Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 10 maja 2012

10 maja 2012 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 29 marca 2012 roku do 10 maja 2012 roku

I.Zgodnie z zapisem art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), dotyczącym przedkładania Radzie Gminy informacji o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informuję, że w okresie od 4 listopada 2010r. do                           16 kwietnia 2012r. nie zaistniały okoliczności do wydania ww. decyzji. Wobec powyższego nie została wydana żadna decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej.

II.Do dnia dzisiejszego w ramach postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla biogazowni  po przesłaniu raportu do zaopiniowania do RDOŚ i PPIS (sanepid):
a.zarówno RDOŚ jak i PPIS  wezwały dwukrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia danych zawartych w raporcie
b.wnioskodawca do dnia dzisiejszego uzupełnił informacje wymagane w pierwszym wezwaniu,
c.w wyniku złożenia przez wnioskodawcę uzupełnień "leci" kolejny 21 - dniowy termin składania uwag przez społeczeństwo, po złożeniu kolejnych uzupełnień "uruchomi" się kolejny 21 - dniowy termin na składanie uwag przez społeczeństwo,
d.społeczeństwo składa na bieżąco uwagi do wyjaśnień wnioskodawcy,
e.w toku postępowania wydano postanowienia o dopuszczeniu do postępowania na prawach strony stowarzyszeń: Parkowa Dolina w Bielkowie, Medue w Morzyczynie i Kobylanka - gminą dla mieszkańców w Morzyczynie oraz postanowienia o niedopuszczeniu do postępowania na prawach strony następujących osób: Tomasz Lew, Leszek Gąsiorowski, Marzena Kosiacka, Irena Rybarczyk.
Za strony postępowania - zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwa Środowiska - uznano właścicieli działek sąsiadujących bezpośrednio z działką 3/2 w Motańcu. Stronami postępowania są więc:
a.Instytut Zootechniki Zakład Doświadczalny w Kołbaczu,
b.Nadleśnictwo Kliniska,
c.Starostwo Powiatowe jako reprezentant Skarbu Państwa,
d.Jerzy Młodziejewski z Motańca,
e.Elżbieta Jurska ze Szczecina.
Zgodnie z przywołanymi wyżej wytycznymi za strony postępowania powinno się uznać także właścicieli działek objętych obszarem ograniczonego oddziaływania. W raporcie wnioskodawca nie wskazał takowego obszaru, a do tut. organu nie wpłynęły opinia RDOŚ o konieczności ustanowienia takowego obszaru.

III.Na terenie Urzędu Gminy w dalszym ciągu prowadzona jest kompleksowa kontrola działalności finansowej Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkowa ze Szczecina. Planowane zakończenie kontroli 1 czerwca br. 
IV.Dodatkowo rozpoczęła się również kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która potrwa do połowy czerwca br.

V.Po dwumiesięcznych negocjacjach podpisaliśmy umowę z Bankiem PKO BP obsługującym Gminę na kredyt w rachunku obrotowym. Umowa ta pozwoliła na częściowe uporządkowanie płynności finansowej Gminy w kontekście jej działalności bieżącej.

VI. Już blisko cztery miesiące trwają negocjacje z Bankiem Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie kredytu na prefinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie” i dalej mamy kłopot z końcową zapłatą za wykonane prace kanalizacyjne. Cały czas ponosimy konsekwencje zmiany  Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego sposób liczenia długu publicznego. Fakt ten stanowi olbrzymi problem w rozmowach z bankami ze względu na przekroczony wskaźnik, który za ubiegły rok według nowego sposobu liczenia wynosi 62,9%. Zostaliśmy jednak postawieni przed faktem dokonanym i w konsekwencji nie mogąc przerwać rozpoczętych procesów inwestycyjnych ponosimy niepotrzebnie dodatkowe koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia i tym samym załamania         w płynności i wiarygodności finansowej Gminy. Obecnie rozważane są inne możliwości inżynierii finansowej poprzez sprzedaż wierzytelności związane ze spłatą tego zobowiązania w celu zaprzestania naliczania odsetek.

VII.Dodatkowym utrudnieniem w bieżącej działalności jest niezrealizowane do dnia dzisiejszego końcowe rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim inwestycji drogowych            z ubiegłego roku na kwotę ponad 450 tys. złotych. Już trzykrotnie korygowaliśmy wniosek płatniczy i staraliśmy się uzgodnić wszystkie uwagi i niejasności. Niestety zawsze dopiero po ustawowym terminie 30 dni dostajemy kolejne zupełnie nieprzewidywalne uwagi co     w konsekwencji cały czas odsuwa otrzymanie tej refundacji.

VIII.Po przeanalizowaniu uwag i wniosków z drugiego wyłożenia Studium Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy oraz po pojawieniu się dodatkowych wniosków dotyczących uszczegółowienia lub też zmian zapisów dotyczących terenów inwestycyjnych (Przewodnicząca RG) i Zieleniewo tereny nad Jeziorem Miedwie (WFOŚiGW) oraz parku w Bielkowie (Stowarzyszenie Parkowa Dolina) już na etapie studium podjęto decyzję              o dalszych pracach. Konsekwencją niektórych zmian jest uaktualnienie raportu i ponowne uzgodnienia z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie i Lasami Państwowymi. Spowoduje to przedłużenie prac o kolejne trzy – cztery miesiące                    i wstrzymuje przyjęcie Miejscowych Planów Zagospodarowania przestrzennego                    w Jęczydole i Niedźwiedziu. Mając na uwadze ważkość podnoszonych uwag warto uzbroić się w cierpliwość i zamknąć prace nad studium w wymiarze, który będzie pokazywał rozwój Gminy w długiej perspektywie czasowej.

IX.W związku z nie podjęciem Uchwały RG w sprawie zamiany gruntów z Firmą Enterprise pojawiło się kilka wniosków rolników o wydzierżawienie tej działki. Zgodnie                           z obowiązującym prawem przy kilku chętnych przystąpiono do procedur związanych  przetargiem w celu wyłonienia przyszłego dzierżawcy.

X.ZWiK Szczecin ponowił propozycję prefinansowania budowy wodociągu z Zelewa do Kobylanki przez Bielkowo. Zaproponował przedstawienie naszych warunków przyszłej umowy. Obecnie analizowana jest perspektywa uwzględnienia tej inwestycji w nowych wskaźnikach zadłużenia, które będą obowiązywały od 2013 roku. O wynikach tych prac zostaną państwo poinformowani przed najbliższą sesją RG. Dodatkowo robiona jest analiza  dotycząca wydolności ujęcia wody w Lipniku oraz potrzeb Gminy w najbliższych latach. Wówczas po dyskusji zdecydujemy o dalszych działaniach związanych z ta inwestycją.

XI.Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Kliniska podczas którego ustalono zasady i warunki zamiany gruntów z Gminą pod inwestycje budowy Kościoła w Niedźwiedziu i Parku w Bielkowie. Rozpoczęto procedury, których finałem będzie podjęcie stosownych uchwał przez Radę Gminy.

XII.Odbyły się rozmowy z firmą Solar energi w sprawie budowy na terenach inwestycyjnych wzdłuż obwodnicy Kobylanki elektrowni słonecznej na powierzchni około 50 hektarów.

XIII.W Świnoujściu odbyło się walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Podczas spotkania omówiono miedzy innymi
a.Transport na obszarze metropolitalnym w kontekście jednego biletu oraz połączenia Kobylanki ze Szczecinem autobusem podmiejskim.
b.Nowa perspektywa finansowania z budżetu UE na lata 2014 - 2021

XIV.Przygotowując się do nowego wyzwania jakim będzie od nowego roku prowadzenie przez Gminę zgodnie z nowa ustawą gospodarki odpadami, ogłoszono konkurs na nowe stanowisko pracy. Osoba wyłoniona w konkursie będzie odpowiedzialna za wdrożenie          i prowadzenie na terenie Gminy zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przyszłym tygodniu.

XV.Wznowiła pracę Gminna Biblioteka Publiczna. Obecnie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.oo do 18.oo W najbliższym czasie po zbadaniu oczekiwań czytelników przewiduje się możliwość otwarcia biblioteki również w sobotę w godzinach od 10.oo do 14.oo.

XVI.W Urzędzie Gminy przeprowadzono audit zewnętrzny przez przedstawiciela Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja z Gdyni dotyczący spełnienia wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2009 świadczenia usług administracji samorządowej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej. Wynik auditu jest pozytywny i Gmina na kolejny rok utrzymała posiadanie certyfikatu zarządzania jakością.

XVII.Gmina Kobylanka w gronie samorządowych menedżerów regionu. Wójt Andrzej Kaszubski został wyróżniony w rankingu "Samorządowy Menedżer Regionu 2011" w województwie zachodniopomorskim w plebiscycie "Filary Polskiej Gospodarki" zorganizowanym przez dziennik „Puls Biznesu” i agencję badawczą TNS Pentor. Tytuły "Samorządowego Menedżera Regionu" przyznano w tym roku po raz pierwszy. TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie. Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierali jedną – w ich ocenie lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli wskazać własnej gminy. W drugim kroku również spośród wszystkich gmin w danym województwie poproszono respondentów o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy i konsolidację społeczności lokalnej. 
Tytuł "Samorządowego Menedżera Regionu" w każdym województwie uzyskało po 10 gmin. Gala Finałowa dla naszego województwa odbyła się 28 marca 2012 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu. W imieniu Wójta, dyplom odebrał Tadeusz Lubert. 
Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” ma na celu wyróżnienie firm stabilnych                   i znacząco wpływających na rozwój regionów, w których prowadzą działalność,                    a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami. To ranking firm, które są ważnymi pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Samorządy terytorialne jako organy władzy zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności, poprzez swoje głosy zdecydowały                  o wyborze zwycięzców plebiscytu w poszczególnych województwach.                                     W zachodniopomorskim zwyciężyła firma SWEDWOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie.

XVIII.Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem

XIX.Dzisiaj rano została podjęta trudna decyzja o zamknięciu  Forum Gminy Kobylanka. Na Forum Gminy Kobylanka zamieszczane były informacje, naruszające przepisy art. 6 ust. 1 oraz art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, które wskazują, iż przez przetwarzanie danych rozumie się m.in. ich przechowywanie - czyli przyjęcie przez Wójta Gminy obowiązków administratora danych i tym samym odpowiedzialności karnej za ich pojawianie się na forum. Wójt Gminy nie ma możliwości technicznych i administracyjnych ciągłego monitoringu forum pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem. Dlatego konieczne stało się zamknięcie forum w obecnym kształcie. Co dalej z forum ? Dopiero po analizach prawnych zostaną podjęte stosowne decyzje. Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30