Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 04.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu marcu 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Plac Zgody – odkłamana inwestycja.

Na kilku spotkaniach z mieszkańcami Gminy, dwukrotnie zaś na zebraniu wiejskim w Kobylance stawiany był mi zarzut, że inwestycja z roku 2006, pod nazwą „Budowa Placu i Wieńca Zgody” była przygotowana i rozpoczęta przeze mnie w sposób prowadzący do wysokiego kosztu jej realizacji. Utarło się w przestrzeni publicznej przekonanie, że to nawet wójt Przysiwek budowę tą zakończył, przypisując mi półmilionową wartość wytworzenia tej inwestycji. Zarzut taki artykułowano werbalnie jak też literalnie na forach internetowych oraz portalach informacyjnych. Pani Rybarczyk Irena, Przewodnicząca Rady Gminy ostatnich dwóch kadencji sugerowała publicznie, że –niby- wójt ukrył wysokie koszty inwestycyjne przed Radą Gminy, która - gdyby wiedziała - nie zezwoliłaby na taką inwestycję, bądź ją cofnęła. W retoryce tej, za Panią Rybarczyk, podążyła część mieszkańców Gminy. Inspirowani oni wszyscy lokalną prasą, z szczególnym umiłowaniem głosu redaktor naczelnej Wieści z Kobylanki Julity Pileckiej multiplikowali tezę, że –niby- wójt Przysiwek wybudował Plac Zgody za kwotę pół miliona złotych. Moja krytyka tak głoszonej publicznie tezy, której dokonałem [12-15 str.] w dniu 29.I.2017 roku na zebraniu z mieszkańcami Gminy, zorganizowanym z okazji podsumowania połowy kadencji, stała się – tak się przynajmniej wydaje - inspiracją dla byłej Przewodniczącej RG do złożenia wniosku o informację publiczną dotyczącą inwestycji pn: „Budowa Placu i Wieńca Zgody w Kobylance”. Dziwne jest to wystąpienie w zestawieniu z zgodami na finansowanie jakich udzielała Przewodnicząca Rybarczyk w kilku uchwałach Rady Gminy. Dziwniejsze tym bardziej, że z informacji o którą sama wystąpiła (pkt.3) w roku 2010 gdy była jeszcze Przewodniczącą wynikało, że wzrostu wartości inwestycji dokonano dodatkowymi umowami zlecenie, podpisanymi w roku 2008, tj. rok po przekazaniu inwestycji do użytkowania i dwa lata po moim odejściu. To nigdy nie powinno było się wydarzyć!!!. Wyrażam nadzieję, że moja odpowiedź udzielona Pani Rybarczyk rozstrzygnie ostatecznie sprawę oraz rozjaśni – jej najszczególniej – udział i negatywną rolę jaką odegrała ona sama w tym procesie inwestycyjnym, a który pozwalam sobie nazwać w jednym z końcowych akapitów pisma - chuliganerią. Słowo to choć mocno brzmiące jest tu na miejscu z powodu pierwszego: ten sam materiał -kostka granitowa, wynegocjowana przeze mnie u dostawcy fakturowana była w kwocie 260 zł/t. Po moim odejściu koszt tego samego materiału wzrósł do kwoty 360, a nawet 490 zł/t. Jest także kilka innych powodów uzasadniających użycie tak mocnych słów. Wszystkie znaleźć można w mojej odpowiedzi udzielonej Pani Rybarczyk.

[kilka słów poza sprawozdaniem]


2.) Konsekwencje finansowe nieuchwalania budżetu na koniec marca br.

Podlegamy kilku już konsekwencjom braku uchwalonego budżetu na 2017 rok. Do dotkliwych można zaliczyć konsekwencję społeczną np. poprzez zamrożenie funduszy sołeckich w ich inwestycyjnym wymiarze czy zamrożenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi na wykonanie oczekiwanych społecznie inwestycji w roku 2017. Najistotniejszą jednak i bardzo wymierną finansowo jest konsekwencja ekonomiczna. Skumulowane na koniec marca zadłużenie dla podmiotów świadczących Gminie usługi na podstawie wieloletnich porozumień wyniosło 45.279,05 zł. Usługami tymi są: dowożeniem dzieci przez MZK Stargard, transport lokalny, wychowanie przedszkolne w innych miejscach niż Gmina, nauka katechezy poza-katolickiej bądź etyki). Brak zabezpieczenia w budżecie RIO wydatków związanych z tą sferą zadań wykonywanych przez Gminę na rzecz szerokorozumianej przestrzeni publicznej spowodowało, że Gmina zapłaci odsetki karne dla podmiotów świadczących usługi o których mowa wyżej. Ostateczna ich wysokość zostanie określona po przyjęciu budżetu na 2017 rok, przez Radę Gminy.


3.) Dofinansowanie zadań majątkowych (inwestycji) innych samorządów przez Gminę Kobylanka.

Bardzo gorąco dyskutowano w trakcie podejmowanych prób uchwalenia budżet na 2017 rok na temat finansowej partycypacji Gminy w inwestycjach obcych tj. na majątku innych samorządów. Żądania podejmowane przez radnych dotyczyły szczególnie udziału w sfinansowaniu w roku bieżącym remontu drogi wojewódzkiej nr 120 oraz budowie chodnika i oświetlenia ulicznego w ciągu tej drogi na wysokości wsi Bielkowo. Dotyczyły także udziału w kosztach przebudowy drogi i budowie chodnika w drodze powiatowej nr DP-1702Z. Urząd Gminy uzyskał w roku ubiegłym od Zarządu Dróg Wojewódzkich informację, że nie uwzględnia on inwestowania w roku 2017 w ciągu drogi wojewódzkiej nr-120. By nie być posądzonym o złośliwość podczas uchwalania budżetu roku 2017, który nie uwzględniał roszczenia radnych co do partycypacji w kwocie 400 tys. w inwestycjach ZDW na terenie Gminy, wystąpiono o potwierdzenie zeszłorocznych ustaleń. Zarząd Dróg Wojewódzkich potwierdził, że nie przewiduje w roku bieżącym takiej inwestycji na terenie naszej Gminy.


4.) Inwestycja GDDKiA, wspomagająca budowę drogi szybkiego ruchu S-10.

W ramach przebudowy drogi S-10 na odcinku Stargard Zachód – Szczecin Płonia, wykonana zostanie drogowa inwestycja wspomagająca. Budowany będzie równolegle, oczekiwany długie lata odcinek drogi Niedźwiedź – Wielgowo. Z informacji otrzymanych z GDDKiA, trasa tego odcinka drogowego przebiegała będzie po terenie ALP. Jego długość wyniesie 3.204,17 mb.


5.) Wyniki finansowe na koniec I kw. 2017 roku

Dochody wykonane =6.758.487 zł.
Wydatki wykonane =5.393.272 zł.
Wynik budżetu +1.365.215 zł
Nadwyżka operacyjna 1.551.343,27 zł (23,02% dochodów wykonanych).
Dług publiczny =10.509.097 zł (40,41% dochodów),

w tym 45.279,05 zł długu wynikającego z nieuchwalenia budżetu przez RG (niepłacone dotacje, faktury z uwagi na brak upoważnienia).

Przy zachowaniu tożsamej jak w I kw. dynamice wykonania średniomiesięcznych dochodów budżetowych, do końca roku osiągną one wysokość 24.474.696 zł, tj. mniejszą od obecnie planowanych o 1.537.083 zł. Plan dochodów w budżecie uchwalonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową wynosi: 26.011.779 zł.
DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]
Na dzień 31.III.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń

1.) Kredyt, 870.976,65 zł, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

 

2.) Kredyt, 170.335,36 zł, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

 

3.) Kredyt, 181.188,21 zł, umowa 07/147 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

 

4.) Wierzytelność 29.823,63 zł, umowa 3807/01085 z 3.VII.2007 r. (budynek urzędu)

 

5.) Wierzytelność, 8.753,30 zł, umowa 3807/01086 z 3.VII.2007 r. (kanalizacja Kobylanka)

 

6.) Wierzytelność, 21.160,78 zł, umowa 3808/000927 z 25.VI.2008 r. (budynki komunalne)

 

7.) Wierzytelność, 109.851,60 zł, umowa 3808/02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)


DNB Nord

1.) Obligacje 3.960.000,00 zł, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)


SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.375.272,63 zł, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)


WFOŚiGW Szczecin

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

 

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)


Getin Noble Bank

1.) Subrogacja, 1.036.384,56 zł, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

 

2.) Subrogacja, 330.071,20 zł, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)


Zobowiązania wymagalne:

1.) Płatności, 45.279,05 zł (zaległe dotacje dla innych JST, faktura LAN-TECH).


OGÓŁEM: 10.509.096,97 zł

 

Mirosław Przysiwek

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30