morzyczyna na wspólną realizację inwestycji drogowej. W wyniku tej zawiłej i krętej drogi formalno prawnej związanej z kontrolami gospodarki finansowej Gminy Kobylanka, realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, pojawiło się kilka skutków prawnych. Pierwszym jest uwzględnienie racji zgłaszanych przez mnie i motywowanych merytorycznie przed samymi kontrolującymi, że działanie w porozumieniu z mieszkańcami w tej konkretnej sprawie zgodne było z prawem. Kolegium RIO rozpatrując moje zastrzeżenie i zażalenie do wystąpienia pokontrolnego, uznało w tym względzie i rozstrzygnęło na moją korzyść wnoszone przeze mnie racje. Konsekwencją dodatkową drugiej kontroli jest także wniesione przez radnych Gminy zawiadomienie o możliwości popełnienia ciągu przestępstw związanych z realizacją gospodarki finansowej w latach 2012 - 2014.


2.) Zawezwanie Przewodniczącego Rady Gminy do zwołania sesji plenarnej RG w m-cu lutym.

Z przyczyn znanych jedynie Panu Przewodniczącemu Grzegorzowi Kłosowi, nie uwzględnił on w planie pracy Rady Gminy na rok 2017 posiedzenia Rady w miesiącu Lutym, co mogło mieć dramatyczną konsekwencję prawną dla Gminy. Wiele spraw związanych z reformą oświatową oraz inwestycjami z obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego potrzebuje w cyklu miesięcznym obrad Rady Gminy celem podejmowania uchwał. Choć jako organ wykonawczy nie mam wpływu na rozkład rocznego planu obrad sesji RG i jest to poza moją kompetencją, zmuszony do działania w imię „gminnej racji stanu” zawezwałem Przewodniczącego Rady Gminy do porządku i wykonywania pracy do której mandatem z 2014 roku został zobowiązany. Otóż zbiegło się – uważam – nieprzypadkowo zerwanie quorum w styczniu i nie uwzględnienie obrad w miesiącu lutym, by tym sposobem dokonać destabilizacji życia publicznego w Gminie Kobylanka. Zdaje się oglądając polskojęzyczny mainstream i zaczytując się polskojęzyczną prasą w okresie świątecznym 2016 roku, zainspirowany dniem 16 grudnia 2016 roku, wykorzystując nadto fakt złożenia mandatu przez radnego Mariusza Walkowiaka w pierwszych dniach stycznia 2017 roku, wykoncypował strategię” warcholstwa”, objawem którego jest nie tylko brak budżetu na rok 2017 i przekazanie tej kompetencji Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale także niemożliwość procedowania organu wykonawczego (wójta) nad innymi strategicznymi zagadnieniami, których -jak wiemy- nieodzowną częścią legislacyjną są podejmowane miesiąc w miesiąc uchwały RG. Działając w stanie wyższej konieczności w dniu 6 lutego wezwałem Grzegorza Klosa do zwołania takiej sesji, co wykonał. Posiedzenie takie odbędzie się w godzinach popołudniowych ostatniego dnia lutego.


3.) Bezpieczeństwo Publiczne – stanowisko ZG OSP Kobylanka w przedmiocie umów dotacyjnych .

Z początkiem każdego roku w trosce o zapewnienie realizacji polityki bezpieczeństwa publicznego w obszarze kompetencyjnym przypisanym Ochotniczym Strażom Pożarnym ustalane są kwoty zabezpieczające działalność tych Stowarzyszeń oraz podpisywane są umowy na finansowanie zadań przeciwpożarowych. Kontrole zarządzone przeze mnie w roku ubiegłym w zakresie poprawności wykorzystywania dotacji celowych udzielanych poszczególnym jednostkom OSP wykazały, występowanie nieprawidłowości oraz nieproporcjonalności kosztów w poszczególnych obszarach działalności dotowanych jednostek. Dla przykładu kontrola w jednostce OSP Bielkowo wykazała przekierowanie ponad 1/3 całości rocznej dotacji na umowy zlecenia na konserwację sprzętu, zawierane z członkami tej jednostki, dodoatkowo kosztem niewypłacania ekwiwalentów dla strażaków będących w akcji. W wyniku analiz protokółów pokontrolnych dokonano weryfikacji treści umów dotacyjnych oraz skorygowano system naliczania kwot dotacji. Wynikiem podjętej próby unormowania spraw dotacyjnego finansowania poszczególnych jednostek OSP, Zarząd Gminny podjął pakiet uchwał konsekwencją których był wniosek/sugestia skierowana do wszystkich OSP o niepodpisywanie umów z Gminą na realizacje zadań w zakresie bezpieczeństwa. Stanowisko takie poddałem krytyce w wysłanym do wszystkich strażaków Gminy piśmie. W wyniku takiego rodzaju publicznej dyskusji doszło do stopniowego podpisywania umów przez poszczególnych Prezesów OSP. Konflikt zdąża ku szczęśliwemu zakończeniu.


4.) Bezpieczeństwo Publiczne – projekty organizacji ruchu w koronie drogi – byłej 10.

Z uwagi na spory z Powiatem Stargard co do własności odcinka byłej drogi krajowej (ul. Szczecińska, droga na odcinku od skrzyżowania w m.Kobylanka do skrzyżowania z ul. Boczną w Zieleniewie) występuje od dwóch lat niezrozumiały konflikt związany z wybudowaniem przystanków autobusowych, których koszt wykonania – niezależnie od zakończenia sporu – Gmina wzięła na siebie. Wykonaliśmy projekty organizacji ruchu oraz zaprojektowaliśmy system przebudowy pasa drogowego w zakresie niewielkich odcinków (przy os. Zielonym oraz przy os. Kryształowym), która to przebudowa definitywnie zakańcza permanentnie występujące zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego odbywającego się na tej drodze w wskazanych miejscach. Niestety zatwierdzanie tych projektów utknęło w Starostwie Stargard. Sprawa trwa już kilka miesięcy. Niewyjaśnione projektantom przyczyny odmowy spowodowało ich skargę złożoną do urzędu Gminy. Po zapoznaniu się z całością zagadnienia wystosowałem pismo do Starosty z prośbą, aby osobiście zainteresował się co do przyczyn odmowy zatwierdzenia dokumentacji projektowej.


5.) Ewidencja gruntów c.d.

Z informacji połowicznie tylko wyartykułowanej na sesji przez Pana Przewodniczącego Rady Grzegorza Kłosa, że doniósł do prokuratury li tylko na geodetów z firmy GOEMAR oraz z informacji dopełniającej stanowisko Przewodniczącego podanej w lokalnej prasie, że doniósł także na wójta gminy Kobylanka, że niby ten dopuścił się przestępstw związanych z modernizacją gruntów informuję, że: o zakończeniu modernizacji gruntów prowadzonej przez Starostwo dowiedziałem się z ogłoszenia, które starostwo przysłało do Gminy. Pojawiające się głosy o niby moim „doniesieniu” na mieszkańców i pozaprawnym działaniu są chuligaństwem. Jakiekolwiek podejmowane przeze mnie działania, (pisma, uwagi, analizy, itp.) są sporządzone po okresie zakończonej już modernizacji. Starosta rozpoczął modernizację na rok przed objęciem przeze mnie funkcji wójta, informując obwieszczeniami o jej rozpoczęciu – i jak zapewnia – wysłanych również do sołtysów wsi. Moja osoba powzięła wiedzę o modernizacji w chwili kiedy była ona już zakończona, kiedy na jej podstawie urząd musiał wysyłać zawiadomienia do mieszkańców o nowych opłatach podatkowych. Cytat z pisma starostwa powiatowego w Stargardzie (PODGiK).
Załączam materiał prasowy z lutego br., obiektywizujący całość zagadnienia.


6.) Rozbudowa Szkoły w Kobylance c.d.

W miesiącu lutym w klimacie i atmosferze nieufności, przekłamań i manipulacji zaczynem których było opuszczenie sesji budżetowej przez radnych opozycyjnych, poza podjętą próbą skonfliktowania mojej osoby z strażacką bracią doszło do wyartykułowania nowego zagadnienia które ma być potencjalnym polem konfliktu. Oto jeszcze w styczniu br., pojawiło się pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kobylance z treści którego wynikają obszary tematyczne będące w trosce Rodziców. Wybijającymi się na pierwszy plan zagadnieniami są: przygotowanie Szkoły do wdrażanej reformy oświatowej, stan obecny budynku oraz uwzględnienie Szkoły w gminnych planach inwestycyjnych. W lutym, po spotkaniu które odbyło się w urzędzie w dn. 8.II., zredagowano pismo–postulat, z treści którego wynikają postulaty, których niespełnienie obwarowane jest klauzulą „poczynienia stosownych działań zmierzających do unormowania sytuacji lokalowej uczniów” Szkoły. W imieniu Gminy złożyłem deklarację rozpoczęcia projektowania rozbudowy budynku w roku 2017 (inaczej niż w założeniach WPF) w przypadku jedynie osiągnięcia oszczędności z realizowanych w roku 2017 inwestycji założonych w uchwale budżetowej. Poinformowałem obecnych na spotkaniu że w roku bieżącym zaplanowano remonty, termomodernizacje i rozbudowy w dwóch Szkołach – Kunowie i Reptowie, a Szkoła w Kobylance znajduje swoje miejsce w planie inwestycyjnym Gminy.


7.) Skargi mieszkańców w zakresie złego stanu dróg w Gminie Kobylanka.

Cokolwiek nie będzie powiedziane na temat dróg przez organ wykonawczy czy uchwałodawczy, cokolwiek nie będzie zrobione, konsekwencją jeszcze długo wybrzmiewającą będą składane do urzędu skargi na fatalny ich stan. W okresie lutego skarg takich było ~naście (Reptowo, Reptowo Zatorze, os.Pólnocne, os. Zielone, ul.Jeziorna). Sytuacja stała się dramatyczniejsza z powodu wystąpienia w miesiącu lutym ciągłych opadów deszczu. Z uwagi na falę krytyki, czasem tak absurdalnej jak referendum o odwołanie władz gminy wybranych dopiero dwa lata, wystosowałem zbiorczą odpowiedź na tak stawiane zarzuty. Odpowiedz została opublikowana na portalu społecznościowym Stowarzyszenia „Kobylanka Gminą Dla Swoich Mieszkańców.


Oto jej treść:

W temacie remontów dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka otrzymał Pan, jako odpowiedź na swój mail z 20.I.br., informację z urzędu, że przystąpimy do prac remontowych. Zdaje się, była ona prezentowana na stronie fb Stowarzyszenia i szeroko komentowana przez lokalną społeczność. Udzielona odpowiedź wciąż pozostaje aktualna w brzmieniu wyartykułowanym przez Panią Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Kobylanka w dniu 24.I. Zobowiązanie z dnia 24.I., pozostaje niezmienne, mimo braku uchwalonego budżetu na rok bieżący, a i także, mimo niezadowolenia wspólnot zlokalizowanych przy takich drogach. Obecny stan dróg to nie indolencja obecnego samorządu lokalnego i organu wykonawczego który reprezentuję, a efekt wręcz "epokowego" zapóźnienia w przedmiocie budowy, modernizacji i remontów dróg. Jest to wypadkowa nieproporcjonalności obranych wcześniej polityk stosowanych w dochodzeniu do dobrobytu przestrzeni publicznej w Kobylance. Temat zbyt szeroki i nadto głęboki, aby o tym rozprawiać w udzielanej Panu odpowiedzi, jakkolwiek namawiam, aby w pryzmacie tegoż właśnie punktu widzenia doglądać wszystkich płaszczyzn życia zbiorowego, coby móc odpowiednio wcześnie słusznie „zakonkludować”. Mądrzy ludzie nazwali takież konkludowanie - roztropnością. Tylko odpowiednie, i w odpowiednim czasie zaangażowanie w rozpoznawanie przestrzeni publicznej ochroni ją trwale przed nieefektywnością i jej negatywnymi skutkami. Z jednym z takich skutków zmierzają się właśnie komentujący i piszący do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc. Zbyt daleko zapóźniono Kobylankę w aspekcie o którym mowa, aby obecnie głos taki „choćby rozpaczy” przekładał się na natychmiastowy efekt. Zbyt daleko to zaszło. Kontynuując, a pozostając w temacie informuję. Aby remonty dróg gruntowych, choć w stopniu średnio dostatecznym, osiągnęły wynik społecznie akceptowalny, tj. spełniły warunki: a.) mierzalnej efektywności, b.) minimalnej ekonomiczności i c.) odczuwalnej etyczności, spełnione powinny zostać minimum dwie przesłanki korespondujące z sobą w czasie. Pierwsza pogodowa, druga zaś z katalogu przesłanek formalno-prawnych tj. wybór podmiotu uprawnionego do wykonywania takich robót budowlanych. Na czas taki, taką właśnie chwilę - oczekujemy.

Pocieszając wszystkich zatroskanych, a rzecz to cenna i dobra w czasach, gdy nawet radni salwują się ucieczkami z sesji, nie podejmując trudu reprezentacji interesów swoich wyborców – nadmienię, że: w zakresie budowy, modernizacji i remontów kapitalnych dróg gminnych uwzględniłem w roku budżetowym 2017 następujące inwestycje.

1.) Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół. Jesienią jest rozpoczęcie inwestycji w zakresie wykonania robót ziemnych i umieszczenia kanalizacji deszczowej oraz okablowania oświetlenia ulicznego z posadowieniem słupów oświetleniowych. Wiosna 2018 zakończenie inwestycji.

2.) Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Morzyczyn

3.) Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Miedwiecko

4.) Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie.

5.) Przebudowa ulicy Oświaty w Morzyczynie

6.) Przebudowa ulicy Szkolnej w Kobylance z zespołem parkingów przy Szkole i Urzędzie

7.) Nakładka asfaltowa w ciągu ulic osiedla 8. Marca w Kobylance.

8.) Budowa systemu dróg wewnętrznych w centrum Niedźwiedzia.

9.) Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem drogowym i parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo. W roku 2017 wykonanie dokumentacji techniczno budowlanej z studium wykonalności, wraz z przygotowaniem przetargu na wykonanie. Zadanie jest przygotowywane w ramach inwestycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z części gminnej i PKP.

10.) Wykup gruntów pod budowę dróg komunalnych w obrębie geodezyjnym Kobylanka i Jęczydół.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na drogi w roku 2017 powinna wynieść: 3.418.400 zł. Niezależnie od tych nakładów majątkowych wykonywane będą remonty bieżące dróg.

Nieśmiało upraszam, jeżeli wolno w ogóle zwrócić uwagę, by w ogniu krytyki działań urzędu w kontekście remontów dróg, nie zapominać, o jednak zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 2 lat inwestycjach drogowych. Będę zobowiązany o takiej pamięci. Intensywności inwestowania w drogi, i to w technologii utwardzonej-asfaltowej bądź frezu asfaltowego jest w konfrontacji z wszystkimi ubiegłymi latami wyróżniająca. Nadmienię, gdyż dobrym jest przypominać dobre: Wykonano! 1.) ulicę Boczną w Zieleniewie- dojazd do przedszkola; 2.) ulicę Chrobrego z ulicą Chrobrego-Boczna w Morzyczynie z punktowym odwodnieniem - cz.I, dojazd do punktu zbiórki odpadów; 3.) ciąg wszystkich ulic osiedla 8.Marca w Kobylance; 4.) ulice Popiełuszki - łącznik asfaltowy miejscowości Morzyczyn z Miedwieckiem; 5.) drogę relacji Cisewo - Wielichówko. Są jeszcze pomniejsze, utwardzone docelowo tłuczniem i w takiej technologii zakończone.

Kończąc, nadmienię jeszcze, bo rzecz to zdumiewająca i arcyciekawa, w świetle mierzalnych szkód jakie ponoszą mieszkańcy naszej Gminy z powodu jakości dróg, iż priorytetem inwestycyjnym w zakresie wykorzystania posiadanych środków pieniężnych roku 2017 dla radnych „uciekinierów” stała się w roku obecnym Szkoła Podstawowa w Kobylance, na rozbudowę której proponuje się przesunięcie z inwestycji drogowych kwotę 1,23 mln zł. Włączonych w to rodziców, zapraszam tak przy okazji – bo rzecz to dobra dobrze radzić - do zaangażowania w rozpoznawanie, …a gdy sił starczy, również, rozpoznawania z zaangażowaniem.

Pozdrawiam Pana i każdego sczytujacego treści z portalu społecznościowego Stowarzyszenia

m.przysiwek


8.) Skargi mieszkańców w zakresie złego stanu dróg w Gminie Kobylanka.

W dzień sesji styczniowej odbywało się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego, której zasadność podjęcia oraz zgodność z prawem została zarzucona przez władze Gminy Kobylanka. Na posiedzeniu, sąd rozstrzygnął na korzyść Gminy wnoszoną skargę i uchylił uchwałę Rady Powiatu w zakresie uczynienia z byłej drogi krajowej nr-10 drogi gminnej. Sąd podzielił stanowisko Gminy że droga ta spełnia wszystkie kryteria drogi powiatowej i taką zostać powinna. Oczekujemy na uzasadnienie pisemne sądu szczecińskiego oraz ostateczną decyzję Rady Powiatu w zakresie odwołania się, bądź nie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


9.) Tereny plaży dzierżawione przez OSiR Stargard.

Po wymianie korespondencji, tak w roku ubiegłym jak i bieżącym - 2017, z treści której wybrzmiewa wspólnie artykułowany cel, tj., pozostawienie tych gminnych terenów w dyspozycja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie, przy –oczywiście– zachowaniu postulatu Gminy, którym jest kryterium inwestycyjne dla tego terenu, w odpowiedzi na ostatnie pismo OSIR, wysłano prośbę o przedstawienie takiego planu.


10.) Funkcjonowanie strzelnicy sportowej w Jęczydole.

Przy okazji tegoż tematu, podstawą którego jest informacja, że odbyło się w lutym robocze spotkanie z grupą mieszkańców Jęczydołu, które jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Gminy nr XXVII/187/16 z dnia 29.XII.2016 r., o funkcjonowaniu strzelnicy zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Bielkowo, o czym poniżej, należy w pierwszej kolejności odkłamać informację powielaną na różnych portalach społecznościowych, że jakoby gmina buduje już od strony Jęczydołu drogę do strzelnicy. Informacja ta z lubością powtarzana i podlinkowywana przez uczestników przestrzeni publicznej jest wynikiem ignorancji , w zakresie umiejętności czytania wieloletniej prognozy finansowej oraz indykatywnego programu rozwoju gminy załączonych do projektu budżetu na rok 2017. Droga o której mówią wspomniani ignoranci jest inwestycją uzgodnioną z lokalną społecznością zamieszkująca przy tym odcinku drogi i jest budowana na zasadzie „umowy partnerskiej” z lokalną wspólnotą, wynikiem której cały ciężar budowy tego odcina sfinansowany zostanie przez mieszkańców – przy drodze tej – zamieszkujących. Droga ta, nie wychodzi poza obszar zabudowany miejscowości Jęczydół i jest dojazdem do trzech dróg wewnętrznych prywatnych. Infantylności temu kłamstwu nadaje dodatkowo fakt, że droga ta jest budowana właśnie dla mieszkańców protestujących przeciwko powstaniu strzelnicy. Z faktu li tylko, nazwy inwestycji tj., „Budowa drogi wewnętrznej w Jęczydole. Zjazd z DG-4540014Z w kierunku strzelnicy” (pozycja planu indykatywnego nr: I-12.), wyciągnięto nieuprawniony wniosek, zaśmiecając nim internetową rzeczywistość.

W zakresie samego spotkania należy stwierdzić, że jest wspólne uzgodnienie iż nie będzie możliwe funkcjonowanie strzelnicy w kształcie wynikającym z istniejącej umowy dzierżawy zawartej przez Starostę z SKS „Legion” i wydanego przez wójta gminy regulaminu. Nie znajduje uzasadnienia jej obecne funkcjonowanie także w oparciu o historyczną determinantę tj. faktu, że teren ten był niegdyś strzelnica wojskową. Z swoim przemyśleniem z odbytego spotkania jak też wynikających z dyskusji publicznej szeroko pojmowanej (sesja, zebrania wiejskie, rozmowy prywatne) podzieliłem się z starostą stargardzkim. Wydaje się przesądzone, że strony sporu będą zmuszone powrócić do procedury zaproponowanej przeze mnie na początku, tj. sprzed okresu powstania strzelnicy.


11.) Podatek VAT jako narzędzie polityki finansowej Gminy.

 

Gmina od 2016 roku sukcesywnie odzyskuje podatek VAT nie tylko z realizowanych inwestycji ale też prowadzonej przez siebie działalności bieżącej. Właśnie otrzymaliśmy decyzje US o zwrocie podatku VAT na kwotę 30 tys. zł. To duże osiągnięcie, wpływające na pomniejszenie kosztów funkcjonowania Gminy. Obecnie jesteśmy w sporze z izbą skarbową odmawiającą zwrotu podatku dla Gminy za wybudowaną promenadę nad j. Miedwie. Po wielu latach przychodzi mi kończyć (rozliczać) rozpoczęte niegdyś inwestycje. Sprawa jest przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z takich właśnie m.in. oszczędności, Gmina od 2 lat generuje nadwyżki budżetowe, które do tej pory przeznaczała na spłaty odziedziczonego zadłużenia, który u początku kadencji , jako wartość skumulowana wyniósł 25.338.458,81zł. (skumulowana, czyli ta oficjalnie wykazana w postaci kredytów [=16.044.386 zł,] jak też ta niewykazana jako oficjalny dług publiczny, a wynikająca z zalegających, niezapłaconych przedsiębiorcom faktur, pozostawionego debetu w rachunku bankowym, przegranych sporów sądowych i kar z tego wynikających, niezapłaconych zobowiązań z porozumień z mieszkańcami wykonującymi kanalizację sanitarną i wodociągową, itp. [=9.294.073 zł] )
W okresie ostatnich dwóch lat 2015 i 2016 zwiększono dochody budżetu o ponad 3 mln zł, a całą nadwyżkę dochodów przeznaczono na inwestycje majątkowe, których rozmiar zwiększono o blisko 100% w porównaniu do stanu zastanego w 2014 roku. (z 1,63 mln do 3.07 mln). Dodatkowo, oficjalnie wykazywane zadłużenie z końca 2014 roku, które wynosiło 16,04 mln zł zmniejszono do kwoty 11 mln. Na koniec 2016 roku, z dawnych, przejętych zobowiązań [9,29 mln zł], Gmina posiada już tylko ok. 0,7 mln zł (kary + oświetlenie uliczne z przegranej sprawy sądowej z GDDKiA oraz zaległość w stosunku do ZWiK Szczecin). W roku 2017 planuje się osiągnąć wzrost dochodu o dalsze 3 mln zł i zrealizować inwestycje na poziomie 8,9 mln. Z uwagi, że budżet gminy na rok 2017 nie został zatwierdzony przez Radę Gminy w procedurze ustawowej, w związku z powyższym planowane a przedłożone Radzie w projekcie budżecie wartości, nie zostaną już wykonane.
W ostatnich dwóch latach w Gminie, nie tylko zmniejszano ogólne koszty funkcjonowania Gminy odliczając podatek VAT, ale także racjonalizowano koszty, szczególnie w dwóch, społecznie wrażliwych i bardzo kosztochłonnych obszarach życia społecznego, tj. wynagrodzeń w administracji oraz kosztów w oświacie.
Analizując okres pracy na półmetku kadencji w grupie kosztów którymi są wynagrodzenia na administrację obserwujemy wzrost. Choć krzywa wykresu jawi wysoki obraz wzrostu płac, to mierzony w wartościach bezwzględnych wynosi on rocznie jedynie 79.301,58 zł. Przy wysokim wskaźniku zastosowanych podwyżek dla pracowników urzędu w roku 2015 (na poziomie 150 – 300 zł netto) nadto, uzupełnienia wydziału podatkowego dodatkową osobą, kwota wzrostu ogółem jest zaskakująco mała i jest ona wypadkową racjonalizacji zatrudnionych osób której dokonano na początku kadencji, I kw. 2015 roku.

Koszty oświaty liczone w wartościach bezwzględnych wyglądają także na wznoszące w stosunku do okresu wcześniejszego, jednak wnioskowanie z wartości kwoty całkowitej kosztów oświaty pozbawione jest zasady (zależności) adekwatności, ot choćby np. z powodu, że w poszczególnych okresach rocznych różne też były preferencje władz co do polityki inwestycyjnej (remonty, inwestycje). Dla przykładu koszty inwestycyjno - remontowe dla roku 2016 wyniosły 340.998,59 zł, zaś w roku 2014 tylko 48.870,04 zł. Jeżeli wznosząca kosztów ogólnych wynika z takiej podgrupy wydatków jak inwestycje to jest to objaw nawet pożądany.
Nadzwyczajnie dobrze trzeba ocenić inne dwie duże grupy kosztowe tj. „koszty karne” oraz „wydatki bieżące”. Choć istnienie w budżecie tych pierwszych jest przejawem patologii polityki gospodarczej władz gminnych a ich zniwelowanie z setek tysięcy do ~2 tys zł było raczej obywatelskim obowiązkiem, to grupa kosztowa którą są „wydatki bieżące” wymagała dużego wkładu pracy i wprowadzenia wielu zmian w funkcjonowaniu urzędu, i to zmian z zakresu fundamentalnych, systemowych. Koszty tego rodzaju w budżecie Gminy Kobylanka, na koniec roku 2014 wyniosły 5.899.006,35 zł, w roku 2016 wyniosły już tylko 4.624.406,10 zł. Różnica 1.274.600,25 zł, to właśnie droga do sukcesu Gminy, namiastki którego doświadczyliśmy w roku ubiegłym - 2016.


12.) Wznowienie postępowania karnego w stosunku do sprawców kradzieży na promenadzie..

W okresie trzech lat trwała bezkarnie dewastacja mienia publicznego poprzez fizyczne niszczenie oraz kradzieże na promenadzie. Gmina, po kilku umorzeniach w sprawie z powodu niewykrycia sprawców otrzymała informacje z Policji, że w końcu złodziej został złapany. Domyślać się można jednak, że nigdy nie odzyskamy wartości zniszczonego mienia, a to z powodu, że osoba ta niszcząc, zaspakajała jedynie swoje bieżące potrzeby egzystencjonalne tj. wypić i zakąsić.


13.) Ocena potrzeb punktów oświetleniowych.

Urząd zapoznał się z analizę potrzeb w zakresie montażu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego autorstwa ENEA Oświetlenie. Uwzględniając potrzeby oświetleniowe bądź uzupełnienie/poprawienie normatywów w miejscach gdzie posadowione są słupy oświetlenia ulicznego wychodzi, że mamy zapóźnienie inwestycyjne na ok.320 punktów. Wieloletni plan inwestycyjny opracowany i załączony do projektu budżetu uwzględnia jedynie budowę 200 nowych pkt. Po ocenie ilości punktów którą otrzymaliśmy oraz uwagi jakie do tej oceny wnoszę osobiście po wizjach lokalnych moich i urzędników (choćby Kobylanka, ul. Chrobrego Boczna, są też inne miejsca) należy zakładać że ilość ta powinna wzrosnąć. Ostateczny plan inwestycyjny w tym zakresie przedstawię w miesiąc po zatwierdzeniu budżetu Gminy, który - po ponownej próbie którą podjąłem w dniu 28 lutego br., znowu nie został uchwalony przez radnych.


14.)Wyniki finansowe po rozliczeniu grudnia 2016 r.Na dzień 31.XII.2016 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń

1.) Kredyt, 922.000,65 zł, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

 

2.) Kredyt, 180.355,08 zł umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

 

3.) Kredyt, 188.292,19 zł, umowa 07/147 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

 

4.) Wierzytelność, 119.294,52 zł, umowa 3807/01085 z 3.VII.2007 r. (budynek urzędu)

 

5.) Wierzytelność, 35.030,30 zł, umowa 3807/01086 z 3.VII.2007 r. (kanalizacja Kobylanka)

 

6.) Wierzytelność, 42.320,71 zł, umowa 3808/000927 z 25.VI.2008 r. (budynki komunalne)

 

7.) Wierzytelność, 142.807,08 zł, umowa 3808/02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)

DNB Nord

1.) Obligacje 3.960.000,00 zł, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.447.655,40 zł, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)

WFOŚiGW Szczecin

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

 

2.) Pożyczka, 840.000,00 zł, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

Getin Noble Bank

1.) Subrogacja, 1.090.931,10 zł, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

 

2.) Subrogacja, 437.946,58 zł, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

 

Mirosław Przysiwek

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30