Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 11.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu listopadzie 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Projekt budżetu dla roku 2018.

W miesiącu październiku i listopadzie prowadzone były prace nad projektem budżetu. Jego finalny produkt przedkładamy Radzie Gminy. Najogólniej to co wynika z złożonych projektów wygląda następująco. Dochody w 2018 r. wyniosą 31.533.150,00 zł, z tego aż 18.002.931,00 zł to dochody własne (57% ogółu dochodów), a najwięcej z tytułu podatku od nieruchomości 8.199.749,00 zł i udziałów we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 6.572.844,00 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosą 40.975.363,36 zł, z tego aż 17.658.622,00 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje. Największą część budżetu pochłoną wydatki na oświatę i wychowanie, w tym inwestycje w infrastrukturę oświatową 5.150.000,00 zł i utrzymanie gminnych szkół oraz dotacje dla przedszkoli. Wszystkie wydatki inwestycyjne zajmą 43% ogółu wydatków gminy w 2018 r., a największe wydatki majątkowe zostaną poniesione na: Przebudowę drogi gminnej 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m.Kobylanka i Jęczydół - 4.392.589,00 zł; Budowę punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo - 2.565.400,00 zł; Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance - 3.740.000,00 zł oraz Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie - 1.410.000,00 zł. Budżet w przyszłym roku wyszczególnia ogółem 27 różnych zadań inwestycyjnych.


2.) Projekt umowy z ENEA Oświetlenie na budowę punktów oświetlenia ulicznego.

W miesiącu listopadzie doszło do spotkania ustalającego budowę punktów oświetlenia na terenie naszej Gminy. Będą przeprowadzone dwie procedury przetargowe uwzględniające grupy terytorialne gminy. Pierwsza obejmie kwotę uwzględnioną w aktualnym WPF (1.544 mln) druga w roku następnym (do I kw) po wycenie resztek majątku oświetleniowego i zamianie tej wartości na nowo wybudowane punkty. Ogólnie, w tych dwóch etapach planuje się wybudować 278 szt. punktów oświetlenia. Załącznik nr-1.


3.) Budowa drugiej nitki S3.

W listopadzie doszło do spotkań konsultacyjnych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Generalnym Wykonawcą budowy drugiej nitki drogi S3 w zakresie uwzględnienia przez obie strony interesów i potrzeb Gminy Kobylanka w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego na czas budowy a także interesu związanego z zagospodarowywaniem wód z dróg krajowych, które przejmuje gminy system melioracyjny. Tezy wyartykułowano i przesłano do Inwestora oraz Wykonawcy. Załącznik nr-2.


4.) Kontrola doraźna Centrum Kultury i Rekreacji za okres styczeń – listopad 2017.

Po sesji październikowej, w dniu 27.X., szczególnie informacji którą złożył p.o. Dyrektor CKiR Pan Mariusz Skóra zwłaszcza w kontekście wadliwych faktur przedkładanych mu przez zespoły śpiewacze i Koła Gospodyń Wiejskich do rozliczeń, także zakupach alkoholi, nadto w związku z oceną podsumowującą pracę na stanowisku p.o. dyrektora konieczną do nawiązania bądź nie dalszej umowy o pracę, zlecono kontrolę finansów publicznych Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. Kontrola potrwa do połowy grudnia. Z informacji uzyskanych ustnie od samego p. Dyrektora, nadto wniosku jaki później złożył wynika, że budżet CKiR nie jest zbilansowany na kwotę 198.617,02 zł.


 

5.) Wyniki finansowe Gminy na koniec listopada 2017 roku

Dochody planowane = 26.622.331,75 zł.
Dochody wykonane = 20 567 369 zł =77,69% planowanych
Wydatki wykonane = 19 295 879 zł.
Wynik budżetu [I]+ 1 271 491 zł (6,18% dochodów wykonanych ogółem).
Wynik operacyjny [II] 2 233 805 zł (10,86% dochodów wykonanych ogółem).
Dług publiczny = 9 771 857 zł (37,28% dochodów planowanych ogółem),


Przy zachowaniu uśrednionej jak dla 10 m-cy dynamice wykonania dochodów budżetowych, do końca roku osiągną one wysokość 24.630.98 zł, tj. mniejszą od obecnie planowanych o 1 985 351,80 zł

* Początek kadencji.  Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)
Na dzień 30.XI.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń (1.338.975,45 zł)

1.) Kredyt, 768.928,65 zł-, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 150.295,92 zł-, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 156.324,28zł-, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność 32.955,48 zł-, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)

 

DNB Nord 

1.) Obligacje 3.560.000,00 zł-, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

 

SGB o/Koszalin 

1.) Kredyt, 1.206.379,50 zł-, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)

 

WFOŚiGW Szczecin (2.370.000,00 zł)

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł-, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł-, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

 

Getin Noble Bank (1.366.455,76 zł)

1.) Subrogacja, 909.109,30 zł-, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Subrogacja, 74.416,08 zł-, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

3.) Obligacje, 547.000,00 zł-, umowa nr S2209/KIEO/2017 z dnia 16.VIII.2017 roku (zad.WPF)


OGÓŁEM: 9. 775. 409,21 zł

 


Mirosław Przysiwek


 [I] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[II] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30