Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 07.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu lipcu 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Oświata. Przewidywania na rok szkolny 2017/2018

Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. Tematem była ocena stanu osobowego uczniów w roku 2017 / 2018 i stanu bazy materiałowej służący wykonaniu zadania oświatowego w gminie Kobylanka. Wstępna liczba uczniów przewidywana dla poszczególnych szkół, kształtuje się następująco. Kunowo = 112 uczniów; Kobylanka = 180 ucz.; Reptowo = 179 ucz. W tym I kl: Kunowo 17, Kobylanka 26, Reptowo 0. Posiadana baza materiałowa pozwala na nieskrępowane realizowanie zadania oświatowego w przyszłym roku szkolnym.

2.) Raport nt. pogorzelców w Reptowie oraz Motańcu.

Osoby które ucierpiały w wyniku katastrof są nadal poza miejscami swojego zameldowania. Osoby z Reptowa, którym wynajęto mieszkanie gremialnie opuściły wynajęty dla nich lokal i przeniosły się do budynku gospodarczego znajdującego się w miejscu pierwotnego ich przebywania (opodal spalonego budynku) . Przebywanie w wynajętym przez Gminę lokalu stało się niemożliwe z powodu rysującego się coraz bardziej konfliktu z wynajmującym. Jednej z osób poszkodowanych wydzierżawiający wymówił natychmiastowo zamieszkiwanie. Osobie tej zaproponowano noclegownię do czasu wykonania remontu. Niestety osoba ta nie zdecydowała się na proponowane przez Gminę rozwiązanie i przeniosła się także do budynku gospodarczego na spalonej posesji. Osoby te liczą na szybką odbudowę swojego domu. W sprawie tych mieszkańców oraz metody pomocowej dla pogorzelców interweniował w Gminie Społeczny Komitet Odbudowy. Udzielona odpowiedź wydaje się być satysfakcjonująca, gdyż od jej udzielenia Gmina nie dostała sygnału zwrotnego. Zdaje się Komitet próbował zająć się sprawą do której nie posiada kompetencji. W Motańcu na działce poszkodowanych posadowiono lokal socjalny dla jednego z właścicieli, który przebywa obecnie w domu pomocy społecznej. Obecnie stał się możliwy jego powrót do miejscowości rodzinnej. Pozostałym dwóm podmiotom rodzinnym wynajęto lokale w Motańcu, w których przebywać będą tymczasowo do momentu wybudowania dla nich lokali socjalnych.

3.) Kontrola stanu zaawansowania projektowania dla zadań SOM.

We wrześniu br., Gmina powinna złożyć wniosek o dofinansowanie budowy punktu przesiadkowego w Reptowie. Z uwagi, że inwestycja realizowana będzie na styku zadania projektowanego obecnie przez PKP, brak danych projektowych od których zobowiązała się PKP spowodował spowolnienie prac projektowych. Sprawa braku spójności pomiędzy projektami została podniesiona przeze mnie na posiedzeniu SSOM. Jesteśmy już po interwencji dyrektora SSOM i dane powinny spłynąć do projektanta gminnego w przeciągu kilku dni.

4.) Wizyta w Gminie Kobylanka dzieci polskich rodzin z Litwy.

4 lipca odwiedziło naszą gminę 24 dzieci oraz 5 opiekunów z Wileńszczyzny, z Polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach oraz Polskiej Szkoły Podstawowej w Rakańcach. Dzieci przyjechały na 10-dniowe „Kresowe wakacje” w Zachodniopomorskiem. Organizatorem wypoczynku dzieci już po raz drugi jest „Fundacja Polskich Wartości” z którą współpracuje od dwóch lat Gmina Kobylanka.

5.) Spotkanie z grupą mieszkańców w sprawie budowy kurników.

W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z mieszkańcami Motańca i Niedźwiedzia którzy protestują w sprawie budowy kurników na terenach które zamieszkują. Jakkolwiek do chwili obecnej, w okresie trwania kadencji nie powstały takie obiekty a Gmina skutecznie blokuje rozwój takich gospodarstw, zaniepokojeni mieszkańcy żądają gwarancji w postaci uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Motańca i Niedźwiedzia . Spotkanie zakończyło się złożoną deklaracją, że do końca roku wójt wniesie uchwałę o przystąpieniu Gminy do wykonania takiego planu. Podczas procedowania nad takim dokumentem, w dyskusjach publicznych powinno wykrystalizować się stanowisko Stron, którymi są mieszkający tam ludzie oraz produkujący i zamieszkujący tam gospodarze rolni.

6.) Warsztaty żeglarskie.

Jako – być może – szczęśliwy zwiastun budowy w przyszłości Centrum Szkolenia Żeglarstwa Śródlądowego można będzie potraktować realizowany w łączności z MDK Stargard wspólny projekt na zorganizowanie warsztatów żeglarskich dla dzieci i młodzieży. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu Interreg.

7.) Wyjazd do Gminy Skulsk w ramach współpracy Kobylanek.

W roku bieżącym organizowany będzie wyjazd reprezentacji Kobylanki na spotkanie z społecznościami Kobylanek zlokalizowanych na terenie naszego kraju. W roku bieżącym spotkanie Kobylanek odbędzie się w gminie Skulsk. Planujemy że reprezentacja naszej Gminy składać się będzie z 25-28 przedstawicieli w osobach: 5 sołtysów, zespołu „Lipka”, 3 strażaków, 3 radnych, 3 członków KGW, 2 członków stowarzyszeń sportowych, urzędnika (zamiennie osoba z GOK) oraz wójta. Uroczystość - zjazd Kobylanek planowany jest na 26-27 sierpień. W przypadku zgłoszeń większej reprezentacji osób niż określono powyżej odbędą się losowania. Zapraszam chętnych do takiego wyjazdu i reprezentowania Kobylanki z Gminy Kobylanka na tegorocznym zjeździe miejscowości Kobylanka. Koordynatorem ze strony urzędu jest inspektor ds. promocji Gminy, Pan Gruca Przemysław.

8.) Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych z opisem stopnia realizacji.

Tabela

9.) Wyniki finansowe Gminy na koniec czerwca 2017 roku

Dochody planowane =25.899.181 zł.
Dochody wykonane =
12.640.585 zł.
Wydatki wykonane =
11.116.338 zł.
Wynik budżetu [1] + 1.524.247 zł (12,05% dochodów wykonanych ogółem).
Wynik operacyjny [2] 1.931.744 zł (15,28% dochodów wykonanych ogółem).
Dług publiczny = 9.859.377 zł (38,16% dochodów planowanych ogółem),


Przy zachowaniu uśrednionej jak dla 6 m-cy dynamice wykonania dochodów budżetowych, do końca roku osiągną one wysokość 24.598.824,32 zł, tj. mniejszą od obecnie planowanych o 1.236.075,82 zł. 


DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]
* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez tych ujawnionych w suplemencie sprawozdania za 2014 rok. (str.56-58)
Na dzień 30.VI.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń Σ 1.338.975,45 zł

1.) Kredyt, 819.952,65 zł, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 160.315,64 zł, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 166.980,25 zł, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność76.896,12 zł, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)

DNB Nord

1.) Obligacje 3.960.000,00 zł, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.302.889,86 zł, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)

WFOŚiGW Szczecin Σ 2.370.000,00 zł

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

Getin Noble Bank Σ 1.366.455,76 zł

1.) Subrogacja, 981.838,02 zł, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Subrogacja, 220.504,72 zł, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

 

OGÓŁEM: 9.859.377,26 zł

Mirosław Przysiwek

 


[i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowaneinwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicjinadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.


 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31