Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 24 kwietnia 2014


24 kwietnia 2014 r.

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy

w Kobylance w okresie od 27 marca do 24 kwietnia 2014 roku.


 

 

 1. Otrzymaliśmy niepokojącą informację w postaci sprawozdania na druku RB 27 dotyczącą dochodów z budżetu państwa z podatku od osób prawnych CIT. Ze sprawozdania wynika, że gmina posiada nadpłatę w podatku w wysokości 3,8 mln złotych. Na początek maja umówione jest spotkanie z prezesem Izby Skarbowej w Szczecinie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 2. Informacja dotycząca stopnia realizacji Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XL/238/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo- bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębie Bielkowoi Motaniec.

  1. W dniu 20.03.2014r.

   1. Zawiadomienie w prasie, na BIP, na tablicy ogłoszeń w sołectwach o przystąpieniu do sporządzenia planu .

   2. Zawiadomienie organów i podmiotów uzgadniających i opiniujących o przystąpieniu do sporządzenia planu

   3. Wystąpienie o zakres prognozy oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczeciniei Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim

  1. W dniu 11.04.2014r. przekazanie urbaniście wniosków do planu, które wpłynęły do dnia 11.04.2014 r.

  2. W dniu 15.04.2014r. przekazanie urbaniście wniosków do planu, które wpłynęły do dnia 14.04.2014 r.

  3. W dniu 16.04.2014r. przekazanie urbaniście wniosku do planu, który wpłynął w dniu 15.04.2014r.(Sztab Wojskowy)

  4. W dniu 22.04.2014r. przekazanie urbaniście wniosku do planu, który wpłynął w dniu 18.04.2014r.(Konserwator Zabytków)

  5. Odpowiedź o zakres prognozy od PPIS wpłynęło w dniu 02.04.2014r. od RDOŚ w dniu 16.04.2014r. - przekazane na bieżąco urbaniście.

 1. Analiza wyników przetargu na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka”

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przeznaczona przez Gminę Kobylanka na 3 lata - 1 800 000 zł brutto

  2. Złożone oferty : 2

   1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Szczecin

    1. Oferowana cena : 2 239 650 zł (brutto)

    2. 648 zł/Mg brutto - odpady komunalne zmieszane

    3. 486 zł/Mg brutto - odpady segregowane

    4. 540 zł/Mg brutto - odpady z GPZO Morzyczyn

   1. Remondis Szczecin Sp. z o.o.

    1. Oferowana cena : 2 010 096 zł (brutto)

    2. 626/40 zł/Mg brutto - odpady komunalne zmieszane (cena obecna 525 zł/Mg)

    3. 324 zł/Mg brutto - odpady segregowane (cena obecna 225 zł/Mg)

    4. 324 zł/Mg brutto - odpady z GPZO Morzyczyn (cena obecna 225 zł/Mg)

  1. Analiza opłat :

   1. Rocznie Gmina Kobylanka ma do zagospodarowania odpadów w ilości ok: 900 Mg odpadów zmieszanych, 255 Mg odpadów zebranych selektywnie, 73 Mg odpadów z GPZO Morzyczyn.

   2. Dane :

    1. Liczba ludności w Gminie Kobylanka ok 4705 osób

    2. Gmina Kobylanka przeznacza na Gospodarkę Odpadami obecnie 600 000 zł brutto rocznie (z wpłat od mieszkańców) - za pierwszy rok taka kwota (czyli 600 000zł) zostanie osiągnięta z samych faktur za odebrane odpady, do końca marca 2014 r jest to kwota - 424 809,04 zł brutto (pozostają faktury za 3 miesiące średnio po 50 000 zł+ zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych )

    3. Opłaty odebrane od mieszkańców powinny oprócz odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców pokrywać koszty związane z obsługą systemu tj : obsługa i koszty związane z GPZO, stanowiska ds. gospodarki odpadami oraz ew. stanowisko ds. windykacji.

  1. Propozycja: Remondis (firma oferująca niższą cenę ) proponuje za odebranie i zagospodarowanie w/w ilości odpadów za kwotę: 670 032 zł/ rok. Brakuje nam 70 032 zł / na rok. Może to skutkować wzrostem ceny za odbiór odpadów dlatego podjęto decyzję o unieważnieniu w/w przetargu i rozpisaniu nowego tyle, że z ponowną umową na rok (nie na 3 lata ), co w świetle przewidywanych zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma uzasadnienie oraz daje nam czas na wprowadzenie zmian do regulaminu wynikających także z obecnych przepisów.

 

 1. Remonty dróg

  1. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych - II etap:

   1. naprawa zakrętu Morzyczyn - Jęczydół oraz łatanie dziur. Przygotowujemy zapytania ofertowe,

   2. łatanie dziur w drogach asfaltowych (Bielkowo-Rekowo, Bielkowo - Jęczydół, stara 10 i pozostałe po oględzinach planowanych po świętach), Planowany czas realizacji zadania druga połowa maja.

  1. Remonty dróg gruntowych:

   1. oględziny po świętach, roboty w drugiej połowie maja. W razie zaistniałej konieczności interwencja wcześniej.

 

 1. Organizacja ruchu Motaniec (lustro i węzeł), Morzyczyn - Zieleniewo (przejścia dla pieszych) podpisana umowa na realizację projektów organizacji ruchu, termin na wykonanie projektów 14 lipca 2014r.

Dodatkowo organizacja ruchu Bielkowo zakręt, os. Zielone przystanki, lustra Kałęga, znak Kobylanka przesunięcie bliżej węzła w trakcie ustaleń z projektantem, umowy jeszcze nie ma.

 1. Przystanek autobusowy (wiata) w Jęczydole - podpisana umowa na wykonanie wiaty.

 2. Dostępy do działek dla rolników wzdłuż zmodernizowanej drogi z Zieleniewa do Kunowa - umowa o pomocy finansowej ze Starostwem podpisana, zadanie w trakcie realizacji.

 3. Zbiornik bezodpływowy przy świetlicy w Rekowie - jest pozwolenie na budowę, przygotowujemy zapytania ofertowe.

 4. Sieć wodno - kanalizacyjna Pileckiego, Fieldorfa - po 16 kwietnia przystąpimy do zapytań ofertowych (zmiana ustawy PZP).

 5. Ochrona wód jeziora Miedwie - Kunowo

  1. ostateczny termin na usunięcie usterek minął 15.04.2014r.

  2. po świętach dokonamy przeglądu i zostanie podjęta decyzja o zatwierdzeniu prac, bądź uruchomieniu gwarancji.

 1. Ochrona wód jeziora Miedwie - Bielkowo - projekt I etap- zatwierdzony na ZUD, projektant złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na budowę sieci I etapu w DW 120, jeszcze nie złożył wniosku do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę pozostałych sieci z I etapu (brak uzgodnień związanych z prawem do dysponowania gruntem). W toku projektowanie II etapu.

 2. Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowości Kunowo, Jęczydół, Reptowo.

  1. zrealizowano zakres robót w Jęczydole i Reptowie,

  2. Kunowo w trakcie realizacji (P3 podłączamy, a P1 i P2 wykonujemy podłączenia ale nie wpuszczamy ścieków, do czasu usunięcia usterek w sieci),

 1. Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo. Umowa na dofinansowanie podpisana, trwa projektowanie, wniosek o pozwolenie na budowę jeszcze nie złożony,

 2. Rozszerzenie podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Kunowo, Reptowo, Kobylanka, Morzyczyn w ramach projektów KJR (Kunowo, Jęczydół, Reptowo) i BKKMR (Bielkowo, Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn, Reptowo):

 • Nie ma zgody na dofinansowanie odcinków przyłączy w drodze, całkowity koszt wykonania przyłączy po naszej stronie (około 200.000,00 zł),

 • Rozszerzamy projekt KJR o 2 budynki w Reptowie.

 1. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo Gmina Kobylanka.

  1. Przetarg rozstrzygnięty, wyłoniony wykonawca Zakład Ogólnobudowlany POL-DACH Koszalin 64 821,00 zł brutto

  2. postępowanie przedłuża się, firma Starmit (najtańsza oferta) złożyła odwołanie do KIO

  3. będzie konieczność przesunięcia terminu zakończenia robót.

 1. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Reptowo Kobylanka. Zadanie wykonane, prace odebrane.

 2. Renowacja kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie

  1. Jest na etapie przygotowania zapytania ofertowego o cenę,

  2. planowane wykonanie robót do 01.06.2014 r.

 1. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobylanka. Złożony wniosek o dofinansowanie, czekamy na decyzję o przyznaniu środków pieniężnych, nie ma zaplanowanych pieniędzy w budżecie.

 2. Wykonano:

  1. cięcia sanitarne interwencyjne drzew rosnących wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku os. Południowe w Morzyczynie - Kobylanka w zakresie minimum (należy rozważyć temat całkowitego usunięcia ww. drzew i frezowania pni oraz nasadzenia w ich miejscu drzew niskopiennych),

  2. usunięto 3 szt. topoli na plaży w Zieleniewie,

 1. Zaplanowano:

  1. wycięcie 3 szt. topoli i 1 szt. sosny na cmentarzu w Kobylance,

  2. wycięcie 4 szt. dębów z pasa drogowego Rekowo - Bielkowo,

  3. cięcia pielęgnacyjne drzew wzdłuż drogi (były tor kolejowy) w Kobylance,

 1. ZAPROSZENIA:

  1. NA 29 KWIETNIA do ZSP REPTOWO na gminne obchody z okazji 10 lecia wejścia Polski do UE

  2. Gminne obchody Dnia Strażaka - 3 maja od godziny 14.oo Niedźwiedź

  3. Ekologiczna mama 24 maja Motaniec

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30