Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 12.2017

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Spośród licznie podejmowanych, w miesiącu grudniu 2017 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


1.) Analiza opłacalności budowy SP Kunowo z uwzględnieniem przebudów starych budynków.

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowie

1. Umowa na projekt z 25.02.2008 r.

2. Porozumienie z 07.07.2015 r.

________________________________________

Razem projektowanie: 65.880,00 zł brutto

 

3. Pozwolenie na budowę:

a. z 27.10.2010 r.

b. z 04.11.2015 r. aktualizacja do wymogów ustawowych

4. W 2015 projekt został zaktualizowany pod kontem spełnienia ustawowych Warunków Technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2017 w zakresie termomodernizacji. W chwili obecnej należało by zaktualizować projekt i dostosować do WT na rok 2021.

5. Uwagi do projektów branżowych:

Architektura:

a. projekt nie przewiduje docieplenia ścian zewnętrznych istniejącego budynku, projektant przewidział docieplenie tylko części dobudowanej,

b.) ze względu na ograniczenia wynikające z istniejącej bryły budynku zaprojektowany układ funkcjonalny nie pozwoli na osiągnięcie optymalnego efektu wykorzystania powierzchni. Na parterze budynku brakuje powierzchni natomiast na piętrze są zaprojektowana sale o pow. ok. 70,00 m2.

c.) dokumentacja nie przewiduje remontu piwnicy (pomieszczenie po starej kotłowni węglowej).

d.) brak projektu zagospodarowania terenu, przy szkole brakuje parkingu występują problemy z parkowaniem.

Konstrukcja:

e.) z orzeczenia technicznego istniejącego budynku (ważne do 21.05.2018r.)dowiadujemy się, że stara część budynku posadowiona jest na fundamentach ceglano-kamiennych, przyjęto wzmocnienie starych fundamentów poprzez podbicie – w projekcie konstrukcyjnym brakuje szczegółowych rozwiązań technicznych, nie załączono projektu wykonawczego. Brakuje opisu metody wykonania skomplikowanego technologicznie procesu wzmocnienia fundamentów co spowoduje duże trudności dla wykonawcy oraz problemy dla inwestora. Jest to zabieg bardzo drogi.

f.) wymiana drewnianego stropu na strop monolityczny żelbetowy w starej części budynku,

g.) dobudowa piętra i podniesienie dachu.

Instalacje sanitarne:

h.) projekt nie przewiduje przebudowy kotłowni węglowej na kotłownie gazową.

i.) brak rozbudowy instalacji ciepłej wody użytkowej, projekt przewiduje przygotowanie ciepłej wody w nowoprojektowanych pomieszczeniach sanitarnych przez podgrzewacze elektryczne.

6. Po przebudowie szkoła będzie posiadała 1.360 m2 szacunkowy koszt prac remontowych wynosi 6.190.000 zł brutto (ustalony na podstawie ogłoszonych wyników przetargów na podobne inwestycje i wynosi 4.551 zł brutto /m2).

7. Cena m2 budowy nowego budynku wynosi 5.650,00 zł brutto m2 (ustalono na podst. szacunkowego kosztu rozbudowy SP w Kobylance). Całkowity koszt budowy wyniesie około 7.684.000 zł brutto.


2.) Konferencja regionalna: Analizy wyników nauczania.

To duże przedsięwzięcie, organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, zostało zorganizowane już po raz trzeci. Miejsce konferencji w tym roku nie zostało wybrane przypadkowo. Gmina Kobylanka zajęła w ogólnopolskim rankingu Fundacji Naukowej EVIDENCE INSTITUTE dwunaste miejsce w kraju w kategorii samorządów wiejskich, jako miejsce i samorząd przyjazny edukacji. Celem rankingu 2017 było wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie, pomimo że szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Miejsca przyjazne edukacji to miejsca o wysokiej jakości nauczania, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów przynosi wysokie efekty i które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość. Na konferencji zostały zaprezentowane wyniki egzaminacyjne wszystkich rodzajów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponad-gimnazjalnych i techniczno – zawodowych powiatu stargardzkiego na tle wyników województwa i kraju.


 

3.) Podziały geodezyjne. Porządkowanie nieruchomości drogowych dróg gminnych.

Do PODGiK Stargard złożono dokumentacje geodezyjne – podziałowe, porządkujące własnościowo nieruchomości drogowe dla dróg publicznych gminnych. Dokumentacje te dotyczą zleceń wykonania dokumentacji ZRiD’owskich będących podstawą wywłaszczeń z urzędu obecnych właścicieli nieruchomości (tu n-ctwo Kliniska) po których to obcych własnościach przebiegają drogi publiczne gminne. Drogami porządkowanymi są: 1. Cisewo – Wielichówko dokumentacja nr ZG.4300.382.2017.AU złożona 07.12.2017; 2. Niedźwiedź – dokumentacja nr ZG.4300.381.2017.AU złożona 04.12.2017; 3. Cisewo – Zieleniewo – dokumentacja nr ZG.2535.2017.AU złożona 04.12.2017. W miesiącu listopadzie terenu cmentarza komunalnego, co trwało od roku 2005 i znalazło swój szczęśliwy finał w roku 2017, obecnie kończymy porządkowanie innych terenów przestrzeni publicznej.


4.) Wysoki stan j.Miedwie – podjęte działania.

ZWiK Szczecin, Zakład produkcji wodnej Żelewo – bieżące informowanie Gminy o stanach wód na wskazaniu w Żelewie; ZZMiUW Szczecin – wskazanie ZZMiUW problemu drożności rzeki Płoni na stan wód j.Miedwie; N-ctwo Kliniska – prośba o wykorzystaniu systemu zastawek do regulacji poziomu wody w górnym biegu Miedwinki. Bieżący monitoring.


5.) Szczeciński Rower Metropolitalny.

Na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z udziałem Gmin, zatwierdzono koncepcję budowy systemu Szczecińskiego Roweru Metropolitalnego. System Stargard obejmuje 16 stacji rowerowych na terenie miasta, 7 w gm. Stargard i 3 w gm. Kobylanka. Odpowiada to ilości rowerów przewidzianych dla systemu Stargard; odpowiednio: m.Stargard: 120 szt; g.Stargard: 60 szt.; g.Kobylanka: 33 szt.;


6.) Aktualizacja wysokości kosztu dziennego utrzymania dziecka w przedszkolu w St. Czarnowie. Skutki dla przedszkoli w Kobylance.

W gm. Stare Czarnowo doszło do aktualizacji stawki kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Pierwotnie wyliczona i przyjęta do subwencjonowania kwota w gm Kobylanka wyniosła 869,60 zł która w wyniku aktualizacji zmalała do 798,56 zł/os. Skutkuje to zmniejszeniem stawki dziennej o 71 zł. Dla przedszkoli jest to sytuacja konieczności zwrotu dziesiątków tysięcy złotych, które są sumą iloczynów :różnicy stawki (71zł), ilości dzieci w przedszkolu oraz dni od początku roku szkolnego. Narada miała na celu wypracowanie systemu zwrotu kwot dla budżetu. Uzgodniono zastosowanie zasady zwrotu ratalnego.


7.) Dofinansowanie Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 środkami pozabudżetowymi.

Projekt: "SP Kunowo na rzecz nowoczesnej edukacji"

Zakup gier, podręczników, materiałów do zajęć oraz urządzenia Tomatis (50.000 zł) - 85.328 zł,

Szkolenie nauczyciela - 6.500

Poradnictwo psychologiczne - 2018 r. 18.560 2019 r. - 11.136

Zajęcia korekcyjne (logopedia, socjoterapia i korekcyjne) - 2018 r. - 40.560 2019 r. - 8.670

Zajęcia wyrównawcze - 2018 r. - 5.080 2019 r. - 3.048

Program profilaktyczny - 2018 r. - 3.048 2019 r. 3048

Warsztaty wyjazdowe - 2018 r. - 23.750 2019 - 23.750

Razem wartość projektu: 2017 r. =104.660,00

2018 r. =117.117,50

2019 r. = 88.402,50

Razem: 310.180,00 zł


 

Projekt: "SP Kobylanka w stronę nowoczesnej edukacji"

Zakup gier, podręczników, materiałów do zajęć oraz urządzenia Tomatis (81.000 zł) - 116.328 zł

Szkolenie nauczyciela - 13.000

Poradnictwo psychologiczne - 2018 r. 18.560 2019 r. - 11.136

Zajęcia korekcyjne (logopedia, socjoterapia i korekcyjne) - 2018 r. - 16.240 2019 r. - 7.691

Zajęcia wyrównawcze - 2018 r. - 5.080 2019 r. - 3.048

Program profilaktyczny - 2018 r. - 3.048 2019 r. 3048

Warsztaty wyjazdowe - 2018 r. - 23.750 2019 - 23.750

Razem wartość projektu: 2017 r. = 93.410,00;

2018 r. =144.822,50

2019 r. = 88.402,50

Razem: 326.635 zł.


 

8.) Decyzja otrzymania 1,6 mln zł dofinansowania zadania budowy punktu przesiadkowego w Reptowie.

Gmina Kobylanka otrzymała w dniu 3 .X.2017 roku pozytywną opinię dla projektu budowy punktu przysiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w Reptowie. Nr projektu: RPZP.02.02.00-32-0008/17. Konsekwencją tej opinii jest decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o otrzymaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budowanego w ramach obsługi podróżnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego tego punktu przesiadkowego. Przyznana kwota to 1.607.999,95 zł. Projekt budowlany konsultowany społecznie złożony w starostwie czeka na prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.


 

9.) Podsumowanie kontroli CKiR za okres działalności do 30.XI.2017 roku. Wnioski.

Z uwagi na wydarzenia zapoczątkowane brakiem płynności jednostki kultury a także zbliżającym się końcem okresu próbnego pracy p.o. dyrektora któremu powierzyłem funkcję czasowo do dnia 30.XI. br . zleciłem wydziałowi finansowemu przeprowadzenie kontroli tej jednostki. Najogólniej, jednostka na początku roku budżetowego dla zapewnienia swojej działalności otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 658.100 zł. Była to największa - jak do tej pory - dotacja wyjściowa przekazana na cel instytucji kultury. W wyniku wygaśnięcia w marcu 2017 roku decyzji powierzającej zarząd nad terenami plaży i miejsc przyległych Stargardzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji i podjęciu decyzji włączającej przejęte tereny – wzorem promenady - w majątek Gminnego Ośrodka Kultury , przekształconego dla tych potrzeb w Centrum Kultury i Rekreacji. Po wspólnie przeprowadzonych analizach kosztów jakie może wygenerować przejęcie i utrzymanie terenów plaży a także negocjacjach jakie przeprowadził dyrektor CKiR pod nadzorem Gminy koniecznym było zwiększenie dotacji podmiotowej o koszt pracownika obsługującego tereny plaży tj. 36.808 tys. zł a także koszty usług porządkowania przejętych terenów w kwocie 122.299,08 zł i koszty usług porządków, pilnowania i organizacji parkingu i campingu „Miedwie – 104” w kwocie 92.382,35 zł, który powierzono Spółdzielni Socjalnej Miedwie. Zatem całkowity koszt jaki wystąpił w związku z operacją przejęcia i utrzymaniem terenów rekreacyjno – wypoczynkowych od Stargardu wyniósł 251.489,43 zł. Przychody zarejestrowane w raportach kas fiskalnych wyniosły: 95.480,55 zł.


10.) Informacje o podjętych działaniach po wystąpieniu p.o.dyrektora CKiR.

Przekazałem Panu Przewodniczącemu kompendium w postaci pisma przewodniego oraz zbioru pism i notatek powstałych na okoliczność skutków jakie wywołało wystąpienie dyrektora CKiR na sesji.


11.) Wyniki finansowe Gminy na koniec listopada 2017 roku

Dochody planowane = 26. 847. 697 zł.
Dochody wykonane = 22. 690. 196 zł (85,23% dochodów planowanych ogółem)
Wydatki wykonane = 21. 118. 601 zł.
Wynik budżetu [i]+ 1. 571. 675 zł (6,93% dochodów wykonanych ogółem).
Wynik operacyjny [ii] 2. 572. 810 zł (11,34% dochodów wykonanych ogółem).
Dług publiczny = 9681. 354 zł (36,06% dochodów planowanych ogółem)
DŁUG PUBLICZNY GMINY KOBYLANKA:

 

LINK: Bilans otwarcia. Początek kadencji [8 grudnia 2014 roku]* Początek kadencji. Tylko zobowiązania bankowe, bez pozostałych ujawnionych dopiero w sprawozdaniu za 2014 rok. (str.56-58)
Na dzień 30.XI.2017 roku stan długu publicznego w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli przedstawia się następująco:


BGK Toruń- 1.093.967,18 zł

1.) Kredyt, 768.928,65 zł-, umowa 06/0344 z 28.VII.2006 r. (budowa Promenady)

2.) Kredyt, 150.295,92 zł-, umowa 07/2061 z 19.X.2007 r. (budowa Promenady)

3.) Kredyt, 152.772,29 zł-, umowa 07/1497 z 7.VIII.2007 r. (budowa Promenady)

4.) Wierzytelność 21.970,32 zł-, umowa 3808- 02788 z 22.I.2009 r. (świetlica Reptowo)

 


DNB Nord

1.) Obligacje 3.560.000,00 zł-, umowa z 19.XII.2008 r. (sfinansowanie WPF i dz. bieżącej)

 


SGB o/Koszalin

1.) Kredyt, 1.182.251,91 zł-, umowa KOS/04/JST/U z 25.II.2011 r. (ogólnie na inwestycje)

 


WFOŚiGW Szczecin- 2.370.000,00 zł

1.) Pożyczka, 1.650.000,00 zł-, umowa z 10.IX.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

2.) Pożyczka, 720.000,00 zł-, umowa z 31.X.2012 r. (ochrona wód j.Miedwie, kan.sanit.)

 


Getin Noble Bank- 1.475.135,16 zł

1.) Subrogacja, 890.927,12 zł-, umowa z 23.IV.2015 r. (sprzedaż pożyczki para-banku)

2.) Subrogacja, 37.208,04 zł-, umowa z 28.XI.2016 r. (sprzedaż długu GDDKiA- oświetlenie)

3.) Obligacje, 547.000,00 zł-, umowa nr S2209/KIEO/2017 z dnia 16.VIII.2017 roku (zad.WPF)


OGÓŁEM: 9. 681. 354,25 zł

 

Mirosław Przysiwek


 [i] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[ii] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30