Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 3 paźdz. 2013

3 października 2013 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 27 czerwca 2013 roku do 3 października 2013 roku.

I    Postanowiono odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy biogazowni.
Do głównych czynników, które spowodowały podjęcie przez tu. organ odmowy nale-żały następujące fakty:
 • opracowywane po sobie wersje raportów oddziaływania na środowisko zawierają błędne i sprzeczne informacje – przykładem tego jest np. podanie przez autora rapor-tu nieprawidłowej sumy ilości poszczególnych substratów do produkcji biogazu (120 000 t, gdy rzeczywista suma wynosi 129 000 t),
 • przy uwzględnieniu bardzo małego potencjału rolniczego Gminy Kobylanka oraz nie-posiadaniu przez inwestora areału, na którym mógłby być wykorzystywany pofer-ment, należy przyjąć, że substraty będą przywożone z poza terenu gminy, a pofer-ment wywożony poza nią, co spowoduje, że w tzw. szczycie przewozowym przez cen-tra wsi (głównie Bielkowa i Kobylanki) będzie dziennie przejeżdżało ponad 200 wiel-kogabarytowych pojazdów,
 • wykorzystywanie przez inwestora transportu najemnego nie daje żadnej gwarancji zachowania prawidłowości transportu substratów, co może spowodować emisje odo-rantów do powietrza na niekontrolowaną skalę,
 • istniejąca sieć drogowych działek bez statusu dróg publicznych nie pozwala na bez-pieczne skomunikowanie działki, na której zaplanowano inwestycję, z istniejącą pu-bliczną infrastrukturą drogową o statusie krajowym, wojewódzkim i gminnym – przedstawione przez inwestora w raporcie drogi mają charakter dróg śródpolnych        i śródleśnych nieutwardzonych, które  w najwęższych miejscach mają szerokość nie-przekraczającą 4 m,
 • przedstawiając w raporcie schemat zagospodarowania działki, na której miałaby być zrealizowana biogazownia, inwestor nie zabezpieczył odpowiednich rozwiązań, które pozwalałyby na bezkolizyjne mycie i parkowanie pojazdów nawet poza szczytem przewozowym, co spowoduje znaczące  utrudnienia w ruchu drogowym na drogach publicznych (w tym podwyższoną emisję spalin ze względu na tzw. korki) oraz unie-możliwi lub znacznie utrudni rolnikom dojazd do swoich pól,
 • przyjęte przez inwestora założenia technologiczne, moc biogazowi (w tym ilość wyko-rzystywanych substratów i powstającego pofermentu) oraz powierzchnia działki nr 3/2, obręb Motaniec, nie zapewniają prawidłowości jej funkcjonowania – inwestor przewidział w raporcie blisko dwukrotnie za małą objętość zbiorników na substraty oraz pięciokrotnie za małą objętość zbiorników na poferment, co wykazała m. in. ana-liza wykonana na zlecenie tut. organu.
Istotne dla podjętej przez tut. organ decyzji były również informacje zawarte w piśmie Pana Janusza Pilitowskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, (które wpłynęło do tut. Urzędu Gminy w dniu 21 maja 2012 r.) i w załączonym do niego piśmie Pana Kazimierza Żmudy, zastępcy dyrektora De-partamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W opinii ww. ministerstw:
 • ilość substratów przyjętych przez inwestora w raporcie do produkcji biogazu jest zna-cząco niedoszacowana (najmniej dwukrotnie),
 • planowana biogazownia będzie miała nie tylko problemy z pozyskaniem                         i logistycznym zabezpieczeniem transportu substratów, ale również z wykorzystaniem pofermentu,
 • wielkość biogazowi spowoduje, że może również zaistnieć problem z możliwością wykorzystania produkowanego ciepła, co spowoduje, że stanie się ono odpadem,
 • budowa tak dużej jednostki wytwarzania biogazu kłóci się z ideą budowy instalacji rozproszonych, wykorzystujących lokalnie dostępne substraty,
 • projektowana instalacja nie ma uzasadnienia ekologicznego, zaplanowany obiekt bę-dzie uciążliwy dla środowiska.
Kierując się nadrzędnym interesem publicznym, Strategią rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 – 2022, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego Gminy Kobylanka, ochroną zdrowia i życia ludzi oraz nadrzędnymi celami ochrony środowiska, pomimo uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-nitarnego w Stargardzie Szczec., tut. organ odmówił określenia środowiskowych uwarun-kowań zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

II    Wpłynął drugi wniosek dotyczący budowy sklepu o powierzchni 700 m2. Inwestor w nowym wniosku wskazał większą powierzchnię działki pod zabudowę. Analiza urbani-stów wykazała, że nowy wniosek daje możliwości budowy sklepu o powierzchni 700 m2 na działce wskazanej przez inwestora w Morzyczynie. Dlatego decyzja  o warunkach za-budowy musiała być tym razem  pozytywna.

III     W związku z realizacją Projektu pn „Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropo-litalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicz-nych”, którego głównym celem jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkań-ców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicz-nych   W ten sposób pragniemy poznać Państwa opinię o sytuacji w poszczególnych usługach publicznych (edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych, kul-turalnych, sportowo-rekreacyjnych), a także na temat pożądanych kierunków rozwoju  SOM. Swoje opinie można wyrażać w ankietach umieszczonych na stronie internetowej oraz w wersji papierowej biorąc ankietę z Punktu obsługi Interesanta. Proces przygoto-wania strategii przebiega w ścisłej współpracy z JST, Członkami SOM przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego przedsięwzięcia. Gmina Kobylanka przekazała już swoją Strategie podjętą w lipcu br. Najważniejsze jest teraz określenie w Strategii SSOM spo-łecznie akceptowalnych kierunków Rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania, dzięki którym będziemy mieli szanse stać się nowoczesna me-tropolią -  obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

IV    REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA  2014 – 2020 Przewiduje


 
1.2 Rozkład środków finansowych

Uzasadnienie podziału środków między cele tematyczne i priorytety inwestycyjne

Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu

Do biura SSOM wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego ze wskazaniem priorytetów naszego obszaru funkcjonalnego.


Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków SSOM dotyczącą zawężenia obszarów  strate-gicznych interwencji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w których powinniśmy znaleźć wspólne problemy, które chcemy rozwiązać kompleksowo w całym obszarze SOM wyznaczono cztery priorytety:
1.    transport i komunikacja (plus ścieżki rowerowe jako sieć uzupełniająca); P&R (parkingi stra-tegiczne/buforowe np. przy węzłach kolejowych);  nowoczesny tabor autobusowy i wspólny bilet metropolitalny (autobusy niskoemisyjne; budowa dróg drugo i trzeciorzędowych do TEN-T)
2.     edukacja (projekty szkolne wykraczające poza ramy jednej gminy; => system edukacji pod kątem potrzeb rynku pracy (ważny EFS)
3.     rewitalizacja obszarów (zdegradowanych); niskoemisyjne i ekologia; 60 plus; aktywizacja mieszkańców
4.     ochrona walorów przyrodniczych (waloryzacja środowiska (rekreacja/turystyka wodna, weekendowa)
Na kolejnym spotkaniu roboczym wyznaczono dwie grupy do pracy nad priorytetem pierwszym i drugim. Propozycje składane przez gminę Kobylanka wynikają wprost ze Strategii Gminy. Gdy prace w zespołach ustalą priorytety i kierunki działania zaproponujemy spotkanie w ramach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów RG w celu skonkretyzowania zadań inwestycyjnych realizowanych na obszarze naszej Gminy w przyszłym okresie akcesyjnym.

V    Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym sporządzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowi-skowych, ekonomicznych, i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energe-tycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikają-cych ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz    w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii  z odnawialnych źródeł.
Dodatkowo potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgod-na z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Ni-skoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej okre-ślonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.              z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszu dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizacje tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki ni-skoemisyjnej.
W dniu 2 sierpnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowarzyszeń i porumień, które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania kwoty dotacji pochodzącej z Funduszu spójności wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi Programu Opera-cyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3
Przedstawiony projekt uchwały wymagany jest jako załącznik do wniosku o w/w dofinan-sowanie, który zostanie złożony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropoli-talnego, którego członkiem jest Gmina…..
Brak planu ograniczy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w la-tach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI    Zerwana została przez Gminę umowa z firmą Trans Masz dotycząca letniego i zimowego utrzymania dróg oraz bieżącego utrzymania dróg gruntowych. W ocenie inspektora dro-gowego i merytorycznych pracowników firma nienależycie wywiązywała się z warunków umowy. Opinia ta znalazła również potwierdzenie w krytycznej ocenie mieszkańców do-tyczących bieżącego utrzymania dróg.

VII    Tereny inwestycyjne nad Miedwiem – wspólnie z Prezesem WFOŚiGW w Szczecinie pod-jęliśmy decyzję o przygotowaniu folderu z koncepcją zagospodarowania terenu rekrea-cyjnego zgodnego ze Studium Gminy. Folder udostępniany będzie na targach krajowych i zagranicznych w celu zainteresowania przedsiębiorców z branży turystycznej inwesty-cjami nad Jeziorem Miedwie.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30