Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie 10.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu październik 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Zakończenie terminu zawieszenia windykacji z tytułu należności podatkowych skorygowanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Stargard.

Ponad rok trwał termin zastosowanych przez Urząd prolongat wyższych płatnościach podatkowych wynikłych z wdrożonej w roku 2014 przez Starostę stargardzkiego modernizacji gruntów i budynków. Była ona przedmiotem wielu spotkań z mieszkańcami, gdyż przemycono do naszej przestrzeni publicznej i przekonywano mieszkańców iż to moja osoba była sprawcą tej modernizacji. Podczas burzliwych spotkań udało się jednak przekonać mieszkańców że modernizację rozpoczęto na pół roku przed objęciem przeze mnie funkcji wójta. Nadto Starostwo powielało informację, że mieszkańcy wskazanych obrębów byli informowani przez Sołtysów o takiej operacji. W jej wyniku doszło do daleko idących zmian w zasobie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W okresie III kwartału 2015 roku o zmianach, specjalnie wysyłanymi zawiadomieniami informowany był Urząd, który był zmuszony poinformować konkretnych podatników o fakcie wzrostu bądź obniżeniu podatku. Najczęściej wynikającym z przysyłanych zawiadomień był wzrost podatku. Z uwagi na ilość tych zmian zaobserwowanych w obrębach Bielkowo, Motaniec, Reptowo i Niedźwiedź oraz lawinę odwołań od decyzji Starosty urząd podjął decyzję o zawieszeniu nowych płatności do czasu rozstrzygnięcia odwołań indywidualnych. Zawieszenie te trwało ponad rok. W miesiącu październiku uchyliłem swoją decyzję zawieszającą. Rok czasu był okresem wystarczającym na skuteczne załatwienie odwołania od decyzji Starosty.


2.) Budowa drogi relacji Jezierzyce Rekowo. Porozumienie z Miastem Szczecin i N-ctwem Kliniska.

Z informacji uzyskanych podczas spotkań roboczych które prowadziliśmy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie wynikało, że możliwe jest budowanie drugiego wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. drogi publicznej w porozumieniu z Nadleśnictwem Kliniska. Odbyte spotkanie z Panem Nadleśniczym tegoż n-ctwa potwierdziło, że może posiąść on środki finansowe z funduszu leśnego na realizację wspólnej inwestycji drogowej. Obecnie prowadzona jest konsultacja z Miastem Szczecin, które będzie trzecią stroną porozumienia. Droga o której mowa to odcinek z Jezierzyc do Rekowa.


3.) Dodatkowe Walne Zgromadzenia Mieszkańców Sołectw.

Z uwagi na konieczność zmian budżetowych w ramach funduszy sołeckich i przeznaczenie ich na inne niż pierwotnie zakładano cele społeczne, istniała konieczność odbycia dodatkowych walnych zebrań wsi w Jęczydole i Kobylance.


4.) Podsumowanie projektu ORE.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eeEEb99vq90&feature=youtu.be


5.) Rewitalizacja centrum Kobylanki, aspekt odtworzenia cmentarza poniemieckiego tzw. lapidarium. Spotkanie z Konserwatorem Zabytków.

W wyniku skargi wniesionej do Konserwatora Zabytków w Szczecinie przez mieszkanki, panie Rybarczyk Irenę i Pilecką Julitę, doszło do spotkania wyjaśniającego, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Treści zawarte w skardze zaniepokoiły Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków, który był otrzymywał na etapie wstępnych rozmów nad projektem rewitalizacji centrum Kobylanki inne informacje z urzędu niż te wymienione w skardze. W spotkaniu poza moją osobą udział wzięli pracownicy merytoryczni urzędu Gminy oraz przedstawiciele biura projektowego realizującego zadanie pn. „Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci”. Wyjaśniłem podczas rozmów, że treści zawarte w skardze są nieprawdziwe. Na dowód ich awanturniczego i kłamliwego charakteru podałem przykłady w postaci istniejących dokumentów. Pop pierwsze, zaprzeczyłem jakoby kiedykolwiek istniała koncepcja wyrażona przeze mnie ustnie czy pisemnie, że rewitalizowany teren centrum z terenem byłego cmentarza będzie miejscem siłowni czy placu zabaw dla dzieci. To aberracja intelektualna Pań, wynikająca z –może– faktów i okoliczności, gdzieś przez nich zasłyszanych. Nie jestem autorem takiego absurdu. Hipokryzją, działaniem z pogranicza odpowiedzialności karnej dla obu Pań za wprowadzanie w błąd organów Państwa, są użyte w skardze słowa:

Cytat z skargi pisanej przez p.p. Rybarczyk Irenę i Pilecką Julitę do Konserwatora Zabytków.

 


Już w roku 2015, kiedy powstawał zamysł rewitalizacji terenu centrum Kobylanki, lokalna społeczność była szeroko informowana o planach urzędu. Toczyła się dyskusja publiczna. Na przestrzeni kolejnego okresu czasu, około 10 m-cy, było kilka spotkań z przedstawicielami rady sołeckiej którzy współuczestniczyli w tworzeniu koncepcji architektonicznej projektu. Nie kto inny jak sama dziś skarżąca na Gminę do Konserwatora Zabytków, Pani Rybarczyk Irena mówiła wtedy publicznie, że powinniśmy stworzyć park.
 

Wygląda, że inspirowała ona sama na początku lokalną społeczność w kierunku utworzenia parku, by w pewnym momencie, kiedy zapomną kto jest autorem pomysłu, uczynić im wyrzut. Zachowane jednak protokoły z spotkań walnego zgromadzenia odkrywają, że zrodzony na tym tle konflikt społeczny posiada swoje źródło w tezach głoszonych ongiś przez p. Rybarczyk, która obecnie zmieniła pogląd. Okłamywanie, świadome wprowadzania w błąd Konserwatora jako urzędu jest chyba celem głównym tejże skargi. W fragmencie, w którym skarżą, przedkładają Konserwatorowi domniemania, że jakoby teren byłego cmentarza, miał być przeznaczony pod cele komercyjne.

Cytat z skargi pisanej przez p.p. Rybarczyk Irenę i Pilecką Julitę do Konserwatora Zabytków.
W świetle treści tegoż samego protokołu walnego zgromadzenia z 2015 roku, Panie posiadały wiedzę, że nie będzie żadnego parkingu ani innego zaplecza technicznego pod cele komercyjne. O to właśnie pytała mnie w tedy na spotkaniu p. Rybarczyk. Wiedza ta jest powszechna i oczywista już od 2015 roku. Otrzymała ode mnie odpowiedź która nie pozostawia wątpliwości.

Cytat z protokołu walnego zebrania mieszkańców Kobylanki z dnia 24.IX.2015 roku. 


Szerzej na temat terenu byłego cmentarza i kłamstw z tym związanych a zlikwidowanego w latach 60’tych decyzją ówczesnego ministra, ustosunkowałem się w artykule Czas Kobylanki, z miesiąca listopada 2017.

LINK: Treść artykuł.


6.) Wyniki finansowe Gminy na koniec czerwca 2017 roku

Dochody planowane = 26.622.331,75 zł.
Dochody wykonane = 20 567 369 zł =77,69% planowanych
Wydatki wykonane = 19 295 879 zł.
Wynik budżetu [i]+ 1 271 491 zł (6,18% dochodów wykonanych ogółem).
Wynik operacyjny [ii] 2 233 805 zł (10,86% dochodów wykonanych ogółem).
Dług publiczny = 9 771 857 zł (37,28% dochodów planowanych ogółem),


Przy zachowaniu uśrednionej jak dla 10 m-cy dynamice wykonania dochodów budżetowych, do końca roku osiągną one wysokość 24.630.98 zł, tj. mniejszą od obecnie planowanych o 1 985 351,80 złDŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)


BGK ToruńS 1.338.975,45 zł

1.) Kredyt, 768.928,65 zł-, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 150.295,92 zł-, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 156.324,28zł-, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność32.955,48 zł-, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)

DNB Nord

1.) Obligacje 3.560.000,00 zł-, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.206.379,50 zł-, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)


WFOŚiGW SzczecinS 2.370.000,00 zł

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł-, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł-, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)


Getin Noble BankS 1.366.455,76 zł

1.) Subrogacja, 909.109,30 zł-, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Subrogacja, 74.416,08 zł-, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

3.) Obligacje, 547.000,00 zł-, umowa nr S2209/KIEO/2017 z dnia 16.VIII.2017 roku (zad.WPF)

 

OGÓŁEM: 9. 775. 409,21 zł


Mirosław Przysiwek[i]Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowaneinwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicjinadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.


 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31