Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 05.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu maju 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Spotkanie z reprezentacją obywatelska wsi Jęczydół w sprawie strzelnicy.

Odbyło się w urzędzie spotkanie reprezentacji mieszkańców wsi Jęczydół przedmiotem którego była sprawa budowy strzelnicy sportowej na terenach skarbu państwa przylegających do jednostki wojskowej stacjonującej w Bielkowie. Podniesiono, że w tej sprawie zawiązało się Stowarzyszenie i będzie ono Stroną wszelkich postępowań administracyjnych jeżeli takowe zostaną podjęte. Obecnie toczą się postępowania prokuratorskie, przekazane do procedowania Prokuraturze w Gryficach. Administracyjnie, nie toczą się obecnie żadne postępowania.


 

2.) Zakup nieruchomości na cele mieszkalnictwa socjalnego.

Z uwagi na długotrwały proces uzgodnień dokumentacji projektowej oraz trudności w otrzymaniu warunków technicznych podłączeń do nowobudowanych istniała obawa, że nie zostanie rozpoczęty planowany proces inwestycyjny budowy mieszkań socjalnych w Reptowie w roku bieżącym. Równolegle trwały czynności w poszukiwaniu budynku, którego wartość użytkowa pozwalałaby zaadoptować budynek do celów mieszkalnictwa socjalnego. W miesiącu maju znaleziono taki budynek, który niewielkim kosztem adaptacyjnym można dostosować do funkcji budynku socjalnego z wyodrębnieniem 5 lokali socjalnych. Wartość transakcji zakupu nieruchomości uzgodniono na 225 tys. zł. Sprawa zostanie wniesiona i rozstrzygnięta na sesji RG w m-cu maju.


 

3.) Informacja ZZOZ o zakończeniu inwestycji przebudowy ośrodka zdrowia..

W miesiącu maju zakończony został remont wewnętrznych pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Kobylance. Remontu dokonał nakładem własnym środków pieniężnych, rodzimy nasz Ośrodek kierowany przez dr Greleckiego. Jest to wywiązanie się z obietnic złożonych niegdyś lokalnej społeczności.


 

4.) Unieważnienie przetargu na budowę szkoły podstawowej w Kobylance.

Z uwagi, że jedyny wykonawca, który zgłosił się do przetargu na budowę szkoły, w okresie związania z ofertą poinformował Gminę, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. Postępowanie Wykonawcy uznaję za niezrozumiałe, gdyż w pierwotnym jeszcze terminie związania z ofertą czyli do końca kwietnia Rada Gminy na swoim plenarnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 kwietnia zabezpieczyła dodatkowy 1 mln zł na inwestycję. Wykonawca na kilka dni przed sesją zadeklarował pracownikom, oraz dzień przed sesją wójtowi osobiście, że podejmuje się wykonania zadania. Uzgodniono w trakcie rozmów, że jeszcze przed sesją spotka się i uzgodni z dyrektorem szkoły przejęcie placu budowy oraz że w piątek, dzień po po sesji przybędzie na podpisanie umowy. Jednak zdecydował się jedynie przysłać pismo, o de facto wycofaniu się z realizacji inwestycji.


 

5.) Informacja o obchodach 70’lecia ustanowienia Parafii p.w. Św. Antoniego w Kobylance.

Znamy już szczegółowy harmonogram obchodów 70 lecia ustanowienia Parafii w Kobylance. Obchody będą miały kilka szczególnych uroczystych pozycji do których zaliczyć należy:

5.1.) Uroczysta Sesje RG, przedmiotem obrad której będzie nadanie Honorowego Obywatelstwa, Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr Janowi Romeo Pawłowskiemu Delegatowi Ojca Świętego ds. Nuncjatur przy Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Sesja rozpocznie się o godz. 10:00.

5.2.) Po sesji ok. godziny 11:15 nastąpi uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod Pomnik Niepodległości. Uroczystość odbędzie się przed budynkiem urzędu Gminy, gdzie stanie przyszły pomnik. Obecnie opracowywana jest koncepcja artystyczno-ideowa przyszłego pomnika. Opara ona będzie o słup graniczny osadzony na kurhanie i zwieńczony ukoronowanym orłem osłaniającym rozpostartymi skrzydłami słup graniczny i jego posadowienie czyli wspomniany kurhan. Kamieniem węgielnym będzie urna z ziemią z „Dołu Śmierci” (lokalizacja: najbardziej na prawo wysunięta kępa drzew, opodal białego, kwadratowego pola) Żołnierzy – Ochotników z 201 Pułku Piechoty, Armii Generała Józefa Hallera, którzy w barbarzyński sposób (strzał w potylicę, odcięcie głowy) zostali zamordowani przez bolszewików w dniu 4 sierpnia 1920 roku, a odnalezionych w listopadzie 2017 roku w wsi Pęchratka Mała, gm. Andrzejewo, Woj. Mazowieckie, i uroczyście pochowanych dopiero 18 marca 2018 roku, tj. w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, na cmentarzu parafialnym w Szumowie w Kwaterze Wojennej Żołnierzy - Ochotników 201 Pułki Piechoty Armii Generała Józefa Hallera.

5.3.) O godzinie 11:30 przewidywane jest Poświęcenie pomnika Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz założyciela i pierwszego, wieloletniego Proboszcza Parafii pw. św. Antoniego w Kobylance Księdza Piotra Głogowskiego. Uroczystości tej towarzyszyć będzie poświęcenie dwóch nowych ulic ustanowionych uchwałą Rady Gminy Kobylanka: a.) położonej przy budynku plebanii - ulicy ks. Kazimierza Drynikowskiego, dwudziestoletniego proboszcza Parafii oraz b.) położonej przy kościele parafialnym – ulicy Św. Jana Bosko.

5.4.) O godzinie 12:00 z okazji uroczystości 70’lecia ustanowienia Parafii w Kobylance rozpocznie się Msza Pontyfikalna w intencji naszej Parafii której będzie przewodniczył Jego Ekscelencji ks. abp dr Jana Romeo Pawłowskiego.

5.5.) O godzinie 14:30 na Placu Zgody, rozpoczną się oficjalna uroczystość z okazji „Dnia Kobylanki” które przypadają rokrocznie w dniu święta odpustowego św. Antoniego z Padwy. W wykonaniu Scholii z Bazyliki archikatedralnej pw. Św. jakubakameralnego ze Szczecina wysłuchamy Hymnu Kobylanki. Hymn i hejnał Kobylanki napisany został na specjalne zamówienie Gminy z roku 2005 i jest fragmentem symfonii (od 7:33 min) „Chmura”, skomponowanej specjalnie przez szczecińskiego kompozytora prof. Janusza Stalmierskiego na uroczystość otwarcia Promenady i Amfiteatru w Morzyczynie.

5.6.) Następnie około 14:45 nastąpi przemarsz wszystkich zgromadzonych na uroczystości z Placu Zgody do Centrum Kultury i Rekreacji. Po drodze, przy „Wieńcu Zgody” będą zbierane podpisy od wszystkich uczestników uroczystości „na wieczną rzeczy pamiątkę”.


 

6.) Działania inwestycyjne.

a.) Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie, kąpielisko Zieleniewo Miedwie, roboty w toku. Wykonawca robót: Firma JAWAL-BRUK, kwota: 278.000,00 zł brutto. Termin wykonania 31.05.2018r. Zrezygnowano z rozszerzenia zadania o budowę kanalizacji deszczowej. Wykonujemy profilowanie podłużne i poprzeczne jezdni kierując wody na boki.

b.) Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem w Morzyczynie – Roboty w toku. Przewidujemy zakończenie zadania w terminie o miesiąc wcześniej. Wykonawca robót: Firma LJ DRAGON, kwota: 240.605,00 zł brutto.

c.) Poza WPF. Budowa wiat na terenie Centrum Kultury i Rekreacji – Roboty w toku. Koszt materiałów i prac fachowych bez nakładów społecznych skalkulowano jako sumę: więźba=8137; blacha=5856; drobne materiały=2500; roboty fachowe=6330. Koszt całkowity ~23 tys. zł.

d.) Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół – Roboty w toku. Będzie wydłużenie terminu wykonania zadania z uwagi na warunki atmosferyczne (opady) jakie występowały w okresie wczesnowiosennym. Wniosek taki wpłynął do Urzędu.

e.) Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473 – Prace nad przygotowywaniem procedury przetargowej oraz treścią SIWZ. Zadanie realizowane wspólnie z N-ctwem Kliniska, które zgodnie z porozumieniem zawartym w roku 2017 o realizacji wspólnego przedsięwzięcia odpowiedzialne jest za zorganizowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Do prac Komisji przetargowej wydelegowany jest przedstawiciel urzędu. .

f.) Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie – Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru nad inwestycją. Wykonawcą jest firma STRABAG. Koszt inwestycji =2.111.929 zł. Inspektor nadzoru, Firma Kaczmarek: koszt=17.835 zł. Termin wykonania 170 dni od chwili przekazania dla wykonawcy placu budowy. Rozpoczęcie robót 7 maj.

g.) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance – Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, dzień po zabezpieczeniu środków finansowych przez Radę Gminy, wykonawca wycofał swoja ofertę, chociaż w rozmowie z wójtem przed posiedzeniem Rady w dniu 25.04.br zapewniał, że podejmuje się realizacji zadania. Nie jest znany powód wycofania oferty. Nadzór inwestycyjny powierzono: Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo. Cena 55.227 zł. Umowa z inspektorem nadzoru zostanie podpisana z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionego . Wyłonienie nowego wykonawcy przewiduję w terminie do połowy lipca 2018 roku. Przetarg ponowny zostanie ogłoszony jeszcze w maju br. Planowany termin zakończenia budowy Szkoły to sierpień 2019.

h.) Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie – wyłoniono wykonawcę prac projektowych budowy nowej Szkoły. Do końca wrześnie 2018 roku oczekujemy przedłożenia przez biuro projektowe dwóch wariantów koncepcji budowy Szkoły uwzględniających ogólne założenia projektowe przedłożone przez Gminę.

i.) Poza WPF. Budowa drogi Jezierzyce centrum Rekowa. Wypracowano nową treść porozumienia pomiędzy Miastem Szczecin, Nadleśnictwem Kliniska i Gminą Kobylanka w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji drogowej. W miesiącu maju/czerwcu dojdzie do spotkań roboczych uszczegóławiających poszczególne zakresy i udziały stron. Konieczna będzie korekta WPF i przesunięcia zapewniające sfinansowanie budowy tej drogi. Projekt ten wpisuje się w opracowany już i przewidziany do realizacji projekt rewitalizacji Rekowa.

j.) SKM Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko; 2. Przystanek Reptowo oraz Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie. W maju podpisana będzie umowa zabezpieczająca środki finansowe na zbudowanie przystanków PKP. Obecnie trwają prace uzgodnieniowej biur projektowych Gminy i PKP, co do rozwiązań technicznych w miejscach styku dwóch inwestycji.

k.) Poza WPF. Przebudowa tranzytowego rurociągu wodociągowego w Zieleniewie. Z uwagi na sytuację kryzysową, tj. niezgodnym z mapami geodezyjnymi przebiegiem trasy rurociągu wodociągowego w terenie (błąd ok. 4 metrów w bok) a trwającą aktualnie budową budynku mieszkalnego, który w związku z błędem na mapach zaprojektowano na trasie rurociągu tranzytowego istnieje pilna konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przebudowania kilkuset metrów tegoż rurociągu.

l.) Budowa punktów oświetlenia ulicznego - Do końca miesiąca maja podpisana zostanie umowę z ENEA Operator Oświetlenie na dowieszenie opraw oświetleniowych w punktach spełniających kryteria techniczne. Kończone są prace związane z zamówieniem publicznym na budowę nowych punktów oświetleniowych. Suma nowopowstałych punktów oświetlenia drogowego która powstanie w ramach zadania inwestycyjnego wynosi 197 sztuk.

m.) Budowa ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance - po zakończeniu budowy dróg gruntowych w Morzyczynie przystąpiono do budowy systemu dróg osiedlowych położonych w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance. Obecnie kontynuowane są roboty związane z odwodnieniem pasa jedni dróg osiedlowych.


 

7.) Pozyskane środki finansowe.

a.) Nastąpiło dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Reptowie poprzez umorzenie kredytu udzielonego na sfinansowanie tego zadania. Umorzenie jest wynikiem pozytywnego audytu realizacji inwestycji. Umorzenie, czyli wypłata premii termo modernizacyjnej jest dopłatą Państwa do inwestycji poprzez zwrot bankowi wysokości należnej dla Gminy premii. Kwota umorzenia kredytu wyniosła 59.375,40 zł, co stanowi 16,9% procent kwoty kapitału.

b.) Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie rozpatrzyła wniosek Gminy o zwrot z budżetu Państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozytywna realizacja tego Funduszu w roku 2017 w wysokości 253.673,65 zł, skutkuje zwrotem środków do budżetu w wysokości 44.334,54 zł., co stanowi 17,5% procent kwoty

c.) 15.V.2018 roku Gmina Kobylanka podpisała umowę na dofinansowanie zadania budowy dwóch punktów przesiadkowych zlokalizowanych w ciągu trakcji kolejowej linii E59 w miejscowościach Reptowo i Miedwiecko. Wartość inwestycji wynosi 830.374 zł i objęta jest planem WPF. Kwota dofinansowania w ramach podpisanej umowy wynosi 573.836 zł. Jest to już druga kwota dofinansowania w ramach udziału Gminy Kobylanka w budowie obszaru metropolitalnego Szczecin. Pierwsza, jest wynikiem pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Projekt RPZP.02.02.00-32-0008/17, z grudnia 2017 roku. Na podstawie tej decyzji uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.XII.2017 roku przyznano Gminie kwotę 1.607.999,95 zł z przeznaczeniem na budowę punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo.


 

8.) Bezzasadność skargi grupy radnych na uchwałę budżetową 2018 rok.

W dniu 29 grudnia 2017 roku, grupa radnych, z pominięciem struktur administracyjnych Gminy złożyła skargę, adresatem której stał się Wojewoda Zachodniopomorski. Skarga podnosi. że podjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na rok 2018 procedowana była z naruszeniem prawa, zatem powinna skutkować uchyleniem w trybie nadzoru prawnego Wojewody. Skarga/donos dotyczył niewłaściwego trybu prac nad projektem uchwały budżetowej a także nieprawidłowości przy zmianach w uchwałach budżetowych wprowadzanych przez organ wykonawczy. Grupa radnych, która „uprzejmie doniosła” na własną Gminę do Wojewody miała zamiar doprowadzić do ponownego paraliżu budżetu, jak miało to miejsce w roku 2017. Wtedy to Kobylanka jako jedyna gmina w Polsce nie uchwaliła swojego budżetu a uczynił to za nią organ ustawowy powołany do działań w takich okolicznościach. Organem tym była Regionalna Izba Obrachunkowa. Działanie tych radnych w tamtym okresie doprowadziło do sytuacji, że zaplanowane inwestycje nie zostały zrealizowane i musiały zostać przeniesione do realizacji w roku 2018. Kiedy realizujemy obecnie te zapóźnione inwestycje z 2017 roku już w pierwszych dniach styczniu 2018 roku złożona skargę na nowy budżet. Wszystkich mieszkańców Gminy Kobylanka informuję, że podczas procedowania budżetu, w komisjach rady oraz na sesji plenarnej Rady Gminy nikt z owej grupy radnych nie zadał żadnego zapytania dotyczące przedłożonego Radzie Gminy budżetu na 2018 rok. Nie pytając organu wykonawczego (wójta) o jakiekolwiek wyjaśnienia dotyczące budżetu, złożyli jednak skargę na pozaprawne działania Gminy. Właśnie otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające, że Gmina Kobylanka działała zgodnie z istniejącymi w tym zakresie procedurami, i że skarga rozpatrywana przez Kolegium RIO jest niezasadna.


 

9.) Wyniki finansowe Gminy na koniec kwietnia 2018 roku

Dochody planowane = 31. 997. 341,03 zł.
Dochody wykonane = 9 946 809,49 zł.
Wydatki wykonane = 7 736 869,57 zł.
Wynik budżetu [i] + 2 209 939,92 zł. (22,22% dochodów wykonanych ogółem)
Wynik operacyjny [ii] + 2 787 969,14 zł. (30,31% dochodów wykonanych ogółem)
Dług publiczny = 12 299 951,84 zł (38,44% dochodów planowanych ogółem) 

DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)

 


Mirosław Przysiwek


 [i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).


[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31