Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 06.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu czerwcu 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Pozyskane zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań własnych gminy.

Od kilku tygodni słyszy się coraz donioślejszy głos w przestrzeni publicznej, że urząd nie wykazał się skutecznością w pozyskiwaniu, partycypacji czy odzyskiwaniu środków finansowych służących realizacji zadań gminnych będących swoistą dotacją do zadań własnych miny. Dementuję te nieprawdziwe informacje podając ilość zewnętrznych środków finansowych zaimplementowanych na rzecz zadań gminnych.

a.) Droga gminna publiczna Cisewo – Miedwiecko: Udział finansowych środków Skarbu Państwa (N-ctwo) na poziomie 997.983,02 zł. Co stanowi 60,1 % całości zadania. Środki przyznane na mocy porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji drogowej.

b.) Droga gminna publiczna Rekowo – Jezierzyce: Udział finansowych środków Skarbu Państwa (N-ctwo) na poziomie 800.000 zł., Udział Gminy Kobylanka wynosi 595.000 zł. Środki przyznane na mocy porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji drogowej. W realizacji zadania uczestniczy także miasto Szczecin z budżetem 650.000 zł jednak jest to wkład dla budowy części drogi zlokalizowaną poza granicą administracyjną Gminy Kobylanka.

c.) Budowa punktu przesiadkowego w Reptowie: Udział finansowy środków budżetu UE wynosi 1.607.999,95 zł. Środki przyznane decyzją Zarządu Sejmiku Wojewódzkiego nr RPZP.02.02.00-32-0008/17.

d.) Budowa punktów przesiadkowych w Miedwiecku i Reptowie. Zadanie wartości 830.374 zł. Wartość dofinansowania: 573.836 zł.

e.) Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem w Morzyczynie. Dofinansowanie budowy chodnika przez spółkę Netto. Wartość dofinansowania wyniosła 10.666 zł.

f.) Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie, kąpielisko Zieleniewo Miedwie. Projekt zrealizowany przy współpracy z Wiejską Inicjatywą Rozwoju. Dofinansowanie zadania z środków UE w ramach realizowanego programu EFMR. Dofinansowanie 85.000 zł.

g.) Rozbudowa i remont infrastruktury turystyczno wypoczynkowej na terenie Camping 104 ” Miedwie”. Zadanie realizowane przy współpracy z Wiejską Inicjatywą Rozwoju i współfinansowane środkami UE w ramach programu PROW. Wartość zadania wynosi 300.000 zł. Dofinansowanie określono na poziomie 85% co stanowi 255.000 zł. Wykonanie inwestycji przewidziano na okres jesienny 2018 roku.

h.) SP Kunowo na rzecz nowoczesnej edukacji. Projekt nr RPZP.08.03.00-32-K020/17. Dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych wartości: Wartość dofinansowania =310.118 zł. Program w toku. Zrealizowano do k.czerwca br. kwotę dofinansowania równą 85.328 zł.

i.) SP Kobylanka w stronę nowoczesnej edukacji . Projekt nr RPZP.08.03.00-32-K029/17. Dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych wartości: Wartość dofinansowania = 326.635 zł. Program w toku. Zrealizowano do k.czerwca zakupy na kwotę dofinansowania równą 116.328 zł.

j.) Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Reptowie. Dofinansowanie zadania przez Bank Gospodarki Krajowej w postaci premii termo-modernizacyjnej . Kwota premii: 59.376,40 zł.

k.) Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kobylanka. Dofinansowującym jest Fundusz Sprawiedliwości. Wartość zamówionego już sprzętu i wyposażenia wynosi: 94.638,41 zł. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości wynosi: 93.692,03 zł. Kunowo=1539,44; Niedzwiedz=5609,72; Reptowo=5388,72; Bielkowo=17981,98; Kobylanka=64118,55. Wkład własny Gminy: 946,38 zł.

l.) Odzyskany VAT z niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę. Tak bardzo kontestowane działania Gminy w zakresie podjętych kroków co do odzyskiwania podatku VAT przyniosły bardzo duży efekt ekonomiczny dla Gminy. Środkami z odzyskanego podatku VAT Gmina finansuje bardzo wiele zadań inwestycyjnych własnych, bez konieczności sporządzania kosztownych opracowań w postaci studiów wykonalności oraz skomplikowanych specyfikacji, wymaganych np. przy staraniu się o dotacje unijne z których nieliczne tylko dofinansowują zadania stanowiące priorytety inwestycyjne wyznaczone przez Radę na ostatnie lata, a wynikające z uzgodnień z lokalną społecznością. Na koniec czerwca 2018 łączna wartość odzyskanego podatku VAT wyniosła: 360.305,86 zł.

m.) Zwroty z nienagannie realizowanych funduszy sołeckich: Od roku 2015 realizowany jest w przysługującym sołectwom wymiarze fundusz sołecki. Procedury kontrolne wypracowane przez urząd podczas jego realizacji powodują, że Gmina dostaje od trzech lat wskaźnikowe zwroty z skarbu państwa. Wartość tych zwrotów wyniosła 145.741,86 zł.

 

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI, DOFINANSOWAŃ I ZWROTÓW: 5.627.688,12 zł.


2.) Analiza zadłużenia Gminy w kontekście czasowym na tle całego kraju.

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opublikował najnowszy ranking najbardziej zadłużonych gmin w skali kraju. Kobylanka plasując się ostatnimi laty zawsze w pierwszej 10 najbardziej zadłużonych Gmin, a nawet na koniec roku 2010 otrzymała tytuł najbardziej zadłużonej Gminy w Polsce, obecnie przesunęła się do tyłu o ponad dziewięćdziesiąt pozycji i zajmuje na koniec 2017 dokładnie 100 pozycję. W bilansie najbardziej zadłużonych Gmin Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Kobylanka zajmuje dopiero miejsce 13.
Na koniec roku 2014 całkowite zadłużenie Gminy Kobylanka na podstawie danych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (Dz.Urz. z dnia 10.VIII.2015 r.poz. 3162) wynosiło 23.426.628,46 zł:


Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r., poz. 3162.

 

Na koniec roku 2017 całkowite zadłużenie Gminy Kobylanka na podstawie danych opublikowanych w przyjętym przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdaniu z wykonania budżetu wynosiło 12.524.703,58 zł.

Zatem w okresie ostatnich trzech lat pomniejszono realny, całkowity dług Gminy o kwotę 10.901.924,88 zł. To niebywały wysiłek finansowy naszego samorządu lokalnego.

Poniżej zadłużenie w rozbiciu na podmioty finansujące dług publiczny Gminy Kobylanka.


 Źródło: Sprawozdanie 2017 zatwierdzone przez RIO i RG Kobylanka.

 

Pomniejszając zadłużenie Gminy o tak dużą kwotę jaką jest 10.901.924,88 zł, jednocześnie realizowano inwestycje infrastrukturalne.

Wydatki inwestycyjne na przestrzeni ostatnich 3 lat wyniosły dokładnie 11.054.197 zł.Źródło: Zestawienie z zatwierdzonych przez RIO i RG Kobylanka sprawozdań wykonania budżetu.(2014, 2015, 2016, 2017)


W okresie tak dużego wysiłku dotyczącego zmniejszenia zadłużenia jak też realizacji inwestycji Gmina zaciągnęła tylko jedno zobowiązanie kredytowe wyszczególnione w tabeli podmiotów finansujących dług publiczny (przedostatnia pozycja pn: „emisja obligacji komunalnych Getin Noble Bank”). Wartość tej obligacji wyniosła ~3,8 mln zł.

 

O rozmiarze zmniejszenia zadłużenia oraz restrukturyzacji kredytów para bankowych (subrogacje) jakie wcześniej zaciągano przez Gminę Kobylanka świadczą najniższe od kilku lat koszty obsługi zadłużenia gminy. Zmalały one w stopniu bardzo zdecydowanym, ponad 3 krotnie i wyniosły dla poszczególnych lat:Źródło: Sprawozdanie 2017 roku zatwierdzone przez RIO i RG Kobylanka.

 

Dzięki ograniczeniu zadłużenia, nadto zmniejszeniu w sposób istotny kosztów obsługi zadłużenia, możliwe było istotne zwiększenie nakładów Gminy na oświatę, a spośród tych nakładów znaczne zwiększenie wydatków na inwestycje. W skali analizowanego przedziału czasowego wynik ten kształtuje się następująco.Źródło: Sprawozdanie 2017 roku zatwierdzone przez RIO i RG Kobylanka.

 

Uwzględniając średnioroczną wysokość dochodów budżetu Kobylanki kształtującą się w okresie ostatnich 4 lat na poziomie 22.540.903,25 zł, to fakt zmniejszenia zadłużenia o kwotę 10.901.924,88 zł i fakt ciągłego realizowania najbardziej potrzebnych Gminie inwestycji na łączna kwotę 11.054.197 zł, oba te fakty świadczą o skali zreformowania sposobu zarządzania środkami publicznymi jakie miało miejsce w ostatnich trzech latach. Przemodelowano całkowicie wcześniejszy model redystrybucji środków publicznych w stronę przestrzeni publicznej. Jednym zdaniem należy stwierdzić, że dokonano całkowitej przebudowy gospodarki finansowej Gminy Kobylanka.

 

W gminie Kobylanka, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, po raz drugi, w sposób tożsamy, dokonano zapaści gospodarki finansowej w skutek spatologizowania modelu redystrybucji w przestrzeń publiczną posiadanych środków budżetowych, a także wskutek przeciążenia budżetu gminnego długiem publicznym, czego skrajnym dowodem nieodpowiedzialności było finansowanie budżetu gminnego instytucjami parabankowymi.


Spatologizowana sytuacja miała już miejsce W Gminie Kobylanka. Pierwszy raz, doszło do niej w roku 2000, co także doprowadziło do zmian personalnych wójtów (trzy zmiany) i całych ówczesnych składów Zarządu Gminy. Gmina stanęła na skraju bankructwa, o czym donosiły „Wiadomości TVP”. Wtedy to także, dokonano uzdrowienia finansów publicznych poprzez przemodelowanie, a raczej przywrócenie do normalności, zarządzania dostępnymi Gminie środkami publicznymi. Namacalnym obrazem tamtego czasu jest dokument wykonania budżetu roku 2001. Podobnie jak obecnie, efekt dodany z zmiany zaprzestania stosowania błędnej strategii zarządzania spowodował zwiększenie budżetu rocznego roku 2001 o blisko 100%.Źródło: Dz.Urz.2015. poz. 3162 plus dane sprawozdawcze do Ministerstwa Finansów za miesiąc maj 2018.

 

Tak oto - w cztery lata - przebrnęliśmy trasę z „Hondurasu do Hongkongu”.

 

3.) Aktualnie realizowane działania inwestycyjne w Gminie Kobylanka.

3.1.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół – Roboty w toku. Będzie wydłużenie terminu wykonania zadania z uwagi na a.) opady występujące w okresie wczesnowiosennym, b.) kolizję z siecią ORANGE, c.) kolizję z siecią ENEA (słupy), d.) zlokalizowanym wysypiskiem śmieci pod koroną budowanej drogi, d.) przeprojektowanie zagospodarowania wód deszczowych. Wniosek taki wpłynął do Urzędu. Planuje się podpisać aneks o rozszerzenie wykonania zadania o dodatkowy zakres tj. zagospodarowanie i włączenie w pas drogowy budynku terenu remizy strażackiej OSP Kobylanka oraz Centrum Kultury i Rekreacji.


3.2.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie – Prace w toku na placu budowy. Wykonawcą jest firma STRABAG. Koszt inwestycji =2.111.929 zł. Inspektor nadzoru, Firma Kaczmarek: koszt=17.835 zł. Termin wykonania zadania 170 dni od chwili przekazania dla wykonawcy placu budowy. Rozpoczęcie robót 7 maj.


3.3.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Budowa ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance - po zakończeniu budowy dróg gruntowych w Morzyczynie przystąpiono do budowy systemu dróg osiedlowych położonych w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance. Zakończono już roboty budowlane związane z odwodnieniem pasa jedni i przystąpiono do budowy nawierzchni.


3.4.) ETAP WYŁONIENIA WYKONAWCY. Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473 – Zadanie budowy drogi publicznej 450001Z dofinansowane będzie przez N-ctwo Kliniska w 60,7 % wartości zadania, tj. kwotą 997.983,02 zł. Całość zadania oszacowano na kwotę: 1.626.696,31 zł . Budowa jest możliwa dzięki zawartym porozumieniom dwustronnym o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w roku 2017. Dofinansowanie Gminy wyniesie kwotę: 628.713,29 zł. Stroną odpowiedzialną za zorganizowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy jest N-ctwo. Do prac Komisji przetargowej wydelegowany jest przedstawiciel urzędu oraz radny. W dniu 20.VI. otworzono oferty.


3.5.) ETAP WYŁONIENIA WYKONAWCY. Przebudowa drogi gminnej nr DG 450010Z Cisewo – Wielichówko. Etap-II. Zamknięcie nawierzchni. Wykonana w technologii frezu asfaltowego droga publiczna, gminna o nr DG 450010Z z uwagi na fakt, że wykonywano ją w okresie jesienno - zimowym (nieuchwalenia budżetu w przewidzianym prawem terminie) nie została zamknięta warstwą wiążąco-ścieralną. Bardzo słoneczna pogoda wiosenna bieżącego roku spowodowała, że można szybciej niż to przewidywano przystąpić do zamknięcia nawierzchni warstwą z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry seal”.


3.6.) SPISANO POROZUMIENIE I PODJĘTO UCHWAŁĘ RG BUDOWY DROGI. Budowa drogi Jezierzyce centrum Rekowa. Wypracowano treść porozumienia pomiędzy Miastem Szczecin, Nadleśnictwem Kliniska i Gminą Kobylanka w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji drogowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie. Projekt ten wpisuje się w opracowany już i przewidziany do realizacji projekt rewitalizacji okolnicy Rekowa którego budowa ruszy w IV kw. 2018 roku. Do końca miesiąca czerwca podpisana będzie umowa trzech stron na wykonanie tego przedsięwzięcia w której określone będą kwoty partycypacyjne. Droga będzie wykonana w technologii „płyt „jumbo”. Wykonanie dokumentacji przewidziane jest na k.marca 2019, zaś do września, fizyczne jej wykonanie.


3.7.) ETAP REALIZACJI PROJEKTU BUBOWLANEGO. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci. Po wyłączeniu działki lapidarium z projektowego obszaru tj. z obszaru okolnicy, tzw. Starej Kobylanki, co jest skutkiem protestu mieszkańców (sprawa lapidarium na etapie skargi złożonej przez Gminę do ministerstwa kultury) przystąpiono do dalszego projektowania. Dokumentacja jest już po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków i została złożona w m-cu czerwcu do starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.


3.8.) ETAP PRZYGOTOWYWANIA PRZETARGU. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów oraz infrastruktury drogowej. Dokumentacja jest już po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków i została złożona w m-cu maju do starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty w m-cu VIII/IX. W roku 2018 przewidywane jest wykonanie robót wziemnych związanych z odwodnieniem o wartości 600 tys. zł.


3.9.) OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Budowa dwóch lokali socjalnych w m. Reptowo, na działce dz. 221/4. Do końca m-ca czerwca, złożona zostanie dokumentacja projektowa do starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Trudności z zakończeniem projektowania mają związek z inwestycją PKP której nieruchomości sąsiadują z lokalami socjalnymi i występuje częsta konieczność dokonywana korekt niwelety terenów będących na styku inwestycji.


3.10.) OTRZYMANO DECYZJĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Budowa dwóch lokali socjalnych w m. Kobylanka, na działce dz. 174/4. Zadanie planowane jest do wykonania w roku 2019.


3.11.) ETAP OPRACOWYWANIA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ. Budowa budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 – wyłoniono wykonawcę prac projektowych budowy nowej Szkoły. Do końca wrześnie 2018 roku oczekujemy przedłożenia przez biuro projektowe dwóch wariantów koncepcji budowy Szkoły uwzględniających ogólne założenia projektowe przedłożone przez Gminę. W miesiącu czerwcu, projektant wystąpi do Starostwa o pozwolenie na rozbiórkę starej części Szkoły.


3.12.) ETAP WYBORU WYKONAWCY. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance – Po uchyleniu przetargu z m-ca kwietnia ogłoszono przetarg kolejny. Wyłonienie nowego wykonawcy przewidywane jest w terminie do końca czerwca 2018 roku. W ramach przetargu zgłosiły się trzy firmy. Najniższą cenę w wysokości 4.818.484, 25 zł, zaoferowała firma LEPIKO Sp. z. o.o z Poznania. Obecnie trwają prace formalne weryfikujące dokumenty złożone przez Wykonawcę. Planowany termin zakończenia budowy Szkoły to sierpień 2019. Nadzór inwestycyjny powierzono: Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo. Umowa z inspektorem nadzoru zostanie podpisana z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionego.


3.13.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielkowie. Zakończono przetarg na wykonawcę zadania. Wygrała firma JUL-DOM z Szczecina. Wartość budowy: 449.169 zł. Termin zakończenia: 31.X.2018.


3.14.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jęczydole. Zakończono przetarg na wykonawcę zadania. Wygrała firma JUL-DOM z Szczecina. Wartość budowy: 639.600 zł. Termin zakończenia: 31.X.2018.


3.15.) ETAP UZYSKIWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ. SKM Linia 351: Budowa, przystanków kolejowych (przesiadkowych) oraz urządzeń związanych z integracją transportu w ramach obszaru metropolitalnego: 1. Przystanek Miedwiecko; 2. Przystanek Reptowo. W maju podpisano umowę zabezpieczającą środki finansowe na zbudowanie przystanków PKP w wspomnianych dwóch lokalizacjach. Zadanie wartości ogólnej 830.374 zł dofinansowanie zostanie środkami zewnętrznymi w kwocie 573.836 zł. Obecnie trwają prace uzgodnieniowe biur projektowych Gminy i PKP, co do rozwiązań technicznych w miejscach styku dwóch inwestycji.


3.16.) ETAP UZYSKIWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ. SOM-ZIT: Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie: Zadanie wartości ogólnej 2.565.400 zł dofinansowane zostało środkami zewnętrznymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1.607.999,95 zł. Obecnie trwają prace uzgodnieniowe pomiędzy biurami projektowymi Gminy i PKP, co do rozwiązań technicznych w miejscach styku dwóch inwestycji.


3.17.) ETAP UZYSKIWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Rozbudowa i remont infrastruktury turystyczno wypoczynkowej na terenie Camping 104 ” Miedwie”. Inwestycja dofinansowana poprzez Wiejską Inicjatywę Rozwoju „WIR” w ramach środków finansowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 67% wartości zadania. Przewidywana wartość inwestycji to 300 tys. zł. Opracowano dokumentację zagospodarowania terenu Camping 104 „Miedwie”. Oczekujemy na termin podpisania umowy dofinansowującej zadanie.


3.18.) ETAP PROJEKTOWANIA. Poza WPF. Przebudowa tranzytowego rurociągu wodociągowego w Zieleniewie. Z uwagi na sytuację kryzysową, tj. niezgodnym z mapami geodezyjnymi przebiegiem trasy rurociągu wodociągowego w terenie (błąd ok. 4 metrów w bok) a trwającą aktualnie budową budynku mieszkalnego, który w związku z błędem na mapach zaprojektowano na trasie rurociągu tranzytowego istnieje pilna konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przebudowania kilkuset metrów tegoż rurociągu. Podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany a wynikający z podpisanej umowy termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę to maj 2019 roku.


3.19.) ETAP OGŁOSZENIA PRZETARGU. Budowa punktów oświetlenia ulicznego - Podpisano juz umowę z ENEA Operator Oświetlenie na a.) dowieszenie opraw oświetleniowych w punktach spełniających kryteria techniczne oraz społeczne, gdyż wybór dowieszenia jest wynikiem konsensusu społecznego. Zakończono prace związane z opisem zamówienia publicznego na b.) budowę nowych punktów oświetleniowych. Suma nowopowstałych punktów oświetlenia drogowego która powstanie w ramach zadania inwestycyjnego wynosi 197 sztuk. W ramach tej całości, 17 punktów to dowieszenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Pozostała ilość to budowa nowych punktów wraz z słupami. W miesiącu lipcu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy punktów oświetlenia ulicznego.


3.20.) ETAP ZLECENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie. Jest to przesunięcie zadania z lat późniejszych do realizacji w roku bieżącym – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części m. Niedźwiedź w zakresie ok. 200 ha istnieje pilna konieczność sprowadzenia ścieków socjalno bytowych z tej miejscowości. Aby było to możliwe należy dokończyć od strony zachodniej kanalizację w m. Reptowo aby powstała technologiczna możliwość transportowania ścieków z Niedźwiedzia do oczyszczalni. W trakcie tego zadania podłączane będą istniejące zabudowania.


3.21.) ETAP ZLECENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu. Jest to przesunięcie zadania z lat późniejszych do realizacji – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej – na okres bieżącego roku. Dokumentacja właściwa poprzedzona zostanie opracowaniem koncepcyjnym obejmującym całe sołectwo. Przy okazji stworzenia możliwości przejęcia ścieków z terenów inwestycyjnych (mpzp) opracowane będzie i w pierwsze kolejności wykonane podłączenie starej części miejscowości.


3.22.) ETAP OGŁOSZENIA PRZETARGU. Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie. Zadanie do wykonania w trakcie rozbudowy SP Kobylanka z powodu wykorzystania w świetlicy wiejskiej szkolnych pieców gazowych. Po wyłonieniu wykonawcy na Szkołę i opracowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego jej budowy ogłoszony zostanie przetarg na świetlicę.


3.23.) ZADANIE ZAKOŃCZONE (MAJ.2018). Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie, kąpielisko Zieleniewo Miedwie, Zakończono prace na placu budowy. Wykonawca robót: Firma JAWAL-BRUK, kwota zadania: 278.000,00 zł brutto.


3.24.) ZADANIE ZAKOŃCZONE (KWI.2018). Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem w Morzyczynie – Wykonawca robót: Firma LJ DRAGON, kwota zadania: 240.605,00 zł brutto. Zadanie rozszerzono o porozumienie i dofinansowanie firmy Netto. Wykonano część związaną z bezpieczeństwem drogowym tj. z włączeniem dyskontu do drogi publicznej.


3.25.) ZADANIE ZAKOŃCZONE (MAJ.2018). Poza WPF. Budowa wiat na terenie Centrum Kultury i Rekreacji – Zadanie wykonywane z inicjatywy Sołectwa Kobylanka a realizowane w dużej części społecznie przez członków KGW Kobylanka. Koszt materiałów i prac fachowych bez nakładów społecznych skalkulowano jako sumę: więźba=8137; blacha=5856; drobne materiały=2500; roboty fachowe=6330. Koszt całkowity ~23 tys. zł.

 

4.) Wady w przebiegu infrastruktury wodociągowej - tranzytowej.

W okresie ostatnich trzech miesięcy odkryto poważną wadę, której skutki mogą obciążać finansowo lokalnych inwestorów budownictwa mieszkaniowego lokalizujących swoje budowy na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Kobylanka-Jęczydół. Wadą jest niezgodność w zakresie 4 do 9 m, przebiegu infrastruktury wodociągowej w terenie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Stargardzie. Stwierdzono drugi już przypadek, dla którego inwestor posiada dokumentację z prawomocną decyzją PnB wykonaną na wtórnikach, które nie zostały właściwie zaktualizowane na gruncie przez geodetę. Mapy do celów aktualizacyjnych wydawane przez PODGiK geodetom (inwestorom) celem wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji PnB, posiadają wadę co do rozbieżności rzędnych terenu z wskazanymi na mapie. Brak ich właściwej aktualizacji w terenie przez geodetów powoduje projektowanie na mapach do celów projektowych z błędnie wykazaną lokalizacją rurociągu, a w konsekwencji budowanie budynków, wprost na rurociągu tranzytowym. Dokonując obecnie analizy terenu, stwierdzono pobudowanie już kilku budynków na tym rurociągu. Po odkryciu tej wady poinformowano PODGiK, aby jego służby zwróciły uwagę geodetom (inwestorom) na występowanie takiej rozbieżności.


5.) Budowa mieszkań socjalnych w Reptowie.

Z uwagi, że Sprzedający wycofał się z złożonej Gminie oferty sprzedaży nieruchomości na cele mieszkalnictwa socjalnego zlokalizowanej w m. Reptowo z powodu, że wycofał się z ustaleń jeden z współwłaścicieli, koniecznym jest powrócenie do pierwotnej koncepcji realizowania polityki socjalnej tj. budowy lokali socjalnych. Oferent, który sam zaproponował Gminie sprzedaż nieruchomości posiadał pełnomocnictwo notarialne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Po podjęciu uchwały przez RG pełnomocnictwo to zostało mu cofnięte.

 

6.) Koncepcja opracowania tablicy pamiątkowej dr Greleckiego.

W miesiącu sierpniu, dokładnie w dniu 27 sierpnia 2018 roku mija rocznica śmierci Wielkiego Człowieka małej gminy, dr Józefa Greleckiego. W związku z zbliżaniem się tej rocznicy przeprowadzono rozpoznanie na rynku artystów – plastyków w przedmiocie zlecenia opracowania tablicy pamiątkowej wg treści i wytycznych zawartych w uchwale Rady Gminy NR XL/285/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie tablicy upamiętniającej lekarza medycyny Józefa Greleckiego.

 

7.) Protesty, żądania, sądy.

7.1.) Na ręce wójta Gminy w dniu 30 maja 2018 roku złożony został przez rodziców dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Kobylance protest – żądanie dotyczący niezgody na dowozy dzieci z Szkoły Podstawowej w Kobylance do Szkoły Podstawowej w Reptowie. Protest ten w swojej warstwie merytorycznej - przykro to stwierdzić- jest prowokacją intelektualną dwóch Panów podpisanych z imienia i nazwiska jako osoby do kontaktu. Żądanie zawiera w swojej treści merytorycznej tezę jakoby zaplanowano z pozycji urzędu dowożenie dzieci z Szkoły w Kobylance do Szkoły w Reptowie celem możliwości realizowania inwestycji. Na tej nadbudowie, będącej intelektualną manipulacją jedynie wygłoszonej przeze mnie hipotezy, tj. jednego z kilku wariantów, które do dnia 20 lipca zostaną przedłożone Rodzicom, celem wybrania przez nich samych najkorzystniejszego rozwiązania etapu edukacyjnego w okresie realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły, stworzono nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Video z spotkania z rodzicami, dostępne w sieci internetowej nie pozostawia wątpliwości, że dowożenie jako wariant do wyboru przez samych rodziców, zostanie im przedłożony, i to ich decyzja będzie wytyczną do kierunków postępowania urzędu w przyszłości.

Tą sfalsyfikowaną przez dwóch Panów tezą postawioną w „żądaniu – proteście” o jakoby przesądzonym już dowożeniu dzieci, doprowadzono do niepokojów społecznych wymiarem których jest blisko 200 podpisów rodziców.


7.2.) Złożono też protest którego przedmiotem jest kruszywo kolejowe stosowane przez Wykonawcę jako materiał wzmacniający gminne drogi gruntowe co dokonywane jest w ramach umowy o remoncie dróg. Skargi skierowane przez mieszkańców do WIOŚ w Szczecinie, zakończyły się odesłaniem worka kamieni -zgodnie z właściwością- do siedziby urzędu. Urząd wstrzymał wszystkie drogowe roboty budowlane i od trzech tygodni oczekuje wyników badań laboratoryjnych przekazanego materiału budowlanego.


7.3.) Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skierowana została skarga na bezczynność wójta. Bezczynność zarzucana organowi a opisana w skardze pomylona została z „uczuciem nienasycenia” jakiego musiała doznać skarżąca z udzielonej jej -przez organ- odpowiedzi.


8.) Informacja o obchodach 70’lecia ustanowienia Parafii p.w. św. Antoniego w Kobylance.

70 lecie ustanowienia Parafii w Kobylance, to: uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela dla abp’a Jana Pawłowskiego, delegata Ojca Świętego d/s. nuncjatur na świecie , to wkopanie kamienia węgielnego pod Pomnik Niepodległości, to odsłonięcie Pomnika ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Piotra Głogowskiego, to uroczyste odsłonięcie ulic św. Jana Bosko i ks. Kazimierza Drynikowskiego, to patriotyczna uroczystość na Placu Zgody, to jednocześnie doroczny zjazd Kobylanek z terenu Polski, to ostatecznie festyn rodzinny dla mieszkańców naszej Gminy na terenie CKiR. Skrót ogólnych informacji w TVP Szczecin, a także na stronie inspektorii pilskiej Zakonu Księży Salezjan p.w. św. Wojciecha. Znaczną ilość informacji o uroczystościach a także historii Kobylanki można przeczytać w czasopiśmie katolickim „NIEDZIELA

 

9.) Wyniki finansowe Gminy na koniec maja 2018 roku

Dochody planowane = 32 116 945,53 zł.
Dochody wykonane = 12 499 143,23 zł.
Wydatki wykonane = 10 436 407,50 zł.
Wynik budżetu [i] + 2 062 735,73 zł. (16,50% dochodów wykonanych ogółem)
Wynik operacyjny [ii] + 3 465 555,10 zł. (27,73% dochodów wykonanych ogółem)
Dług publiczny = 12 189 716,84 zł. (37,95% dochodów planowanych ogółem)

 

DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe. OGÓŁEM ZADŁUŻENIE REJESTROWANE WYNIOSŁO: 23 426 628,46 zł. Dane: D.Urz.2015.

 

Mirosław Przysiwek


 [i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30