Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 10.2015

1.)  Przejęcie rowów melioracyjnych, utworzenie służby melioracyjnej. Będące do tej pory we władaniu Starosty nieruchomości stanowiące rowy melioracyjne a przynależne Gminie z racji ustawy zostały zinwentaryzowane i przystąpiono do procesu komunalizacji. Wyszczególnione nieruchomości do tej pory skarbu państwa – rowy – przeplatając się z rowami osób indywidualnych. Brak właściciela w osobie Gminy powodował, że rowy te nie były czyszczone co powodowało rozchwianie gospodarki

2.) Wezwanie do sądu administracyjnego przez Dh Zagrodzkiego o:

Wezwanie jest skutkiem niezastosowania się wójta do wcześniejszego wezwaniado wykonania czynności prawnej które wysłał Dh Zagrodzki. Z uwagi, że organ wykonawczy uznaje niezasadność podnoszonych w wezwaniu argumentów, skierowana została odpowiedź do Sądu administracyjnego. Niezasadność dyktowana jest:


a.) rokrocznie składanym przez poszczególne OSP zapotrzebowaniem na zabezpieczenie wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w ramach składanych wniosków o dotacje.

 

 

Przykład: Wyciąg z wniosku OSP Bielkowo.


 b.) Odzwierciedlenie w księgach rachunkowych urzędu istnienia pozycji wypłat ekwiwalentów za działania ratownicze. Znajduje to swoje potwierdzenie w rozliczeniach dotacji jakie składane są do Gminy przez poszczególne OSP.


 


 


3.)  W związku z realizacją obiektów infrastrukturalnych i komunikacyjnych w rejonie Reptowa związanych z SOM, a nadto z uwagi na proces przekształceniowy PKP SA, wynikiem czego są/będą regulacja własnościowa nieruchomości z Gminami, PKP Przewozy Regionalne, PKP Polskie Linie Kolejowe odbyło się spotkanie z PKP SA Rejon Szczecin dotyczące rzeczowej oceny potencjalnego majątku do przejęcia:

a.) lokalowej będącej we władaniu PKP. 1a.) Budynek Reptowo 99 (Stasiak Genowefa, Lewandowski Eugeniusz, Olczak Teresa, Witek Marzena, Łaska Bożena) 2a. Budynek Reptowo 100 (Piotrowska Stanisława, Parusel Andrzej, Świeczak Bożena, Sadowski Walenty) 3a.) Budynek Reptowo 87/1 (Dubrowska, Redzisz, Jankiewicz)

b.) drogowej będącej we władaniu PKP. Trzy działki geodezyjne drogowe, obręb Reptowo nr: 483, 53, 95. Mapka.

c.) Infrastruktury technicznej – sieci wodociągowe zlokalizowane w granicy nieruchomości PKP zlokalizowanymi za torami w Reptowie. Długość sieci =1450 mb.


4.)  Otwarcie parku pamięci w Jęczydole.Koszt wykonania Parku jest trudny do oszacowania z powodu przeważającego wkładu własnego mieszkańców sołectwa w postaci darowizn jakie wniosły podmioty współpracujące z Panią sołtys Alicją ORDON, darowizn lokalnej społeczności w postaci prac społecznych oraz materiału budowlanego wniesionego przez firmy sponsorujące inicjatywę budowy Parku Pamięci. Inicjatywa dofinansowana została środkami pieniężnymi z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 9 tys. zł i zadysponowana na prace przy restauracji pomnika oraz porządkowaniu terenu dawnego cmentarza jak też wykorzystana do zakupu pozostałych materiałów budowlanych niż te które zostały darowane. Wniosek wraz z dokumentacją opracowany został przez Panią Alicję Ordon.Umowa z Radą podpisana została za pośrednictwem Gminy Kobylanka jako organem nadzorującym i kontrolującym jednostki pomocnicze.


5.) MDK zgłosił akces wykonania prac remontowych obiektów będących własnością gminy zlokalizowanych w sąsiedztwie amfiteatru służących szkoleniu i nauczaniu młodzieży żeglarskiej. Gmina wyraziła taki akces włączając się zakupem materiałów budowlanych na zabezpieczenie obiektów służących młodzieży żeglarskiej w kwocie do 3 tys zł.


6.) Na zaproszenie Pana Prezesa gminnej OSP, Dh Dariusza Zagrodzkiego odbyłem spotkanie z Zarządem Gminnym OSP w Kobylance.Zebranie nie dotyczyło jednak najważniejszego – jak się oczekiwało– problemu zawartego w wezwaniu do Sądu administracyjnego czyli dodatkowej regulacji zarządzeniem wójta treści uchwały RG o wypłacie ekwiwalentu za działania ratownicze strażaków ochotników. Cały Zarząd Gminny nie poruszył słowem ani nie podjął wysiłku omówienia treści skargi skierowanej do sądu.Dyskusja – jak się okazało – była teoretyczną luźną dywagacją dotyczące wielkości kwot przyszłorocznego budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Żadna jednostka uczestnicząca w posiedzeniu nie przedłożyła dokumentu budżetowego nad którym można byłoby dyskutować. W zakresie spraw poruszonych w wolnych wnioskach podzieliłem się uwagami pochodzącymi z obserwacji działalności poszczególnych jednostek oraz powstałych z osobistego uczestnictwa w posiedzeniach sprawozdawczo wyborczych poszczególnych jednostek OSP. Do głównych zaliczyłem:

a.) brak gotowości bojowej i wyjazdu strażaków do pożaru (Kunowo),

b.) niewłaściwie zachowanie -stwarzające realne niebezpieczeństwo życia i zdrowia – członków OSP podczas pokazu sprzętu pożarniczego (wozu bojowego) prezentowanego w ramach odbywających się festynów rodzinnych (Kobylanka).

c.) Odstąpiłem od przysługującego, zwyczajowo przyjętego i obowiązującego w Gminie Kobylanka prawa zasiadania organu wykonawczego w osobie wójta lub pełnomocnika wójta we władzach Zarządu gminnego.

d.) Zadeklarowałem zabezpieczenie kwoty 1000 zł na organizacje Zjazdu Gminnego OSP celem wyboru władz.

e.) Zadeklarowałem podpisanie listu intencyjnego o przystąpieniu Gminy Kobylanka do projektu , którego celem będzie pomoc w otrzymaniu dotacji z SP na zakup nowego wozu bojowego dla OSP Kobylanka.


7.) Rozpisano przetarg na wykonanie inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji drogi o podbudowie z destruktu asfaltowego wraz z odtworzeniem odwodnienia w ciągu ulicy Chrobrego w Morzyczynie. Rozstrzygnięcie przetargu 03.XI.2015 Link BIP:

http://www.bip.kobylanka.pl/zamowienia/pokaz/98.dhtml


 Przedmiotem zamówienia jest 2-etapowy remont nawierzchni drogi gminnej frezem asfaltowym (destruktem asfaltowym) z uwzględnieniem istniejącej podbudowy i poprzez ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno-emulsyjnej w technologii cienkich warstw na zimno typu slurry seal w ciągu drogi ul. B. Chrobrego w Morzyczynie dz. ewid. 85 obr. Morzyczyn, oraz w obrębie skrzyżowania ulic: Piastów dz. ewid. 84, ul. Długiej dz. ewid. 149/2 i ul. Szczecińskiej dz. ewid. 211 gmina Kobylanka, powiat stargardzki, z podziałem na etapy: I etap - wykonanie 2015 r., II etap - wykonanie wiosna 2016 r. W uzasadnionym przypadku, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, Zamawiający przewiduje możliwość wykonania I etapu zamówienia wiosną 2016 r. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego w I etapie zamówienia obejmuje jedną lub więcej warstw nawierzchni z destruktu asfaltowego, leżących na podłożu naturalnym ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. Całkowita powierzchnia bitumiczna stanowi 1785 m2 nawierzchni drogowej, której warstwa ścieralna jest wykonana z frezu asfaltowego utrwalona emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz po okresie zimowym zamknięta mieszanką mineralno-emulsyjną typu slurry seal na odcinku dł. 357 mb, szerokości 5,0 m. Ze względu na warunki atmosferyczne zamówienie podzielono na etapy i w dalszym opisie uszczegółowiono jego zakres.


8.) Dokonano analizy budżetu Gminy Kobylanka za III kwartały 2015 roku pod kontem potencjalnych wielkości spodziewanych dochodów i przychodów w roku 2016 z zastosowaniem prognozowanych stawek podatkowych oraz spodziewanych jak też już określonych (dla niektórych pozycji ) pozycji dochodowych.Dokonano wielowariantowych symulacji Wieloletniego Planu Finansowego w oparciu o założenia inwestycyjne prognozowane przez poszczególne sołectwa oraz określono możliwości Gminy co do realizacji rodzajów inwestycji z udziałem środków UE w latach 2016 – 2022. Z syntezą prac zapoznani zostaną Państwo w miesiącu listopadzie przy okazji uchwalania budżetu gminy na 2016 rok.

 

9.) EKOWODROL. Przegraliśmy sprawę sądowa o odsetki do zapłacenia których wezwał Gminę w roku 2014 Ekowodrol.Gmina nie płaciła terminowo faktur w roku 2011 za wykonywane przez firmę roboty.Kwota samych odsetek zasądzona przez sąd na rzecz firmy wynosi 13 tyś zł. Do kosztów podstawowych naliczono odsetki za okres 4 lat oraz koszty procesowe.Toczy się jeszcze przed sądem inne postępowanie sądowe w którym stroną pozywaną jest Gmina.Kwota roszczenia wynosi 90 tys. zł. Powodem pozwu jest jednostronne zerwanie przez Gminę zawartej z Ekowodrolem umowy na wykonywanie robót drogowych.


10.) Nie otrzymano pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek o odstąpienie od nałożonej kary za naruszenie procedury przetargowej w 2011 roku. Przetarg dotyczył wykonania inwestycji w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”.Kara wymierzona i naliczona Gminie wynosi169.449 zł. Podjęto dodatkową próbę wyjaśnienia i usprawiedliwienia zapisów zastosowanych w SIWZ, jakkolwiek spodziewać się należy zapłacenia tej kary finansowej w całości.


11.) Podjęto działania związane z zaopatrzeniem podopiecznych GOPS w opał. Opałem jest drewno z cięć sanitarnych i porządkowych (złomy, wywroty) pochodzące z nieruchomości będących własnością gminy.


12.) Przeprowadzono naradę związana z omówieniem problematyki przeciwdziałania patologii. Celem spotkania był wypracowanie systemu monitoringu i informacji na temat przepływu poszczególnych podmiotów osobowych „do oraz „z” strefy zagrożeń. Podejmowany cel wynika z ogólnego występującego poczucia, że nie posiadamy należytej wiedzy w zakresie efektów jakie osiągają poszczególne jednostki odpowiedzialne za pracę z ludźmi objętych zagrożeniami. Efekty te mierzone powinny być poszczególnymi konkretnymi podmiotami (osobami) które przywracane są społeczeństwu w wyniku podejmowanych działań przez GOPS, komisję przeciwalkoholowa, terapeutów, psychologów i inne podmioty, w tym przez wolontariat.


13.) Wykonano podłączenia (incydentalnie nowe przyłącza) i przywrócono kolejnym czterem gospodarstwom domowym wodę do mieszkań której zostali pozbawieni poprzez odcięcie z powodu niepłacenia. Pośród rodzin znajdowało się kolejne młode małżeństwo z małymi dziećmi zamieszkujące miejscowość Jęczydół. Pierwsze zlokalizowano w Kobylance w początku roku. Ta niegodziwa i uwłaczająca godności ludzkiej praktyka stosowana w Gminie objawiająca się odcinaniem wody gospodarstwom domowym mam nadzieję, już nigdy nie wróci. Służby odpowiedzialne za osłonę socjalną mają w obowiązku nie dopuścić do takich skrajności, które objawiły się choćby podróżami 5’latka na cmentarz komunalny z kanką na rowerku, aby dowieźć mamie wodę, przy pracy tej - łamie sobie rączki. Nie można nie zwracać uwagi na fakt, że przez kilka lat (5?) schorowana kobieta nosi wiadrami wodę ze szkoły do domu obciążając szkołę kosztami, które mogłyby równie dobrze stać się jej zapomogą udzieloną na ten konkretny cel przez GOPS w wysokości kosztu „podkradanej” wody.


14.) Od Miesiąca października mogą Państwo śledzić raporty z działań  podejmowanych przez Straż Gminna Kobylanki.

http://kobylanka.pl/straz-gminna


15.) Urząd Wojewody Zachodniopomorskiego wszczął w drodze postępowania nadzorczego postępowanie o słuszności podjętej przez RG uchwałyNr XIII/88/15 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej byłej drogi krajowej nr-10. Na wszczęte postępowanie udzielono odpowiedzi.


16.) Kontynuowane są roboty weryfikujące klasyfikację gruntów pod kontem zgodności z ustawą. Prace rozpoczęto w miesiącu lipcu i obejmowały one obręby:Motaniec, Bielkowo, Niedźwiedź, Reptowo.Kontynuowane są roboty dla poszczególnych nieruchomości położonych w pozostałych obrębach Gminy. Podstawę zaliczenia gruntów do poszczególnych kategorii użytków gruntowych stanowią przepisy rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542) oraz załącznik nr 6 do tego rozporządzenia z dnia 29 wrześnie 2013 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji . Zgodnie z art. 7a. 1. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego, organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości. Ewidencja ta zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej.Ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę, w praktyce, jest jedynym zbiorem dokumentacyjnym stanowiącym o rocznym wymiarze podatkowym.Znajduje on swoje wprost proporcjonalne odwzorowanie w decyzjach podatku od nieruchomości. Z uwagi na odkryte niezgodności decyzje podatkowe w przeważającej większości przypadków nie korespondują ze stanem faktycznym jaki notujemy na gruncie.Weryfikacja ma na celu doprowadzenie do takiej zgodności a tym samym urealnić pozycje budżetu która stanowią podatek i opłaty lokalne. Szacowany wzrost tej pozycji budżetowej to wielkość ok. 800 tys. zł/rok.


17.) Zakończono prace nad planem przestrzennym dla miejscowości Niedźwiedź. Projekt uchwały przewidywany jest do przedłożenia Radzie Gminy w miesiącu listopadzie.

 

 


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30