Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 27 czerwca 2013

27 czerwca 2013 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 25 maja 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku.

I    Rozstrzygnięto drugi przetarg na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z nowa ustawą. Wpłynęły dwie oferty. Wygrała firma Remondis z ofertą 479.175 zł. Gmina ma przeznaczone na ten cel 600.000 zł. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyłączono prowadzenie przez firmę zewnętrzną GPZOK oraz odbiór z posesji trawy i liści.
Przygotowując się do wprowadzenia od 1 lipca na terenie gminy ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi informuję, ze dotychczas wpłynęło ponad 1.400 deklaracji od mieszkańców w których zadeklarowanych jest ponad 4. 100 mieszkańców. Stanowi to ogólnie 90% mieszkańców Gminy Deklaracje cały czas spływają i liczymy, że w dniu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu procent mieszkańców niezdeklarowanych będzie jeszcze mniejszy. Obecnie trwa ustalanie harmonogramu odbiorów. Jak tylko zostanie ustalony wydane zostaną Wieści Gminne, w których jeszcze raz szczegółowo omówione zostaną zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy. Tym razem biuletyn kolportowany będzie przez Pocztę Polską i dotrze do każdego adresu. Dodatkowo przesyłka zawierała będzie książeczki opłat na podstawie których będzie można dokonywać wpłaty na gminny program gospodarki odpadami.

II    W tym tygodniu zamknięta zostanie procedura wyłonienia firmy realizującej projekt kanalizacji Bielkowa. Po dokładnej analizie nie stwierdzono wystąpienia rażąco niskiej ceny i prawdopodobnie  zostanie wybrana najtańsza oferta na kwotę 995.763 zł. Przy takim rozstrzygnięciu przetargu zmniejszając wydatki o ponad milion złotych poprawimy ogólne wskaźniki budżetu w przyszłym roku. Zaraz po zakończeniu procedury przetargowej rozpoczniemy przygotowywanie do złożenia wniosku do NFOŚiGW na indywidualne przyłącza do kanalizacji dla mieszkańców Bielkowa.

III    W miesiącu czerwcu 2013 r. przeprowadzono kontrolę linii brzegowej Jeziora Miedwie w granicach obrębów Morzyczyn i  Jęczydół. Kontrolę przeprowadzili: Komendanta Straży Gminnej w Kobylance oraz inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa UG w Kobylance. Nie stwierdzono przypadków łamania przepisu art. 27 ust. 1 Prawa wodnego, który zabrania grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. W myśl art. 15 ust. 1 Prawa wodnego linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody ustalonego przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. Jeżeli krawędź brzegu jest wyraźna, linia brzegu biegnie tą krawędzią (art. 15 ust. 5). W trakcie kontroli stwierdzono, że w myśl ww. przepisów najbliższa odległość ogrodzenia posesji, znajdujących się nad j. Miedwie od linii brzegowej, wynosi ok. 3 m.

IV    Analiza urbanistów wskazała, ze nie na możliwości budowy sklepu o powierzchni 700 m2 na działce wskazanej przez inwestora w Morzyczynie ze względu na zbyt małą powierzchnię działki w stosunku do powierzchni zabudowy. Dlatego decyzja o warunkach zabudowy nie może być pozytywna. W związku z powyższym inwestor rozpatruje trzy możliwe  rozwiązania: zmiana lokalizacji na działkę o większej powierzchni, powiększenie obecnej działki poprzez dokupienie gruntu lub zmniejszenie powierzchni sklepu.


V    Przeprowadzona została kontrola instalacji kanalizacyjnej przez Wodociągi Zachodniopomorskie. W dziesięciu przypadkach stwierdzono podłączenie do kanalizacji ściekowej instalacji z wód opadowych. Cztery przypadki w Zieleniewie, cztery  w Kobylance oraz dwa w Morzyczynie. Dodatkowo przeprowadzona została kontrola przez Straż Gminną w Kobylance. Kontroli podlegały wszystkie posesje w ciągu istniejących sieci kanalizacyjnych. Skontrolowano 682 nieruchomości. W trakcie kontroli ustalono:

  1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 12 nieruchomości
  2. Zbiorniki nieczystości płynnych (szamba) – 67 nieruchomości
  3. Podłączone do sieci kanalizacyjnej – 603 nieruchomości

W sześciu przypadkach stwierdzono deszczówkę podłączona do sieci kanalizacyjnej. Kobylanka trzy przypadki, Zieleniewo dwa oraz Morzyczyn jeden. Natychmiast podjęto stosowne działania w celu usunięcia nieprawidłowości i skierowano sprawy do dalszego postępowania.

VI    Zakończyła się umowa na radarowy pomiar prędkości na terenie Gminy Kobylanka. Dlatego został ogłoszony przetarg na realizacje tego przedsięwzięcia przez kolejne półtora roku. Pod koniec lipca zamkniemy procedury związane z organizacją ruchu na ul. Szczecińskiej w Kobylance i będzie to kolejna miejscowość objęta pomiarem prędkości.

VII    Z informacji otrzymanych od Komendanta Powiatowego Policji nastąpi zmiana organizacji pracy dzielnicowych. Na posterunku w Morzyczynie będą tylko dyżury dzielnicowych      w określonych dniach i godzinach. Natomiast na terenie Gminy będzie pracował w systemie trzyzmianowym patrol interwencyjny policji. Wszystkie zgłoszenia na policję trzeba więc kierować do dyżurnego KPP w Stargardzie lub w nagłych przypadkach na telefon alarmowy. Dodatkowo w porozumieniu z Policją wprowadzone zostaną dyżury dzielnicowych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy. O szczegółach poinformujemy po ustaleniu harmonogramu.


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30