Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 03.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (marzec 2016).


I. Negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości objętej uchwałą RG (ul. Cicha). Inwentaryzacja sieci wod-kan.


Zinwentaryzowano ilość sieci Ks oraz wodociągu w ulicy Cichej ilościach:

Stan stwierdzony na mapach zasadniczych.

Kanalizacja sanitarna sieć fi200mm = 243,11 mb; studnie betonowe fi600 = 8szt; przyłacza fi160mm = 26,42 / 7 szt; studzienki fi425 = 3 szt.

Wodociąg, sieć magistralna fi80mm = 411,78 mb, (w tym 43 mb własność gminna); przyłącza fi32mm = 35,95mb / 6 szt; studnie wodomierzowe = 3 szt.

Stan stwierdzony na gruncie.

Przy zastosowaniu średnich rynkowych cen bezpośredniego wykonania takich rodzajów infrastruktury przez WoZ Goleniów na dzień sporządzania inwentaryzacji wartość przejmowanego majątku wynosi: 84.253,71 zł . Równolegle prowadzono negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości drogowej o której mowa w uchwale RG z miesiąc lutego. Ustalono cenę nabycia na kwotę 95 tys. zł.


II.Inwestycje sektora prywatnego.


Zakończono z skutkiem pozytywnym prowadzone od dłuższego czasu rozmowy z inwestorem zagranicznym, które otwierają możliwości realizacyjne dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kobylanka. Inwestycja o charakterze handlowo – usługowym realizowana będzie na powierzchni 25.246 m2 z zabudową pod dachem wynoszącą 5.500 m2 .


III.Weryfikacja wniosku taryfowego WoZ na odbiór ścieków socjalno bytowych dla roku 2016.


Nie został przyjęty zatem nie został przedłożony Radzie Gminy do procedowania złożony w miesiącu lutym, wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich o zatwierdzenie taryf za odbiór ścieków socjalno bytowych z terenu Gminy Kobylanka. Wysokość stawki będącej sumą kosztów WoZ Goleniów w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz kosztów MPGK Stargard w zakresie utylizacji ścieków nie korespondowała z oczekiwaniami władz samorządowych Gminy. Mimo przedkładanej kilkakrotnie przez Gminę pisemnej argumentacji w roku 2015 oraz deklaracji obniżenia stawek bądź opracowania spójnego systemu wyliczania stawki jednostkowej w ramach całego obszaru aglomeracji, pozostawiono je -mimo argumentów Gminy i deklaracji MPGK- na poziomie roku ubiegłego.


Po stronie WoZ Goleniów: = 6,09 zł netto / 6,58 zł brutto

Po stronie MPGK Stargard = 4,80 zł netto / 5,18 zł brutto

Razem: 10,89 zł netto / 11,76 zł brutto


W miesiącu marcu, dokonano weryfikacji złożonego pierwotnie wniosku, dotyczącego cen za ścieki. Skorygowany wniosek zawiera nowe stawki dla mieszkańców Gminy Kobylanka za ścieki dla roku 2016 i ustala je na poziomie:


Po stronie WoZ Goleniów: = 5,77 zł netto / 6,23 zł brutto

Po stronie MPGK Stargard = 4,00 zł netto / 4,32 zł brutto

Razem: 9,77 zł netto / 10,55 zł brutto


 

Korekta była możliwa po czynnościach podjętych przez rewidentów w MPGK Stargard, którzy oszacowali koszty ceny hurtowej na niższym poziomie niż szacowało MPGK. Z uwagi, że na cenę ścieku po stronie Wodociągów Zachodniopomorskich znaczący wpływ mają wody infiltracyjne i jak nam zadekretowano w roku ubiegłym także naliczane przez MPGK koszty przesyłów, a nadto - koszty amortyzacyjne uwzględniane przez MPGK, wszystko to powoduje, że do czasu wyjaśnienia tych okoliczności Gmina nie będzie podejmowała uchwał co do akceptacji taryf za ścieki nie godząc się także na proponowaną, a wynikającą z skorygowanego wniosku cenę jednostkową w wysokości 10,55zł brutto. Z analiz bezpośrednio prowadzonych przez służby urzędu nie wynika merytoryczne uzasadnienie tak wysokiej stawki jak nawet obniżona do poziomu brutto =10,55 zł/m3. Gmina wystąpiła do Urzędu Miasta Stargard w ramach prerogatywy wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie wniosku jaki złożyło MPGK dla Rady Miasta Stargard o zatwierdzenie taryf za ścieki w roku 2016 dla mieszkańców Stargardu. Gmina Kobylanka wystąpiła także z informacją do Prezydenta Stargardu wskazując w niej swoje niepokoje związane z metodą określania stawek przez spółkę miejską MPGK w ramach aglomeracji a także zwrócono uwagę na fakt, że do chwili obecnej beneficjent projektu czyli MPGK nie spełniło warunku zapewnienia ciągłości projektu. Fakt ten naraża Gminę Kobylanka na sankcje finansowe związane z ewentualnymi zwrotami pozyskanych kwot dofinansowań na inwestycje kanalizacji, realizowanych w ramach partnerstwa z MPGK oraz ewentualne późniejsze roszczenia sądowe z tego wynikające w stosunku do MPGK. Porównanie stawek z wybranymi Gminami sąsiadujących powiatów.


IV.Inwestycje sektora rolniczego – działów specjalnych, kurników.

 

Gmina proceduje w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nad dwoma przedsięwzięciami budowy kurników. Lokalizacja budowy odbywa się w obrębie geodezyjnym Motaniec (1 inwestycja) i Niedźwiedź (1 inwestycja). Jedna z inwestycji objętych wnioskiem nr OŚ. 6220.11.2015.ML dotyczy rozbudowy istniejącej fermy drobiu (3 kurniki o łącznej produkcji brojlerów 123 600 co odpowiada 494,4 DJP) do ostatecznej łącznej ilości 6 kurników (w tym dwóch istniejących, których powierzchnia w ramach rozbudowy powiększy się o 100 proc.) o łącznej produkcji kurczaków w ilości 358 000 szt, co odpowiada 1432 dużym jednostkom przeliczeniowym (DJP). Ta umowna jednostka (DJP) określa i obrazuje hipotetyczną liczebność zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg (1 krowa - 250 kur). Druga znacznie mniejsza inwestycja objęta jest wnioskiem nr OŚ. 6220.3.2016.ML i dotyczy rozbudowy powstającej fermy drobiu (1 kurnik o zdolności produkcyjnej 30 000 szt. brojlerów, co odpowiada120 DJP) do ostatecznej łącznej ilości 2 kurników o łącznej zdolności produkcyjnej 75 000 szt. brojlerów, co odpowiada 300 DJP.


V.Wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej Kobylanka – Jęczydół.

 

Jak informowałem na sesjach wcześniejszych w listopadzie 2015 roku złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa drogi gminne Kobylanka – Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu. Informowałem, że dokumentacja projektowa jaka pozostawała w dyspozycji urzędu posiadała wady formalne w postaci nieaktualnych decyzji administracyjnych stanowiących załączniki do wydanej przez Starostę Stargardzkiego w roku 2010 decyzji nr 5/2010 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Taką decyzją uzupełniającą decyzję ZRID było pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym zezwalające na odprowadzenie wód deszczowych zbieranych w systemie kanalizacji deszczowej poza pas drogowy (skrzynki rozsączające). Nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie udało się uzyskać do 1 marca 2016, w którym to dniu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczył ostateczną datę złożenia uzupełnienia. Pozwolenie wodnoprawne już jest uzyskane. Datowane jest na 8 marca 2016 roku jakkolwiek nie jest jeszcze prawomocne. Można powiedzieć, że spóźnienie sięgnie ok. 1 miesiąca. Spośród wszystkich dokumentacji jakie zalegają w urzędzie, których –jak wspominałem już wcześniej- koszt wykonania wyniósł 466 tys zł, jedynie ta jedna po dokonanym właśnie uzupełnieniu może być wykorzystana w przyszłości.


VI.Oświata w Gminie. Zadania zrealizowane w marcu 2016 roku


1. 1 marca 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie odbył się Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych dla dzieci i młodzieży Szkół Gminy Kobylanka. Uczniowie klas szóstych ze Szkół Podstawowych z Kobylanki, Kunowa oraz Reptowa a następnie młodzież gimnazjalna uczestniczyli w zajęciach historycznych przeprowadzonych przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Monte Casino ze Szczecina. Podsumowano i wręczono nagrody dla uczestników I Gminnego Konkursu Plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy Szkół Gminy Kobylanka.


2. 2 marca 2016 roku. Spotkanie dyrektorów Szkół Gminy Kobylanka i dyrektora GOK ze wskazaniem na propozycje współpracy,

- ustalenie z dyrektorami podstawówek terminów marcowych spotkań z rodzicami Szkół Podstawowych Gminy Kobylanka w celu promocji Gimnazjum w Reptowie - wskazanie na obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polskiego, przekazanie do bibliotek szkolnych i biblioteki GOK książek pt. „Jak Mieszko chrzest przyjmował” Publikacja związana jest z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą chrztu Polski. Autor bardzo przystępnie i ciekawie opisuje czasy Mieszka I oraz okoliczności towarzyszące przyjęciu przez niego chrztu. Opisuje obrzędy, pisze między innymi o poganach i chrześcijanach, o świętach ludowych i kościelnych oraz o sztuce.


3. 9 marca 2016 roku. Spotkanie z dyrektorami niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka. Zostały poruszone tematy w zakresu funkcjonowania w/w jednostek, a także zagadnienia dotyczące realizacji przyszłych przedsięwzięć edukacji przedszkolnej.


4. 9 marca 2016 roku spotkanie ze sportowcami w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie w celu omówienia propozycji dalszej współpracy z ZSP w Reptowie.

 

5. Przygotowanie oceny pracy dyrektora szkoły Podstawowej w Kunowie


6. 14 marca 2016 roku. Spotkanie dyrektorów szkół, pani Iwony Wróbel odnośnie propozycji planowanych zadań realizowanych w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – przed spotkaniem wyjazdowym Wójta p.M.Przysiwka


7. 14-16 marca 2016 roku ustalenie dowozów dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Tanowie


8. 16 marca 2016 roku. Przegląd gminnych placów zabaw w związku z planowanymi pracami remontowo- naprawczymi przed sezonem wiosenno- letnim.


9. 21, 23, 24 marca 2016 roku przygotowanie materiałów do opracowania bieżących dokumentów niezbędnych do przygotowania arkuszy organizacyjnych dla szkół na rok szkolny 2016/2017


10. 30 marca 2016 roku. Spotkania z dyrektorami szkół w celu zebrania informacji dotyczących zapisów uczniów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Gratulacje dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie za otrzymane wyróżnienie i Certyfikat Wiarygodnej Szkoły za rok szkolny 2014/2015.


VII. Wyniki finansowe.

 

a.) Wykonanie budżetu na koniec lutego 2016
b.) Dług Publiczny na koniec lutego 2016.
Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30