Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 04.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu kwietniu 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Roboty melioracyjne w Gminie Kobylanka.

Gmina Kobylanka wzorem ubiegłego roku, pomna doświadczenia szkód wyrządzonych przez wody opadowe kontynuuje roboty melioracyjne (renowacje rowów) oraz przebudowę sieci przepustów ulokowanych na rowach. W roku bieżącym planowane jest wykonanie prac na długości blisko 4 tys. mb rowów. Prace wykonywane będą na terenach obrębów geodezyjnych Reptowo, Motaniec, Niedźwiedź oraz Kunowo. Wartość zakontraktowanych robót wyniosła 57,5 tys. zł.


 

2.) Dofinansowanie zadań gminnych rządowymi środkami finansowymi

Na przestrzeni miesiąca marca pojawiły się środki finansowe wyasygnowane przez Rząd RP z przeznaczeniem na budowę dróg lokalnych. Z uwagi że roboty w ulicy Jeziornej (Kobylanka – Jęczydół) rozpoczęto w roku 2017 zostaliśmy wykluczeni z wnioskowania o środki na to zadanie. Środki przeznaczone są jedynie na zadania rozpoczynające się w roku 2018. Wniosek zatem dotyczył będzie przebudowy drogi publicznej w ciągu ulicy Długiej w Zieleniewie i Morzyczynie.


 

3.) Informacja o uroczystościach 70’ lecia Parafii w Kobylanki.

W dniu 9 czerwca 2018 roku obchodzić będziemy uroczystość 70 lecia ustanowienia Parafii św. Antoniego w Kobylance. W związku z tym wydarzeniem odsłonięty będzie pomnik upamiętniający to wydarzenie. Mszę świętą w intencji Parafii Kobylanka odprawi Abp. Jan Romeo Pawlowski, Członek Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z Watykanu. Z okazji tego święta odbędzie się również uroczyste posiedzenie sesji Rady Gminy podczas której nadane będzie honorowe obywatelstwo Księdzu Arcybiskupowi. Program uroczystości.


 

4.) Rozmowy z GDDKiA o przekazaniu Gminie frezu asfaltowego

W roku bieżącym zmieniły się zasady przekazywania odpadów frezowych przez GDDKiA. Na potrzeby Gminy niezbędne jest ok. 2,5 tys. ton o które Gmina zawnioskowała. Z uwagi, że redystrybucja frezu odbywać się obecnie będzie po zasięgnięciu opinii Prokuratorii Generalnej zatem rozpoczęcie remontu dróg gruntowych może być opóźnione.


 

5.) Działania inwestycyjne.

a.) Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie, kąpielisko Zieleniewo Miedwie, roboty w toku. Wykonawca robót: Firma JAWAL-BRUK, kwota: 278.000,00 zł brutto. Termin wykonania 31.05.2018r. Zrezygnowano z rozszerzenia zadania o budowę kanalizacji deszczowej. Wykonujemy profilowanie podłużne i poprzeczne jezdni kierując wody na boki.

b.) Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem w Morzyczynie – Roboty w toku. Przewidujemy zakończenie zadania w terminie o miesiąc wcześniej. Wykonawca robót: Firma LJ DRAGON, kwota: 240.605,00 zł brutto.

c.) Poza WPF. Budowa wiat na terenie Centrum Kultury i Rekreacji – Roboty w toku. Koszt materiałów i prac fachowych bez nakładów społecznych skalkulowano jako sumę: więźba=8137; blacha=5856; drobne materiały=2500; roboty fachowe=6330. Koszt całkowity ~23 tys. zł.

d.) Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół – Roboty w toku. Będzie wydłużenie terminu wykonania zadania z uwagi na warunki atmosferyczne (opady) jakie występowały w okresie wczesnowiosennym. Wniosek taki wpłynął do Urzędu.

e.) Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473 – Prace nad przygotowywaniem procedury przetargowej oraz treścią SIWZ. Zadanie realizowane wspólnie z N-ctwem Kliniska, które zgodnie z porozumieniem zawartym w roku 2017 o realizacji wspólnego przedsięwzięcia odpowiedzialne jest za zorganizowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Do prac Komisji przetargowej wydelegowany jest przedstawiciel urzędu. .

f.) Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie – Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru nad inwestycją. Wykonawcą jest firma STRABAG. Koszt inwestycji =2.111.929 zł. Inspektor nadzoru, Firma Kaczmarek: koszt=17.835 zł. Termin wykonania 170 dni od chwili przekazania dla wykonawcy placu budowy. Rozpoczęcie robót 7 maj.

g.) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance – Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, dzień po zabezpieczeniu środków finansowych przez Radę Gminy, wykonawca wycofał swoja ofertę, chociaż w rozmowie z wójtem przed posiedzeniem Rady w dniu 25.04.br zapewniał, że podejmuje się realizacji zadania. Nie jest znany powód wycofania oferty. Nadzór inwestycyjny powierzono: Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo. Cena 55.227 zł. Umowa z inspektorem nadzoru zostanie podpisana z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionego . Wyłonienie nowego wykonawcy przewiduję w terminie do połowy lipca 2018 roku. Przetarg ponowny zostanie ogłoszony jeszcze w maju br. Planowany termin zakończenia budowy Szkoły to sierpień 2019.

h.) Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie – wyłoniono wykonawcę prac projektowych budowy nowej Szkoły. Do końca wrześnie 2018 roku oczekujemy przedłożenia przez biuro projektowe dwóch wariantów koncepcji budowy Szkoły uwzględniających ogólne założenia projektowe przedłożone przez Gminę.

i.) Poza WPF. Budowa drogi Jezierzyce centrum Rekowa. Wypracowano nową treść porozumienia pomiędzy Miastem Szczecin, Nadleśnictwem Kliniska i Gminą Kobylanka w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji drogowej. W miesiącu maju/czerwcu dojdzie do spotkań roboczych uszczegóławiających poszczególne zakresy i udziały stron. Konieczna będzie korekta WPF i przesunięcia zapewniające sfinansowanie budowy tej drogi. Projekt ten wpisuje się w opracowany już i przewidziany do realizacji projekt rewitalizacji Rekowa.

j.) SKM Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko; 2. Przystanek Reptowo oraz Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie. W maju podpisana będzie umowa zabezpieczająca środki finansowe na zbudowanie przystanków PKP. Obecnie trwają prace uzgodnieniowej biur projektowych Gminy i PKP, co do rozwiązań technicznych w miejscach styku dwóch inwestycji.

k.) Poza WPF. Przebudowa tranzytowego rurociągu wodociągowego w Zieleniewie. Z uwagi na sytuację kryzysową, tj. niezgodnym z mapami geodezyjnymi przebiegiem trasy rurociągu wodociągowego w terenie (błąd ok. 4 metrów w bok) a trwającą aktualnie budową budynku mieszkalnego, który w związku z błędem na mapach zaprojektowano na trasie rurociągu tranzytowego istnieje pilna konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przebudowania kilkuset metrów tegoż rurociągu.

l.) Budowa punktów oświetlenia ulicznego - Podpisano umowę z ENEA Operator Oświetlenie na dowieszenie opraw oświetleniowych w punktach spełniających kryteria techniczne. Kończone są prace związane z zamówieniem publicznym na budowy nowych punktów oświetleniowych. Suma nowopowstałych punktów oświetlenia drogowego która powstanie w ramach zadania inwestycyjnego wynosi 197 sztuk.

m.) Budowa ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance - po zakończeniu budowy dróg gruntowych w Morzyczynie przystąpiono do budowy systemu dróg osiedlowych położonych w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance.


6.) Wyniki finansowe Gminy na koniec kwietnia 2018 roku

Dochody planowane = 31. 997. 341,03 zł.
Dochody wykonane = 9 946 809,49 zł.
Wydatki wykonane = 7 736 869,57 zł.
Wynik budżetu [i] + 2 209 939,92 zł. (22,22% dochodów wykonanych ogółem)
Wynik operacyjny [ii] + 2 787 969,14 zł. (30,31% dochodów wykonanych ogółem)
Dług publiczny = 12 299 951,84 zł (38,44% dochodów planowanych ogółem)


DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji  [8 grudnia 2014 roku]
* Początek kadencji.  Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)

 

 

Mirosław Przysiwek[i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31