Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 05.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu maju 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Droga, była Kd-10, ciąg dalszy sporu z Starostwem.

Informowałem Państwa o działaniach urzędu, których celem jest ustalenie kategorii drogi byłej niegdyś drogi krajowej nr-10 na odcinku Kobylanka – Zieleniewo. W sierpniu 2015 roku poinformowałem Marszałka Województwa o zamiarze przekazania odcinak drogo o którym mowa w zasób dróg wojewódzkich. Spowodowało to ciąg wystąpień organów administracyjnych pomiędzy sobą. Konsekwencją jednak ostateczna było podjęcie w dniu 5.X.2015 roku uchwały Rady Gminy o przekazaniu odcinaka drogi Marszalkowi. Skomplikowany wymiar sprawy oraz odmienność stanowiska z Marszałkiem spowodowało że uchwałę procedował w trybie nadzorczym organ Wojewody. Ostateczną konsekwencja jednak stanowiska RG Kobylanka było przejęcie w zasób ZDW Koszalin przedmiotowego odcina byłej DK-10. W dniu 23.02.2016 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr X/196/16 pozbawił drogę kategorii wojewódzkiej i przekazał ją Starostwu Stargardzkiemu, ustanawiając automatycznie kategorię powiatową dla tego odcinka. 20.IV.2016 roku Starostwo poinformowało Gminę o zamiarze podjęcia uchwały przez Radę Powiatu o pozbawieniu kategorii powiatowej przekazanej przez Marszałka drogi. Taką uchwałę Rada Powiatu podjęła 29.VI.2016 roku. Droga ponownie stała się droga gminną. Od tak podjętej uchwały Rady Powiatu, Gmina Kobylanka złożyła skargę do sądu administracyjnego. Sąd Wojewódzki rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy i wydał wyrok w dniu 26 stycznia 2017 roku. Niestety batalia u ustalenie kategorii drogi ma swój ciąg dalszy gdyż Starostwo nie zgodziło się z postanowieniem Sądu i złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oczekujemy na wyrok ostateczny.


 

2.) Rozbudowa Szkoły w Kobylance, ciąg dalszy.

W dniu 22.V.br., odbyłem spotkanie robocze z Radą Rodziców z inspiracji to której doszło do przemodelowania pierwotnych zamierzeń inwestycyjnych Gminy wyartykułowanych w grudniowej wersji projektu budżetu na rok 2017. Z historią spotkań, ich rezultatami oraz efektem końcowym można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły. Z powodu uchwalenia budżetu na rok 2017 dopiero w końcu miesiąca kwietnia, dlatego teraz można przystąpić do kontynuacji zawieszonych prac, rezultatem których rozbudowy Szkoły powinna stać się faktem dokonanym. W roku 2016 Gmina przygotowała koncepcję rozbudowy obiektu Szkoły, która po ustaleniach z Radą Rodziców powinna stanowić podstawę do projektowania. Nie wykluczam weryfikacji lub zlecenie odrębnej bądź uzupełniającej koncepcji, uwzględniającej nowo jawiące się potrzeby. Zlecenie projektowania przewidujemy na połowę czerwca br.


3.) Zamiana gruntów.

W roku 2004 Gmina Kobylanka podjęła starania o przejęcie terenu na cele komunalne (cmentarz) od Administracji Lasów Państwowych tj. Nadleśnictwa Kliniska. Mimo upływu 13 lat i realizacji inwestycji budowy cmentarza nadal Gmina nie posiada tytułu własności tego terenu. Podjęte ponownie w 2015 roku starania o tytuł własności zakończyły się pozytywnie. W miesiącu maju otrzymaliśmy informację, że Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie podjął ostateczną decyzję co do przekazanie Gminie terenu w drodze zamiany. Zaniechany przez Gminę, przeciągany przez ALP temat, po ~nastu latach znajduje swój szczęśliwy finał. W trakcie rozmów na temat terenu cmentarza ustalono, że do aktu zamiany włączony będzie także teren z przeznaczeniem na cele sakralne (kościół w Niedźwiedziu)


4.) Budowa drogi gminnej nr DG-450001Z relacji Zieleniewo - Cisewo.

17 maja br., Gmina podpisała umowę na wspólną realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473.” Wartość inwestycji wspólnej wyniesie 744 tyś zł. Planowane zakończenie projektowania przewidziane jest na 31 marca 2018. Wykonanie zadania: koniec roku 2018. Inwestycja ta w połączeniu z już wykonanym w roku 2016 roku odcinkiem z Cisewa do Wielichówka, włącza go i skomunikuje z całą Gminą.


5.) Bezpieczeństwo publiczne – projekty organizacji ruchu.

W sprawozdaniu z miesiąca stycznia w punkcie 4 informowałem o problemach związanych z zatwierdzeniem przez Starostę projektu organizacji ruchu dla ul. Szczecińskiej na wysokości osiedla Zielonego w Kobylance oraz osiedla Kryształowego w Morzyczynie. Otrzymaliśmy informację, że zgłaszane przez urząd racje Gminy co do prawidłowości opracowania dokumentacji organizacji ruchu zostały przez nowego wicestarostę stargardzkiego uwzględnione. Zatem można traktować, że projekty organizacji ruchu w zakresie wskazanym w opracowaniach projektowych zostały zatwierdzone. Z uwagi, że nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy inwestycje te zostały wyłączone z realizacji w roku 2017 i przesunięte w WPF na lata późniejsze.


6.) Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr DP-1702Z.

Bardzo szerokim echem w Gminie odbiła się decyzja Polskich Kolei Państwowych inwestujących w przebudowę linii kolejowej nr-E-95 relacji Poznań – Szczecin, efektem której to przebudowy będzie likwidacja przejazdu kolejowego w miejscowości Reptowo. Sprawa ta ma swoje miejsce początkowe w 2012 roku, dokładniej 11.XII.2012 roku kiedy zamysł ten został pisemnie przedstawiony Gminie przez ówczesne władze PKP. W reakcji na taki pomysł Gmina przeciwstawiła się swoim stanowiskiem. Zdumiewające jednak było, że Powiat Stargardzki poprzez swoją strukturę Zarząd Dróg Powiatowych godził się i akceptował rozwiązanie PKP, informując o swoim stanowisku Gminę Kobylanka. Ta przesłała do Powiatu jedynie kopię swojego stanowiska przesłanego dla PKP, nie podejmując działań w postaci nacisków aby Powiat zmienił swoje stanowisko. Sprawę przesądziło spotkanie na gruncie w kwietniu 2013 roku kiedy to strony postępowania Powiat i PKP spisały protokół likwidacji przejazdu. Zmiany we władzach tak PKP jak też struktur samorządowych, zmiany pracowników merytorycznych na wszystkich szczeblach a nadto zmiana biura projektowego, wszystko to spowodowało że sprawa powróciła ponownie w roku 2017. Całkowicie przez przypadek, w roku 2017, podczas uzgadniania inwestycji realizowanej przez Gminę w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, inwestycji budowanej na styku z linią kolejową E-95, podczas uzgadniania rozwiązań technicznych okazało się, że przejazd leżący ok. 1,5 km na wschód od Reptowa będzie likwidowany a wszystkie rozwiązania projektowe jak też dokumenty formalne, choćby w postaci decyzji środowiskowej są już prawomocne i ostateczne. Powtórzone co do akceptacji likwidacji przejazdu zostało także stanowisko Powiatu Stargardzkiego. Zarząd Powiatu w dniu 9 marca 2017 roku ostatecznie zaakceptował decyzję ZDP z 2013 roku. Nasz sprzeciw od decyzji Zarządu nie spotkał się z zrozumieniem Starostwa. Bez zbędnej zwłoki Gmina wysłała swój sprzeciw i wyraziła swoje negatywne stanowisko w skierowanym do Wojewody piśmie, gdyż to Wojewoda będzie kolejnym organem wydającym kolejna decyzje administracyjną. Gmina zaczęła informować opinię publiczną o tym fakcie efektem której to akcji był protest lokalnej społeczności oraz podjęta przez nich uchwała w tej sprawie. Odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Sprawę komentowały media (TVP, Kurier). Z uwagi, że sprawa jest obecnie na etapie składania wniosku przez inwestora o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy linii kolejowej Gmina podjęła starania, aby zgodnie z życzeniem mieszkańców wyartykułowanym uchwałą mieszkańców likwidację przejazdu zatrzymać. W związku z tym przesłano kolejne pismo do Wojewody Szczecińskiego, aby uwzględnił racje lokalnej społeczności przy wydawaniu decyzji lokalizacji linii kolejowej. Sprawę dodatkowo podniosłem na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego prosząc o zainteresowanie się Prezydium naszą sprawa. Oczekujemy na stanowisko Wojewody a raczej na decyzję lokalizacyjną korygującą w zakresie nas interesującym projekt likwidacji przejazdu.


7.) Ranking oświatowy w roku 2017.

Z Radia Szczecin dowiedzieliśmy się 22 maja br., że w ogólnopolskim rankingu samorządów sprzyjających i wspierających oświatę na terenie swojej Gminy, organizowanego przez Naukową Fundację „Evidence Institute”, gmina Kobylanka plasowana wcześniej, w roku 2014, na pozycji 1061 przeskoczyła w roku 2017 na pozycję 11 w skali kraju. Strona internetowa rankingu.


8.) Przejęcie nieruchomości plaży od stargardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Sp. z o.o.

Po kilku korektach treści porozumienia, doszło w miesiącu maju do podpisania porozumienia i protokolarnego przejęcia przez Gminę Kobylanka terenów zarządzanych od lat 70 przez miasto Stargard, a od lat kilkunastu przez agendę turystyczno rekreacyjną Miasta tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard. Od bieżącego roku za turystykę i rekreację na plaży w Zieleniewie odpowiada Gmina Kobylanka. Tereny przekazano w zarząd Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który w statucie działalności posiada wpisaną działalność tego typu. Efektem przejęcia terenów w zasób komunalny i dochodów z tej działalności jest rozszerzenie zatrudnienia w strukturze GOK. Przekazanie w roku ubiegłym w zarząd całość Promenady a w roku bieżącym także terenów plaży w Zieleniewie powoduje zwiększenie etatowego zatrudnienia GOK o 2 osoby.


9.) Odnowienie współpracy na szczeblu Gmin z gminą partnerską Boitzenburg.

Po 8 latach doszło do ponownego nawiązania kontaktów pomiędzy władzami lokalnych wspólnot, Kobylanki oraz Boitzenburga. Umowę o współpracy na szczeblu Gmin podpisano w marcu 2006 roku. Odbyło się spotkanie z wójta Gminy Kobylanka z burmistrzem Boitzenburga. Podczas spotkania potwierdzono, że zawarta w umowie idea, mianowicie inspirowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy szeroko rozumianymi grupami i stowarzyszeniami zorganizowanymi po obu stronach i działającymi we wszystkich dziedzinach przestrzeni publicznej jest ciągle aktualnym zadaniem, które oczekuje na swoją realizację.


10.) Rewitalizacje Kobylanki oraz Rekowa.

W miesiącu maju odbyły się ostateczne konsultacje społeczne (mieszkańcy, członkowie rad sołeckich, zainteresowani radni) określające zakres inwestycji dla wsi Kobylanka i Rekowo. Określono zakres rzeczowy i terytorialny tych inwestycji. Po konsultacjach i udzielonych odpowiedziach z strony obecnych projektantów oraz konserwatora zabytków uznano, że na bazie zaprezentowanych koncepcji architektoniczno budowlanych przystępujemy do następnej fazy inwestycji, mianowicie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Koncepcje z szczegółami do wglądu w wydziale inwestycyjnym UG Kobylanka.


11.) Program wsparcia finansowego dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Motańcu.

Z uwagi że trzy niezależne podmioty rodzinne mieszkały w budynku, który został rozebrany na skutek wybuchu butli z gazem podjęto działania celem których ma być docelowa pomoc tym rodzinom. W postępowaniu pomocowym którego pierwszym efektem było umieszczenie rodzin w hotelu w Morzyczynie, kolejnymi krokami są zabezpieczenia rodzin w lokale socjalne. Z uwagi na fakt że wszystkie podmioty rodzinne utrzymywane były i monitorowane ciągle przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i nie można oczekiwać od nich że usamodzielnia się same w kontekście lokalowym uznano, że dla dwóch podmiotów rodzinnych, na działce której są współwłaścicielami posadowione zostaną baraki mieszkalne i stanowiły będą coś w rodzaju lokalu socjalnego. Dla trzeciego podmiotu rodzinnego posiadającego dzieci wynajęto w tej samej miejscowości budynek, który będzie pełnił rolę lokalu socjalnego zastępczego. Tragedia ta łącznie z wypadkiem pożaru sprzed kilku miesięcy w Reptowie zdeterminowała do szybszego niż pierwotnie zakładano pobudowania lokali socjalnych. Odstąpiono od wersji wcześniej zakładanej tj., budowy 7 lokali socjalnych w planowanym do zakupu budynku w Niedźwiedziu. Budowane będą w konwencji modułowej samodzielne, niezależne od siebie lokale socjalne na nieruchomościach gminnych.


12.) Wyniki finansowe na koniec I kw. 2017 roku

Dochody wykonane = 8.240.053 zł.
Wydatki wykonane = 7.172.793 zł.
Wynik budżetu [1] +1.067.260 zł (12,9% dochodów wykonanych ogółem).
Wynik operacyjny [2] 1.401.343,27 zł (17,0% dochodów wykonanych ogółem).
Dług publiczny =10.509.342 zł (39,88% dochodów planowanych ogółem),

w tym 45.279,05 zł długu wynikającego z nieuchwalenia budżetu przez RG (niepłacone dotacje, faktury z uwagi na brak upoważnienia).

Przy zachowaniu tożsamej jak w I kw. dynamice wykonania średniomiesięcznych dochodów budżetowych, do końca roku osiągną one wysokość 24.474.696 zł, tj. mniejszą od obecnie planowanych o 1.537.083 zł. Plan dochodów w budżecie uchwalonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową wynosi: 26.011.779 zł.
DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]
*
Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez tych ujawnionych w suplemencie sprawozdania za 2014 rok. (str.56-58)


 


Na dzień 30.IV.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń       S 1.338.975,45 zł

 

1.) Kredyt, 870.976,65 zł, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 170.335,36 zł, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 177.636,22 zł, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność 21.160,78 zł, umowa 3808-00927 z 25.VI.2008 r. (budynki  komunalne)

5.) Wierzytelność  98.866,44 zł, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)


DNB Nord                        

1.) Obligacje 3.960.000,00 zł, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

 

SGB o/Koszalin             

1.) Kredyt, 1.375.272,63 zł, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)


WFOŚiGW Szczecin    S 2.370.000,00 zł

                

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)


Getin Noble Bank         S 1.366.455,76 zł

1.) Subrogacja, 1.036.384,56 zł, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki  para-banku)

2.) Subrogacja, 330.071,20 zł, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)


OGÓŁEM:  10.410.703,84 zł

 

Mirosław Przysiwek
[1] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[2] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30