Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 09.2015

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (Lipiec - wrzesień 2015).

 

Pożar Kunowo: W dniu 2015-08-31 doszło do kolejnego pożaru w miejscowości Kunowo.  Udzielono pomocy finansowej gospodarstwu rolnemu celem zabezpieczenia trwałości produkcji rolnej zwierzęcej w wysokości  ~2,5 tys. zł.


Prezes OSP dh D. Zagrodzki - wezwanie: W dniu 2015-09-01 wezwany zostałem przez Pana Zagrodzkiego, Prezesa Zarządu Gminnego OSP do wykonania czynności nakazanej prawem pod rygorem skierowania sprawy do Sądu, w terminie 21 dni, tj., w postaci wydania zarządzenia wykonawczego do uchwały rady gminy z 2014 roku, w sprawie  ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych.  Z uwagi na fakt, że nie toczyła się w tym względzie żadna dyskusja publiczna z udziałem członków OSP i organu wykonawczego Gminy, jak też wiem, żadna pośród samych strażaków ochotników,  problem zatem istnieje w sferze indywidualnej samego Pana Zagrodzkiego. Jako że –powtarzam- nikt nie podjął ze mną polemiki w tym względzie, a wezwanie wpłynęło na kilka tygodni przed Zebraniem Zarządu Gminnego OSP (zaplanowano na 5.X.2015)  dowodzi to, iż jego wywołania służyć ma przeniesieniu dyskusji  z ważnych strażackich  problemów  na problemy zastępcze.  Aby tak się nie stało podjąłem się wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z  strażakami pisząc do każdego pismo w którym wyjaśniam szkodliwość propozycji p. Zagrodzkiego. Wyjaśniam także że realizacja uchwały o ekwiwalentach posadowiona jest na fundamencie prawnym obecnie obowiązującym.  W załączeniu do tego punktu sprawozdania pisma:

1.) Pana Zagrodzkiego;

2.) Odpowiedź wójta Kobylanki skierowana do wszystkich członków OSP;

3.) Uchwała Rady Gminy z 27 marca 2014 o ekwiwalentach dla członków OSP.


Petycja Mieszkańców Kunowa: W dniu 2015-06-23 zawezwany zostałem przez Radę sołecką oraz mieszkańców sołectwa Kunowo petycją  w sprawie świetlicy wiejskiej do  publicznego ustosunkowania się do postawionego wójtowi zarzutu o wyłączeniu z użytkowania i eksploatacji świetlicy wiejskiej. Na postawione w petycji zarzuty o kłamstwie z mojej strony  i zadane pytania kiedy świetlica będzie przywrócona do używalności publicznej odniosłem się skierowanym do każdego mieszkańca piśmie.  Następnie poproszony na spotkanie z radą sołecką wyjaśniłem szczegółowo okoliczności które doprowadziły do powstania takiej sytuacji. Posadawiając  swoje wyjaśnienie na gruncie obowiązującego prawa  tj., art. 62, ust. 1, pkt. 1 i 2. prawa budowlanego, także  art. 70 ust. 1 oraz  art. 70 ust. 2 ustawy, znalazło ono zrozumienie pośród członków Rady. Ustalono mapę postępowania  w zakresie wykonania nowej ekspertyzy budowlanej znoszącej postanowienia wcześniejszych ekspertyz wykonanych  we wrześnie 2014 roku, także zawarcia umów na dostarczenie energii elektrycznej jak też zaplanowania w Planie Rozwoju Lokalnego  remontu-modernizacji kompleksowej  tego budynku w latach następnych.  W załączeniu do tego punktu sprawozdania pismo:

1.) Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców Kunowa;

2.) Odpowiedź wójta Kobylanki skierowana do wszystkich mieszkańców Kunowa.


Ewidencja gruntów i budynków: W dniu 2015-06-15 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakańczał modernizację ewidencji gruntów i budynków wykonywana dla czterech obrębów geodezyjnych Gminy Kobylanka: 0001 Bielkowo; 0007 Motaniec; 0008 Niedźwiedź; 0010 Reptowo. Na etapie  wyłożenia prac geodezyjnych w siedzibie PODGiK’u przez  wykonawcę robót okazało się że przedłożony materiał nie korelował ze stanem faktycznym na gruncie. Korekt  przedłożonego materiału  dokonał personel gminy, informując wykonawcę że gmina wniesie sprzeciwy do przekazanego materiału który nie uwzględni wniesionych poprawek. Wcześniej, na spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów z starostą stargardzkim które odbyło się 6 czerwca br., sygnalizowałem na forum ogólnym  problem złej ewidencji gruntów i budynków oraz konsekwencje  takiego stanu rzeczy na budżety gminne.  Po spotkaniu, wyartykułowane tam myśli przedstawiłem Panu Staroście  w formie pisemnej uznając problem  jako fundamentalny dla naszej Gminy. Na późniejszym spotkaniu ze Starostą, organizowanym w siedzibie starostw w miesiącu wrześniu, temat podniosłem ponownie zwracając się do Starosty o zabezpieczenie kwot na modernizację ewidencji  w budżecie powiatu roku 2016. Rodzaje uwag jakie zostały  zauważone  przez mnie  w temacie ewidencji gruntów i budynków oraz wpływu jaki maja na budżet Kobylanki załączam  do  niniejszego punktu sprawozdania.  W załączeniu do tego punktu sprawozdania pismo:

1.) Załącznik nr 1 do pisma do starostwa. Opis nieprawidłowości.


Podatki dla terenów rekreacyjnych: W miesiącu wrześniu po długo trwającej i wnikliwej ocenie zgromadzonego  materiału dotyczącego precedensowych rozstrzygnięć Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Sądów Cywilnych  w sprawach  podatku od nieruchomości dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkujących zurbanizowane tereny rekreacyjne,  także w Kobylance, a także konsultacjach podjętych na konferencjach  dotyczących finansów publicznych, organ stanowiący w osobie wójta  podjął decyzję i polecił wydziałowi finansów wraz z biurem radcy prawnego, opracowanie kryteriów na rzecz  możliwości indywidualnego traktowania podatników zamieszkujących w gminie na terenach  rekreacyjnych. Kryteria stanowić będą załącznik do uchwał podatkowych oraz około podatkowych, a łączne  ich spełnienie będzie kwalifikować podatnika do nabycia prawa indywidualnego traktowania, polegającego na możliwości korzystania ze stawek podatkowych tak jak dla budynków mieszkalnych usytuowanych na terenach nierekreacyjnych. Najogólniej prawa do indywidualnego traktowania nabędą właściciele nieruchomości  którzy potrafią udowodnić umowami eksploatacyjnymi stałe zamieszkiwanie/przebywanie na terenie gminy, co potwierdzone będzie dodatkowo faktem zameldowania oraz złożeniem   oświadczenia o  posiadaniu domu/budynku  jako jedynej posiadanej własności.


Połączenie FRL+SARL: W miesiącu sierpniu Prezydent miasta Stargardu podjął inicjatywę połączenia Funduszu Poręczeń Kredytowych dalej FPK z Stargardzką Agencja Rozwoju Lokalnego dalej SARL. Pierwsza jest podmiotem powstałym z wpłat wszystkich gmin powiatu stargardzkiego i organem założycielskim są gminy  druga zaś jest własnością Miasta Stargard. Przekonanie jakie podjął większościowy udziałowiec FPK oraz jedyny udziałowiec SARL którym jest Miasto Stargard, na bazie doświadczeń z dotychczasowego funkcjonowania obu podmiotów  wskazuje że wymienione podmioty (spółki) w obecnej formule i strukturze kapitałowej powinny ulec daleko idącej restrukturyzacji oraz zmianom właścicielskim.  Koncepcja połączenia spółek jaką zaproponowano pismem Gminie Kobylanka polega na przejęciu FPK przez SARL. Spośród kilku argumentów jakie przedłożono Gminie większość  odnosiła się do -ogólnie rzecz ujmując-  przekonania gminy o  większym  efekcie  rynkowym  nowo powstałej spółki.  Spośród jednak argumentów do przyjęcia i przemawiających konstrukcją logiczną na rzecz idei połączenia dwa wzbudziły moja krytykę którą zawarłem w swoim wystąpieniu pisemnym skierowanym na ręce Pana Prezydenta,  powtórzonym także na spotkaniu w siedzibie starostwa poświęconym m.in., temu zagadnieniu. Jeden dotyczy braku mojej zgody na nieodpłatne przekazanie udziałów pieniężnych gminy w FPK  na rzecz Miasta Stargardu, drugi dotyczy modelu przekształcenia. Uważam że możliwy jest i korzystniejszy z społecznego punktu widzenia (był to kamień węgielny zamysłu powołania FPK i takim proponowałem zostawić)  model połączenia obu spółek wraz z połączeniem kapitałowym włączającym wszystkich partnerów samorządowych do jednego podmiotu organizacyjnego. Uznano, co potwierdził w obecności wszystkich przedstawicieli gmin Prezydent Stargardu, że z prawnego punktu widzenia jest to możliwe. Pomysł taki zaproponowany przeze mnie nie znalazł  jednak uznania w końcowym stanowisku  Pana Prezydenta Stargardu.  W załączeniu do tego punktu sprawozdania pisma:

1.)  Propozycja modelu połączenia  FPK i SARL zaprezentowana przez Prezydenta Stargardu Szczecińskiego

2.) Stanowisko Gminy Kobylanka w przedmiocie propozycji.


Rozliczenie zobowiązań z p.Tomas. W dniu 17 września po wielu już latach konfliktu, podpisywanych umów i ugód, podejmowanych uchwał i w końcu roszczenia przesądowego skierowanego do Gminy przez właścicielkę nieruchomości, roszczenia którego wielkość   oszacowana została przez biuro prawne reprezentujące właścicielkę na kwotę 2.160.000 + Vat, za korzystanie przez gminę od roku 1999 z dz. 219/1 oraz 220/1 i 220/4 w Morzyczynie pow. 900m² tj. (wg. Gminy 776m kw) zajęte pod ścieżkę rowerową, promenadę, przystanek autobusowy bez tytułu prawnego – zakończono konflikt, którego efekt  znajduje  się w podpisanym akcie  notarialnym syg. akt 6226/2015. Dokonano już spłaty zobowiązania Gminy na rzecz właścicielki nieruchomości  oraz skompensowano kwoty wynikające z nieopłacanego w wyniku konfliktu podatku od nieruchomości.  W drodze negocjacji właścicielka ostatecznie zrezygnowała bez dalszego dochodzenia roszczenia z gwarantowanej umową z Gminą  kompensaty, w postaci przekazania jej terenów przylegających do kościoła w Morzyczynie, obecnie  „dzikiego placu parkingowego”. Zgoda na zrzeczenie się tego roszczenia  i powrót Stron konfliktu do  sytuacji prawnej sprzed okresu  inwestycji ścieżki rowerowej umożliwiło zakończenie konfliktu i zawarcie ostatecznego  porozumienia.  W załączeniu do tego punktu sprawozdania pisma:

1.) Akt notarialny repertorium nr 6226/2015.


Plan Przestrzenny – Niedźwiedź. We wrześniu, zostały zakończone- a trwające z dużą intensywnością w okresie letnim - prace architektoniczno  urbanistyczne nad terenem w miejscowości Niedźwiedź. Po znaczących korektach wniesionych w tym okresie przez wójta gminy do opracowanego wcześniej i przedłożonego do konsultacji zakresu planu przestrzennego, miało miejsce  posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej dalej GKU. W wyniku posiedzenia i akceptacji zmian przez GKU można uznać, że kolejny opracowywany od kilku lat plan przestrzenny został  zakończony i wniesiony będzie pod obrady Rady Gminy w miesiącu październiku (listopadzie) tego roku.


Windykacja należności z umów śmieciowych. W wyniku reorganizacji sposobu ściągania należności za umowy śmieciowe a  wprowadzonej w urzędzie gminy w miesiącu marcu/kwietniu br., skierowano do urzędów skarbowych setki  tytułów wykonawczych  na  osoby które nie płaciły w ogóle lub nie płaciły w poszczególnych okresach za odbierane nieczystości stałe. Są to nierozliczone płatności od lipca 2013 roku na łączną kwotę 83 tysiące zł. Spośród tej kwoty i tych tytułów 22,5 tys. zł to zaległość obciążająca podopiecznych GOPS będących na stałych zapomogach, zapomogach czasowych lub zasiłkach opiekuńczych. W wyniku analizy sytuacji a nadto  braku reakcji i niepodjętych działań windykacyjnych przez urząd co spowodowało powstanie długiego okresu niepłacenia, naliczenia wysokich odsetek z tytułu tego zobowiązania oraz  dodatkowo kosztów komorniczych jakie byłyby ponoszone,  podopieczni ci uzyskali możliwość umorzenia  tych kwot w drodze indywidualnie składanych wniosków w GOPS.  Tytuły dla tak wyselekcjonowanych osób zostały zbiorowo wycofane z US Stargard.


Wybór dyrektora ZSP Reptowo. Rozpisanie i przeprowadzenie konkursu na wybór dyrektora ZSzP w Reptowie nie przyniosło rozstrzygnięcia z uwagi na braki formalne w załączonych Komisji Konkursowej dokumentach. Komisja w 10 osobowym składzie jednogłośnie uznała wady formalne i jednogłośnie nie dopuściła do przesłuchania żadnego kandydata. W związku z zaistniałą sytuacją skorzystałem z prawnej możliwości powołania dyrektora drogą wydania zarządzenia. Informuje Radę, że na okres 2 lat powierzyłem prowadzenie ZSzP w Reptowie Panu Mariuszowi Dubojskiemu. Motywacja która mną kierowała podczas podejmowania decyzji znalazła swój wyraz w uzasadnieniu  które  skierowałem do kuratorium oraz wojewody zachodniopomorskiego.  W załączeniu do tego punktu sprawozdania:

1.) Pisemne uzasadnienie  wójta Gminy dotyczące wyboru dyrektora w osobie Pana Mariusza Dubojskiego.


Zmiana granic gminy. Od roku 2014 miasto Szczecin podejmowało próbę zmiany przebiegu granicy Gmin Kobylanka i Szczecin w części północno zachodniego styku gmin. W wyniku wcześniejszych rozmów ostateczne stanowiska miało zostać podjęte w roku 2015. W początku lipca br., wpłynęły do Gminy wnioski  efektem których miało być podjęcie działań ostatecznego rozstrzygnięcia tematu. W sierpniu doszło do spotkania roboczego Stron reprezentujących Gminę Kobylanka w osobach Przewodniczącego rady Pana Grzegorza Kłosa oraz wójta gminy Mirosława Przysiwka z upełnomocnionym reprezentantem prezydenta Szczecina, Panem Andrzejem Durką wraz z sztabem merytorycznym urzędu Miasta Szczecina. W wyniku oceny której dokonały obie Strony  uznano, że cele jakie chciano osiągnąć przez korekty granic można osiągnąć w sposób prostszy i bezkosztowy.  Celami są: możliwość inwestowania w drogowe w części nieruchomości położone w granicach administracyjnych gminy Kobylanka przez Miasto Szczecin efektem których ma zostać zabezpieczona lepsza komunikacja terenów miasta położonych w ciągu ulicy prof. Żuka (Wielgowo - Sławociesze – Zdunowo). Gmina Kobylanka zadeklarowała  pomoc w postaci rozwiązania poprzez spisanie  porozumienia,  efektem którego będzie możliwość  złożenia  przez Miasto Szczecin oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane a Gmina takich zgód, uzgodnień, pozytywnych opinii  Miastu Szczecin udzieli. W załączeniu do tego punktu sprawozdania pisma:

1.) Odpowiedź Wójta Gminy Kobylanka na propozycje zmiany granic .


Zobowiązania w stosunku do ZWiK Szczecin.  Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy podnoszony jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Szczecinie  problem zawarty w uzgodnieniach przeprowadzonych przez Gminę i ZWiK na temat podjęcia realizacji  wspólnie inwestycji związanych z zaopatrzeniem Gminy Kobylanka w wodę pitną z Miedwia. Na podstawie umowy obustronnej  spisanej w roku 2009 Gmina Kobylanka upoważniała ZWiK do opracowania projektu budowlanego na zasilenie Gminy z kierunku Miedwia. Dokumentacja została w części jedynie zapłacona przez Gminę a jej 90’tysięczna pozostałość  miała zostać uregulowana w 2012 roku. Z uwagi na brak płatności ze strony Gminy ZWiK wyszedł z propozycją zwolnienia z zobowiązania  pod warunkiem, że Gmina stanie się  hurtowym odbiorcą wody jak przewidywało porozumienie. Dyrekcja  ZWiK zaproponowała swoją dyspozycję, celem omówienia z Radą Gminy rozwiązania problemu i zwraca się z prośbą o umożliwienie przekazanie w obecności wszystkich radnych informacji o systemie i warunkach na jakich gmina mogłaby zakupywać wodę. Zwracam się z prośbą do Pana Przewodniczącego o wyznaczenie terminu takiego udziału w posiedzeniu rady przedstawicieli ZWiK Szczecin.


Ulica Cicha, Zieleniewo do przejęcia. Na przestrzeni okresu czerwiec do wrzesień w obecności służb merytorycznych urzędu odbyły się duże dwa spotkania ze społecznością lokalną skupioną wokoło ulicy Cichej w Zieleniewie oraz kilka mniejszych spotkań z poszczególnymi właścicielami nieruchomości skupionych wokoło tej ulicy. Konflikt który narósł w związku z ustaleniami Gminy z właścicielem ulicy a dotyczących inwestycji infrastruktury wod-kan  nie może być inaczej już rozwiązany jak poprzez uregulowanie, którego efektem będzie zakup nieruchomości (ulicy) od właściciela, którym jest  Pan Bronislaw Tomoń. Zawiłość polega na ustaleniach w wyniku których, w ulicy inwestycje wod-kan  realizowali  niektórzy (pierwsi)  nabywcy działek zlokalizowanych w ciągu tej ulicy, w części realizował je właściciel ulicy Pan Tomoń, a w części realizowała to gmina za pośrednictwem WoZ oraz za pośrednictwem inwestora prywatnego któremu gmina przekazała materiały. Ta wielość współwłasnościowa spowodowała w roku 2013 konflikty efektem czego doszło do paradoksu,  że WoZ mimo otrzymanych pozwolenie na wejście i wykonanie robót oraz ich w konsekwencji  wykonanie  nie może podpisać umów na dostarczenie wody i odbiór ścieków gdyż odcinek którego jest właścicielem jest usytuowany na końcu ulicy. Będąc  niejako podpięty pod rurociągi położone bliżej zasilania a nie będąc jego  właścicielem nie otrzymuje zgody na przesył przez rurociągi wcześniejsze a tym samym napełnienia swoich rurociągów wodą. W wyniku tej  sytuacji doszło do niedorzeczności której efektem jest niemożliwość podłączenia i dostarczenia wody mieszkańcom którzy się pobudowali w końcu ulicy. Mimo posiadanych  i posadowionych w drodze  rurociągów będących własnością operatora (czytaj gminy) właściciele budynków  zmuszeni są do występowania o pozwolenie na budowanie studni wodociągowych  i szamb chociaż budynki  stoją  w odległości 3-5 metrów od  istniejących rurociągów.  Niewiązanie się Gminy z ustaleń zawartych z panem Tomoniem o zakupie drogi  i odkupieniu wybudowanych przez niego rurociągów spowodowało że trwający ponad dwa lata konflikt przenosi się już na płaszczyznę publiczną. Kłótnie i waśnie powodują powstawanie  zachowań surrealistycznych takich chociażby jak zerwanie wykonanego utwardzenia nawierzchni drogowej w ulicy a wykonanej przez jednych mieszkańców co spowodowane  zostało doniesieniami do instytucji nadzoru przez drugich.  Wnoszę o zezwolenie na rozpoczęcie  prac formalno prawnych związanych z przejęciem ciągu ulicy Cichej wraz z wybudowaną  przez różne strony konfliktu infrastrukturą wod-kan.


Finansowanie Izb Wytrzeźwień. W miesiącu lipcu Komendant Powiatowy Policji, następnie również stargardzkie Starostwo Powiatowe wystąpiło do Gminy Kobylanka pierwszy z prośbą drugi z dyrektywą podjęcia działań efektem których ma być podpisanie umów w Izbami Wytrzeźwień w zakresie dofinansowywania opieki lekarskiej dla osób nietrzeźwych które dostarczane są do Izb z terenu Gminy Kobylanka. Odmówiłem takiej współpracy odmawiając  finansowania środkami budżetowymi świadczenia takiego rodzaju j opieki lekarskiej. Stanowisko swoje zawarłem w odpowiedzi skierowanej do Komendanta Policji  przesłanej do wiadomości starostwa. W załączeniu do tego punktu sprawozdania pisma:

1.) Pismo Komendanta Policji

2.) Stanowisko wójta Gminy.


Miedwiańskie Centrum Wodne. W dniu 15 września w Starostwie Powiatowym zaprezentowano gminom koncepcję organizacyjno finansową  funkcjonowania od roku 2016 Miedwiańskiego Centrum Wodnego. Całość funkcjonowania oparta ma zostać o rdzeń organizacyjny którym jest fundacja powołana do realizowania tego celu. Jest to bardzo ogólna koncepcja włączająca wszystkie zasoby organizacyjne, także zgromadzone w gminach w postaci struktur OSP, nie precyzująca  jednak rzeczy najważniejszej którą jest  finansowanie działalności fundacji  co determinuje trwanie  tej struktury w czasie. W załączeniu do tego punktu sprawozdania: 

1.) prezentacja organizacyjno finansowego   modelu  funkcjonowania bezpieczeństwa na akwenie Miedwia od 2016 roku.


Ścieki socjalne – cena w MPGK. Gmina nie ustała w podejmowaniu zabiegów o spowodowanie obniżenia ceny  za odbierane przez MPGK ścieki socjalno bytowe od naszych mieszkańców. Z chwilą zakończenia inwestycji  cena ścieków wrosła o  100%. Po niesatysfakcjonującej odpowiedzi udzielonej przez Prezesa MPGK, pismo podobnej treści skierowane zostało do finansującego w dużej części  to zadanie Prezesa WFOŚiGW.  Z korespondencji otrzymywanej z innego źródła którym jest Miasto Stargard okazuje się, że podejmowane są obecnie kroki  zmierzające  do zmiany  parametrów  pojemnościowych   opisujących aglomerację Stargard. Zakładany i zaplanowany w początkowej fazie projektu inwestycyjnego ładunek podlegający unieszkodliwianiu w wysokości 333 tys RLM’ów (równoważna liczba mieszkańców) po zakończeniu inwestycji  wyliczono że będzie wynosił  111 tys. Taką wielkość RLM szacuje się na dzień dzisiejszy. Ta poważna 200% pomyłka w szacowaniu pojemności aglomeracji usankcjonowała równie poważny  rozrost inwestycji  a  może ją nawet uzasadniła. Nie może jednak pomyłka ta , przenosić ciężaru tej nonszalancji intelektualnej na kieszenie  lokalnych  społeczności małych gmin partnerskich uczestniczących w projekcie i konwertować ją na konkretnie wyciągnięte  złotówki. W załączeniu do tego punktu sprawozdania: 

1.) Pismo Wójta Gminy Kobylanka do MPGK o obniżeniu cen za ścieki;

2.) Odpowiedź Prezesa MPGK dla Gminy;

3.) Pismo Wójta Gminy Kobylanka do WFOŚiGW;

4.) Odpowiedź do Prezydenta Miasta o zmianach wskaźników równoważnej liczby mieszkańców (RLM) dla zlewni aglomeracji Stargard.


Lokalne inicjatywy społeczne. W miejscowości Jęczydół z inicjatywy sołectwa tej miejscowości kierowanego przez Panią Alicję Ordon  podjęto się prac związanych przywróceniem  funkcji publicznej zapomnianemu i zdewastowanemu terenowi dawnego  cmentarza ewangelickiego. Od samego początku, projekt zagospodarowania terenu oraz wniosek o dofinansowanie realizacji tego pomysłu  pozostawał w inicjatywie Pani sołtys, Alicji Ordon.  Był niebywałym zaskoczeniem fakt, kiedy Gmina otrzymała informację, że inicjatywa jęczydolskiej społeczności  znalazła wyraz w dofinansowaniu projektu przez  Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z siedziba w Warszawie.  Obecnie na terenie trwają prace budowlano – architektoniczne. Inicjatywę podnoszącą jakość terenu GOK w Kobylance podjęli się członkowie Koła Gospodyń Wiejskich wykonując w ramach czynów zagospodarowanie terenu w ławki, stoły i ławostoły, dużego publicznego grilla oraz przeprowadzając remont kapitalny budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie GOK za jedynie dostarczenie im materiałów. Prace obecnie trwają a przewodzą im panowie Spandlik Edward oraz Witold Wlazło. Gorące podziękowanie przed Wysoką Radą składam wspomnianym z nazwisk  inicjatorom obydwu zamysłów tak mocno podnoszących jakość  przestrzeni publicznej Gminy Kobylanka.


Budowa ul. Popiełuszki w Zieleniewie. W miesiącu sierpniu zakończono inwestycję budowy drogi  (ulicy Popiełuszki w Zieleniewie) w technologii wykorzystywania  powstałego  w procesie wtórnego przetworzenia frezu asfaltowego.  Cena jednostkowa m2 budowy drogi wyniosła 60,27 zł/brutto. Łączna wartość inwestycji  = 337.747,05 zł. W wyniku podjętych w lipcu starań o pozyskanie na rynku dodatkowych ilości frezu asfaltowego otrzymaliśmy właśnie informację o  bezpłatnym przekazaniu Gminie  500 ton takiego materiału. Fakt ten implikuje decyzję o natychmiastowej budowie we wspomnianej wyżej technologii ciągu ulicy Chrobrego w Morzyczynie.  Koszt budowy wraz z zagospodarowaniem docelowym miejsca połączenia  Chrobrego z Długą oraz budową odwodnienia w technologii tzw., drenażu francuskiego szacowany jest  na kwotę 135 tys. zł.


Kara finansowa tys. zł. Gmina została poinformowana o nałożeniu kary finansowej  przez Departament Projektów  e-Adminisracji  - Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  wysokości 10% całkowitej wartości projektu dotyczącego budowy sieci internetowej służącej przeciwdziałaniu  wykluczeniu cyfrowemu  osób zamieszkujacychgminę  (51 osób). Projekt realizowany w roku 2009 na łączna kwotę 1.948.010,60 zł, w rozumieniu współfinansującego zadanie,  naruszał zasadę zamówienia publicznego. Jest to powód podejmowana działania o nałożeniu kary. W okresie wcześniejszym Departament Projektów  e-Adminisracji  próbował już wyegzekwować karę. Wielkość  kary jaką próbowano wtedy  nałożyć wyniosła 15%. Podjęta przez urząd analiza sytuacji  sprzed 6 lat pozwala dostrzec możliwość uniknięcia kary stąd stanowisko które przesłałem do Warszawy, do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W załączeniu do tego punktu sprawozdania:  

1.) Pismo o nałożeniu kary dla Gminy

2.) Odwołanie Gminy od kary.


Utworzenie grupy paramilitarnej. Od kilku miesięcy prowadzone są  rozmowy  przy udziale środowiska młodzieży  z Kobylanki aby działającej na naszym terenie grupie paramilitarnej nadać charakter  formalnie działającej grupy i włączyć ich do współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi.  Urząd w uzgodnieniu z młodzieżą podjął się bezpośredniego nadzoru i wziął na siebie odpowiedzialność za stworzenie  odpowiednich warunków dla działania takiej grupy. Urząd przeprowadził  rozmowy z dowódcą j.w. w Stargardzie aby na zasadach spisanych w porozumieniu można było umożliwić kobylańskiej młodzieży bliższą współpracę z wojskiem. Obecnie oczekujemy na treść porozumienia. Do końca roku spodziewamy się podpisania w uroczystych okolicznościach takiego dokumentu.


Oświetlenie drogowe węzła Motaniec. Pismem dyrektora GDDKiA w Szczecinie [O.SZ.Z-1.423.08.02.2015.kk] poinformowano Gminę Kobylanka, że koszty oświetlenia węzła Motaniec, z miesiącem lipcem, przechodzą  do finansowania środkami budżetu państwa. To bardzo dobra wiadomość dla lokalnej społeczności. Na chwilę jednak obecną Gmina pozostaje nadal dużym dłużnikiem GDDKiA za oświetlenie węzła za lata wcześniejsze. Podjęte  od miesiąca lutego br., działania (wystąpienia do GDDKiA, [FN:3222.1.2015.ER z dn.17.II.2015], do Ministra Infrastruktury, [OR.074.1.2015.ESz z dn. 09.III.2015],  do Premier [FN.3222.1.2015.DU z dn. 01.VII.2015])  nie rokują dobrze. Kwota zobowiązania podstawowego  z tytułu następstw przegranej  przez Gminę sprawy sądowej  z GDDKiA  w roku 2014 wynosi jeszcze 767 tysięcy przy spłaconych  już 300 tysiącach.


Przekazanie byłej drogi krajowej nr 10 (ul. Szczecińska). Pojawiła się prawna sposobność przekazania byłej drogi krajowej nr 10. Potencjalnym nowym właścicielem  tej drogi może być urząd marszałkowski. Obecnie trwa intensywna wymiana korespondencji. Proces przekazania  przewidywane jest na październik br. Na tą okoliczność może być potrzeba zwołana w terminie do 6 października nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy. 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30