Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 12.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (grudzień 2016).

1.)10. Letni Indykatywny Plan Rozwoju Gminy Kobylanka.

Wykorzystując zbiór informacji będących syntezą oczekiwań mieszkańców, zbieranych i analizowanych na przestrzeni ostatniego 1,5 roku, w miesiącu grudniu, w specjalnym załączniku do uchwały budżetowej gminy Kobylanka na 2017 rok nazywanym „wieloletnią prognoza finansową” przedstawiono mieszkańcom oczekiwany plan rozwoju gminy Kobylanka. Załącznik-1.1. Plan ten wraz z opracowanymi już trzema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennymi gminy i trwającymi w opracowaniu kolejnymi dwoma, stanowi ofertę organu wykonawczego na rozwój Gminy a obiecaną mieszkańcom w kampanii wyborczej. Zadania inwestycyjne osadzone są w prognozach budżetowych, kalkulowanych i obliczanych na podstawie ekstrapolacji spodziewanych zdarzeń gospodarczych i ekonomicznych uwzględniających okresy: przeszły dwuletni oraz przyszły dziesięcioletni. Ten plan rozwojowy to nawiązanie do podobnego dokumentu opracowanego już w roku 2003 efektem którego był przyśpieszony rozwój gospodarczy Gminy, przy zachowaniu optymalnego długu publicznego. Oddając Państwu ten 10. Letni Indykatywny Plan Rozwoju Gminy Kobylanka oczekuję wskazań w zakresie możliwości jego uefektywnienia. Załącznik-1.2.

2.)Inwestycje drogowe roku 2016. Zakończenie.

W roku bieżącym, w zakresie większym blisko połowę niż w roku 2015 prowadzono budowy dróg gminnych w technologii frezu asfaltowego. Wykonano 2.354 mb dróg. Powierzchnia zabudowy to 9.307m2. Wartość prac budowlanych 794.092 zł. Załącznik-2.1.

3.)Ograniczenie populacji dzika na terenach zurbanizowanych Gminy Kobylanka.

Ciągłe skargi mieszkańców stały się inspiracją do podjęcia działań w kierunku ograniczenia pogłowia stanu dzików bytujących na terenie naszej Gminy w obszarach dużej urbanizacji. Z uwagi że Gminy nie znają efektów polowań, a koła łowieckie nie mają obowiązku informowania gmin o efektach pojedynczych polowań, istnieje trudność w bieżącym pilnowaniu i zapanowaniu samorządu nad populacjami dziko żyjących zwierząt. Koła mają natomiast obowiązek informowania o wykonaniu planów łowieckich na dany rok oraz opiniowania planów łowieckich na rok przyszły. W grudniu 2016 korzystając z tej naszej prerogatywy, odbyło się spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich, Nadleśnictwa Kliniska, Urzędu Marszałkowskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie w sprawie szkód i zagrożenia, do jakich dochodzi w związku z coraz częstszym żerowaniem dzików na terenach zurbanizowanych. Efektem spotkania było:

- podjęcie przez koła łowieckie zobowiązań zwiększenia planów łowieckich o 20 proc.,

- podjęcie przez koła łowieckie zobowiązań tworzenia poza terenami łowieckimi tzw. poletek skarmiających,

- podjęcie przez Nadleśnictwo Kliniska i Gminę Kobylanka zobowiązania przeprowadzenia akcji odłowienia dzików (w przypadku słabego efektu funkcjonowania poletek skarmiających i zintensyfikowanych polowań - zarówno zbiorowych jak i indywidualnych).

W celu weryfikacji realizacji podjętych zobowiązań i ich skutków zaplanowano kolejne spotkanie na II kwartał 2017 roku.

4.)Budowa peronów autobusowych.

Od dwóch lat sporządzane są opracowania projektowe zapewniające i podnoszące bezpieczeństwo osób zamieszkałych w okolicach osiedli Zielonego oraz Horyzont (załącznik 4.1.) a także w okolicy osiedla Kryształowego (załącznik 4.2.). Opracowane projekty w pierwszym wariancie uwzględniały parametry projektowe przewidziane dla dróg publicznych kategorii gminnej. Okazało się po kilku miesiącach, że droga przy której budowane są perony autobusowe zmieniła swoja kategorię na wojewódzka i zastosowane parametry stały się nieaktualne i cały projekt ulegał dezaktualizacji. Zmiana kategorii drogi oznaczała także zmianę właściciela. Po okresie 3 dalszych miesięcy droga ta a jest nią była krajówka, ulica Szczecińska, zmieniła ponownie swoją kategorię stając się drogą powiatową. Spotkania na gruncie z nowym właścicielem (starostwem powiatowym) w obecności mieszkańców i uzgadnianie ram w których Gmina może poruszać się sporządzając dokumentacje projektową spowodowało, że gmina sporządziła dokumentację. W grudniu roku 2016 przedłożyliśmy całe opracowanie do starostwa stargardzkiego celem zatwierdzenia, by móc rozpocząć budowę peronów i autobusowych. Z przyczyn (zdaniem naszym oraz projektantów) pozamerytorycznych wydział starostwa opiniujący organizacje ruchu odmówił nam akceptacji projektu. Sprawa będzie ponawiana przez Gminę w roku 2017.

5.)Próba uchylenia uchwały rady powiatu stargardzkiego.

W roku bieżącym, Rada Powiatu stargardzkiego podjęła uchwałę o przekazaniu Gminie, drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo – Kobylanka. Wcześniej droga ta skutecznie została przekazana przez Radę Gminy Kobylanka stosowną uchwałą na rzecz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który także stosowna uchwałą, w części odcinka, przekazał drogę stargardzkiemu staroście. Z uwagi że Wojewoda Zachodniopomorski nie wnosił zastrzeżeń do pierwotnie podjętej przez Gminę uchwały o przekazaniu, akceptując stan prawny sugerowany przez Gminę tj. że droga będąca przedmiotem skargi nie jest gminną, skierowano zatem pismo, [ załącznik 5.1.] prosząc, aby w trybie nadzoru uchylił uchwałę powiatu. Nie zrozumiałym z gminnego punktu widzenia było postępowanie Rady Powiatu Stargard, która przekazała Gminie Kobylanka – rok wcześniej przekazany przez nią do Marszałka – sporny odcinek. Uznając pozaprawny charakter uchwały Rady Powiatu stargardzkiego, gmina Kobylanka wniosła sprzeciw od tej uchwały, i zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. [załącznik 5.2.] Rozstrzygnięcie skargi powinno nastąpić w miesiącu styczniu 2017 roku.

6.)Rozliczenie porozumień budowy infrastruktury z największymi wierzycielami.

W grudniu doszło do ostatecznego rozliczenia finansowego dwóch największych wierzycieli Gminy której zobowiązanie powstało z tytułu porozumień pozwalających inwestorom na budowę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Budowa odbywała się na podstawie możliwości jakie dawała uchwała Rady Gminy Kobylanka na budowę tych urządzeń w ramach środków pieniężnych inwestora, których rozliczenia miały następować w okresach przyszłych. Tym sposobem stworzono niekontrolowany wzrost zobowiązań a ich wielkość szacować należało na ok. 3 mln zł z czego 1,4 mln zł przypadało na 2 największych inwestorów prywatnych. Ogólna liczba podpisanych przez Gminę porozumień wyniosła ok. 90 sztuk. Wadą ich wszystkich jest brak określenia –choćby– przybliżonych długości dopuszczonych każdemu inwestorowi do wykonania. Taka konstrukcja porozumień uniemożliwiła Gminie prognozowanie kosztów przyszłych okresów budżetowych. Właśnie w grudniu rozliczono ostatecznie ok. 900 tys. zł, wykluczając z ryzyka dwóch największych wierzycieli z tytułu porozumień. Pozostała do rozliczenia kwota wynikająca z budowy infrastruktury wod-kan dla nowopowstającego os. Europejskiego będzie rozliczana w okresach przyszłych. Do końca marca 2017 roku wszystkie zawarte przez Gminą porozumienia z lat ubiegłych poddano weryfikacji i zaplanowano korektę warunkiem której jest dostarczenie urzędowi aktualnych pozwoleń na budowę. Brak tych pozwoleń będzie podstawą do wypowiedzenia porozumień. Prognozuje się, że 75% porozumień zawartych zostało jednie poprzez daleko idącą zapobiegliwość prywatnych inwestorów wynikającą z planów szybszego rozpoczęcia budowy na swoich nieruchomościach. Jak pokazuje wstępna weryfikacja wielu inwestorów nie przystąpiło jeszcze do etapu projektowania.

7.)Powołanie nowego dyrektora GOK Kobylanka.

W dniu 29 grudnia obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance objął Pan Mariusz Skóra. Do 20 stycznia przedłoży organowi wykonawczemu program rozwoju tej instytucji kultury a 26 stycznia zaprezentuje Radzie Gminy swoją całościową koncepcję prawno-organizacyjno-finansową.

8.)Spotkanie z dyrektorami przedszkoli.

W ostatnich dniach grudnia odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy. Przedmiotem spotkania była podjęta przez Radę Gminy uchwała o wysokości dotacji z budżetu gminnego. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie ustalania wysokości dotacji co związane jest z zmianą wyboru gminy jako porównywalnej dla tych, które nie posiadają przedszkola publicznego, samorządowego (dla Kobylanki, Stare Czarnowo) doszło do znacznego obniżenia wcześniej udzielanej dotacji. Wynosiła ona: 672 zł na dziecko dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Fundację i 504 zł na dziecko dla przedszkola prywatnego. Po zmianie przepisów wysokość dotacji ukształtowała się na poziomie, odpowiednio: 476,03 zł i 357,02 zł.

9.)Wyniki finansowe po rozliczeniu listopada 2016 r.Mirosław Przysiwek

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30