Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 24 czerwca 2010

24 czerwca 2010
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 27 maja do 24 czerwca 2010 roku

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie utrzymało w mocy decyzję środowiskową dotyczącą budowy drogi Reptowo - Motaniec wydaną przez wójta gminy. W związku z powyższym przystępujemy do zamknięcia wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę złożonego w Starostwie Powiatowym. Następnie uzupełniamy wniosek i podpisujemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizacje inwestycji w ramach środków przyznanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Według informacji otrzymanych od firmy „Media Inwest” w Starostwie Powiatowym złożone są wnioski dotyczące wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej w Kunowie i Jęczydole. Niestety już blisko trzy miesiące czekamy na opinię do decyzji środowiskowej wydanej przez wójta gminy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącej tej inwestycji. Podjęliśmy rozmowy w tej sprawie. Przyczyną opóźnienia jest duże nagromadzenie podobnych wniosków w tej instytucji. Po naszej interwencji otrzymaliśmy informację o brakach w raporcie oddziaływania na środowisko. Na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie zainteresowanych stron w celu uzgodnienia stanowiska i podjęcia dalszych działań.
 3. Otwarto oferty z przetargu na budowę dróg gminnych w ramach wykupu wierzytelności. Zgłosiła się jedna firma SALDRÓG. Obecnie zwróciliśmy się z zapytaniem do tej firmy dotyczącym wyjaśnienia konstrukcji finansowej przedsięwzięcia. Po dokonaniu szczegółowych analiz podejmiemy decyzję dotyczącą ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu. Zaproponowana wartość na realizację tych inwestycji to blisko 2.500.000 zł (planowano wydatek max 1.800.000 zł)
 4. Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej mającej podłączyć wewnętrzną sieć na Osiedlu Zielonym (która w dalszym ciągu pozostaje własnością deweloperów) do sieci gminnej. Przetarg wygrały Wodociągi Zachodniopomorskie. Obecnie przystępujemy do podpisania umowy na realizacje tej inwestycji.
 5. Nie rozstrzygnięto przetargu na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowie ze względu na brak wystarczających środków finansowych zapisanych w budżecie gminy. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 410.000 zł podczas gdy w budżecie zabezpieczono kwotę 250.000 zł. W związku z powyższym zmniejszymy zakres robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosimy kolejny przetarg na ta inwestycję.
 6. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - przesył ścieków Morzyczyn – Kunowo - Skalin – Gmina Kobylanka - Etap I;
  2. Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie – system Stargard Szczeciński ciąg 1A – Wierzchląd - Skalin - Golczewo – Gmina Stargard Szczeciński.
 7. Otrzymaliśmy oficjalną informację od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą przyznania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego na budowę ścieżki rowerowej Motaniec – Zieleniewo. Obecnie kompletujemy stosowne dokumenty w celu podpisania umowy na realizację inwestycji.
 8. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy mamy uzgodnione z 20 instytucjami zewnętrznymi. Brakuje nam tylko jednego Uzgodnienia z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie. Po dwóch miesiącach z końcem terminu wynikającego z KPA wyznaczono wizję lokalną mającą na celu na podstawie obserwacji w terenie wydanie ostatecznej decyzji przez RDOŚ dotyczącej naszego Studium. Wizja w terenie odbyła się w dniu wczorajszym.
 9. Oddane zostało do użytkowania boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kobylance. Zasady korzystania z boiska zostaną umieszczone na stosownej tablicy informacyjnej.
 10. Zakończono prace porządkowe i uruchomiono tymczasowy parking dla samochodów osobowych w Morzyczynie
 11. Ogłoszony jest konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie. Termin składania ofert mija 28 czerwca o godzinie 12.oo. Zgodnie z ustawą rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zamknięcia terminu składania ofert.
 12. Podpisano umowy na dzierżawę terenu nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie oraz na utrzymanie plaży w sezonie letnim w Zieleniewie z OSiR Spółka z o.o. w Stargardzie szczecińskim.
 13. Wystosowano pisma do prokuratury i nadzoru budowlanego na działania Starosty powiatowego w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu na terenach rekreacyjnych.
 14. Trwają prace związane z uruchomieniem Miedwiańskiego Centrum Wodnego z inicjatywy Gminy Kobylanka. Dotychczas odbyły się indywidualne oraz jedno wspólne spotkanie z szefami następujących instytucji:
  1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim,
  2. Gmina Stargard Szczeciński,
  3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie,
  4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
  5. Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
  6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
  7. Przedsiębiorstwo Rybackie Motechpolmo w Wierzchlądzie,
  8. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim,
  9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,
  10. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Zarząd Wojewódzki i Powiatowy),

Ze strony gminy w spotkaniu ogólnym uczestniczył również Komendant Gminny i Prezes OSP Bielkowo mający w swoich zasobach jednostkę ratownictwa wodnego. Inicjatywa spotkała się z poparciem wszystkich instytucji i przyjęta została z pełną aprobatą dla naszych działań.
Efektem spotkań jest w tym sezonie :

 1. Praca nad zmianą rozporządzenia RZGW dotyczącym zasad korzystania z jeziora Miedwie ( dopuszczenie do uruchomienia statku wycieczkowego na nasz wniosek )
 2. Podstawowe wyposażenie Centrum w monitoring, łączność radiowa i telefoniczną, stacje pogodową.
 3. Wspólne patrole wodne z policją w wakacyjne weekendy.
 4. Pilotażowo całodobowe dyżury w weekendy ( min monitoring promenady )

Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.

 1. Udział delegacji Urzędu Gminy w wyjeździe na Ukrainę w ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Regionalnego i tworzenia się Stowarzyszenia Samorządów RP współpracujących z samorządami Ukrainy. Wizyta miała na celu poznanie potencjalnego partnera gminy po stronie ukraińskiej. Rewizyta i ewentualne podpisanie umowy partnerskiej przewidziane są w miesiącu wrześniu w Polsce.
 2. Udział przedstawiciela gminy w Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Rady Miasta Szczecina z okazji 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce, która odbyła się w Filharmonii Szczecińskiej
 3. Udział wójta w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w Szczecinie.
 4. Udział wójta w walnym zgromadzeniu Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w Starym Czarnowie.
 5. Udział przedstawiciela gminy w pracach zarządu i Rady Lokalnej Grupy Działania WIR
 6. Uczestnictwo z/cy wójta w spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów powiatu stargardzkiego.
 7. Spotkanie z prezydentem Stargardu w sprawie inwestycji kanalizacyjnych i funkcjonowania spółki OSiR

Sprawy różne

 1. Zaproszenie dla radnych i mieszkańców na obchody 550 lat WIEŃCA ZGODY, które rozpoczną się na Placu Zgody 26 czerwca br. o godzinie 16.oo. Będzie to oficjalny początek festynu z okazji Dni Kobylanki (szczegółowy program na stronie internetowej gminy)
 2. Zaproszenia dla radnych na gminne zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się dzisiaj w ZSP Reptowo. Msza św. Godz. 16.oo Uroczystości w szkole godz. 17.oo

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30