Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 03.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu marcu 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) List do Rodziców Szkoły w Kunowie.

Z uwagi, że mimo udzielonych wyjaśnień Radzie Rodziców z Szkoły w Kunowie w trakcie spotkania roboczego które odbyło się w miesiącu lutym, nadto uzgodnień wspólnie podjętych co do mapy postępowania urzędu na najbliższy okres w zakresie Szkoły, na sesji Rady Gminy podjęto próbę podważenia ustaleń uzasadniając to niewiarygodnością wójta. Relacjonująca na sesji, wspólne spotkanie robocze z Rodzicami Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Justyny Myszak, opierając się na wyobrażeniach i osobistych wrażeniach, wypowiadając się w imieniu wszystkich Rodziców uznała za niewiarygodną mapę postępowania nakreśloną dzień wcześniej przez urząd. Mimo racjonalnych przesłanek przesunięcia na rok 2019 planowanego wcześniej wydatku 900 tys. zł, kreśliła radnym dramatyczną sytuację budynku Szkoły dopominając się częściowych napraw i remontów jeszcze w roku 2018. Z uwagi na niezrozumiałe postępowanie Pani Przewodniczącej na samej sesji RG - mimo stwarzania wrażenia na spękaniu dzień wcześnie, że procedury budżetowe jak i procesy inwestycyjne są jej znane - w obawie, że nie będzie potrafiła wyjaśnić Rodzicom dzieci Szkoły Podstawowej w Kunowie konieczności korekty 900 tys. zł a także skutków zaniechania przeze mnie takiej korekty skierowałem pismo wyjaśniające do wszystkich Rodziców dzieci.


2.) Wsparcie finansowe dla Spółdzielni Socjalnej „Miedwie”.

Na przestrzeni okresu marca dwukrotnie spotykano się z Zarządem SS „Miedwie”. Przedmiotem spotkań była sytuacja poprawy efektywności ekonomiczno - biznesowej podmiotu. Dla wyeliminowania, obciążających Spółdzielnie kosztów napraw samochodu dostawczego konieczne jest dokapitalizowanie Spółdzielni. Ustalono, że wójt Gminy podejmie próbę legislacyjną i wniesie projekt uchwały pod obrady sesji Rady Gminy w sprawie udzielenia Spółdzielni pożyczki w wysokości do ok. 65 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup nowego samochodu dostawczego z przeznaczeniem do rozwożenia posiłków dla podopiecznych oraz innych klientów SS „Miedwie”. Nadto, z uwagi na konieczny do poniesienia koszt napraw samochodów, który wyniósł w ostatnich miesiącach ok. 12 tys. zł, zabrakło Spółdzielni na wkład własny do otrzymanych już 20 tys. zł pomocy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Brakująca kwota wkładu to 15 tys. zł. Ta część kwoty zostanie rozważona jako dotacja w okresach późniejszych, przy dostarczeniu Gminie dowodów zakupów inwestycyjnych z środków WUP. Spółdzielnia zatrudnia obecnie 7 osób.

 


3.) Spotkanie z Panią Kurator woj. zachodniopomorskiego.

W dniu 19.III.br., mieliśmy przyjemność gościć w Gminie Kobylanka Kuratora Oświaty woj. Zachodniopomorskiego Panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę. W rozmowie poruszono wiele wątków oraz problemów na jakie napotyka kobylański samorząd, a także Rodzice dzieci i organizacje pozarządowe działające na terenie Gmin Kobylanka. Zapoznano Panią Kurator z polityką inwestycyjną realizowaną w naszej Gminie prosząc o ewentualną pomoc w wnioskach o dofinansowanie budowy Szkół jakie Gmina będzie składała do administracji rządowej. Poinformowano że obecnie w procesie inwestycyjnym na polu oświatowym uczestniczą dwie Szkoły, bardziej zaawansowana SP Kobylanka oraz będąca w fazie projektowej SP Kunowo. Poinformowano Panią Kurator o inicjatywach Rad Rodziców podjętych tak w Kobylance jak i Kunowie, podstawą których to inicjatyw była troska o warunki materialne jakie powinny zostać stworzone dzieciom w procesie kształcenia i nauczania na etapie podstawowym w naszej Gminie. Omówiono także inicjatywę podjęta przez jedno z Stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy, celem której to inicjatywy mają być wyjazdy dzieci z Szkół Gminy Kobylanka do kin, teatrów i innych miejsc kultury. Poinformowałem Panią Kurator, że Gmina ani żadna z gminnych jednostek organizacyjnych czy pomocniczych nie jest beneficjentem tegoż projektu ani stroną umowną. Stowarzyszenie powinno wystąpić do rodziców i zaproponować swoją ofertę celem jej zrealizowania.

 


4.) Działania inwestycyjne.

a.) Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie, kąpielisko Zieleniewo Miedwie – przekazano plac budowy, roboty w toku. Wykonawca robót: Firma JAWAL-BRUK, kwota: 278.000,00 zł brutto. Termin wykonania 31.05.2018r. Może się okazać, że w ramach robót dodatkowych konieczne będzie wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej zbierającej wody powierzchniowe z skrzyżowanie alei głównej i budowanej nadplażowej części promenady.

b.) Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem w Morzyczynie – przekazano plac budowy, roboty w toku. Wykonawca robót: Firma LJ DRAGON, kwota: 240.605,00 zł brutto. Termin wykonania 29.06.2018r.

c.) Poza WPF. Budowa wiat na terenie Centrum Kultury i Rekreacji – przekazano plac budowy społecznikom, członkom Koła Gospodyń Wiejskich, którzy wykonują oraz koordynują prace innych wykonawców a także koordynują rodzaje koniecznych zakupów. Koszt materiałów i prac fachowych bez nakładów społecznych skalkulowano jako sumę: więźba=8137; blacha=5856; drobne materiały=2500; roboty fachowe=6330. Koszt całkowity ~23 tys. zł.

d.) Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół – po zimowej przerwie wykonawca powrócił na plac budowy. Wykonał remonty koniecznych odcinków dróg dojazdowo-objazdowych dla mieszkańców zamieszkujących pobliskie osiedla. Zrobiono kanalizację deszczową od strony Jęczydołu do os. Kwiatowego. Zdemontowano 10 słupów oświetleniowych z przeznaczeniem do wykorzystania w innych miejscach terenu gminy. Z uwagi na obfitość opadów dreszczów a następnie pojawienie się mrozów, istnieje prawdopodobieństwo prolongaty terminu zakończenia robót budowlanych. Wniosek taki wpłynął do Urzędu.

e.) Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473 – Wpłynęło do Gminy obwieszczenie Starosty Stargardzkiego kończące proces wywłaszczeniowy niektórych fragmentów nieruchomości z przeznaczeniem na cele dróg publicznych. Przetarg na całość inwestycji tj. części ALP i Gminy ogłosi Nadleśniczy Klinisk w ramach zawartego w 2017 roku porozumienia. Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót miało nastąpić do k. marca. Obecnie dokumentacja jest przygotowana i oczekuje na zakończenie procesu formalno-prawnego związanego z wywłaszczeniami. Projektowanie realizowane jest w ramach procedury zezwolenia realizacji inwestycji drogowej (skr. ZRID)

f.) Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie – Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru nad inwestycją. Wykonawcą jest firma STRABAG. Koszt inwestycji =2.111.929 zł. Inspektor nadzoru, Firma Kaczmarek: koszt=17.835 zł. Termin wykonania 170 dni od chwili przekazania dla wykonawcy placu budowy.

g.) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance – ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wybrano już, spośród czterech złożonych ofert inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji. Jedną z zaoferowanych cen uznano za rażąco niską i z tegoż powodu odrzucono. Nadzór powierzono: Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo. Cena 55.227 zł

h.) Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie – ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych budowy nowej Szkoły. Tym samym dochowano terminu przyobiecanego Radzie Rodziców na spotkaniu roboczym 21.II.2018 roku. (patrz pkt.1.sprawozdania). Do końca wrześnie 2018 roku oczekujemy przedłożenia przez biuro projektowe dwóch wariantów koncepcji budowy Szkoły uwzględniających ogólne założenia projektowe przedłożone przez Gminę. BIP: http://www.bip.kobylanka.pl/strony/6143.dhtml

i.) Poza WPF. Budowa drogi Jezierzyce centrum Rekowa. Wypracowano wstępną treść porozumienia pomiędzy Miastem Szczecin, Nadleśnictwem Kliniska i Gminą Kobylanka w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji drogowej z Jezierzyc do Rekowa. W miesiącu kwietniu dojdzie do spotkań roboczych uszczegóławiających poszczególne zakresy i udziały stron. Konieczna będzie korekta WPF i przesunięcia zapewniające sfinansowanie budowy tej drogi. Projekt ten wpisuje się w opracowany już i przewidziany do realizacji jesienią projekt rewitalizacji Rekowa. Z tymi inwestycjami, komplementarnie się uzupełniającymi, w miesiącu kwietniu zostanie zaproponowana przeze mnie Radzie Gminy uchwała o wstąpieniu Gminy Kobylanka do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. W taki sposób mam nadzieję dopełni się implementacja rzeczowej wartości kulturowej, którą będzie odtworzony i sformalizowany cysterski charakter wsi Rekowo.

j.) SKM Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko; 2. Przystanek Reptowo oraz Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie. Z racji na niemożliwość – póki co – otrzymywania uzgodnień od PKP, mimo zakończonego procesu projektowego po stronie Gminy, inwestycje te nie mogą być realizowane. Mimo posiadanych umów na finansowanie rozpoczęcie robót jest uniemożliwione. W sprawie tej wystosowałem pismo do Zarządu SSOM z prośbą o interwencję w PKP.

k.) Poza WPF. Przebudowa tranzytowego rurociągu wodociągowego w Zieleniewie. Z uwagi na sytuację kryzysową, tj. niezgodnym z mapami geodezyjnymi przebiegiem w terenie rurociągu tranzytowego wody (błąd ok. 4 metrów w bok) a trwającą aktualnie budową budynku mieszkalnego, który w związku z błędem na mapach zaprojektowano na trasie rurociągu tranzytowego istnieje pilna konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przebudowania kilkuset metrów tegoż rurociągu. Na sesji zaproponowana zostanie uchwała włączająca tą inwestycję - jako pilną - do realizacji. Opracowana przez WoZ Goleniów koncepcja rozwiązanie problemu wymaga włączenia do planowania inwestycji o rozmiarze 450 tys. zł. W fazie pierwszej tj. roku bieżącego wartość robót wraz z projektem szacujemy na ok. 150 tys. zł. Przesunięcia i dodatkowe dochody pozwoliły na znalezienie kwoty 80 tys. zł co umożliwia rozpoczęcie fazy projektowej pod warunkiem zmiany przez Radę budżetu 2018 wraz z WPF’em.

l.) Budowa punktów oświetlenia ulicznego - przekazałem dla potrzeb rozpoczęcia przetargu na wybór wykonawcy budowy punktów oświetlenia ulicznego wykaz punktów oświetlenia drogowego podlegającego inwestycji. W miesiącu styczniu radni za pośrednictwem Komisji Społecznej dokonali przeglądu propozycji zakresu budowy punktów oświetleniowych na terenie Gminy. W pracach Komisji nie doszło do porozumienia co do wypracowania zakresu rzeczowego jaki powinien zostać przeznaczony do budowy. Znalezienia środków pieniężnych na budowę wszystkich punktów nie jest możliwe do spełnienia zatem stanąłem przed koniecznością wyboru wg własnego uznania.

 


5.) Budowa drogi drugiej nitki s-10.

Odbyło się drugie duże spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy drogi S-10 z Stronami procesu inwestycyjnego (projektanci, wykonawca, Inwestor). Spotkanie prowadził Inżynierem Kontraktu. Gmina od pierwszego spotkania które miało miejsce jeszcze w listopadzie 2017 roku dopomina się uwzględnienia trzech ważnych dla Gminy aspektów. 1.) Jaki udział w kosztach utrzymania i konserwacji gminnych rowów melioracyjnych będzie miał inwestor (tu: GDDKiA) zrzucając ścieki opadowe do systemu gminnych rowów melioracyjnych. 2.) Czy budując drogę wspomagającą Niedźwiedź – Zdroje, zabezpieczone zostanie bezpieczne skomunikowanie koloni Gajęcki Łuk w zakresie chodnika i oświetlenia z centrum sołectwa Niedźwiedź. Inwestor jak do chwili obecnej skupia się na otrzymaniu uzgodnień co do styku inwestycji z nieruchomościami gminnymi. Nie przedstawiono żadnych rozwiązań tak w zakresie partycypacji w kosztach związanych z wodami opadowymi jak też chodnikami czy oświetleniem ulicznym dla kolonii Gajęcki Łuk. W tym zakresie Gmina sprecyzowała swoje stanowisko i wyraziła je w piśmie jeszcze w ubiegłym roku, tuż po pierwszym spotkaniu. Uzgodniono z przedstawicielem Inwestora, że w okresie do ½ kwietnia odbędzie się spotkanie Stron GDDKiA oraz Gminy w tym zakresie.

 


6.) Spotkanie z Radą Rodziców SP Kobylanka.

Doszło do roboczego spotkania z Radą Rodziców SP Kobylanka. Złożono relację z stanu zaawansowania prac w zakresie rozbudowy Szkoły. Na czas spotkania oczekiwaliśmy otwarcia ofert na prace związane z nadzorem nad inwestycją. Obecnie wybrany został tak inspektor nadzoru jak też wykonawca. Są nimi:

 

 


7.) Centrum Kultury i Rekreacji.

Zakończono prace nad ukształtowaniem rozszerzonego budżetu dla CKiR na rok 2018 uwzględniającego całą działalność tzn. rozszerzoną o część rekreacyjno wypoczynkową. Przedstawiono także plan imprez CKiR Kobylanka na rok 2018.

 


8.) Szkoły.

Szkoły Podstawowe dokonują naboru do klas I. Jest to szczególny rodzaj naboru, gdyż pokazuje tendencję obłożenia Szkół, a to implikuje politykę inwestycyjną w oświatę. Na koniec marca 2018 roku nabory kształtują się następująco.

Reptowo I kl.: 18 uczniów; 0 kl.: 14 uczniów.

Kobylanka I kl.: 15 uczniów; 0 kl.: 25 uczniów.

Kunowo I kl.: 11 uczniów; 0 kl.: 20 uczniów.

 


9.) Wyniki finansowe Gminy na koniec grudnia 2017 roku

Dochody planowane = 31. 544. 213,67 zł.
Dochody wykonane = 2.164. 476,24 zł.
Wydatki wykonane = 1. 353. 298,50 zł.
Wynik budżetu [i] + 811. 179,00 zł. (37,48% dochodów wykonanych ogółem)
Wynik operacyjny [ii] + 811. 179,00 zł (37,48% dochodów wykonanych ogółem)
Dług publiczny = 12. 838. 569,57 zł (40,70% dochodów planowanych ogółem)

 


DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji.  Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)

 

 

Mirosław Przysiwek[i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31