Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 01.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (styczeń 2016).


I. Spór Gmina – druh Zagrodzki, Prezes OSP Bielkowo.


Jak informowałem Państwa, mimo składanych rok rocznie wniosków o dotację na zapewnienie działalności statutowej stowarzyszenia OSP, z wyszczególnieniem, że część dotacji tej przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków - ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych, a więc otrzymywaniem i wypłacaniem takich ekwiwalentów, Pan Zagrodzki wystąpiła do Gminy z wezwaniem do wykonania czynności nakazanych prawem czyli wydania zarządzenia wykonawczego do funkcjonującej uchwały Rady Gminy w sprawie wypłat ekwiwalentów. Po dokonaniu kontroli wypłat ekwiwalentów dla Strażaków za okres ostatnich trzech lat i stwierdzeniu, że ekwiwalenty są tak zapotrzebowane jak i wypłacane przez poszczególne OSP, uznając tym, że uchwała Rady Gminy realizowana jest poprzez roczną dotację poinformowałem, że uchwala jest realizowana. Nie przytaczając argumentu, nie korespondując ani nie spotykając się z organem wykonawczym Pan Zagrodzki wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z żądaniem wymuszenia przez Sąd wydanie takiego zarządzenia a także rozszerzył swoje żądanie do wystąpienia Sądu do Prezesa Rady Ministrów aby w trybie art.96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym odwołał wójta Gminy z funkcji. Żądanie Pana Zagrodzkiego WSA uznało za cyt: „niedopuszczale” i odrzuciło w całości. W miesiącu styczniu roku 2016 kancelaria prawna Karolina Sowa w Stargardzie złożyła w imieniu skarżącego Zagrodzkiego do Naczelnego Sadu Administracyjnego skargę kasacyjną na postanowienie WSA Szczecin. Czekamy na rozstrzygniecie.


Dodatkowo, skarżący Zagrodzki Dariusz jako pełniący funkcję prezesa OSP Bielkowo podczas rocznych, rutynowych kontroli jednostek OSP (wszystkich pięciu) jako jedyny, odmówił inspekcji swojej remizy Komendantowi Gminnemu, uniemożliwiając mu dokonanie oceny przydatności bojowo-ratowniczej tej jednostki. Okazuje się nadto, że bez jakichkolwiek uzgodnień, z ustawowo odpowiedzialną za bezpieczeństwo w tym zakresie Gminą, prezes Zagrodzki wycofał z przydziału bojowego samochód ratowniczy przekazany jednostce Bielkowo a zakupiony przez Gminę w roku 2004 z środków publicznych. Te oraz inne działania powodują narastanie konfliktu wewnątrz braci strażackiej. Zarząd Gminny OSP jest podzielony. Zwoływane przez Komendanta Gminnego zebrania zarządu gminnego są; jak nie bojkotowane to usprawiedliwiane wymówkami, że nie można w nich uczestniczyć z racji na okoliczności prywatne bądź zawodowe. Zakres ten tematyczny angażował czas urzędu w okresie tegoż miesiąca stycznia 2016 roku w stopniu dużym i ma swoja dalszą konsekwencję gdyż poleciłem dokonanie kompleksowej analizy systemu, jego przydatności dla Gminy w takiej formie organizacyjnej oraz kosztów jego utrzymania.


II. Projekty uchwał obywatelskich.


W okresie, w którym Rada Gminy zakończyła już procedowanie nad uchwałami o stawkach za odpady z skutkiem pozytywnym tj. zakończony uchwaleniem stawek przez radnych na poziomie 14,5 oraz 29 zł/os./m-c, w kobylańskiej przestrzeni publicznej pojawiły się nawoływania do składania podpisów na listach pozostawionych w sklepach i szynkach naszej Gminy, celem którego to podpisu miała być odmowa uznania prawidłowości uchwały RG co do wyliczenia wysokości stawek. Cel tak realizowany wiódł wszystkich podpisujących ku powstaniu nowej uchwały tzw. obywatelskiej o stawkach odpowiednio 12 i 25. Przy okazji tej obywatelskiej inicjatywy dotyczącej stawek, „przemycono”, uznając za bardzo ważny problem, przejmowania dróg na mienie gminne. Wykorzystując akcję zbierania podpisów zaproponowano mieszkańcom inicjatywę aby Gmina przejęła wszystkie drogi na trzech osiedlach: Sosnowe, Zielone, Zalesie. Uchwała ta, o jakichś tam podstawach racjonalności dokonywała jednak swoją treścią destrukcji w porządku dotychczasowym, który uchwałą z roku 2008 inspiruje prywatnych inwestorów do zagospodarowywania dróg pełną infrastrukturą komunalno-techniczną, łącznie z trwałymi nawierzchniami.


Inicjatorami oraz wnioskodawczyniami w imieniu podpisanych były: Pani Irena Rybarczyk oraz Julita Pilecka. Sprawa, z uwagi na wnioskowanie obywatelskie po przeprowadzonych już legislacjach w tych tematach powodowało ponowne angażowanie całej struktury urzędu i Rady. Uchwały obywatelskie poddane zostały ocenom prawnym, formalnym i merytorycznym. Po złożeniu projektów do legislacji okazało się że posiadają one podstawowe wady prawne odnotowane przez prawników. Choćby właśnie z tego powodu choć najbardziej merytorycznego wnosiłem do mieszkańców pismem o odstąpienie od swojej propozycji. Panie wnioskodawczynie nie odniosły się do uwag jakie zawarłem i nie podzieliły się nimi z mieszkańcami, a obie samowolnie dalej procedowały nad przepchnięciem tych uchwał przez Radę. W dniu 28.II.2016 roku przedłożyły wadliwe uchwały nawet zmienione co do treści (autopoprawki) do procedowania Radzie Gminy. Po stanowisku jakie załączyłem, potem dyskusji ale także po opiniach jakie w trakcie dwóch przerw uzyskał Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Kłos od prawników urzędu Wojewody, że uchwały są wadliwe zamiast zdjąć je z porządku to dopuszczono do dalszego procedowania. W wyniku tego doszło do sytuacji bardzo niekomfortowej dla mieszkańców, oto właśnie takiej, że Mieszkańcy (suweren) Gminy, mając narzędzia w postaci swojego urzędu, swoich prawników, radnych składają wadliwe uchwały, a to z powodu jedynie dlatego, że wszystko odbyło się z pominięciem organu wykonawczego. O propozycjach uchwał obywatelskich dowiedziałem się jako wójt w sklepie robiąc zakupy, w okolicznościach kiedy listy były już podpisane. Uchwały oraz opinie urzędu co do złożonych uchwał obywatelskich:


1.Uchwała obywatelska dotycząc przejęcia dróg osiedlowych.

2.Uchwała obywatelska dotycząc odpadów.

3.Opinia wójta do uchwały obywatelskiej dotyczącej przejęcia dróg osiedlowych.

4.Opinia wójta do uchwały obywatelskiej dotyczącej odpadów.

5.Pismo wójta do mieszkańców, którzy podpisali się pod uchwałami obywatelskimi

6.Retrospekcja wójta co do procedowania nad uchwałami na RG w dniu 28.II.
III. Rozłożenie wierzytelności na raty za przegrane sprawy sądowe z GDDKiA .

 

W roku 2010 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA) wezwała Gminę Kobylanka do wnoszenia – zgodnie z ustawą o drogach, opłat za oświetlenie uliczne węzłów dróg krajowych na styku z drogami gminnymi. Gmina posiadając odmienne stanowisko odmówiła płatności za oświetlenie uliczne. Opłat za oświetlenie od (włącznie) 2009 roku dokonywała więc GDDKiA skarżąc do sądu Gminę Kobylanka. Gmina, po wyrokach niekorzystnych już w sądach okręgowych i apelacyjnych działając na wydłużenie terminów, gdyż nie posiadała wolnych środków pieniężnych na spłaty odwoływała się i skarżyła prawomocne już wyroki do Sądu Najwyższego, z oczywistych względów przegrywając w Sądzie Najwyższym.


Na przestrzeni całego roku 2015 prowadziłem negocjacje z Ministerstwami oraz Kancelarią Premiera Rządu o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości narosłych od roku 2009 do roku 2015. Dopiero pismem z dnia 30.XII.2015 roku otrzymaliśmy pozytywne rozstrzygnięcie co do rozłożenia na raty naszej zaległości.


W wyniku przegranej sprawy z GDDKiA Gmina Kobylanka łącznie zasili budżet Skarbu Państwa następującymi kwotami:


a) Sprawa sądowa za 2009 rok: kapitał= 279.311,78 zł, odsetki= 109.591,43 zł. JUŻ SPŁACONE

b) Nota za pozostałe lata: kapitał= 766.965,36 zł, odsetki= 125.182,88 zł. ROZŁOŻĘ DO SPŁATY


OGÓŁEM: 1.271.460,02 zł.
IV. Organizacja ferii zimowych 2016.


Ferie zimowe 2016 na terenie Gminy Kobylanka organizowane przez Fundacje ,,Szczecińska" z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzić będzie zajęcia dla ponad 120 dzieci z Gminy Kobylanka z pomocą Klubu Sportowego ,,Spartakus" oraz w zadaniach z zakresu wyżywienia Spółdzielnią Socjalną ,,Miedwie". Zajęcia odbywać się będąw dniach 8-12 luty br. w Szkole Podstawowej w Kunowie, Kobylance oraz w ZSP w Reptowie.


Realizowane zajęcia z dziećmi:

- zajęcia aikido

- zajęcia fitness

- koszykówka

- warsztaty kulinarne

- warsztaty z rękodzieła

- warsztaty plastyczne i muzyczne

- warsztaty taneczne


Zorganizowane będą także wyjazdy do kina Helios w Szczecinie, prelekcje z Policją, wyjazd na kręgle do Stargardu, a także wizyta edukacyjna w Jednostce Wojskowej w Stargardzie oraz zwiedzanie Miasta Stargard z przewodnikiem, a także wizyta w Muzeum w Stargardzie


Organizator ferii zapewnił uczestnikom transport,wyżywienie w zakresie śniadania i obiadu, przygotował materiały programowe do realizacji w/w zajęć oraz zapewnił im bezpieczeństwo (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wypoczynku dzieci i młodzieży, została wykupiona polisa przez fundację).

Plan ferii zimowych w Gminie Kobylanka
V.   Ewidencja gruntów i budynków - CD.


W bieżącym roku dokonywać będziemy – wierząc skutecznie – porządkowania zasobu ewidencyjnego stanowiącego –ciągle- podstawę do wystawianych przez Urząd decyzji podatkowych. Okazało się, że na przestrzeni  wielu lat powstały bardzo duże nieprawidłowości  skutkiem których ewidencja gruntów i budynków starostwa powiatowego nie pozostaje w korelacji ze stanami faktycznymi. Najważniejszym skutkiem tej zaszłości są niewspółmierne do posiadanych zasobów majątkowych obciążenia podatkowe a tym samym nierównomierne uczestniczenie w utrzymaniu aktywów Gminny Kobylanka przez podmioty podatkowe o podobnym  statusie własnościowym. Panuje w tym względzie -rzec można- wielka niesprawiedliwość. Jak jest ona duża niechaj świadczy przykład, (często spotykana sytuacja) że nieruchomość  ~8 arowa (800m2), zabudowana   budynkiem mieszkalnym 120 m2 pow. użytkowej miast płacić podatek od nieruchomości 376 zł płaci 60-75 zł. Wielu, co oznacza setki nieruchomości w ramach jednego obrębu poprzez nieuporządkowane stany ewidencyjne nie uczestniczy w równomiernym odtwarzaniu aktywów a uczestniczy w jego zużywaniu. Zatem sukcesywnie urząd śle do Starostwa zauważone nieprawidłowości ufając, że sprawa zostanie załatwioną. Poważnym problemem będącym przedmiotem mojego wystąpienia i prowadzonej korespondencji z Starostą jest dokonana w 2011 roku weryfikacja ewidencyjna dla czterech obrębów geodezyjnych Gminy Kobylanka, która nie wniosła uporządkowania ewidencyjnego, niemal wręcz powieliła stany sprzed weryfikacji. Domagamy się wniesienia reklamacji do firmy która wykonywała roboty geodezyjne. Analizę w tym względzie zrobiłem i jest ona zobrazowana liczbowo dla jedynie małej części naszej Gminy, których łączna powierzchnia zurbanizowana wynosi tylko ~19 ha. Utracony podatek = 54.050 zł.

 

Wyszczególnienie

Os. Sosnowe

Os. Zielone

Os. Zalesie

Podatek od nieruchomości

Powierzchnia zabudowy (pod budownictwo)

5,2437 ha

4,8913 ha

8,7652 ha

 

Podatek płacony od działek budowlanych

12.683 zł

7.383 zł

25.801 zł

 

Podatek należny od działek budowlanych

23.188 zł

11.512 zł

40.344 zł

 

Kwota brakującego podatku od  osiedla

10.505 zł

4.129 zł

14.543 zł

29.177 zł

Powierzchnia nieruchomości  drogowych

0,9126 ha

1,5215 ha

2,9756 ha

 

Podatek płacony od współudziału w drodze

0 zł

63 zł

490 zł

 

Podatek należny od współudziału w drodze

4.290 zł

7.151 zł

13.985

 

Kwota brakującego podatku od  osiedla

4.290 zł

7.088 zł

13.495 zł

24.873 zł

 

Sporządziłem ją  przy okazji pisania opinii do uchwały obywatelskiej o przejęciu dróg. Spodziewany,  rocznie dochód należny Gminie z tytułu jedynie podatku od nieruchomości tracony z tego tytułu wynosi ok. 2,5 mln zł.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30