Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 08/09.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu sierpniu i wrześniu 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Deregulacja stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych Gminy Kobylanka.,

W miesiącach sierpień wrzesień wystąpiły duże opady deszczu na terenie naszej Gminy. W ich wyniku ujawniły się miejsca występowania podtopień. Poza dużymi połaciami pól i łąk które to podtopienia zostały szybko opanowane z uwagi że od maja br. trwały prace melioracyjne na sieci rowów melioracji szczegółowej, którą Gmina skomunalizowała na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Sytuacja jest w zasadzie opanowana i jesteśmy dzisiaj gotowi na przyjęcie znacznej ilości opadów atmosferycznych. Podczas robót pojawił się poważny jednak problem związany z budową i odtwarzaniem żeremi bobrowych. Z problemem tym trudno jest walczyć metodami fizycznymi (likwidacją żeremi) z uwagi na objęcie ochrona gatunkowa bobra. W związku z tym faktem wystąpiono do RDOŚ o spowodowanie wystąpienia odstrzałów redukcyjnych tych zwierząt. Z problemem opadów związane jest także ujawnienie powodów podtopień lokalnych na terenach zurbanizowanych. Otóż stwierdzono występowanie miejsc w których doszło do daleko idącej deregulacji stosunków wodnych w obrębach pojedynczych nieruchomości zabudowanych. Deregulacja szczególnie spowodowana jest punktowymi samowolnymi wyniesieniami terenów działek i likwidacji występujących w obrębie tych działek urządzeń wodnych – tj. rowów oraz występujących na granicach działek sąsiednich przepustów drogowych. Wyniesienia jakie udokumentowano w oparciu o materiał źródłowy, którym są mapy zasadnicze zakupione przez urząd w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sięgają blisko 2 metrów. Jest oczywistym że osoby nie posiadające możliwości nawożenia ziemi pozostały w dużych zagłębieniach w których następuje naturalne gromadzenie się wód opadowych spływających z działek wyniesionych. Dla właścicieli którzy w sposób samowolny dokonali deregulacji niwelety terenu tym samym stosunków wodnych wystawiono decyzje nakazujące przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Sprawy niestety trafiły do sadów administracyjnych (obecnie SKO w Szczecinie).


2.) Informacja o budowie drugiej nitki obwodnicy Kobylanki.,


 


Odcinki budowane lub przebudowywane (łącznica na Motańcu)


3.) Miejsce Obsługi Podróżnych w Kunowie

Powrócił po dwóch latach podnoszony przeze mnie temat budowy tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych który jest przewidziany planem przestrzennym do budowy na granicy naszej Gminy z Gminą Stargard, a który to plan został storpedowany działaniami GDDKiA w Szczecinie. Rozmowy których nigdy nie przerwałem i kontynuowałem z potencjalnym inwestorem nabrały nowego wymiaru jakościowego. Możliwe to było dlatego, że odpowiedzialny rozwój jako domena strategii rządu zakłada maksymalne wykorzystywanie potencjału rozwojowego Gminy oraz mniej krępującego korzystania z innych, dodatkowych okoliczności proinwestycyjnych. (jak np. istniejące mpzp)


4.) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Kobylanki w ramach pakietu inwestycyjnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Gmina Kobylanka złożyła już dokumentację projektową do pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo”. Zadanie wpisuje się w strategię SOM i będzie współfinansowane w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Marszałka Województwa. Nadto złożono już wniosek do Marszalka o dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane jest i uwidocznione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozpoczęcie realizacji budowy przewidujemy w roku następnym, 2018. Koszt całkowity 2,4 mln zł.


5.) Inwestycje drogowe.

W miesiącu wrześniu, późno co prawda, jednak najwcześniej z możliwych formalnie terminów podpisano umowy z wykonawcami (trzy niezależne firmy; Emulex, Strabag, BudPak) i przekazano place budów pod realizacje drogowe które planowano wykonać w roku bieżącym. Wszystkie realizacje były zaplanowanie i wykazane Wieloletniej Prognozie Finansowej. Opóźnienie półroczne związane jest z niezatwierdzeniem budżetu na rok 2017 przez radnych co skutkowało w konsekwencji przesunięciami terminów wykonania a nadto wzrostem ceny za którą firmy zgodziły się wykonać zadania. I tak:


Os. Zielone WPF_old=551.250 zł; po przetargu WPF_new=675.086 zł. WIĘCEJ 123.836 zł


Drogi w technologii frezu WPF_old=1.132.350 zł; po przetargu WPF_new=1.369.531 zł. WIĘCEJ 237.181 zł


Droga DG-450005Z: WPF_old= 4.296.776 zł; po przetargu WPF_new=4.892.589 zł. WIĘCEJ 595.813zł


Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem przy Osiedlu Zielonym w Kobylance; WPF_old=65.000zł; po przetargu WPF_new=71.340. WIĘCEJ 6.340 zł


Sumaryczna konsekwencja opóźnień przetargów na wskutek „dywersji” budżetowej to wynik liczony w konkretnych złotówkach. Wyniósł on: 963.170 zł.


W ramach tegorocznego zadania przebudowy oraz budowy dróg gminnych w technologiach asfaltowych oraz kostką betonową typu "polbruk", aktualnie -na podstawie podpisanych umów- wykonywane są:

a.) ul. Sosnowa - Morzyczyn, długość: ~395 mb, obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na asfaltową.

b.) ul. Oświaty - Morzyczyn, długość: ~370 mb, obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na asfaltową. (tu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ulic Sosnowej i Oświaty)

c.) ul. Brzozowa - Miedwiecko, długość: ~531 mb, obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na asfaltową. (tu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

d.) drogi zabudowy osiedlowej - Niedźwiedź, długość: ~935 mb, obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na asfaltową. (tu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

e.) os. Zielone - Kobylanka, długość: ~467mb, obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na kostkę betonową typu „polbruk”, budowane jest równolegle oświetlenie uliczne oraz część chodnika. (tu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

f.) Budowa przejść i peronów autobusowych wraz z systemem chodników zlokalizowanych w ciągu byłej drogi krajowej nr-10, na styku z wjazdem do osiedla Zielonego – Kobylanka.

g.) ul. B.Chrobrego Boczna - Kobylanka, długość: ~390 mb, budowa całego systemu krótkich odcinków tej ulica (zmiana do założenia pierwotnego : miała być budowana jedynie część ulicy), obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na asfaltową. Zadanie dodatkowo rozszerzono o budową systemu odwodnienia rozsączającego, wgłębnego. Zadanie w końcowym etapie przygotowywania przetargu.

h.) droga nr DG140005Z - odcinek relacji Kobylanka - Jęczydół, długość: ~1640 mb, obecna nawierzchnia gruntowa zamieniana zostaje na asfaltową. Jednocześnie nastąpi przebudowa na odcinku 135 mb skrzyżowania drogi gminnej z drogą niegdyś krajową nr-10, na wysokości Remizy Strażackiej w Kobylance oraz budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciągu nowobudowanego odcinka drogi do Jęczydołu. (tu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)


 

6.) Oświetlenie drogowe.

Mamy już opracowaną poprawioną co do kosztów i zweryfikowana co do ilości punktów wersję budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego. Zadanie będzie realizowana na podstawie specjalnej umowy z operatorem oświetlenia ulicznego - „ENEA Oświetlenie”. Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obecnie weryfikowana jest przesłany do urzędu projekt umowy na wykonanie zadania. Nie wszystkie punkty proponowanego dodatkowego oświetlenia uwidocznione w zestawieniu, a jest ich 383, będą w zakresie obecnie podpisywanej umowy. Planuje się wybudować ok. 250 dodatkowych punktów. Zaplanowana obecnie przez Gminę kwota inwestycji to 1.55 mln zł. (brutto) co, przy zaproponowanych przez ENEA cenach, gwarantuje powstanie 192 punktów oświetleniowych. Jednak jesteśmy jeszcze przed szczegółowymi ustaleniami i zapisami. Wyrażam przekonanie że wymieniona wcześniej liczba 250 jest osiągalna. Umowę planuję podpisać do k. bieżącego roku. Prace projektowe i wykonawstwo będzie przebiegało równolegle. W okresie lata 2018 roku powinny powstać pierwsze dodatkowe punkty oświetleniowe.


7.) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Reptowie.

W ramach inwestycji oświatowej w roku bieżącym prowadzone są roboty termomodernizacyjne na budynku szkoły. Wartość inwestycji wyniesie 375.000 zł. Prace polegają na całkowitej izolacji i naprawie dachu szkoły. Inwestycja będzie zakończona do k. listopada. W roku bieżącym, (wiosna-lato) wykonano także roboty izolacyjne podłóg poszczególnych sal lekcyjnych. Termomodernizacja reptowskiej Szkoły była koniecznością z uwagi na koszty ogrzewania które wynosiły ok. 130 tys. rocznie. Spodziewana oszczędność roczna ~100%.


8.) Analiza kosztów gospodarki odpadami.

Gmina Kobylanka po zabiegach jakich dokonano podczas ostatniego postępowania przetargowego ustaliła cenę odpadu na poziomie jednym z najniższych w skali powiatu który wynosi 11,50 zł/m-c/osobę. Usługa świadczona przez Remondis do chwili przetargu wynosiła 648 zl/t (odp. zmieszane i selektywne) oraz 324 zl/t (odp. mobilne i GPZO). Zaproponowana Państwu pierwsza stawka 10,50 zł była nieadekwatna do kosztów ponoszonych przez Gminę. Występowała roczna dopłata z środków publicznych (państwa podatków) w wysokości ok. 300 tys. zł/rok. Po przeprowadzonym postępowaniu i zaproszeniu innych operatorów ustaliliśmy stawki na poziomie odpowiednia 497 / 270 zł/tonę. W wyniku dokładnie prowadzonych statystyk i oddzielnego księgowania celem zapewnienia transparentności i przejrzystości gospodarowania wnoszonymi przez mieszkańców wpłatami informuję, że za osiem ostatnich miesięcy Gmina posiadamy nadwyżkę w wysokości 18,5 tys. zł. Świadczy to o niemal perfekcyjnym ustawieniu wysokości stawek za odpady. Budżet nie dopłaca a system został urealniony. Ewentualnie powstała nadwyżka za wszystkie miesiące świadczonej przez Remondis usługi zostanie Państwu zwrócona w postaci bonifikaty.

Wszystko wskazuje, że w roku 2018 nie będzie podwyżki podstawowej stawki za odpady w naszej Gminie.


9.) Wyniki finansowe Gminy na koniec sierpnia 2017 roku

Dochody planowane = 26 370 605,51 zł.
Dochody wykonane = 16 028 683,92 zł.
Wydatki wykonane = 15 451 371,33 zł.
Wynik budżetu [i]+ 616 153,59 zł.
Wynik operacyjny [ii]1 492 043,76 zł.
Dług publiczny = 10 223 191,09 zł.


DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

 

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]


 

* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez tych ujawnionych w suplemencie sprawozdania za 2014 rok. (str.56-58)


 


Mirosław Przysiwek[i]Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.


 


 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31