Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 07/08/09.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (lipiec-wrzesień 2016).


I. Poprawa infrastruktury sportowej ZSP – brak pozytywnej rekomendacji Komisji UM.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Edukacji i Sportu - w dniu 27.09.2016 r. odnośnie złożonego wniosku o pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej na zadanie „Budowa skoczni do skoku w dal i stanowiska do skoku wzwyż przy Zespole Szkół Publicznych w Reptowie” poinformował że, Gmina Kobylanka nie otrzymała pomocy finansowej z uwagi na ograniczone środki finansowe UMWZ. Wg złożonych wniosków, zapotrzebowanie 2-krotnie przekroczyło ilość środków finansowych w posiadaniu UMWZ przeznaczonych na poprawę infrastruktury sportowej. Komisyjnie wybrano inne zadania do dofinansowania. W zapytaniu otrzymano odpowiedź, że wniosek przygotowany był poprawnie, bez uwag do zakresu, data złożenia nie odgrywała roli przy wyborze zadań do dofinansowania. Gmina może ubiegać się o dofinansowanie składając wniosek przy kolejnym naborze (wiosna 2017), o czym zostanie powiadomiona. W związku z powyższym proponuje się ujęcie zadania w budżecie na rok 2017 (przy założeniu realizacji po uzyskaniu dofinansowania).


II. Spotkania z Wspólnotami sołectw.

W okresie września, jak co roku odbyłem spotkania z mieszkańcami każdego sołectwa Gminy Kobylanki. Miały one związek z planowaniem budżetowym przydzielonych sołectwom budżetów zwanych „Funduszem sołeckim”. Na rok 2017 przeznacza się następujące kwoty dla poszczególnych sołectw w ramach funduszy sołeckich:


NAZWA SOŁECTWA

Fundusz 2017

% roku 2016

PODZIAŁ FUNDUSZU (protokół)

Sołectwo Cisewo – Wielichówek

14.153,07 zł

113,5%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Jęczydół

17.796,03 zł

117,7%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Kobylanka

41.873,00 zł

117,2%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Kunowo

24.578,45 zł

115,0%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo

41.873,00 zł

117,2%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Motaniec

16.874,82 zł

115,2%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Niedźwiedź

23.616,37 zł

114,0%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Rekowo

11.263,84 zł

117,6%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Reptowo

41.873,00 zł

117,2%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków

Sołectwo Bielkowo

19.889,68 zł

119,7%

Protokół zebrania / Protokół podziału środków


W ramach odbytych spotkań rozliczano wykonanie funduszy przydzielonych w roku 2016, tak w sensie finansowym jak też rzeczowym. Postęp w wykorzystaniu funduszu sołeckiego na połowę bieżącego roku, w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco.


NAZWA SOŁECTWA

Fundusz 2016

Wykonanie na ½ roku

POSTĘP na ½ roku

Sołectwo Cisewo – Wielichówek

12.468,83 zł

10.407,20 zł

83,47%

Sołectwo Jęczydół

15.112,65 zł

2.567,62 zł

16,99%

Sołectwo Kobylanka

35.727,30 zł

16.645,71 zł

46,59%

Sołectwo Kunowo

21.364,93 zł

9.843,70 zł

46,07%

Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo

35.727,30 zł

28.186,90 zł

78,89%

Sołectwo Motaniec

14.648,19 zł

2.961,63 zł

20,22%

Sołectwo Niedźwiedź

20.721,83 zł

5.023,26 zł

24,24%

Sołectwo Rekowo

9.574,92 zł

2.199,12 zł

22,97

Sołectwo Reptowo

35.727,30 zł

3.189,20 zł

8,93%

Sołectwo Bielkowo

16.613,19 zł

5.023,26 zł

24,24%


w części „Wolne wnioski” poruszono z mieszkańcami sołectw najważniejsze z ich punktu widzenia problemy dotykające lokalnych społeczności. Były to:

Dla sołectwa Cisewo – Wielichówek; nie wiedzieć dlaczego, sprawą najważniejszą okazała się modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która jako zadanie wykonywane i zlecone przez Starostwo Stargardzkie w czerwcu 2014 roku, nie obejmowała swoim zakresem terytorialnym obrębu geodezyjnego Cisewo.

Dla sołectwa Jęczydół; najistotniejszym zagadnieniem poruszonym przez wspólnotę był medialny problem związany z jakoby szkodliwym oddziaływaniem strzelnicy sportowej. Podczas dyskusji po której odbyło się głosowanie mieszkańców, uczestników Walnego Zgromadzenia Wsi okazało się jednak, że lokalna społeczność w ilości 100% uczestników Walnego Zgromadzenia Wsi opowiedziała się za istnieniem tego obiektu.

Dla sołectwa Kobylanka; lokalna społeczność skupiła uwagę i grzęzła w procedurach formalno-prawnych wg których próbowano rozliczyć Radę Sołecką z zrealizowanych zadań uchwalonych dla roku 2015 jak tez tych zrealizowanych do III kw. roku 2016.

Dla sołectwa Kunowo; w wyniku spotkań jakie odbyłem z członkami Rady Sołeckiej oraz Zarządem OSP Kunowo przed Walnym Zgromadzeniem, na których to spotkaniach poruszaliśmy zagadnienia modernizacji świetlicy wiejskiej oraz remontu remizy strażackiej w części wolne wnioski nie było żadnych zapytań ani sformułowanych problemów.

Dla Sołectwa Morzyczyn – Zieleniewo; Priorytetem w dyskusji były sprawy związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem na drogach i ulicach sołectwa. (prędkości, oznakowanie drogowe, jakość nawierzchni dróg, wykonanie kolejnych odcinków dróg, przystanki autobusowe, itp.)

Dla Sołectwa Motaniec; podstawowym problemem omawiany na Walnym Zgromadzeniu Wsi to skutki zleconego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie w 2014 roku zadania zmodernizowania ewidencji gruntów i budynków w obrębie Motaniec. Skutki objawiły się zmianą kwalifikacji gruntów a także zmianą powierzchni nieruchomości mieszkańcom Motańca.

Dla Sołectwa Niedźwiedź; podstawowym problemem omawiany na Walnym Zgromadzeniu Wsi to skutki zleconego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie w 2014 roku zadania zmodernizowania ewidencji gruntów i budynków w obrębie Niedźwiedź. Skutki objawiły się zmianą kwalifikacji gruntów a także zmianą powierzchni nieruchomości mieszkańcom Niedźwiedzia.

Dla Sołectwa Rekowo; lokalna społeczność sołectwa jako priorytet uznała kontynuowanie zadania projektowo – wykonawczego zagwarantowanego przez urząd w roku 2015 i ujętego w wieloletnim planie finansowym Gminy, w kontekście kompleksowego zagospodarowania centralnej części wsi Rekowo. Z zagadnień bieżących ważnym było podjęcia działań związanych z przesunięciem bądź ścięciem skarpy ulokowanej ,

Dla Sołectwa Reptowo; podstawowym problemem omawiany na Walnym Zgromadzeniu Wsi to skutki zleconego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie w 2014 roku zadania zmodernizowania ewidencji gruntów i budynków w obrębie Reptowo.. Skutki objawiły się zmianą kwalifikacji gruntów a także zmianą powierzchni nieruchomości mieszkańcom Reptowa.

Dla Sołectwa Bielkowo; priorytetowym problemem skupiającym uwagę mieszkańców Bielkowa było zagadnienie braku modernizacji części drogi wojewódzkiej przebiegającej w granicach miejscowości, mimo zagwarantowanej przez Radę Gminy w budżecie roku 2016 kwoty 350 tys zł.III. Rozstrzygnięcie ostateczne przetargu na odpady.

Rozstrzygnięto ostatecznie postępowanie przetargowe na „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka. Pierwsze od początku funkcjonowania systemu rozstrzygnięcie opierało się o zasadę konkurencyjności. W wyniku przygotowywania się do przetargu zdołano skutecznie rozpowszechnić przeprowadzany przetarg czego efektem była konkurencyjność. Zgłoszenie się drugiej firmy do postępowania spowodowało, że cena podstawowa odpadu oferowana przez obecnego operatora „REMONDIS” mieszkańcom gminy wynosiła 648,00 zł/t. Zasada konkurencyjności zmniejszyła tą kwotę do 496,80 zł/tonę. W wyniku tego przetargu Rada Gminy w miesiącu sierpniu ustaliła stawką za odpady na poziomie 11,50 zł/os za odpady selektywnie, 23 zł/os za nieselektywne oraz 185 zł stawki ryczałtowej za odpady dostarczane z domków rekreacyjno letniskowych.IV. Opracowanie koncepcji rozwiązania problemu mieszkalnictwa socjalnego

Prace jakie wykonywano na rzecz rozwiązania problemu rodzin posiadających wyroki eksmisyjne które zmierzały do budowy na działkach gminnych w Reptowie, Zieleniewie i Kobylance zabudowy mieszkaniowej zostały przekierowane na rzecz zakupienia nieruchomości i dokonania w niej przeróbek adaptacyjnych. Otrzymana propozycja to nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Niedźwiedź. Nieruchomość jest prawie wykończona choć nie oddana do użytkowania w całości. Jego przestrzenna zabudowa i łatwość przebudowy (wejścia i ściany działowe) umożliwiają pozyskanie bardzo małymi nakładami finansowymi nawet 7 lokali socjalnych. Dokonano oglądu tego budynku przez specjalistów, inżynierów projektantów, którzy opracowali koncepcję zagospodarowania budynku w wariancie 6 lokali oraz 7 lokali. Budynek oferowany jest za cenę wstępnie =330 tyś zł, co przy uwzględnieniu zlokalizowanej tam kompletnej infrastruktury wod-kan-gaz, także uwzględniając wartość działki oraz nowy stan budynku sugeruje, że zabudowa kontenerowa, na gminnych działkach z doprowadzeniem wszędzie całości infrastruktury socjalno bytowej będzie dużo mniej opłacalna. Nieopłacalność wynika z ilości lokali socjalnych jakie można będzie wygenerować w wyniku wewnętrznej przebudowy tego obiektu. Obecnie właściciel kończy sprawy formalno spadkowe. Po zakończeniu wszystkich formalności przedłożony zostanie Radzie Gminy projekt-strategia rozwiązująca najbardziej dramatyczne sytuacje rodzin posiadających wyroki eksmisyjne. Na terenie Gminy Kobylanka rodzin takich jest 15. Niektóre rodziny, jak np. w Reptowie egzystują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Za kilka rodzin Gmina płaci właścicielom czynsze za lokatorów zamieszkujących w ich budynkach. Lokatorzy ci w tych przypadkach są podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.V.  Prace nad zmianą struktury GOPS w zakresie funkcjonowania opieki nad niepełnosprawnymi.

Przeprowadzono rozmowę z kierownictwem Ośrodka GOPS na temat zmiany struktury funkcjonowania GOPS w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Okazuje się bowiem że GOPS nie może znaleźć osób z odpowiednią kwalifikacją które byłyby chętne do podjęcia prac zleconych w zakresie opieki dochodzącej do osób niepełnosprawnych. Zapewnienie opieki takim ludziom przy spełnieniu przez nich wymogów formalnych wynika z zadań GOPS. Obecnie proponowana opiekunce wskaźnikowa kwota 13 zł/godz z dojazdem do takiej osoby nie jest kwotą atrakcyjną. Nie posiadamy żadnych chętnych do podjęcia się takiej pracy w ramach zadań zlecanych przez GOPS. Pozostając w konsultacji z kierownictwem oraz pracownikami socjalnymi GOPS rozważany jest wariant utworzenie etatu pracowniczego w ramach wynagrodzenia którego pozyskamy osobę której zadaniem będzie jedynie opieka nad takimi osobami. Co do wdrożenia tego wariantu nie jestem przekonany osobiście zatem rozważam wariant opieki w ramach zamówienia publicznego złożonego jednostkom wyspecjalizowanym. Rozpoznanie jakiego dokonałem zamyka się w jednak w konstatacji, że rozwiązanie to jest droższym od wariantu zatrudnienia pracownika etatowego. Jest to związane z ilością osób z naszej Gminy które mogą zostać zaoferowane na rynku tego typu usług. Sprawa jest w opracowaniu koncepcyjnym i musi znaleźć rozwiązanie z początkiem roku 2017.VI. OSP Kunowo – Nowy wizerunek. Spotkanie z Zarządem Gminnym OSP

W ramach zadań remontowych obiektów będących własnością Gminy służących celom publicznym dokonano przeniesienia środków na zakupy materiałów budowlanych dla celów remontowych budynku remizy strażackiej w Kunowie. Nowy Zarząd OSP Kunowo, na spotkaniu które odbyłem z strażakami ochotnikami zadeklarował wykonanie robót budowlanych w czynie społecznym. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje prace elewacyjne-zewnętrzne, blacharsko-dekarskie, malowanie wewnętrzne, przeróbka instalacji elektrycznej, przebudowa sanitariatów i pomieszczeń gospodarczo kuchennych. Termin zakończenia robót – wigilia Bożego Narodzenia 2016.

Od przeszło roku, po raz pierwszy doszło do spotkania wójta Gminy z Zarządu Gminnym OSP kierowanym od późnej wiosny przez Prezesa Piotra Dolatę. Poruszono kilka tematów spośród których uznano że należy rozstrzygnąć ostatecznie kompensatę pieniężną za obowiązki jakie wykonuje na rzecz gminnego OSP Komendant Gminny. Zakres obowiązków i jego szeroki spektrum, częsta dyspozycyjność i zaangażowanie w organizację działań wymaga rozstrzygnięcia tej kwestii dla dobra funkcjonowania straży w ogóle. Omówiono sprawy konieczności płacenia podatków za użyczone przez Gminę do celów bezpieczeństwa pożarowego obiekty którymi są remizy. Zauważono konieczność przeglądu i napraw hydrantów istniejących na sieci wodociągowej. Gmina wystąpi do WoZ o sporządzenie takiego raportu.VII. Spotkanie robocze na temat bezpieczeństwa publicznego z kom. Powiatowym Policji

W ramach rozmów wymieniono pola zagrożeń występujących na terenie Gminy. Wrócono uwagę na niebezpieczeństwo stwarzane przez kupujących w autokomisach samochodowych. Wszystkie jazdy próbne dokonują się na drogach gminnych – wewnętrznych miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo. Oddana do użytku ul. Popiełuszki to coraz częściej spotykany tor próbny dla jazdy samochodem. Uzgodniono częstsze patrole w zakresie kontrolowania klientów autokomisów. W rozmowie wspólnie oceniono potrzebę sfinansowania patroli dodatkowych (weekendowych) w okresie letnim na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych z szczególnym uwzględnieniem terenu promenady. Kontynuowane będą patrole sołectw w zakresie kontroli radarowej. Po zlikwidowaniu radaru gminnego budżet partycypuje rocznie w finansowaniu Policji w kontekście częstszych patroli radarowych. W zakresie dofinansowania Policji w roku 2017 uzgodniono że Policja może liczyć na wsparcie swojej działalności kwotę podobną jak w roku bieżącym. Uzgodniono także kierunki rozdysponowania w okresie letnim pozostającą do dyspozycji kwotę środków publicznych w wysokości 45 tys zł.VIII. Zagadnienia inwestycyjne.

Podpisano umowy na wykonanie zadań zakładanych przez budżet. Do tych zadań należą: wykonanie parkingu przy ośrodku zdrowia, wykonanie pomieszczeń przedszkola, wykonanie budowy i modernizacji dróg na os. 8 Marca, relacji Cisewo-Wielichówek i wykonanie ul. Bocznej w Zieleniewie. Łączna długość powstających dróg o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej bądź tłuczniowej wyniesie w roku 2016 ok. 2,5 km. Wykonano w technologii tłuczniowej gruntowny remont drogi wiejskiej w Bielkowie; odcinek łączący dr wojewódzką z drogą gminna relacji Bielkowo-Jęczydół. Uzyskano także pozytywną decyzje na usunięcie 40 szt drzew gat. Wierzba, celem odtworzenia i przywrócenia śladu pierwotnego drogi gminnej Kunowo – Lipnik. Odbyło się spotkanie z operatorem ENEA Oświetlenie. Celem spotkania było opracowanie planu inwestycyjnego budowy punktów oświetlenia drogowego. Inwestycja tak zaplanowana ma być wykonana i sfinansowana (skredytowana) przez operatora. Zwrot nakładów inwestycyjnych ma dokonać się poprzez zwiększoną stawkę jednostkową opłaty za oświetlenie uliczne. Zakończono procedury formalne i przystąpiono do wspólnego z inwestorem prywatnym zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie wodociągu fi50 wybudowanego przez Gminę a zlokalizowanego w obrębie działek geodezyjnych na których posadowiono budynki komunalne. Z uwagi, że wodociąg nie jest w stanie zaopatrzyć w wodę właścicieli nieruchomości którzy zakupili od Gminy działki sąsiadujące z budynkami komunalnymi istnieje konieczność przebudowy 200 mb tego rurociągu. O tej nieroztropności i działaniu pozbawionym rozsądku informowałem RG w miesiącach wcześniejszych. Obecnie finalizujemy temat. Prowadzone są jednocześnie roboty melioracyjne w zakresie remontów 5 przepustów i konserwacji głównych rowów w obrębie geodezyjnym Bielkowo. Jest to rów o znaczeniu podstawowym dla rolników Bielkowa. Z uwagi że na części odcinków brak jest w ogóle śladów istniejących kiedyś rowów a przepusty są załamane bądź zapchane podjęto się działań remontowo inwestycyjnych przywracających tą małą zlewnię do funkcjonowania.
Poniżej inne działania wydziału inwestycyjnego aktualnie podejmowane.


TABELA zadańIX. Rozstrzygnięcie sporu w zakresie opodatkowania gruntów rolnych Spółek prawa handlowego.

Przy okazji współpracy w zakresie przejmowania infrastruktury komunalnej osiedla Horyzont, która mimo podjętych uchwal jeszcze się nie dokonała, Gmina równolegle toczyła wielomiesięczny spór z inwestorem tegoż osiedla Horyzont o podatki jakie zostały jej naliczone za lata wstecz (tu: rok 2010) za grunty na których zlokalizowano os. Horyzont. Inwestor zarzucił Gminie naruszenie prawa materialnego wynikającego z art. 2 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że grunty będące w posiadaniu Spółki a które są niezabudowane, pozbawione uzbrojenia i przeznaczone potencjalnie pod zabudowę z uwagi na jedynie posiadana decyzję zabudowy, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „R” że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Najogólniej, stanowisko Gminy opiera się o założenie, że działki rolne „R” posiadane przez Spółkę mimo że były rolnymi były jednakowoż zajęte pod prowadzenie działalności gospodarcze, którą de fakto tam się wykonuje. To właśnie grunty te jako wartość przedmiotowa Spółki objęte były i są nadal zamierzeniem inwestycyjnym (tu budowa domów jednorodzinnych) które zostało rozpoczęte i jest w toku. Spór rozwiązany został wydaniem decyzji ostatecznej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie które ustaliło i zważyło, że w przedmiotowej sprawie decyzja wydana przez wójta gminy znajduje swoje potwierdzenie w prawie podatkowym. Grunty wyszczególnione w decyzji, mimo ich oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków symbolem RIVa, RVIb, RV, RVI oraz jako N (nieużytki), będące w posiadaniu Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Kwota podatku =94.064 zł.X. RIO. Kontrola kompleksowa Gminy w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej.

W roku 2015 i 2016 Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała a można powiedzieć w sposób ciągły nadal dokonuje kontroli gospodarki finansowej gminy Kobylanka. Efektem pracy kontroli roku bieżącego dokonanej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w okresie od 9 marca 2016 r. do 23 maja 2016 r. jest raport kontroli a kwintesencją wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym tezami ni jak nie można było się zgodzić, szczególnie z powodu że obarczono konsekwencją karną moją osobę za działania gminy za lata wcześniejsze. W związku z powyższym złożono zastrzeżenie do wystąpienia RIO. Zastrzeżenie zostało skierowane do Kolegium Regionalnej Izby i w drodze uchwały zostało rozpatrzone i uwzględnione jako zasadne w podnoszonych przez Gminę kwestiach. Z uwagi także, że kontrolerzy RIO pozwolili sobie na ograniczenie kontroli do –niemal- roku 2015 i 2016, Kolegium uznało i zarządziło ponowną kontrolę Gminy za lata 2012 – 2014. Niestety już w pierwszych dniach ponownej kontroli mimo braku upoważnienia kontrolujący przystąpili do badania zagadnienia roku 2016. Skala negatywnych skutków gospodarki finansami publicznymi w latach wcześniejszych jest tak zdumiewająco widoczna, że aż dziwi ta wręcz organiczna niechęć do badania zagadnień z lat wcześniejszych. Do najważniejszych należą:

1.) Skala odsetek karnych naliczonych Gminie w okresie 2012-2014, których poziom sięgnął 1,2 mln zł, przy średniorocznych dochodach własnych budżetu w wysokości 10,8 mln zł

2.) Zapłata miastu Stargard 250.259,00 zł gminną nieruchomością tj. działką nr 232/104. Kwota ta stanowiła niby dług w stosunku do MZK, który powstał w wyniku realizowania przez MZK zadania transportu lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka, usługi świadczonej -jak się wydaje- bez zawarcia wcześniej stosownego aneksu z Gminą, zatem realizowanego na własne ryzyko MZK. Nieruchomość będąca przedmiotem konwersji długu pieniężnego stanowi najatrakcyjniejszą część naszej Gminy, czyli teren plaży zarządzanej przez OSiR, zatem także mola które posadowione jest na tej działce. Miasto Stargard o okresie późniejszym przeniosło własność do działki na spółkę OSiR,

3.) Inwestycja kanalizacyjna w ramach programu aglomeracji Stargard skutkiem której rozbudowano oczyszczalnię w Stargardzie kosztem a.) likwidacja własnej oczyszczalni gminnej i 2.) dodatkowymi nakładami 3.742.287,30zł dostosowującymi sieć do przesyłu na Stargard plus budowy przyłączy. Gmina Kobylanka posiadała jeszcze nie tak dawno, wybudowaną w całości z dotacji środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oddaną do użytkowania decyzją Starosty w 2003 roku, zatem nieskapitalizowaną (ok. 30%-40%), poprawnie i tanio funkcjonującą, z ważną do 2016 roku decyzją pozwolenia wodno prawnego, z możliwością dalszej rozbudowy w oparciu o projekt załączony do decyzji pozwolenie na budowę, nadto zaprogramowaną do obsługi całej Gminy - własną oczyszczalnię ścieków. Zlikwidowano ją w 2013 roku. To najbardziej gorzki owoc przystąpienia gminy do obszaru aglomeracji Stargard i podpisania umowy o współpracy z MPGK, gdyż 6,31 zł/m3 przy własnej oczyszczalni zamieniono na 11,76 zł/m3,

4.) Skala rozpoczętych inwestycji jedynie zrobionymi dokumentacjami projektowymi których pozwolenia na budowę wygasły, bądź w ogóle nie zostały uzyskane w organie starostwa. Tak przygotowywana dokumentacja projektowa jest zbiorem jedynie papieru na makulaturę, za który jednak płacono. Suma łączna środków publicznych wydana na takie dokumentacje projektowe wyniosła za ostatnie lata 460.666,49 zł.

5.) Niezastosowanie się Gminy do uchwał RIO w zakresie kwoty odsetek możliwych do włączenia w dług publiczny przy zaciąganiu zobowiązania pieniężnego, tym razem w instytucji finansowej o charakterze para-bankowym, na kwotę 2.090.951,00 zł. Wniosek Gminy zakładał a uchwała RIO dopuszczała kwotę kosztu pożyczki – (odsetek) w wysokości 743.762,00 zł. Pożyczka jednak wysokości wskazanej powyżej zakupiona została w instytucji finansowej Magellan za kwotę 1.541.287,49 zł.


XI. Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Od czerwca 2014 roku na terenie 4 obrębów geodezyjnych (Motaniec, Reptowo, Niedźwiedź, Bielkowo) wykonywana jest kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Prace zostały zlecone do wykonania firmie Geomar S.A. z siedzibą Szczecinie. Zleceniodawcą prac jest Starostwo powiatowe. W trakcie zakańczania prac, firma geodezyjna w dniu 15 czerwca 2015 roku wystąpiła do Gminy z prośbą o analizę wykonanych robót geodezyjnych. Gmina wyraziła swój krytyczny stosunek do wykonanych robót i w dniu 2 lipca 2015 roku, podając przykłady zaobserwowane z przeprowadzonej wcześniej modernizacji gruntów a wykonywanej w rok 2011 poprosiła, aby błędy takie się nie powtórzyły. Przykłady występujących błędów zobrazowała na podstawie przykładów z innych obrębów niż obecnie modernizowane. W wyniku wystąpienia geodetów z 15.06.2015, gmina załączyła do Starostwa listy rolników zaznaczając ich nieruchomości na otrzymanych od geodetów mapach. Z wiedzy o rolnikach i ich działkach które zaznaczono w urzędzie wynikało dla geodetów wprost, że wszyscy nie posiadający statusu rolnika a których działki są zabudowane co było widoczne na mapach powinny otrzymać status „B” (działki zabudowanej). Zakres takich zmian pozostawał poza kompetencjami urzędu. W tamtym okresie nawet nie znaliśmy kryteriów wyłączeń (czy: cała działka, ½ a może ¼.) gdyż jest to specjalistyczna wiedza geodety. Postulowaliśmy -poza wykazami rolników- także o zmiany gruntów oznaczonych jako „R” (rola) stanowiących drogi osiedlowe. Współudział mieszkańca osiedla w drodze której powierzchnia łączna wynosiła pow. 1 ha bez zmiany klasyfikacji gruntu na „Dr” (droga), nadawała każdemu współwłaścicielowi takiego gruntu osiedlowego status rolnika. Skutek bycia „rolnikiem” z powodu posiadania przez mieszkańców jedynie współudziału w drodze sklasyfikowanej jako rola „R” może uprawniać takie osoby do nabywania świadczeń im nienależnych, zarezerwowanych tylko dla prawdziwych rolników. W odpowiedzi z 7 sierpnia 2015 roku Starosta poinformował o dokonanych zmianach oraz podał informację że zwrócił się z prośbą do sołtysów wsi o wywieszeniu informacji o wyłożeniu operatu opisowo kartograficznego.
Jakkolwiek, aby powstał prawidłowo sporządzony przez Starostwo operat, to wcześniej musiała się dokonać weryfikacja gruntów polegająca także na aktualizacji stanu ewidencyjnego tzn. sprawdzenia zgodności danych ewidencyjnych udokumentowanych papierami z danymi jakie zaobserwowano i stwierdzono w terenie. Jeżeli operaty –rzeczywiście- można ogłaszać poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, to jednak najmniejsza aktualizacja jeżeli do niej doszło (czyli wystąpiła różnica pomiędzy papierami zalegającymi w starostwie a stanem stwierdzonym w terenie) powinna zostać skonfrontowana z właścicielem nieruchomości poprzez jego osobiste zawiadomienie (art. 49 pkt 4 ustawy o ewidencji). Po roku okazało się, że Starostwo nie zawiadamiało mieszkańców. Urząd nie posiadał takiej wiedzy. W miesiącu sierpniu-wrześniu dowiedzieliśmy się że mieszkańcy, którym np.: znika z zasobu 1350 m2 gruntów, innym zaś przybywa po 600 do 1000 m2 nie byli w ogóle informowani. Urząd nie posiadł także wiedzy, którym konkretnym mieszkańcom dokonano zmian w klasyfikacji. Posiadał od roku ogólną jedynie wiedzę, że modernizacja powinna takie zmiany wprowadzić i drogą konfrontacji Starostwa z właścicielami Strony uzgodnią stan prawno formalny dla takich nieruchomości. Kiedy lawinowo zasypano urząd takim zmianami a urząd spostrzegł lawinę nieprawidłowości (np. zamiana na „B” działek niezabudowanych „R”, którym nawet nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, pozostawienie dróg osiedlowych w statusie „R”, zamiany działek siedliskowych „R” na „B” rolnikom widniejących na listach przekazanych starostwu, Zmiany „B” na „R” dla zabudowanej i zurbanizowanej działki osoby nie będącej rolnikiem, itp., itd.) urząd wystąpił do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z prośbą o wpłynięcie na jakość pracy geodetów, winiąc ich za tak wykonaną pracę. Właściwiej będzie powiedzieć, że istotą pisma z którym wystąpiliśmy jest prośba o pomoc w stworzeniu takiego systemu, który na bieżąco regulował będzie zachodzące zmiany ewidencyjne w gruntach i budynkach. Kwestią dodatkową która jest poruszana poza aktualnie wykonaną modernizacją jest modernizacja wykonana w roku 2011. Przykłady zaniechań i źle wykonanej modernizacji wskazane w piśmie skierowanym do Starostwa w dniu 2 lipca 2015 roku pochodzą właśnie z obrębów gdzie wykonywano modernizację w roku 2011. Przykłady, że warsztaty samochodowe po modernizacji posiadają grunty sklasyfikowane jako role nie należą do rzadkości tak jak i działki letniskowo - rekreacyjne sklasyfikowane jako Ls bądź RVI. W odpowiedzi którą już otrzymaliśmy od Głównego Geodety Kraju poinformowano nas, że wszczęte będzie postępowanie wyjaśniające i otrzymamy stosowną odpowiedź.


XII. Zawiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nieracjonalności wysokości stawek ścieków socjalno bytowych określonych w przedłożonym przez WoZ Goleniów wniosku.

Z uwagi, że Zarząd MPGK Stargard nie podjął wysiłku związanego ze zwrotem bezpośrednim bądź w bonifikacie środków pieniężnych pobranych od mieszkańców gminy Kobylanka za źle skalkulowaną stawkę za przyjęcie i oczyszczenie ścieków w roku 2015, co uznałem za praktykę niedopuszczalną w kontekście zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, Gmina złożyła zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowy interes konsumentów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie. Nadal utrzymujemy, że stawka zaproponowana naszej Gminie dzięki której - w ogóle - możliwa była modernizacja oczyszczalni miasta Stargardu, którego mieszkańcy płacą obecnie 6,27 zł/m3 ścieku jest stawką rozbójniczą. Obecna kwota 10,55 zł/m3 -dla przypomnienia- jest jedynie dlatego zmniejszoną z wcześniejszej 11,76 zł/m3, że RG wyraziła stanowczy sprzeciw i podjęła uchwałę kierunkową zobowiązującą wójta do podjęcia wszelkich czynności, włącznie z wystąpieniem Gminy z aglomeracji Stargard. Poniżej diagram ukazujący stawki za ścieki w relacji do stawek wszystkich gmin powiatu stargardzkiego i gmin powiatów sąsiednich

XIII. Wyniki finansowe.


a.) Wykonanie budżetu I półrocze 2016

W dniu 26 sierpnia 2016 roku otrzymałem i zapoznałem się z złożonym mi sprawozdaniem finansowym budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. Do sprawozdania wpłynęły uwagi Klubu radnych „Twoja Kobylanka” oraz radnej Pani Agnieszki Grzyb. Wszystkie pytania uzyskały odpowiedź i będą przedłożone w takiej formie na sesji Rady Gminy. Z uwagi, że sprawozdanie będzie przedmiotem dyskusji na Radzie Gminy pominę omówienie jego efektów i skutków na kobylańską przestrzeń publiczną, wierząc że poddane zostanie rzeczowej ocenie przez radnych.

 

b.) Wykonanie budżetu na koniec sierpnia 2016

c.) Dług Publiczny Gminy na koniec kwietnia 2016 w wartościach względnych. [%]

d.)Dług Publiczny Gminy na koniec kwietnia 2016 w wartościach bezwzględnych [PLN].

Kobylanka, 29 wrzesień 2016 r. 
Mirosław Przysiwek, wójt

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31