Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 11.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (listopad 2016).


 

1.) Inwestycja kanalizacji deszczowej.

W obecności przedstawicieli Spółki Domy Nad Miedwiem, Wodociągów Zachodniopomorskich, służb merytorycznych urzędu oraz projektantów odbyło się spotkanie efektem którego może być realizowanie inwestycji kanalizacji deszczowej w drodze gminnej DG-450014Z (JęczydółMorzyczyn) na odcinku 100 mb, w miejscu styku z byłą drogą krajową nr-10. Jest to bardzo newralgiczny odcinek drogi z racji na lokalizację, przy tym odcinku krzyżującym się z byłą 10’tką, dużych podmiotów gospodarczych. Odcinek ten obciążony jest wadą konstrukcyjną z powodu której tworzą się bardzo duże zastoiska wodne występujące w całej szerokości pasa drogowego. Jest to bezpośredni powód corocznego niszczenia nawierzchni w tym miejscu. Jej odtwarzanie jest bardzo kosztowne a i tak mało skuteczne, gdyż zimowo-wiosenne mrozy, wykorzystują zalegające wody do rozsadzania jezdni. Inwestycja może być realizowana przy okazji budowy kanalizacji deszczowej przez prywatnego inwestora DnM dla terenów sąsiadujących z jezdnią. Tereny te przewidziane są pod budownictwo jednorodzinne.


2.) Rada Rodziców –inicjatywy rozbudowy Szkoły w Kobylance.

Odbyło się kilka spotkań roboczych z Rodzicami uczni SP Kobylanka, które były owocem debaty zorganizowanej przez urząd w m-cu październiku na temat przygotowań Gminy do wdrażania reformy oświatowej. W części debaty poświęconej zasobom materiałowym, ich stanowi jakościowemu i ilościowemu a posiadanemu przez Gminę na potrzeby realizacji obowiązku szkolnego pojawiły się spostrzeżenia, że Szkoła w Kobylance bez podejmowania działań związanych z rozbudową obiektu może stanąć za rok (dwa) przed poważnym problemem. Spotkania które się odbywały miały na celu wypracowanie kierunków rozwoju szkolnej bazy materiałowej (obiektu Szkoły) a zwłaszcza określenie rozmiaru robót budowlanych niezbędnych dla zapewnienia prowadzenia obowiązku szkolnego w sposób nieskrępowany. Efektem spotkań była decyzja o podjęciu szybkich działań zmierzających do opracowania koncepcji architektoniczno – budowlanej nowej części Szkoły. Koncepcja taka jest właśnie wykonywana.


3.) Ewidencja gruntów – duże podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki państwowe i prywatne.)

Gmina przystąpiła do systemowych prac, mających na celu kontrolę oraz ocenę prawidłowości i rzetelności deklaracji podatkowych składanych przez duże podmioty gospodarcze posiadające nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka. W wyniku realizowanych prac weryfikacyjnych rozpoczętych w lutym 2015 roku można stwierdzić, że istnieją i funkcjonuję na terenie Gminy podmioty klasyfikujące swoje nieruchomości do niewłaściwych grup opodatkowania. W wyniku korekt starych oraz wystawionych nowych decyzji podatkowych przez urząd, zaskarżanych przez spółki i przedsiębiorstwa, w konsekwencji jednak utrzymanych w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dokonano zwiększeń wymiaru podatku od nieruchomości na łączna kwotę blisko 0,5 mln zł. Obecnie prowadzone są przez gminnych urzędników oceny deklaracji podatkowych składanych przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki z udziałem kapitałowym SP (np.: Lasy Państwowe , ENEA, inne). Uznajemy, że na tym polu istnieje zbyt duża dowolność w interpretowaniu przepisów na korzyść tych dużych podmiotów.


4.) Budowa kurników – Motaniec.

W urzędzie odbyło się spotkanie z komitetem mieszkańców. Przedmiotem spotkania było zainspirowanie władz Gminy tematem wypracowania oraz uchwalenie w drodze zmiany planu przestrzennego nowych uregulowań prawa miejscowego ograniczającego funkcjonowania a de facto zakazującego budowy wielkopowierzchniowych obiektów produkcji specjalnej - rolniczej , w granicach istniejących wsi. Budowa kurników stała się przedmiotem zainteresowani mediów regionalnych, tak prasowych jak też telewizyjnych. Temat zapewne będzie cyklicznie dyskutowany przez jakiś czas w kobylańskiej przestrzeni publicznej gdyż ewentualne opracowania planistyczne to proces długotrwały i bardzo kosztochłonny.


5.) Koniec drugiej kontroli urzędu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jak wspominałem już niejednokrotnie, urząd odwołał się od postanowień zawartych w wystąpieniu pokontrolnym RIO, stanowiącym swoiste podsumowanie pierwszej kontroli kompleksowej. Wystąpienie pokontrolne RIO było dokumentem nierzetelnym, a tezy w nim zawarte miast być interpolacją, stały się nieudaną ekstrapolacją treści protokołu kontroli. Wniesione przeze mnie zastrzeżenia do wystąpienia Prezesa RIO poza kwestiami stricte merytorycznymi uwzględniały ocenę gospodarki finansowej gminy za lata ubiegłe z poziomu mojej wiedzy. To także stało się przyczyną, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uchwałą nr XXI.170.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku uwzględniło moje zastrzeżenia. W wyniku tegoż faktu od września do listopada br. urząd ponownie poddano kontroli kompleksowej, zakończając prace, obszernej treści, protokołem. Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej Gminy Kobylanka w zakresie wybranych zagadnień występujących w jednostce w latach 2012-2014 oraz realizacji i finansowania w latach 2015-2016 robót prowadzonych w drodze wewnętrznej ul.B.Chrobrego w Morzyczynie.


Konkluzje z wykazanych w czasie kontroli nieprawidłowości:

a) W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, Urząd w latach 2012-2014 stosując dzienniki częściowe, nie sporządzał zestawień obrotów za dany okres sprawozdawczy co jest sprzeczne z art. 14 ust.3 ustawy o rachunkowości. (strona str.7. protokołu)

b) Stwierdzono liczne niezgodności danych ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową. (strony 10. do 22. protokołu) tj:

W sprawozdaniach Rb-28S Urzędu z wykonania planu wydatków budżetowych:

B.1.) za III kwartał 2012 r. o kwotę 239,62 zł

B.2.) za I kwartał 2013 r. o kwotę 370,37 zł

B.3.) za III kwartał 2013 r. o kwotę 9.695,15 zł

B.4.) za I kwartał 2014 r. o kwotę 518,96 zł

B.5.) za III kwartał 2014 r. o kwotę 449.859,40 zł


W sprawozdaniach Rb-NDS Gminy o nadwyżce/deficycie JST:

B.1.) za II kwartał 2012 r. dochody o kwotę 3.417,29 zł

B.2.) za II kwartał 2012 r. wydatki o kwotę 64.490,67 zł

B.3.) za III kwartał 2012 r. przychody o kwotę 133.324,12 zł

B.4.) za III kwartał 2012 r. dochody o kwotę 5.070,48 zł

B.5.) za III kwartał 2012 r. wydatki o kwotę 3.889.038,37 zł

B.6.) za IV kwartał 2012 r. przychody o kwotę 37,72 zł

B.7.) za IV kwartał 2012 r. wolne środki o kwotę 60.217,94 zł

B.8.) za I kwartał 2013 r. o kwotę 253,58 zł


W sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań:

B.1.) za III kwartał 2012 r. o kwotę 133.324,12 zł


W sprawozdaniach Rb-N o stanie należności:

B.1.) za IV kwartał 2012 r. gotówka i depozyty o kwotę 121.378,43 zł

B.2.) za IV kwartał 2012 r. należności o kwotę 680.510,66 zł

B.3.) za IV kwartał 2013 r. gotówka i depozyty o kwotę 70.526,07 zł

B.4.) za IV kwartał 2013 r. należności o kwotę 59.945,57 zł

B.5.) za IV kwartał 2014 r. gotówka i depozyty o kwotę 104.299,23 zł

B.6.) za IV kwartał 2014 r. należności o kwotę 301.073,34 zł


W sprawozdaniach Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych:

B.1.) za rok 2012 o kwotę 160.635,35 zł

B.2.) za rok 2013 o kwotę 350,64 zł

B.3.) za rok 2014 o kwotę 261.520,16 zł


 

c) W sprawozdaniach Rb-NDS za lata 2012, 2013, 2014 wykazywano wyłączenia z tytułu rozchodów wynikających ze spłat kredytów i pożyczek, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, mimo iż wyłączenia te nie spełniały przesłanek do zastosowania przepisów art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

- w roku 2012 wyłączenia wyniosły 301.312,51 zł,

- w 2013 r. - 237.903,24 zł,

- w 2014 r. – 377.483,98 zł,

Zaniżono w ten sposób wskaźniki dotyczące zadłużenia Gminy (strona str.14. protokołu)


 

d) W latach 2012-2014 nie przestrzegano zasady finansowania wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego w styczniu kolejnych lat z części oświatowej subwencji ogólnych otrzymanych z budżetu państwa w grudniu poprzednich lat obrotowych i stanowiących dochody kolejnych lat, czym naruszono kompetencje Rady Gminy wynikające z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (strona 24. protokołu)


 

e) Pożyczkę nr 2012M0156S z dnia 10.09.2012 r. z WFOŚiGW Szczecin, w kwocie 2.300.000 zł zaciągnięto bez upoważnienia Rady Gminy oraz pozytywnej opinii RIO, czym złamano art. 91 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych. (strona 29. protokołu)


 

f) Pożyczkę nr 2012M0223S z dnia 31.10.2012 r. z WFOŚiGW Szczecin w kwocie 1.200.000 zł zaciągnięto bez uzyskania pozytywnej opinii RIO w sprawie aneksowanego okresu spłaty pożyczki w latach 2013-2022, czym naruszono art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. (strona 30. protokołu)


 

g) Dokonano zamówień bez pokrycia w planie budżetowym – (strona 37. protokołu).

G.1.) w dniu 31.01.2014 r. na stół bilardowy wraz z transportem i montażem o wartości 4.660,00 zł,

G.2.) w dniu 25.06.2014 r. na zakup sprzętu monitorującego – kamery wraz z oprzyrządowaniem na kwotę 15.000,00 zł.


 

h) Wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2014 r. dokonano w Urzędzie po terminie. (strona 38. protokołu).


 

i) Składkę na PFRON za listopad 2014 r. odprowadzono po terminie. (strona 46. protokołu).


 

j) Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2014 r. odprowadzono po terminie. (strona 50. protokołu).


 

k) W latach 2012-2014 ewidencja księgowa prowadzona w Urzędzie nie pozwalała na oddzielenie ewentualnych zobowiązań wymagalnych jednostki zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont […].(strona 52. protokołu).


 

l) W latach 2012-2014 nie przestrzegano obowiązku zapłaty w ustalonych terminach zobowiązań z tytułu dostaw, usług, zobowiązań publicznoprawnych oraz innych w łącznej kwocie 3.688.379,35 zł, które regulowano ze zwłoką od 1 do 1842 dni po wyznaczonym terminie płatności. Stanowi to złamanie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. (strona 52. protokołu).


 

m) W latach 2012-2014 z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług Gmina Kobylanka poniosła koszty odsetek karnych w łącznej kwocie 350.114,48 zł oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego w łącznej wysokości 70.302,27 zł. Gmina Kobylanka poniosła również wydatki z tytułu kar i odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz z tytułu pozostałych odsetek: 2012 r. – 348.571,30 zł; 2013 r. – 190.381,19 zł; 2014 r. – 285.415,29 zł. Koszty karne wyniosły 824.367,78 zł. Dodatkowo Gmina Kobylanka poniosła tego typu koszty ujęte w wartości inwestycji w kwocie 203.202,95 zł.

Łączne koszty karne w latach 2012-2014 wyniosły 1.027.570,73 zł. (strony 52. 53. 73. protokołu).


 

n) Gospodarka finansowa Gminy w latach 2012-2014 przyniosła szereg roszczeń do budżetu, skutkujących obowiązkiem uregulowania w latach następnych. Zobowiązania tylko w okresie objętym kontrolą oszacowano na kwotę 1.185.285,45 zł. (strona 58. protokołu).


 

o) Gmina Kobylanka zaciągała zobowiązania wobec para-banków, w tym zawarła umowę z dnia 28.06.2013 r. w firmie Magellan S.A. na restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu w kwocie 310.577,38 zł. Zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągnięto bez uzyskania pozytywnej opinii RIO, czym złamano art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W umowie wyrażono zgodę na skapitalizowanie odsetek przez doliczenie ich do kwoty należności głównej, czym złamano art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Pożyczkę zaciągnięto bez upoważnienia Rady Gminy. Zobowiązanie wykazywano w błędnych kolumnach sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań. Uzyskanych przychodów nie ujęto w sprawozdaniu RB-NDS za II kwartał 2013 r. Rozchodów z tytułu spłaty pożyczki nie ujęto w sprawozdaniach Rb-NDS za II kwartał 2013 r., IV kwartał 2013 r. i IV kwartał 2014 r. (strona 59. do 64. protokołu).


Protokół zawiera również opis realizacji zadania inwestycyjnego i finansowania w latach 2015-2016 robót prowadzonych w drodze wewnętrznej ul.B.Chrobrego w Morzyczynie, nie formułując przy tym zagadnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości. (strona 65. do 68. protokołu).


 

6.) Sprzedaż nieruchomości. Transakcja z GDDKiA.

Dokonano sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zintegrowaną część z wybudowaną lata wcześniej drogą szybkiego ruchu tzw. Obwodnicą Kobylanki. W wyniku kontroli stanów inwentarzowych nieruchomości gminnych okazało się, że kilka małych działek zabudowanych jest drogą będącą w władaniu GDDKiA. Skutkiem podjętych działań kontrolnych z strony urzędu oraz GDDKiA dokonano uregulowania stanu prawnego drogą odsprzedaży tych nieruchomości. Wartość transakcji wyniosła: 145 tys. zł.


7.) Odwołania od wykonywanej przez Starostwo Stargard modernizacji gruntów i budynków.

Na ok. 45 odwołań złożonych przez mieszkańców tylko za pośrednictwem urzędu w sprawie modernizacji gruntów, 2 tylko odwołania pozostały uznane za zasadne. Starostwo potwierdza, każde odwołanie i motywuje swoje postanowienia w specjalnym piśmie stanowiącym odpowiedź. Wzór takiej odpowiedzi, gdyż jest zazwyczaj podobnego charakteru - załączam. Zakres zmian potwierdza, że w zasobie ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe panował nieład. Grunty klasyfikowane były niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tereny mieszkaniowe str. 302), wynikiem którego wiele osób, często nawet sąsiadów, płaciło nieadekwatnej wielkości podatki. Różnice w wysokości płaconych podatków za podobne działki sięgały niejednokrotnie 10 do 15 razy. Sprawa ta była przedmiotem wielu przekłamań i manipulacji. Syntetyczne stanowisko urzędu w tej sprawie można znaleźć w udzielonym Dziennikowi Stargardzkiemu wywiadzie.


8.) Wniosek na drogą Jęczydół – Kobylanka nie otrzymał dofinansowania. Wada projektowa.

Kolejny już raz wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej relacji Kobylanka – Jęczydół nie otrzymał pozytywnej rekomendacji Komisji weryfikującej wniosek. Jak wspominałem w sprawozdaniach kilkakrotnie, mimo wydatku 460 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowych na różne zadania, żadna z pozostających w zasobie urzędu nie była przygotowana do fizycznej realizacji. Spośród kilkunastu dokumentacji projektowych, na początek 2015 roku dwie jedynie warte były podjęcia kroków przywracających je do stanu formalnej poprawności. Oznaczało to de facto ratowanie decyzji pozwolenia na budowę. Tymi dwoma były: Budowa z rozbudową szkoły w Kunowie i budowa drogi Kobylanka – Jęczydół. W zakresie drugiego z wymienionych projektów, przy okazji pierwszego naszego wniosku aplikacyjnego (koniec 2015 r.) odkryliśmy że mimo posiadanego formalnie pozwolenia na roboty nie można ich wykonywać z powodów załączników do decyzji które się zdezaktualizowały. Obecna, druga, główna motywacja uzasadniająca odmowę udzielenia dofinansowania jest związana z faktami, że treści opisowe dokumentacji nie korespondują z rysunkami technicznymi. Konstatując końcowo, można powiedzieć że błędem było ratowanie tej dokumentacji projektowej z pobudek oszczędnościowych. Należał robić nową dokumentację.


9.) Spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczącymi kierunków działań na 2017 rok.

Było to spotkanie konsultacyjne dotyczące zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kobylanka oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Kobylanka. Projekt „Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” został wraz z ogłoszeniem o konsultacjach umieszczony dnia 16.11.2016 r. na stronie www.kobylanka.pl , wskazano przedmiot, formę oraz termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania opinii i uwag osobiście podczas spotkania, które odbyło się 21.11.2016 r. w Urzędzie Gminy Kobylanka. Obecni przedstawiciele zapoznali się z projektem uchwały oraz programem współpracy. W trakcie konsultacji nie zostały wniesione żadne uwagi i poprawki do projektu uchwały i programu.


10.) Podpisanie nowej umowy na obsługę bankową.

W dniu 28.10.2016 r. zawarta została umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka i jej jednostek organizacyjnych z PKO Bank Polski S.A. Umowa zawarta została na 2 lata do dnia 31.10.2018 r. Umowa powiela szereg dogodnych rozwiązań z obsługi bankowej dla Gminy, w tym obsługę kasową w siedzibie Gminy, zawiera obniżkę kosztów w stosunku do dotychczas obowiązującej umowy, jak również możliwość stałego lokowania środków na rachunku oszczędnościowym poza lokatami „overnight”.


11.) Zamiana wierzyciela (Skarb Państwa - Bank) .

Z uwagi na brak zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na odstąpienie od odsetek ustawowych za zobowiązanie Gminy w stosunku do Skarbu Państwa, które powstało na skutek przegranej sprawy sądowej dotyczącej nieopłacania przez Gminę oświetlenia ulicznego węzła drogowego „Motaniec” za lata 2009 – 2014, w dniu 21.11.2016 r. rozstrzygnięto rozeznanie cenowe na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. W rozeznaniu wykluczono udział podmiotów para-bankowych. Uzyskano ofertę w wysokości 4,31% w skali roku, co daje potencjalną korzyść dla budżetu w kwocie 8.637,92 zł. Oszczędność jest różnicą wysokości zobowiązania wobec Skarbu Państwa waloryzowanego ustawową stopą procentową (7,00%) a wysokością zobowiązania waloryzowanego stopą procentową zaproponowaną przez bank.


 

12.) Rozstrzygnięto pozytywnie wniosek na realizację edukacyjnej pomocy dla Szkół.

Program pod nazwą „Gmina Kobylanka przyszłością dla każdego ucznia i nauczyciela” będzie realizowany w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kobylanka w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2019 roku. Program realizowała będzie Fundacja Społeczny Morzyczyn.

Celem strategicznym jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.


Cele szczegółowe programu to:

- Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej

- Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).


Zadania:

a) Podniesienie kompetencji nauczycieli SP Kobylanka i Kunowo o 30% w zakresie diagnozowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- obejmie 21 nauczycieli.


b) Zwiększenie o 30% przez nauczycieli SP Reptowo kompetencji umożliwiających wdrożenie do własnej praktyki technik rozwijających innowacyjność, kreatywność i motywację do uczenia się uczniów – 13 nauczycieli..


c) Zwiększenie o 30% kompetencji nauczycieli SP Reptowo w zakresie wykorzystania nowoczesnego sprzętu informatycznego do prowadzenia zajęć Stworzenie pracowni informatycznej w SP Reptowo – 8 nauczycieli. Wartość 3 120,00 zł.


d) Stworzenie pracowni informatycznej w SP Reptowo. Wartość 58 000,00 zł.


e) Zajęcia wspierające uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i dysfunkcją w SP Kobylanka i Kunowo w zakresie zwiększenia wiedzy z języka polskiego i matematyki o 20% oraz korekty dysfunkcji o 20% - 112 uczniów. Wartość 372 064,00 zł.


f) Doposażenie SP Kobylanka i Kunowo w pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów. Wartość 85 000,00 zł


g) Wdrożenie w SP Reptowo programu edukacyjnego rozwijającego o 20% kluczowe kompetencje uczniów – 100 uczniów. Wartość 169 900,00 zł


h) Koszty pośrednie projektu 193.343 zł

 

Wartość projektu 966 716,25 zł; wartość dofinansowania 912 236,25 zł


 

13.) Ostateczne rozliczenie Gminy z INLAND Bimo Property Sp. z o.o. Sp.j.

Odbyło się spotkanie z członkami zarządu firmy Inland Bimo Property Sp. z o.o. Sp.j., w zakresie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań wynikających z inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez Inland na podstawie zawieranych porozumień z Gminą. Koszt partycypacji Gminy w wykonanych przez INLAND robotach inwestycyjnych, zgodnie z wytycznymi określonymi uchwałą rady Gminy oraz wynikającymi z protokołów odbioru wynoszą ostatecznie 613.345,05 zł.


 

14.) Wyniki finansowe. 

 Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30