Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 05.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (maj 2016).


I. Projektowanie.

12 maja 2016 roku w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie z grupą projektantów. W zakresie rozmów było omówienie koncepcji zagospodarowania architektonicznego miejscowości Rekowo, jako inwestycji już włączonej w Wieloletni Plan Finansowy oraz zarysowano koncepcję projektową remontu istniejącej ulicy Wyszyńskiego (obecnie jezdnia typu bruk) i odtworzenia w technologii bruku kamiennego odcinka drogi (ulicy) prostopadłej do ul. Wyszyńskiego (obecnie nawierzchnia gruntowa) z częścią parkingową zabezpieczającą postoje samochodów w okresach trwania mszy kościelnych. Wstępne koszty wykonania dokumentacji projektowej przedłożone przez grupę projektantów oszacowano na kwotę 1.) 49 tys. 2.) 26 tys.II. Modernizacje i remonty dróg.

Dokonano rozeznania wyboru technologii oraz szerokości odcinków dróg do modernizacji, poprzez fizyczną obecność potencjalnych wykonawców na wskazanych odcinkach dróg. W ramach technologii destruktu asfaltowego, także betonu asfaltowego oraz tłucznia, planowane są remonty dróg gminnych dla następujących lokalizacji.


Lp.

Miejscowość

Nazwa ulicy

odcinka drogi

długość (mb)

Pow. [m2]

rodzaj nawierzchni

1

Kobylanka

ul. 8 Marca

700x4,2

2940

Gruntowa na asfalt

2

Kobylanka

ul. Szkolna

220x4,2

924

Gruntowa na asfalt

3

Morzyczyn

ul. Sosnowa

665 x4,2

2793

Gruntowa na asfalt

4

Morzyczyn

ul. Brzozowa

610 x4,2

2562

Gruntowa na kruszywo

5

Morzyczyn

ul. Długa

1.350 x5,0

6750

Gruntowa na asfalt

6

Morzyczyn

ul. Oświaty

135 x4,2

567

Gruntowa na asfalt

7

Zieleniewo

ul. Boczna

520 x4,5

2340

Gruntowa na asfalt

8

Wielichówko - Cisewo

450010Z

2.100 x4,2

8820

Gruntowa na asfalt

9

Niedźwiedź

trapez na styku z byłą drogą powiatową

950 x5,0

4750

Gruntowa na asfalt

RAZEM

7.250 mb

32.446

 


Obecnie gmina przygotowuje szczegóły opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb sporządzenia dokumentacji przetargowej. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na k. miesiąca czerwca br. (początek lipca).


 

III. Zamiana gruntów z N-ctwem Kliniska.

Trwający od 10 lat proces przejęcia gruntów od Lasów Państwowych, które są niezbędne z społecznego punktu widzenia ma szanse zakończyć się w III kwartale br. Już w styczniu 2015 roku, bez najmniejszej zwłoki, ponowiona została przez Gminę prośba o zakończenie procedur przejęcia gruntów niezbędnych gminie. W kontekście działki leśnej z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny, pierwsze rozmowy i rozpoczęcie procesu przejęcia dokonano już 12 lat temu. Do dnia dzisiejszego proces przejmowania terenów był realizowany zachowawczo. Ponowiony w styczniu 2015 roku, ma szanse zakończyć się całkowicie. Dokonano już wyboru terenów zamiennych, sporządzono wyceny i operaty szacunkowe. Przejęcie dokona się drogą zamian kompensacyjnych w relacji: n-ctwo = 151190 zł / gmina =143800 zł. Bilans kompensacyjny transakcji to dopłata Gminy w kwocie 7390 zł.IV. Przygotowania Gminy do realizacji projektów termo modernizacyjnych w ramach środków UE oraz tzw. projektów miękkich dotyczących kształcenia ogólnego.

Z uwagi, że Gmina nie posiadała żadnego projektu budowlanego, co pozwoliłyby na wcześniejsze (rok 2015) aplikowanie o środki na zadania inwestycyjne, po aneksowaniu w roku 2015 dwóch wcześniej zawartych umów na wykonywanie dokumentacji projektowych, można już powiedzieć, że posiadamy dwie dokumentacje projektowe. Jedna dotyczy modernizacji oraz rozbudowy szkoły w Kunowie druga, drogi relacji Kobylanka – Jęczydół (ul. Jeziorna w Kobylace). Z uwagi, że na drogi, pierwsze nabory wniosków zostały zakończone, poszukiwaliśmy możliwości w temacie realizacji inwestycji szkolnych. Okazało się, że wpisujemy się częścią posiadanej dokumentacji w działanie 2.5 i 2.6 RPO. Są to programy pozwalające na termomodernizacje obiektów. Realizowane równolegle projektowanie szkoły reptowskiej spowodowało, że Gmina może być gotowa do złożenia dwóch wniosków. 1.) Kunowo, które przygotowywane jest do aplikowania środków w ramach działania 2.5, którego procedury weryfikacyjne kończą się w dniu 31.X. br., oraz 2.) Reptowo, które przewidywane jest do aplikowania w ramach działania 2.6, z procedurą weryfikacyjną do dnia 31.VIII.2016.

Jest w finalnej fazie przygotowawczej wniosek, który składamy w ramach działania 8.2 – kształcenie ogólne. Program ten pozwala na odtworzenie środków trwałych w szkołach, także doskonali zawodowo nauczycieli, kształci uczniów z szczególnym uwzględnieniem segmentu językowego.

 

W roku 2016 nie jest możliwe złożenie jakiejkolwiek innej aplikacji o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Powody to: brak dokumentacji oraz skala zadłużenia, która dla zapewnienia gwarancji ciągłości zadań bieżących musi zostać zmniejszona do min. 45% dochodów budżetu.


V. Przetarg na odbiór odpadów z terenu Gminy Kobylanka.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku dokonano oceny ofert złożonych w ramach procedowanego przez urząd zamówienia publicznego na „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka. Kwota zamówienia to: 2.478.980,70 zł. Termin wykonywania usługi 2 lata i 7 m-cy. Rozstrzygnięta na korzyść firmy EKO FIUK oferta została zaskarżona przez REMONDIS (drugi oferent) do Krajowej Izby Odwoławczej. Ceny zaproponowane przez oferentów to:


EKO FIUK: Zmieszane 440 zł/t. ß32,10%

Selektywne 540 zł/t. ß16,67%

GPZO 194 zł/t. ß40,12%

Mobilne 194 zł/t. ß40,12%


REMONDIS: Zmieszane 496,80 zł/t. ß23,33%

Selektywne 496,80 zł/t ß23,33%

GPZO 270 zł/t. ß16,67%

Mobilne 270 zł/t. ß16,67%


Ceny obowiązujące obecnie:

REMONDIS: Zmieszane 648 zł/t.

Selektywne 648 zł/t

GPZO 324 zł/t.

Mobilne 324 zł/t.

 

W dniu 24 maja odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej. Rozstrzygnięcie KIO jest negatywne dla Gminy. KIO uwzględniając odwołanie firmy Remondis nakazało Gminie Kobylanka jednocześnie, poza kosztami zasądzonymi na rzecz Gminy o których w wyroku, także powtórzyć czynności badania ofert i ponowną ich ocenę. Procedura w toku.


 

VI. Ścieki - ciąg dalszy.

W związku z informacjami zaczerpniętymi z opublikowanych oświadczeń prasowych z których wynika że stawki za hurtowy odbiór ścieków naliczone w 2015 roku były zawyżone dla mieszkańców Gminy Kobylanka o 0,80 gr netto, w dniu 5 maja 2016 roku wezwano MPGK o zwrot niesłusznie pobranej od mieszkańców gminy opłaty bądź zastosowanie kompensaty w stawkach dla roku 2016. Suma ta wynosi 158.778,36 zł. W dniu 16 maja br. udzielono odpowiedzi z której wynika, że zwrotu takiego ani kompensaty dla mieszkańców nie będzie. Obecnie całość dokumentacji analizowana jest pod kontem złożenia skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


VII. Wyniki finansowe.


a.) Wykonanie budżetu na koniec kwietnia 2016
b.) Wartość długu publicznego - wierzycielami
c.) Dług Publiczny Gminy na koniec kwietnia 2016 w wartościach względnych. [%]
d.) Dług Publiczny Gminy na koniec kwietnia 2016 w wartościach bezwzględnych [PLN].

Kobylanka, 26 maja 2016 r.

Mirosław Przysiwek, wójt


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30