Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 06.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu czerwcu 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.

 

1.) Kolejny plan przestrzenny dla celów przebudowy linii energetycznej.

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem tej modernizacji jest poprawa warunków zasilania województwa zachodniopomorskiego. Istniejąca linia 220 kV Morzyczyn – Recław o długości ok. 72km przebiega między innymi przez obręby ewidencyjne Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo, Zieleniewo. Jej długość na terenie gminy Kobylanka wynosi ok. 3,94km. Efektem przeprowadzonych prac modernizacyjnych będzie poprawa niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i przesyłowego oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do zasilanych za pośrednictwem stacji elektroenergetycznych odbiorców. Planowany termin realizacji inwestycji to grudzień 2020r. W związku z tym zamierzeniem wymagana jest zmiana planu przestrzennego na długości modernizacji linii. Na sesji Rady Gminy która odbyła się w miesiącu czerwcu podjęto już uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu przestrzennego. Zmianom w planie przestrzennym i robotom budowlanym towarzyszyły będą regulacje stanów prawnych terenów położonych pod modernizowanymi liniami. Najczęściej będą to ustanowienia służebności na rzecz PSE , (Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.)


2.) Wizyta przedstawicieli SSOM w Gminie.

W dniu 1.VI.br., w urzędzie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego któremu przewodniczył dyrektor biura Pan Roman Walaszkowski. Przedyskutowano stopień zaawansowania i zaangażowania Gminy w projekty budowy przystanków SKM i punktu przesiadkowego realizowanego w ramach programu ZIT. Gmina podzieliła się uwagami na temat trudności w realizacji projektów budowlanych powodem których są utrudnienia z strony PKP. Brak danych dotyczących rzędnych wysokościowych na styku projektowanych obiektów gminnych i PKP blokuje roboty projektowe. Powrócono w rozmowie do problemu zgłaszanego przeze mnie na walnym zgromadzeniu SSOM, a dotyczącego likwidacji przejazdu kolejowego w Reptowie. Uzyskałem deklarację, że dyrektor SSOM wystąpi do Wojewody Zachodniopomorskiego i zwróci uwagę na problem społeczny związany z likwidacją tego przejazdu.


3.) Melioracje, gospodarka wodna – pierwsze kroki urzędu po skomunalizowaniu rowów.

Odbyły się wizje lokalne i spotkania robocze z pierwszymi grupami osób (Bielkowo) (Kobylanka) (Rekowo), pośród których sygnalizowane były od bardzo dawna wadliwie funkcjonujące rozwiązania melioracyjne zlokalizowane na ich, bądź przy ich - nieruchomościach. Podniesione tereny sąsiednie, zarośnięte rowy bądź ich całkowity zanik, samowolne przebudowy rowów melioracyjnych bądź trasy rowów niezgodne z pierwotnym ich przebiegiem, wszystko to powoduje, że nieruchomości wielu naszych mieszkańców narażane są -w sposób ciągły- na podtapiania. Celem uniknięcia tych niedogodności podjęto działania tak doraźne jak i kompleksowe. Przejęcie wszystkich rowów melioracyjnych z zasobu skarbu państwa w zasób Gminy, który to proces zakończyliśmy dopiero w bieżącym roku, daje możliwość wpływania z pozycji władz gminnych na gospodarkę wodną. Obecnie, wyodrębniane są kompleksy zlewni lokalnych, a dla każdej z nich, inwentaryzowane są problemy związane z brakiem swobodnego przepływu wód.


4.) GOK, przygotowanie terenów rekreacyjnych, promenady i plaży do sezonu letniego.

Odbyła się narada z dyrektorem GOK oraz pracownikami wydziału inwestycji w zakresie przygotowania przejętych od Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Stargardzie terenów, do sezonu turystycznego 2017. Oceniono i poddano analizie sytuację powstałą po odbytych przetargach na świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz zarządzania infrastrukturą turystyczną (kampingiem 104, polem namiotowym oraz parkingiem). Z uwagi, że na obsługę infrastruktury nie było podmiotu chętnego w drodze przetargu, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w drodze negocjacji, a do negocjacji zaproszono Spółdzielnię Socjalną „Miedwie”. W wyniku odbytych spotkań i rozmów zabezpieczono funkcjonowanie kąpieliska „Miedwie” w ratownictwo wodne oraz w obsługę całej infrastruktury turystycznej. Za wszystko merytorycznie odpowiadały będą podmioty gminne tj. OSP Bielkowo oraz Spółdzielnia Socjalna. „Miedwie”. Nadzór z ramienia Gminy sprawuje dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance któremu tereny te zostały przekazane w dzierżawę.


5.) Indywidualnie podejmowane zmiany ewidencji gruntów i budynków.

Spotkanie z Starostą stargardzkim w przedmiocie naszego wystąpienia z końca 2016 roku, którego istotą były działania podejmowane przez niektórych podatników konsekwencją których są zmiany klasyfikacji gruntów w granicach posiadanych nieruchomości. Zmiany polegają na wyłączeniach z działek sklasyfikowanych jako „mieszkaniowe”, terenów oznaczonych jako „rola”. Konsekwencją jest, że z działki budowlanej o pow. 900m2 np. w centrum Morzyczyna, w terenie najbardziej zurbanizowanym, z posadowionym dużym domem mieszkalnym i małą architekturą, wyłącza się 500m2 terenu i oznacza jako „rolę”. Taki zabieg podatnika pozostający w niezgodzie z ustawą o ewidencji gruntów i budynków, załącznikiem nr 6 definiującym teren mieszkaniowy, „B”, powoduje konsekwencję podatkową niekorzystna dla Gminy. Zdumienie nasze bierze się z faktu, że tak przygotowaną przez podatnika dokumentację (geodeta w imieniu podatnika) zatwierdza PODGiK Stargard. Z uwagi na podjęte wątpliwości przez Gminę, które ustalono w drodze oddzielnego postępowania administracyjnego, zwrócono w rozmowie uwagę, że działaniami pozaprawnymi są legalizacje przez PODGiK Stargard zmian w ewidencjach gruntów na takich nieruchomościach, już na pewno, dla wskazanego przypadku.


6.) Bezpieczeństwo publiczne – projekty organizacji ruchu.

W sprawozdaniu z miesiąca stycznia w punkcie 4 informowałem o problemach związanych z zatwierdzeniem przez Starostę projektu organizacji ruchu dla ul. Szczecińskiej na wysokości osiedla Zielonego w Kobylance oraz osiedla Kryształowego w Morzyczynie. Cały proces sporu o zatwierdzenie trwał od IX-X ubiegłego roku. Otrzymaliśmy niespodziewanie informację, że zgłaszane przez urząd racje Gminy co do prawidłowości opracowania dokumentacji organizacji ruchu zostały przez nowego starostę stargardzkiego uwzględnione. Zatem można traktować, że projekty organizacji ruchu w zakresie wskazanym w opracowaniach projektowych zostały zatwierdzone. Z uwagi, że nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy, że sama zmiana Starosty może spowodować tak szybkie załatwienie sprawy, wcześniej, w kwietniu 2017 roku inwestycje te zostały wyłączone z realizacji w roku 2017 i przesunięte w WPF na lata późniejsze. Do tematu ich włączenia w rok 2017 bądź 2018 powrócę po rozstrzygnięciach przetargowych na zadania zatwierdzone do wykonania.


7.) Oświata. Wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Szkoła w Reptowie uzyskała w roku bieżącym bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych.

8.) Wyniki finansowe Gminy na koniec maja 2017 roku

Dochody planowane =25.834.900,14 zł.
Dochody wykonane =
10.354.114,87 zł.
Wydatki wykonane =
9.303.431,66 zł.
Wynik budżetu [1] + 1.050.683,21 zł (10,14% dochodów wykonanych ogółem).
Wynik operacyjny [2] 1.408.242,70 zł (13,60% dochodów wykonanych ogółem).
Dług publiczny = 10.276.796,01 zł (39,77% dochodów planowanych ogółem),


Przy zachowaniu uśrednionej jak dla 5 m-cy dynamice wykonania dochodów budżetowych, do końca roku osiągną one wysokość 24.598.824,32 zł, tj. mniejszą od obecnie planowanych o 1.236.075,82 zł.
DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez tych ujawnionych w suplemencie sprawozdania za 2014 rok. (str.56-58)
Na dzień 31.V.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK ToruńS 1.338.975,45 zł


1.) Kredyt, 870.976,65 zł, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 170.335,36 zł, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 174.084,23zł, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność 7.054,16 zł, umowa 3808-00927 z 25.VI.2008 r. (budynki komunalne)

5.) Wierzytelność87.881,28 zł, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)

DNB Nord

1.) Obligacje 3.960.000,00 zł, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.327.017,45 zł, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)

WFOŚiGW SzczecinS 2.370.000,00 zł


1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

Getin Noble BankS1.366.455,76 zł


1.) Subrogacja, 1.000.020,20 zł, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Subrogacja, 309.426,68 zł, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

 

OGÓŁEM: 10.276.796,01 zł

Mirosław Przysiwek[1] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowaneinwestycje).

[2] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicjinadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30