Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 03.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (marzec 2016).


1.) Konsekwencje braku budżetu na koniec lutego br.

Podlegamy kilku już konsekwencjom społecznym braku uchwalonego budżetu na 2017 rok, do których jako najistotniejszych można zaliczyć zamrożenie funduszy sołeckich w ich inwestycyjnym wymiarze oraz niemożliwość przystąpienia do przygotowań proceduralnych (zamówień publicznych) prowadzących do realizacji inwestycji w roku 2017. Konsekwencją negatywną dla bieżącego działania Gminy, tą bardziej dotkliwą, była konieczność uchylenia ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań przetargowych na zadania, których wartość przekroczyła wielkości zagwarantowane w budżecie RIO (np. remont dróg). Brak budżetu na koniec marca zaczął implikować utrudnienia instytucjonalne. Banki finansujące deficyt Gminy Kobylanka wystosowały pisma żądające złożenia wyjaśnień i szczegółowych opracowań w zakresie prowadzonej bieżącej gospodarki finansowej przez Gminę Kobylanka. Pozytywną konsekwencją niezatwierdzenia budżetu przez Radę Gminy jest przebudzenie się merytoryczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która zaniepokojona informuje Gminę, że posiadamy niezgodności budżetu z WPF’em zwracając przy tym uwagę, że posiadając jako organ wykonawczy inicjatywę uchwałodawczą wójt gminy powinien ją podjąć i skorygować. RIO nie zdążyło zauważyć w swoim wystąpieniu, że w taką inicjatywą organ wykonawczy wyszedł już na sesję lutową. Niestety Rada nie podjęła pozytywnego rozstrzygnięcia w głosowaniu nad przedłożonym pakietem. O swojej zrealizowanej inicjatywie poinformowałem zatem szczecińskie RIO.


2.) Pilotażowy program edukacyjny. Gmina Kobylanka jako jedyna w województwie zachodniopomorskim.

Tytuł projektu: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”

Cel projektu

Podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej. Pilotaż będzie realizowany w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu:

Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności; osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół, oraz radni z komisji oświaty i przedstawiciele partnerów społecznych – organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz lokalnej oświaty.

Efektami przeprowadzonego pilotażu będą:

Weryfikacja opracowanych programów szkoleniowo-doradczych w oparciu o uwagi zgłoszone przez uczestników szkoleń i adresatów doradztwa; opracowany przez każdy zespół reprezentujący JST dokument strategiczny – plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dotyczącego jednostki; objęcie kompleksowym procesem wspomagania szkół/przedszkoli/placówek w oparciu o opracowany plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dotyczącego jednostki.


3.) Wygaśnięcie umów i porozumień z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie na zarządzanie nieruchomościami w miejscowości Zieleniewo (plaża i pozostałe tereny rekreacyjne).

Na przestrzeni ostatniego -bez mała- półrocza, z dotychczasowym zarządcą tj., stargardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji prowadzona była korespondencja dotycząca warunków dalszego użytkowania terenów „plażowo-rekreacyjnych” zlokalizowanych z Zieleniewie. Z dniem 1.IV.2017 roku wygasają umowy i porozumienia zawarte z Gminą w latach ubiegłych na zarządzanie tymi nieruchomościami. Złożona w październiku 2016 roku propozycja co do dalszego użytkowania nieruchomości na zasadach jak dotychczas, nie jest adekwatną do oczekiwań Gminy Kobylanka. Oczekiwania Gminy wyrażane były kilkakrotnie a ich osią jest program rozwoju tamtych terenów. Program taki wynikać musi z planu inwestycyjnego, o przedłożenie którego prosimy od wielu miesięcy. W dniu 23.III.2017 roku skierowałem ostateczną odpowiedź odmawiającą OSiR’owi dalszego użytkowania tych nieruchomości na zasadach jak dotychczas.


4.) Kontynuacja inicjatywy rodzicielskiej w zakresie rozbudowy szkoły podstawowej w Kobylance.

Rozmowy i konsultacje jakie prowadzono w zakresie inicjatywy dotyczącej rozbudowy szkoły jak i korespondencja będąca odzwierciedleniem kontaktów z rodzicami wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w najwymowniejszym akcie tej inicjatywy mianowicie Walnym Zebraniu Rodziców, które odbyło się 15 marca 2017 roku w gmachu Szkoły. Na wspólnym tym spotkaniu poza wyjaśnieniami Stron i niemal 2-godzinnym dialogowaniu wypracowano stanowisko, którego syntezą najogólniejszą jest wyczekanie rezultatów i wyników najbliższej sesji RG której posiedzenie odbędzie się pod koniec marca. Na posiedzenie to -jako warunek niezbędny wyznaczony wójtowi- wniesione zostanie do budżetu gminnego sfinansowanie prac projektowych w kwocie ok. 120 tys. zł jak też dokonana zostanie korekta wieloletniej prognozy finansowej w sposób umożliwiający rozpoczęcie inwestycji rozbudowy Szkoły w roku 2018. Niezbędnego a wyznaczonego przez Walne Zebranie Rodziców warunku dotrzymano. W proponowanych poprawkach do budżetu, w dziale 801/80101 roku 2017 znalazła się kwota 120 tys. zł na zlecenie projektu rozbudowy szkoły, jak też dokonano pod pozycją 1.1.2.9. niezbędnej korekty WPF’u.


5.) Konsultacje z WoZ Goleniów w zakresie metodologii ustalania stawki za wodę i ścieki na rok 2017/2018.

Analiza wniosku złożonego w dniu 17 lutego 2017 roku pozwalała na wywiedzenie tezy, że wniosek sporządzono na podstawie nieprawdziwych danych merytorycznych. Błąd polegał na przyjęciu i podaniu we wniosku taryfowym stawek które nie obowiązywały w wskazanych latach obrachunkowych. Do wniosku także nie była załączona umowa na sprzedaż hurtową ścieków do oczyszczalni miejskiej w Stargardzie. Z danych zamieszczonych w wniosku wynikało, że cena ścieków będzie podniesiona o 0,58 zł/m3. Z uwagi na fakt podania błędnych podstaw merytorycznych, konieczne było spotkanie Stron celem wyjaśnienia rozbieżności. O takie spotkanie porosiły Wodociągi Zachodniopomorskie. W wyniku spotkania – po wyjaśnieniu przyczyn rozbieżności oraz podaniu powodów zwiększonej stawki za ścieki uzgodniono że utrzymane zostają wysokości stawek z roku ubiegłego. W roku 2016 na wniosek Gminy Kobylanka rozpoczęła się kontrola w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej realizowanej przez MPGK Stargard który jest monopolistą w zakresie odbioru ścieków. Kontrole przeprowadza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Stawki jednostkowe ścieków na tle gmin powiatu stargardzkiego oraz gmin sąsiednich w latach.
6.) Wiarygodna Szkoła – Wyróżnienie dla ZSP Reptowo.

W dniu 14 marca br. Kapituła Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła, organizatora rankingu najlepszych Szkół w Polsce poinformował Gminę Kobylanka, że:

Zespół Szkół Publicznych w Reptowie otrzymał wyróżnienie Wiarygodnej Szkoły. Uczestnicząc w programie, szkoła spełniła warunki zawarte w regulaminie i jest w stanie zapewnić właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy, a także podjęła szereg działań, które zapewniły bezpieczeństwo swoim uczniom. Posiadanie certyfikatu sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły zarówno w gminie oraz powiecie, jak i w całym regionie. Dzięki wyróżnieniu uczestnik programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż szkoły, bezpieczeństwo jego uczniów oraz fakt, że jest ona prowadzona na wysokim poziomie. W związku z powyższym składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności.

7.) Wyniki finansowe po rozliczeniu ostatniego miesiąca, lutego 2016 r.

DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:


 

Bilans otwarcia [Początek kadencji, 8 grudnia 2014 roku]Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30