Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 01.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu styczeń 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Ocena ogólna pierwszych, przybliżonych wyników realizacji budżetu roku 2017.

Nie mamy jeszcze wszystkich danych, a jeżeli są brane pod uwagę to wynikają z wewnętrznej jedynie ewidencji i z zachowywanych procedur obiegu dokumentów, jednak możemy na ich podstawie oszacować i zaprezentować wyniki realizacji budżetu roku 2017. I choć skutecznie, przez połowę roku blokowali jego swobodną i nieskrępowana realizację radni Klubu „Twoja Gmina Kobylanka” z swoimi kilku sympatykami można powiedzieć że poza jedynie wydatkami, które nie mogły być realizowane zgodzie z pierwotnymi założeniami do budżetu właśnie z powodu braku uchwały budżetowej Rady Gminy wszystkie inne osiągnięte wskaźniki gospodarcze nie będą uprawniały radnych do nieudzielenia absolutorium władzy wykonawczej. Najprawdopodobniej to było następnym głównym celem radnych opozycyjnych, po fiasku związanym z zablokowaniem uchwały budżetowej dla roku 2017. Zatem najogólniej można powiedzieć, że zakładany w budżecie deficyt budżetowy na poziomie 2.661 mln zł został wykonany w znacznie mniejszym wymiarze i wynosi ~1.928 mln zł. Wypracowywana jest od 3 już lat duża nadwyżka operacyjna. Wynika z niej, że dochody bieżące (tzn: nieuwzględniające sprzedaży majątku gminnego) pokrywają całość wydatków bieżących oraz dodatkowo z dochodów bieżących finansowana jest część inwestycji. Oznacza także, że każda złotówka pochodząca z sprzedaży majątku gminnego, w całości jest przeznaczana na inwestycje. Planowane dochody w kwocie 27.125 mln zł wykonano w 93,6%, co daje kwotę 25.387 mln, zaś wydatki, z planowanych 30.786 mln zł zrealizowano 88,7%. tj. 27.315 mln zł. Wartość inwestycji w roku 2017 wyniosła 4.635 mln zł. Mimo blokady budżetu (niemożliwość inwestowania) przez pół roku, osiągnięty wskaźnik inwestycyjny jest najwyższy w tej kadencji Rady Gminy. Wydatek ten stanowi 16,97% wszystkich wydatków jakie poniosła Gmina w roku 2017.


 

2.) Strzelnica.

Zakończono tryb administracyjny przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym dotyczący sprawy zgodności wydanej decyzji dotyczącej regulaminu strzelnicy z prawem. 17 XI.2017 Odmowa SKO o unieważnienie regulaminu. 20.X.2017 odrzucenie skargi na decyzję SKO. W dniu 30.I.2018 złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie decyzji SKO.


 

3.) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Od 5 stycznia działa w gotowości GZZK powołany zarządzeniem 16/10 z 28.II.2010r.

 

Zwołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego na podstawie Zarządzenie wójta Gminy Kobylanka nr 16/2010.

Zespół działań na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (DzU.2007.89.590 z p.z.)

Chcąc wykonać zadania nałożone ustawą, a uszczegółowione w regulaminie GZZK do których należą m.in.

a.)oceny występowania potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne osób bądź zniszczenia znacznych rozmiarów mienia publicznego i prywatnego,

b.)wypracowywanie i przygotowywanie propozycji działań obronnych i ochronnych

c.)przekazywania do publicznej wiadomości informacji o zagrożeniach

d.)organizacja współdziałania w zakresie wykorzystania sił i środków z administracją państwową, jednostkami JST, podmiotami gospodarczymi niezbędne jest wyszczególnienie i zhierarchizowanie rodzajów zagrożeń oraz stworzenie systemu i metod monitorowania każdego z nich oraz ich dokumentowanie oraz opracowywanie prognoz i analiz tych zagrożeń.

Zespół pracuje w fazach zapobiegania, przygotowywania, reagowania i odbudowy.


 

CEL ZEBRANIA:

1.) Budowa systemu monitoringu hydrologicznego dorzecza rz. Płoni z uwzględnieniem największego na Pomorzu a czwartego w kraju zbiornika retencyjnego tegoż dorzecza, tj. jeziora Miedwie oraz objęcie obszaru północnego tegoż zbiornika monitoringiem klimatyczno – hydrologicznym z wypracowaniem dla tegoż obszaru stopni zagrożenia powodziowego (lodowcowego).

2.) Zdefiniowania dla północnego brzegu jeziora Miedwie zakresów kompetencyjnych poszczególnych organów administracji państwowo samorządowej w sprawach: regulacji poziomów wód poszczególnych dorzeczy (kanałów, rowów) recypienta Miedwie, (np. starostwa, operaty i decyzje pozwoleń wodno prawnych wydanych w obrębie interesujących nas dorzeczy) dysponowania rodzajami zasobów materiałowych dla poszczególnych stopni zagrożenia powodziowego (lodowcowego), służbami (ratunkowymi, policyjnymi, PSP oraz wojska). Najogólniej, stworzenie mapy uprawnień i kompetencji oraz wynikających z tego działań poszczególnych organów oraz podlegających im instytucji, jak też rodzajów służb odpowiadających za bezpieczeństwo ludzi i mienia w okolicznościach wystąpienia zagrożeń.

 

WNIOSKI z posiedzenia GZZK w dniu 10.o1.2018.

1.) Analiza planów reagowania kryzysowego, dostosowanie do aktualnych przepisów ustawy, planów powiatowych i planów wyższego rzędu, bądź wnioskowanie o korekty planów powiatowych i wyższego rzędu. 2.) Wniosek do RZGW-PGW-Wody Polskie o objęcie dorzecza rz. Płoni z szczególnym uwzględnieniem j.Miedwie zwłaszcza jego północnego brzego systemem monitoringu klimatyczno hydrologicznego. 3.) Wniosek do Starostwa o wskazanie lokalizacji magazynów sprzętowo-materiałowych do celow wykonywania zadań kryzysowych, (p-poż i p-wod) o których mowa w ustawie, wykazu sprzętu na wyposażeniu oraz zasad korzystania przez Gminy z zasobów magazynowych. 4.) Wnioskować do Starosty o zainicjowanie spotkań jst wszystkich szczebli na które oddziaływać mogą bądź oddziałują wody jeziora Miedwie celem wypracowania jednolitych zasad gromadzenia i przepływu informacji mogących być przydatnymi w zapobieganiu oraz reagowaniu w warunkach kryzysowych. 5.) Wystąpić do Wody Polskie o wykaz decyzji pozwoleń W-P wraz z operatami do nich załączonymi. 6.) Monitorować postęp w zakresie zobowiązania. 

4.) Inwestycje.

Już z początkiem stycznia doszło do dużej narady z wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za sprawną realizacje celów wytyczonych przez WPF. Omówiliśmy wszystkie inwestycje będące w realizacji oraz planowane do wykonania. Omówiono 17 zadań i kolejność ich realizacji.

 

5.) Fundusz p-alkoholowy.

Została ustalona strategia realizowania tego funduszu. Dystrybucja funduszu została ukierunkowana na realizację 4 pakietów y zadań. 1.) Punkt Konsultacyjny, 2.) Komisję p-alkoholowa, 3.) Działania prowadzone w Szkołach, 4.) Obóz terapeutyczny. Całość strategii zostanie zaprezentowana i omówiona na lutowej sesji RG.

 

6.) Centrum Kultury i Rekreacji.

Zakończono kontrolę instytucji w dn.21.XII.2017. Na bazie zebranych materiałów wystąpiono do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych działającego przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 18 stycznia 2018 roku o ukaranie P.O. Dyrektora CKiR. Jednocześnie zarządzeniem wójta z dnia 8.I.2018 na podstawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Jednostki, wydano zalecenia pokontrolne do realizacji przez nowe kierownictwo.

Zalecenia pokontrolne .

 

7.) Wyniki finansowe Gminy na koniec grudnia 2017 roku

Dochody planowane = 25. 387. 296,47 zł.
Dochody wykonane = 25. 387. 296,47 zł.
Wydatki wykonane = 27. 315. 070,01 zł.
Wynik budżetu [i] - 1. 927. 773,54 zł. (-0,86% dochodów wykonanych ogółem)
Wynik operacyjny [ii] + 2. 660. 995,86 zł (10,48% dochodów wykonanych ogółem)
Dług publiczny = 12. 524. 703,58 zł (49,33% dochodów planowanych ogółem)
DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]

* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)Na dzień 31.XII.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń1.014.834,32 zł

1.) Kredyt, 717 904,65 zł-, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 140 276,20 zł-, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 145 668,31 zł-, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność 10 985,16 zł-, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)


DNB Nord

1.) Obligacje 3.560.000,00 zł-, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

 

SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1 158 124,32 zł-, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)

 


WFOŚiGW Szczecin2.120.000,00 zł

1.) Pożyczka, 1 400 000,00 zł-, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł-, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

 


Getin Noble Bank4.671.744,94 zł

1.) Subrogacja, 872 744,94 zł-, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Obligacje, 3 799 000,00 zł-, umowa z 16.VIII.2017 roku (zadania inwestycyjne WPF)

OGÓŁEM: 12. 524. 703,58 zł

 


Mirosław Przysiwek

 
[i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.


 

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30