Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 02.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy
(
luty 2016).


I. Infrastruktura techniczna terenu budynków komunalnych.


W trybie pilnym, należy wyasygnować w budżecie roku 2016 kwotę na przebudowę wodociągu położonego w działce 174/8 ob. Kobylanka. Wodociąg budowany był w ramach inwestycji budowy budynków komunalnych. Zaprojektowany przy minimalnych dymensjach, rurociąg z założenia już projektowego nie uwzględniał możliwości włączenia do wodociągu inwestycji budowlanych położonych wzdłuż drogi osiedlowej. Jak wynika z notatki służbowej sporządzonej przez wydział inwestycyjny UG Kobylanka na potrzeby ustalenia dlaczego budowany przez Gminę wodociąg nie uwzględnia możliwości włączania inwestorów przylegających do drogi projektant oświadcza, że inwestycja miała zostać wykonana przy minimalnych nakładach finansowych a projekt sieci i ewentualne późniejsze wykonanie znacząco podwyższyłyby koszty inwestycji komunalnej. Gmina nie przyjęła pierwotnie wydanych warunków przez WoZ Goleniów, który ostrzegał, że fi 50 nie będzie mogło obsłużyć wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż drogi. Obecnie pojawili się inwestorzy którzy -co paradoksalne- nabyli wcześniej działki od Gminy i otrzymali od eksploatatora WoZ warunki włączenia w ul. Chrobrego i budowę ponownego równoległego wodociągu. Sytuacja jest anormalna i prowadzi w konsekwencji do budowy kilku rurociągów wodociągowych, odpowiadających każdemu inwestorowi. Aby zapobiec szkodzie jaka może być wyrządzona poprzez irracjonalne budowy kilku wodociągów do każdej z działek, należy w trybie pilnym dokonać przebudowy istniejącego wodociągu. Uzgodniono z inwestorem prywatnym, który pierwszy chce się budować budynek mieszkalny, że przebudowa wodociągu zostanie dokonana wspólnymi siłami. Projekt oraz prace ziemne wykona inwestor prywatny materiały oraz wszelką stronę prawno-formalną całości zadania wraz z jego zamknięciem i przekazaniem do WoZ Goleniów przejmuje Gmina.


II.Wichury 2015. Program pomocowy. Remonty pomników nagrobnych.


W okresie zimowym roku 2015, w trakcie anomalii pogodowej – wichura, doszło do uszkodzenia (pęknięcia) i powalenia (złomy, wywroty) kilku okazałych drzew, stanowiących parkowe zadrzewienie starej części cmentarza komunalnego. W wyniku powyższego doszło do trwałego uszkodzenia pomników cmentarnych. Cmentarz komunalny jest ubezpieczony, jakkolwiek każda z kwater wykupionych powinna być ubezpieczona dodatkowo. Regulamin cmentarza nie reguluje i nie informuje nabywców kwater o trybie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń, (kataklizmy), nieszczęśliwych wypadków, nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Z uwagi na wystąpienie takiego zagrożenia w końcu roku 2015 i zniszczenia kilku kwater, uznano za zasadne stworzyć dla konkretnie powstałej sytuacji program pomocowy, którego zadaniem jest dofinansowanie odbudowy zniszczonych pomników. Program obejmie dofinansowanie w wysokości 35% szacunkowej wartości pomnika wg stanu na dzień przed wichurami. Konieczna jest również kampania informacyjna z jednoczesną zmianą regulaminu cmentarza w taki sposób, aby każdy kto jest właścicielem (opiekunem) kwatery posiadł wiedzę o dodatkowym ubezpieczeniu kwater nagrobnych w instytucjach ubezpieczeniowych. Wykupienie takiego ubezpieczenia gwarantuje otrzymanie rekompensat w wypadku wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.


III.Umowa z GDDKiA – Spłata należności za oświetlenie uliczne lat 2010 – 2015.

 

Gmina otrzymała propozycję ugody dotyczącej spłaty należności dla GDDKiA. Ugoda dotyczy rozłożenia na raty kwoty 767 tys zł stanowiącej należność za nieopłacanie przez Gminę oświetlenia ulicznego w strefie węzła drogi krajowej nr-10 Motaniec. Jest to kwota podstawowa za lata: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, I-VII.2015. W trybie negocjacyjnym ustalono, że kwota nie zostanie waloryzowana kosztem odsetek za każdy rok należności w stosunku do GDDKiA lecz ich naliczenie rozpoczyna się z dniem 5.III.2015, tzn. z chwilą kiedy Gmina złożyła wniosek o ugodę w tej sprawie prosząc jednocześnie o administracyjne a nie sądowe załatwienie tej sprawy. Na przestrzeni roku i 5 pism kierowanych w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, MSWiA oraz Premiera otrzymywaliśmy odmowy co do możliwości ugody polegającej na rozłożeniu na raty i nienaliczaniu odsetek za wszystkie te lata. Przełom przyniosło ostatnie pismo skierowane do Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji efektem którego jest otrzymana w bieżącym miesiącu umowa. Poza spłatą wskazaną powyżej, w ugodzie zawarto także kwotę 75 tys. zł jako pozostałą do spłaty należność zasądzoną wyrokiem Sądu, potwierdzoną rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego za niepłacenia za oświetlenie uliczne w okresie roku 2009. Większość kwoty zasądzonej wyrokiem spłacono w roku w roku 2014 i 2015.


IV. Wniosek o dofinansowanie budowy drogi Kobylanka - Jęczydół .

 

Gmina Kobylanka jesienią 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi relacji Kobylanka – Jęczydół. Wniosek jest po pierwszej weryfikacji. Gmina Kobylanka poproszona została o złożenie uzupełnień do złożonego wniosku. Wniosek udało się złożyć mimo posiadanych zdezaktualizowanych decyzji administracyjnych stanowiących o istocie formalnej wniosku. Z wykonanych w ostatnich latach kilku projektów budowlanych na kwotę 460,7 tys. zł, wszystkie wycofano z obiegu formalno – prawnego, gdyż posiadały zdezaktualizowane pozwolenia na budowę lub ich nie posiadły nigdy a projekty zamknęły się na etapie koncepcyjnym. Są to:W roku 2015 w drodze negocjacji i podpisanych aneksów kwotowych i terminowych do umów z wykonawcami zdezaktualizowanych projektów udało się uratować jeden mianowicie, projekt przebudowy szkoły podstawowej w Kunowie. W grudniu 2015 roku uprawomocniło się wydane przez Starostę nowe pozwolenie na budowę.Obecnie prowadzone są wysiłki, aby decyzja pozwalająca budować drogę Jęczydół – Kobylanka mogła być podtrzymaną w mocy i zostać uznaną w złożonym wniosku jako właściwie załączona.


V.Propozycje stawek za ścieki na rok 2016.


Gmina Kobylanka otrzymała propozycję stawki za ścieki na rok 2016, która jak wiemy jest sumą dwóch kosztów

1.) eksploatacji sieci i rozliczania mieszkańców gminy przez WoZ Goleniów oraz

2.) kosztu utylizacji ścieku socjalno-bytowego narzuconego przez MPGK Stargard. Z propozycji wynika że stawka za rok bieżący 2016 nie ulegnie zmianie i kształtować się będzie na poziomie 11,76 zł/m3/ brutto. Prowadzona przez okres roku negocjacja z MPGK oraz złożona deklaracja co do nowego podejścia do rozliczania ścieków w ramach aglomeracji powinna była przynieść znacząco inną stawkę dla naszych mieszkańców, lub też stosując odpowiednie wagi i wskaźniki nowa propozycja powinna zawierać ujednoliconą stawkę dla mieszkańców całej aglomeracji, stosując przy tym logiczne kryteria. O takich rozwiązaniach rozmawiałem w końcu roku 2015 z zarządem MPGK informując że to ich stawka niewspółmiernie wysoka do kosztu jaki Spółka stosuje do rozliczeń z miastem najistotniej wpływa na wysokość końcową stawki jaką musi przedłożyć nam WoZ Goleniów.. Złożona propozycja nie wnosi nowych rozwiązań.


W związku z powyższym że Spółka nie dotrzymała słowa i nie zaproponowała żadnych rozwiązań Proponuję Radzie Gminy podjęcie uchwały o wystąpieniu z aglomeracji Stargard i rozpoczęcie przygotowań do odbudowy własnej oczyszczalni.


Stawka MPGK za rok 2015 = 5,18 zł/m3/ brutto.

Stawka WoZ za rok 2015 = 6,58 zł/m3/ brutto.

Razem: 11,76 zł/m3/ brutto


Wyciąg z „Studium Wykonalności” który był podstawowym dokumentem w oparciu o który planowano funkcjonowanie aglomeracji Stargard, którym wykazywano racjonalność realizacji inwestycji przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Stargard

zakładał – co stanowiło ważny bodziec do uznania racji opłacalności przedsięwzięcia – że stawki będą wzrastały sukcesywnie. Wyliczano je i kalkulowano o wskaźnik wartości dochodu gospodarstwa domowego przeznaczanego na cele opłat socjalno- bytowych (tu: 3%).@Gminy do WoZ i MPGK za pośrednictwem Wydziału Inwestycji.

...w kwocie stawki obowiązującej w roku obliczeniowym 2015 - 2016, która wynosiła po stronie WoZ Goleniów 6,58 zł/m3/ brutto niemal połowę kwoty stanowiło dopełnienie do rozliczenia z MPGK w ramach liczonych - jako ścieki - wód infiltracyjnych. Zatem do momentu w którym MPGK nie przedstawi swojej wersji rozliczania się z przyjmowanymi ściekami z Kobylanki nie może istnieć żadna propozycja WoZ. Panie Leszku proszę zwrócić wniosek i zaproponować jego złożenie równolegle z wnioskiem MPGK lub po przeprowadzonych negocjacjach z MPGK, z sugestią, że analizy dokonane przez UG Kobylanka na przestrzeni całego roku 2015 wskazują, że łączna stawka za ścieki dla mieszkańców Gminy Kobylanka nie przekroczy 8,35 zł/m3 brutto (wg strategi: 8.94)

m.przysiwek

@WoZ do Gminy.

 

9 lutego 2016 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie miało miejsce spotkanie w celu ustalenia hurtowego odbioru ścieków z terenu gminy Kobylanka MPGK zaproponowało podwyższenie stawki za odbiór ścieków do 5 ,00 zł netto . Nasza Spółka kategorycznie odrzuciła tą propozycję argumentując i tak znaczne obciążenia z tytułu odbioru ścieków z terenu gminy Kobylanka. Po negocjacjach z MPGK ustalono, iż w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. cena za hurtowy odbiór ścieków wyniesie 4,80 zł netto/m3. W związku z powyższym nasza Spółka złożyła wniosek o przedłużenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jeśli Pan Wójt jest w stanie swoją osobą spowodować, iż MPGK sp. z o.o w Stargardzie obniży cenę za hurtowy odbiór ścieków z Gminy Kobylanka, nasza Spółka złoży korektę wniosku uwzględniając nową cenę za 1 m3 hurtowego odbioru ścieków.I. Wyniki finansowe.

 

Zakończono prace finansowo księgowe rozliczające dokładnie IV kw 2015 roku którego rozliczenie stanowi o całościowym zamknięciu roku budżetowego. Oto wyniki.Informuję Państwa, że na koniec roku 2015 Gmina Kobylanka znalazła się –nareszcie– w dopuszczalnym ustawowo progu zadłużenia. Na koniec roku wskaźnik zadłużenia wyniósł 59,73%.Uwzględniając fakt, o którym informuję Państwa w punkcie III, tj. podpisaniu umowy z GDDKiA Warszawa oraz bieżących spłatach rat, na koniec lutego br., wskaźnik ten zmniejszył się i na dzień pisania sprawozdania wynosi: 53,08%.

 

Z uwagi na nieprawdziwe informacje co do wielkości, progresji oraz przyczyn zadłużenia Gminy Kobylanka, przedstawiam Państwu dynamikę zadłużenia (w wartościach bezwzględnych) od okresu, w którym opuściłem Gminę, tj. grudnia 2006 roku.Zadłużenie w stosunku do osiąganych dochodów przedstawia poniższy wykres.
Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30