Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 06.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (czerwiec 2016).


I. Wnioskowanie w ramach RPZP.

Złożono 8 czerwca br., dwa wnioski dotyczące wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) opracowanej i obowiązującej dla zrzeszonych Gmin położonych w granicach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Nazwy: „Gimnazjum w Reptowie przyszłością dla uczniów i nauczycieli”
oraz

„Gmina Kobylanka przyszłością dla uczniów i nauczycieli”
Wnioski w imieniu Gminy złożyła oraz będzie go merytorycznie realizować: Fundacja Społeczny Morzyczyn.


II. Wybór wykonawcy na odbiór odpadów z terenu Gminy (ponowna ocena ofert).

Po niekorzystnym dla Gminy rozstrzygnięciu Krajowej Izby Odwoławczej w którym uznano rację podnoszoną przez Spółkę „Remondis”, ponownie dokonano oceny ofert złożonych w ramach rozpisanego w miesiącu kwietniu przetargu na odbiór odpadów. Po uzupełnieniach złożonych przez firmę EKO FIUK (tańsza oferta) ponownie uznano oraz wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę firmy EKO FIUK. O rozstrzygnięciu poinformowano oferentów.


III. Spotkanie z Prezydentem Szczecina – dot. ul. Prof. Żuka.

W nawiązaniu do rozmów jakie toczyły się pomiędzy Gminą Kobylanka a Miastem Szczecin o regulację granic na styku jednostek terytorialnych i odmowy Kobylanki, co do realizacji takiego zamysłu, rozmowy na obecnym etapie ograniczono do identyfikacji problemów skłaniających Miasto Szczecin do sugerowania uregulowania o zmianie granic. Przyczyną podstawową jest komunikacyjna obsługa dzielnicy Zdunowo za którą odpowiedzialne jest Miasto Szczecin. Obsługa ta odbywa się z konieczności ulicą Prof. T. Żuka. Z uwagi że ulica ta służy mieszkańcom Kobylanki incydentalnie, bardziej jako dojazd do Szczecin Zdunowa oraz Specjalistycznego Szpitala nie jest ona – zdaniem Miasta Szczecina - w kręgu odpowiedniego zainteresowania Gminy. Przyjęto a’priori, że Gmina zbyt mało inwestuje w poprawę stanu nawierzchni ul. Prof.T.Żuka, którą odbywa się ruch komunikacji miejskiej. W wyniku rozmów wyszło że droga gminna (ul. Prof. T. Żuka) w przeważającej części nie jest własnością Gminy, stąd poprawą stanu nawierzchni powinien zająć się obecny właściciel. Jest nim PGL „Lasy Państwowe”. W wyniku analizy stanu ewidencyjnego terenu obejmującego ulicę wyszło, że obecna droga asfaltowa jest sklasyfikowana jako użytek „Ls”. Taka klasyfikacja komplikuje formalną stronę procedowania, którego efektem powinno być uregulowanie sprawy, czyli modernizacja drogi. Modernizacja tej drogi wymaga –co najmniej- procedury zgłoszenia w starostwie prowadzenia robót budowlanych. Na użytki „Ls” nie jest możliwe otrzymanie prawnej zgody na taka realizację. Uzgodniono, że Gmina Kobylanka przystąpi do regulacji własnościowej części ulicy, polegającej na wywłaszczeniu PGL Lasy Państwowe, metodą uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na spornym odcinku ul. Prof. T. Żuka.


IV. Ścieki socjalno bytowe - CD. Interwencja Wojewody Zachodniopomorskiego.

Z uwagi, że Gmina konsekwentnie odmawia podjęcia uchwały regulującej wysokość stawki za ścieki, Wojewoda Zachodniopomorski na skutek doniesień anonimowych, wystosował pismo wzywające do wyśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy. Stanowisko Gminy w temacie podjęcia uchwały RG określającej wysokości taryf zaproponowanych dla roku 2016 pozostaje niezmienne. W piśmie skierowanym do Wojewody nadmienia się, (co dokładnie opisano w załączniku nr-2 do pisma) że wszystko co stało się na przestrzeni kilku ostatnich lat w przedmiocie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kobylanka, zawarte jest w szerokiej korespondencji z Stronami odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy (MPGK Stargard, Miasto Stargard, WFOŚiGW, WoZ Goleniów) i zawarte jest w sprawozdaniach z pracy wójta przedkładanych Radzie Gminy pod następującymi odnośnikami.


1.) sprawozdanie z 26.03.2015; pkt 4.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-z-dzialalnosci-wojta-gobylanka-26-marzec-2015

2.) sprawozdanie z 30.04.2015; pkt 3.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-z-dzialalnosci-wojta-gobylanka-30-kwiecien-2015

3.) sprawozdanie z 09.2015; pkt 17.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-09-2015

4.) sprawozdanie z 11.2015; pkt 7.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-11-2015

5.) sprawozdanie z 12.2015; pkt 1.

http://kobylanka.pl/sg-sprawozdanie-12-2015

6.) sprawozdanie z 02.2016; pkt 5.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-02-2016

7.) sprawozdanie z 03.2016; pkt 3.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-03-2016

8.) sprawozdanie z 04.2016; pkt 1.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-04-2016

9.) sprawozdanie z 05.2016; pkt 6.

http://kobylanka.pl/sprawozdanie-05-16

 

Wszystko zatem odbywa się w ustaleniu z Radą Gminy, co zobowiązuje mnie do niepodejmowania legislacji w tym zakresie, najpewniej do czasu, kiedy wszystkie moje i radnych wątpliwości zostaną rozwiane. Najkrócej rzecz ujmując całość problemu afirmowana jest wykresem.
V. Ewidencja gruntów i budynków CD.

W miesiącu czerwcu br. dokonując bieżącej kontroli bazy danych ewidencji gruntów i budynków natknęliśmy się na praktykę, której negatywne skutki dotykają bezpośrednio budżetu gminnego. Od roku (maja 2015) prowadzimy korespondencję z Starostwem, PODGiK’iem oraz PINB’em w temacie wypracowania systemu ujednolicającego zasady kwalifikacji gruntów na terenach zurbanizowanych które są zabudowywane budynkami mieszkalnymi. Z uwagi na zauważoną niedopuszczalną praktykę zamiany klasyfikacji gruntów zabudowanych trwale budynkami mieszkalnymi z „B” na rolę „R”, wystosowano pismo do Głównego Geodety Kraju z prośbą o zainteresowanie się sprawą. W wyniku nierzetelnie prowadzonego rejestru ewidencji gruntów i budynków Gmina Kobylanka pozbawiana jest rokrocznie ok., 3 mln zł. Praktyka do której dopuszczają służby geodezyjne starostwa mianowicie, że geodeci prowadzący i rozliczający inwestycyjnie nie stosują regulacji prawnych przewidzianych ustawami, wszystko to powoduje że Gmina posiada poważny uszczerbek na finansach publicznych, szacowany na kwotę o której mowa powyżej. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę, w praktyce, jest jedynym zbiorem dokumentacyjnym stanowiącym o rocznym wymiarze podatkowym. Znajduje on swoje wprost proporcjonalne odwzorowanie w decyzjach wystawianych przez urząd co do podatku od nieruchomości. Podatek ten, w swoim 100% udziale, jest konstytucyjnie gwarantowanym dochodem samorządu gminnego i stanowi one główny składnik dochodowy budżetu. Posiadana wiedza o rozpoczęciu robót budowlanych w przestrzeni publicznej, a także ich zakończeniu powinna bezpośrednio -z urzędu- implikować podejmowanie takich czynności, których nie można byłoby nazywać zaniechaniem kompetencyjnym, oddziałującym negatywnie na inne podmioty/organa konstytucyjne państwa, tu: Gminę Kobylanka. Całość wiedzy w tym temacie jako swoiste kompendium zawiera nasze stanowisko przedstawione Geodecie Krajowemu.


VI. OSP – kontrole doraźne wykorzystania dotacji przekazywanych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym.

W miesiącu czerwcu, dniach 1-9, przeprowadzono kontrole kompleksowe dwóch jednostek OSP (Bielkowo, Niedźwiedź) w zakresie poprawności wykorzystywania dotacji przekazywanych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Powzięte, poważne wątpliwości należytego wykorzystywanie dotacji w jednostce OSP Bielkowo stały się bezpośrednią przyczyną wydania polecenia służbom finansowym przeprowadzenia kontroli rozszerzającej o:

1.) zbadanie wykorzystywania dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla jednostki OSP Bielkowo w kolejnych, wcześniejszych latach 2013 i 2014, stosownie do okresu rozliczeniowego przeprowadzonej w miesiącu marcu 2016 roku kontroli merytorycznej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2.) Dokonanie oceny wydatkowania środków publicznych – dotacyjnych, z szczególnym uwzględnieniem:

a.) rozliczeń w zakresie wypłat należnych ekwiwalentów dla strażaków ochotników za wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń czy innych działań upoważniających do nabycia świadczenia w postaci ekwiwalentu.

b.) rozliczeń w zakresie stwierdzonej podczas ostatniej kontroli (9.VI.2016) występującej nagannej praktyki wypłacania środków finansowych z dotacji na zadania zlecone, na podstawie wystawiania i zatwierdzania rachunków przez tą samą osobę i dla tej samej osoby – Prezesa OSP Bielkowo czyli sprawdzenia w zakresie przestrzegania zasady bezstronności . Osoby wykonujące czynności w postępowaniu są wyłączane, jeżeli pozostają z podmiotem w takim stosunku prawnym czy faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3.) Dokonać analizy wydatków środków budżetowych, oraz kontroli wydatkowania dotacji celowej przez jednostkę OSP Bielkowo w zakresie kosztów zakwalifikowanych w latach 2013, 2014, 2015 na działalności tzw. Miedwiańskiego Centrum Wodnego a realizowanego przez jednostkę OSP Bielkowo.

W ramach kontroli oddanych do użytkowania środków trwałych przekazanych jednostkom OSP, dokonałem osobiście wizytacji remizy jednostki OSP w Kunowie. Stan obiektu tak wewnątrz (pomieszczenia gospodarcze) jak i na zewnątrz wskazywał na długi okres braku konserwacji i remontów pomieszczenia remizy. Wnioski: konieczne zaplanowanie i zadysponowanie środkami finansowymi w celu przeprowadzenia remontu elewacji zewnętrznej remizy, wykonania orynnowania dachu i odgrzybienia ścian. Konieczne wykonanie wycinki drzew kolidujących z wjazdem do obiektu remizy. Stan techniczny samochodu strażackiego typu „Gazela” – co najmniej wątpliwy. Samochód skierować do przeglądu celem określenia zakresu napraw. Do końca czerwca określić wartość konserwacji, napraw i remontów.


VII. Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarki odpadami na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo.

W miesiącu czerwcu poleciłem przeprowadzenie kontroli nieruchomości wykorzystywanych sezonowo. Kontrola obejmuje zakres gospodarki odpadami przez właścicieli tych nieruchomości. Kontrolą objęto fragment obrębu geodezyjnego Morzyczyn, w części bezpośrednio przylegającego do linii brzegowej jeziora Miedwie. Powodem kontroli są występujące w bazie danych urzędu deklaracje zerowe, co właściwie nie powinno mieć miejsca, choćby z uwagi na fakt, że wszystkie działki, nawet niezabudowane, co potwierdzają pobieżne oględziny, są regularnie koszone. Kontrolę przeprowadzają wspólnie, służby urzędu i Straży Gminnej. Raport z kontroli: 20 lipiec.


VIII. Kolonie letnie w Kobylance.

Na terenie i obiektach Szkoły Podstawowej w Kobylanka odbywają się od 27 czerwca i trwać będą do 15 lipca kolonie letnie. W ramach tych zajęć przewidziano wyjazdy nad morze, marsze na orientację, zajęcia szkoleniowe z żołnierzami WP oraz cykl zajęć sportowo wychowawczych. Za organizację zajęć odpowiada Stowarzyszenie UKS Spartakus z Kobylanki.


IXWyniki finansowe.


a.) Wykonanie budżetu na koniec kwietnia 2016

b.) Dług Publiczny Gminy na koniec kwietnia 2016 w wartościach względnych. [%]

c.) Dług Publiczny Gminy na koniec kwietnia 2016 w wartościach bezwzględnych [PLN].

Kobylanka, 30 czerwca 2016 r.

Mirosław Przysiwek, wójtKalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31