Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 02.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu lutym 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Program i kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej, stan inwestycji i przetargów w gminie , drogi gminne i współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.

a.) Zasób mieszkań komunalnych, problemy i kierunki rozwoju

b.) Inwestycje z WPF

c.) Remonty dróg gminnych, wykaz z opisem technologii remontów,

d.) Współpraca z ZDP Stargard (wn.2016) – (wn.2017) oraz ZDW Koszalin (wn.2016) – (wn.2017)

W zakresie eksploatacji odcinka starej drogi krajowej nr 10, toczy się spór sądowy pomiędzy Gminą Kobylanka a Powiatem Stargardzkim. Gmina informowała odpowiednio wcześnie radnych powiatowych aby odrzucili projekt uchwała Zarządu powiatu przekazujący Gminie sporny odcinek. Uchwała jest działaniem nie znajdującym potwierdzenia w aktualnych przepisach prawa. Niestety, przekazano Gminie sporny odcinek Uchwałą RP. Na etapie WSA sprawa została wygrana przez Gminę. Powiat tkwiąc przy swoich racjach wniósł sprzeciw do NSA. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie.


2.) Ocena realizacji zadań kryzysowych GZZK (j.Miedwie).

Doprowadzono do sytuacji bieżącego podawanie danych stanów poziomu wód oraz danych pogodowych dla północnego brzegu jeziora Miedwie do publicznej wiadomości drogą on line. Działania Gminy podejmowane poprzez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w IMGW przyniosły oczekiwany rezultat. Jezioro Miedwie znalazło się w ogólnopolskim systemie monitorowania poprzez stronę internetową http://monitor.pogodynka.pl


 

3.) Rozszerzenie zakresu inwestycyjnego dróg w oparciu o współpracę z mieszkańcami.

Na spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Niedźwiedź zrodziła się inicjatywa realizacji inwestycji w drogowych w partnerstwie publiczno prywatnym. Deklarowana kwota partycypacji mieszkańców to ok. 30 – 40 tys. zł. Gmina wystąpi do GDDKiA o frez asfaltowy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji strony przystąpią do wspólnej realizacji drogi, byłej powiatowej prowadzącej do drogi S10.


4.) CKiR, program finansowy.

Centrum Kultury i Rekreacji dokonało znaczącej korekty planu finansowego uwzględniającego zaspokojenie roszczeń byłych pracowników i podmiotów współpracujących, którzy pozawierali umowy w roku 2017 a nie zostali zaspokojeni. Dokonano także przymiarki kosztów i dochodów związanych z utrzymywaniem bieżącym przejętych w roku 2017 terenów rekreacyjnych od spółki miejskiej OSiR. Plan finansowy jest obecnie sprawdzany przez służby księgowe Urzędu. Oczekujemy na zakończenie prac nad programem imprez Miedwiańskiego Lata 2018.


5.) Spotkanie z Komitetem Rodzicielskim Szkoły w Kunowie.

Na skutek interwencji rodziców Szkoły Podstawowej w Kunowie polegającej na wyrażeniu sprzeciwu do uchwały RG korygującej wydatek zaplanowany do poniesienia na cele Szkoły w wysokości 900 tys. z roku 2018 na inne lata. Swój sprzeciw Rodzice wyrazili pisemnie a pismo zostało przekazane Urzędowi na spotkaniu roboczym. Na spotkaniu ustalono, że okoliczności jakie zaistniały z dokumentacją projektową uzasadniają przeniesienie budowy Szkoły na rok 2019, zatem konieczną staje się korekta budżetu o kwotę 900 tys. zł.. Ustalono mapę postępowania co do finansowania Szkoły i jej budowy. Tok postępowania uzgodniono i bez zastrzeżeń przyjęto do realizacji. Do końca marca ogłoszenie przetargu na dokumentacje projektową. Do k.wrześnie br., przedłożenie rodzicom dwóch rodzajów koncepcji budowy nowej Szkoły.


 

6.) Wyniki finansowe Gminy na koniec grudnia 2017 roku

Zakończono i zamknięto rok budżetowy jak relacjonowano w miesiącu styczniu. Dane wcześniej podane potwierdziły się. Zatem najogólniej można powiedzieć, że zakładany w budżecie deficyt budżetowy na poziomie 2.661 mln zł został wykonany w znacznie mniejszym wymiarze i wynosi ~1.928 mln zł. Wypracowywana jest od 3 już lat duża nadwyżka operacyjna. Wynika z niej, że dochody bieżące (tzn: nieuwzględniające sprzedaży majątku gminnego) pokrywają całość wydatków bieżących oraz dodatkowo z dochodów bieżących finansowana jest część inwestycji. Oznacza także, że każda złotówka pochodząca z sprzedaży majątku gminnego, w całości jest przeznaczana na inwestycje. Planowane dochody w kwocie 27.125 mln zł wykonano w 93,6%, co daje kwotę 25.387 mln, zaś wydatki, z planowanych 30.786 mln zł zrealizowano 88,7%. tj. 27.315 mln zł. Wartość inwestycji w roku 2017 wyniosła 4.635 mln zł. Mimo blokady budżetu (niemożliwość inwestowania) przez pół roku, osiągnięty wskaźnik inwestycyjny jest najwyższy w tej kadencji Rady Gminy. Wydatek ten stanowi 16,97% wszystkich wydatków jakie poniosła Gmina w roku 2017.


 

Dochody planowane = 25. 387. 296,47 zł.
Dochody wykonane = 25. 387. 296,47 zł.
Wydatki wykonane = 27. 315. 070,01 zł.
Wynik budżetu [i] - 1. 927. 773,54 zł. (-0,86% dochodów wykonanych ogółem)
Wynik operacyjny [ii] + 2. 660. 995,86 zł (10,48% dochodów wykonanych ogółem)
Dług publiczny = 12. 524. 703,58 zł (49,33% dochodów planowanych ogółem)

DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji  [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji.  Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)
Na dzień 31.XII.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń  1.014.834,32 zł

1.) Kredyt, 717 904,65 zł-, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 140 276,20 zł-, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 145 668,31 zł-, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność 10 985,16 zł-, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)


 

DNB Nord 

1.) Obligacje 3.560.000,00 zł-, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)


 

SGB o/Koszalin 

1.) Kredyt, 1 158 124,32 zł-, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)


 

WFOŚiGW Szczecin  2.120.000,00 zł

1.) Pożyczka, 1 400 000,00 zł-, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł-, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)


 

Getin Noble Bank 4.671.744,94 zł

1.) Subrogacja, 872 744,94 zł-, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Obligacje, 3 799 000,00 zł-, umowa z 16.VIII.2017 roku (zadania inwestycyjne WPF)


OGÓŁEM: 12. 524. 703,58 zł

 


Mirosław Przysiwek
[i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30