Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 24 lutego 2011

24 lutego 2011
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 27 stycznia 2011 roku do 24 lutego 2011 roku

 1. Informacja o podejmowanych działaniach i stanie wody na jeziorze Miedwie w okresie od sierpnia 2010 do lutego 2011:
  Poziom wody w Miedwiu:
  • 26.08.2010 r. / 14.18 m (całkowite otwarcie jazu na rzece Płoni)
  • 30.09.2010 r. / 14,39 m
  • 31.10.2010 r. / 14,43 m
  • 30.11.2010 r. / 14,59 m
  • 31.12.2010 r. / 14,70 m
  • 31.01.2011 r. / 14.98 m
  • 17.02.2011 r. / 15.08 m
  • 23.02.2011 r. / 15.05 m
  12 grudnia 2010 roku podjęto pierwszą akcję przeciwpowodziową i uruchomiono wszystkie OSP z terenu gminy w celu zabezpieczenia infrastruktury Promenady przed wysokim poziomem wody i silnymi wiatrami powodującymi wysoka falę (około 1,5 m), która była zagrożeniem dla infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Ułożono wówczas blisko 1000 worków z piaskiem. Zakupiono kolejne 5000 i zabezpieczono piasek. Zarządzeniem wójta ogłoszono z dniem 8 lutego 2011 roku od godziny 13.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo. Na obszarze tego sołectwa w sposób ciągły monitoruje się sytuację na zagrożonych terenach ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wody w jeziorze Miedwie. Poprzez Straż Gminną, Policję i służby komunalne gminy przekazano informację mieszkańcom z zagrożonych terenów o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego. Dokonano przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych. Przez cały czas w gotowości utrzymywane są siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej. Powodem wprowadzenia ww. pogotowia jest wysoki stan wody w Miedwiu, od wielu dziesiątków lat nie pojawiający się w naszej gminie. Po gwałtownych roztopach śniegu oraz bardzo obfitych opadach deszczu, zalaniu uległa część promenady nad jeziorem Miedwie wraz z infrastrukturą. Również plaża i port jachtowy w Zieleniewie są zalane. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, poinformował mieszkańców, że 10 lutego 2011r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów cała Promenada. Nawierzchnia Promenady w niektórych miejscach uległa zniszczeniu i w związku z tym dojazd do ulicy Łabędziej będzie możliwy od strony ulicy Szczecińskiej.
  W związku z wysokim poziomem wody w jeziorze Miedwie odbyły się spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
  • W posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2 lutego 2011r. dodatkowo wzięło udział:
   1. trzech przedstawicieli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych T/O Stargard Szczeciński,
   2. kierownik Zakładu Produkcji Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie,
   3. przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Goleniów,
   4. przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie ,.
   Pomimo zaproszenia na posiedzenie nie przybyli:
   1. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych T/O Gryfino,
   2. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych T/O Pyrzyce,
   3. przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  • W posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 8 lutego 2011r. dodatkowo wzięło udział:
   1. dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji ze Stargardu,
   2. dyrektor Wydziału ZB Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
  • W posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 11 lutego 2011 dodatkowo wzięło udział:
   1. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
   2. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych T/O Szczecin,
   3. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych T/O Gryfino,
   4. kierownik Zakładu Produkcji Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

  Po tym spotkaniu i po rozmowie z Marszałkiem Województwa oraz Dyrektorem Zarządu Melioracji ogłoszono przetarg na udrożnienie koryta rzeki Płoni z zalegających przeszkód. W przeciągu dwóch tygodni zaplanowane jest spotkanie dotyczące kompleksowej regulacji rzeki Płoni w całym jej biegu od jeziora Miedwie do jeziora Dąbie.

  Do dnia 16 lutego 2011r. zamknięto następujące ulice:
  • ścieżka edukacyjna dla ruchu kołowego na całym odcinku ( w związku z tym nie ma dojazdu do ul. Perkoza, ul. Rybołowa, ul. Kormorana, dojazd do ul. Łabędziej od strony ul. Szczecińskiej),
  • ścieżka edukacyjna dla ruchu pieszego na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej,
  • zakaz ruchu pieszych w okolicy głównego molo,
  • zakaz wstępu na muszlę koncertową,
  • odcinek drogi pomiędzy ul. Jeziorną, a ul. Nad Miedwinką,( w związku z tym nie ma dojazdu do ul. Trzcinowej, Szuwarowej i Nawodnej),
  • wjazd na os. Ustronie.
 2. Ze względu na pogotowie przeciwpowodziowe wykonano zjazd z ul. Szczecińskiej w ul. Łabędzia w Morzyczynie.
 3. 3 lutego br. zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Kobylanka. Na zebraniach wiejskich dokonano następujących wyborów:

  SOŁECTWO BIELKOWO: Sołtys – STATECZNA Ewa Agnieszka, Rada Sołecka: ŻUREK-GIZUŃ Monika, JAROSZ Jan, KŁOS Grzegorz, KRZYSZTANOWICZ Renata, WITES Magdalena.

  SOŁECTWO CISEWO: Sołtys - GRABOWSKA Czesława Maria, Rada Sołectwa: DZIDUCH Grażyna, STĘPIEŃ Henryk, TECŁAW Elżbieta.

  SOŁECTWO JĘCZYDÓŁ: Sołtys – NELKE Aneta, Rada Sołecka: KAZIMIERCZAK Jakub, MACIĄG Mieczysław, STANKIEWICZ Katarzyna, SYREK Krystyna.

  SOŁECTWO KOBYLANKA: Sołtys – KARPIŃSKI Stanisław Piotr, Rada Sołecka: DOLATA Piotr, KOSIACKA Marzena, PROSZOWSKA Monika, WOJCIECHOWSKA Bożena, PIWOWARSKI Marek

  SOŁECTWO KUNOWO: Sołtys – SIWIEC Ireneusz Jerzy, Rada Sołecka: MALINOWSKI Piotr, SIWIEC Jarosław, KOŁDUN Mirosław, PIERŚCIONEK Andrzej, CZAJEWSKI Jacek.

  SOŁECTWO MORZYCZYN-ZIELENIEWO: Sołtys – GOŁEMBOWSKI Zygmunt, Rada Sołecka: KOMISARCZYK Zenon, JANUSZEWSKA Wioletta, JABŁOŃSKI Paweł, MAJOREK Henryk, LASZKIEWICZ Sylwester.

  SOŁECTWO MOTANIEC: Sołtys – GŁODAŁA Danuta, Rada Sołecka KABAŁA Maria, MIKUŁA Zbigniew, WIĘCKOWSKI Leszek.

  SOŁECTWO NIEDŹWIEDŹ: Sołtys – DROHOMIRECKI Zbigniew, Rada Sołecka: DYGAS Anna, JURECKI Roman, KOZAN Jarosław

  SOŁECTWO REKOWO: Sołtys – ANDRZEJCZAK Henryk Jakub, Rada Sołecka: ANDRZEJCZAK Damian, PŁATEK Radosław, REK Monika, SIKORA Paweł, WIŚNIEWSKI Tadeusz.

  SOŁECTWO REPTOWO: Sołtys – DĄBKOWSKA Zofia, Rada Sołecka: SYGUŁA Marek, SZNYCER Zbigniew, KOŚCIELECKA-LISOWSKA Wanda, WOJTKIEWICZ Józef, TEREBECKA Joanna.

 4. .Dnia 16 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów. Na spotkaniu poruszono następujące sporawy:
  • Zmiany w statutach w celu dostosowania ich do potrzeb poszczególnych sołectw głównie w kontekście przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz sposobu informowania mieszkańców.
  • Prowadzenia rozliczeń finansowych przez Sołtysów i Rady Sołeckie.
 5. Dnia 11.02.2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 25 Urzędu Gminy odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie zmiany Studium Gminy Kobylanka. W spotkaniu uczestniczyło 57 osób. Na wstępie pani Małgorzata Cymbik z biura urbanistycznego przygotowującego projekt dla gminy omówiła metodologię jego tworzenia. Po tym wystąpieniu uczestnicy spotkania zadawali pytania, zgłaszali uwagi i swoje spostrzeżenia. Na większość z nich na bieżąco udzielane były odpowiedzi. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: ugk@kobylanka.pl, do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2011r. Zgodnie z decyzją podjętą na spotkaniu każda uwaga zostanie szczegółowo przeanalizowana, jeżeli zajdzie taka potrzeba również z osobą lub instytucją bezpośrednio zainteresowaną. Wszyscy zgłaszający uwagi otrzymają odpowiedź w formie pisemnej.
 6. Otrzymaliśmy Wyrok Sądu Najwyższego za pośrednictwem SKO sprawie sporu z jednym z podatników o wysokość podatku na terenach rekreacyjnych. Wyrok Sądu jest jednoznaczny i nie pozostawia żadnych wątpliwości mówiąc o tym, że zmiana przeznaczenia budynku i gruntu po wydaniu decyzji przez wójta tylko przez niego może być zmieniona. Powołując się na ten wyrok rozpoczynamy proces zamknięcia wszystkich spornych spraw dotyczących bezprawnej zmiany ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym.
 7. Otrzymaliśmy informację o wypowiedzeniu umowy z Zakładem energetycznym na oświetlenie węzła Motaniec przez GDDKiA w Szczecinie z dniem 3 marca br. Jednocześnie w tym piśmie GDDKiA nakazuje Gminie zawarcie stosownej umowy z Zakładem energetycznym na oświetlenie węzła. Do pisma dołączono wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie mający nic wspólnego z przedmiotową sprawą. Dodatkowo o tym przedsięwzięciu poinformowano Wojewodę Zachodniopomorskiego i Policję. W związku z powyższym informuję, że od początku marca może nie być oświetlenia na węźle Motaniec. Jak już informowałem wcześniej, na 8 marca zaplanowana jest kolejna rozprawa sądowa pomiędzy Gminą Kobylanka a GDDKiA w Szczecinie w sprawie kosztów oświetlenia węzła Motaniec. Jako ciekawostkę podam fakt, że roczne oświetlenia węzła Motaniec kosztuje blisko 300 tys. złotych w sytuacji gdy po modernizacji oświetlenia w Gminie Kobylanka oświetlenie uliczne całej gminy kosztuje 170 tys. złotych rocznie. Poza tym zgodnie z opinią RIO Gmina nie może ponosić kosztów na utrzymanie nie swojego majątku, a wszystkie lampy na węźle stoją na terenie GGDKiA i są jej własnością. W związku z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2011 r., jak również z faktem rozwiązania przez GDDKiA umowy na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia węzła Motaniec, przedstawiam poniżej stanowisko Gminy Kobylanka.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
  1. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
  2. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
  3. finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Przepisu art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego nie można więc interpretować w oderwaniu od pkt 1 i 2. Kolejność zapisów nie jest tu przypadkowa. Zadaniem własnym Gminy jest więc po pierwsze: planowanie zaopatrzenia w energię elektryczną, po drugie: planowanie oświetlenia miejsc publicznych, a dopiero w trzecim punkcie przewidziany jest obowiązek finansowania oświetlenia. Gmina Kobylanka oświadcza, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie powiadomiła Gminy o budowie sieci oświetlenia, nie uzgadniała ilości, sposobu wykonania, rozmieszczenia punktów świetlnych. Nie sposób przyjąć, aby intencją ustawodawcy było stawianie Gminy w sytuacji, w której nie może ona zaspokoić ustawowych potrzeb swoich mieszkańców, bo zmuszona jest wydawać środki na energię elektryczną pobieraną przez punkty świetlne, których ustawienia ani mocy nikt z Gminą nie konsultował. Umiejscowienie art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego ewidentnie wskazuje, że intencją ustawodawcy było nałożenie na Gminę obowiązku finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, ale tylko w zakresie określonym w pkt 2, czyli zaplanowanym przez Gminę. Inna interpretacja kłóciłaby się z zasadą racjonalności prawodawcy. Stanowisko powyższe potwierdzają też przepisy Ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – dalej następuje przykładowe ich wyliczenie. Zadań własnych gminy, nałożonych w przepisach szczególnych, nie sposób interpretować w oderwaniu od tego przepisu. W pierwszym rzędzie zatem, przy rozpatrywaniu, czy mamy do czynienia z zadaniem własnym gminy, trzeba wykazać, że ma ono na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Oświetlenie węzła Motaniec nie ma nic wspólnego z potrzebami mieszkańców Gminy Kobylanka. Gmina Kobylanka jest małą gminą wiejską. Przez jej teren przebiega droga ekspresowa. Węzeł Motaniec jest położony na uboczu miejscowości Motaniec, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą ekspresową. Oświetlenie węzła nie służy zatem mieszkańcom Gminy, tylko potrzebom kierowców korzystających z drogi ekspresowej. Nie ma więc żadnego związku między oświetleniem tego węzła, a zbiorowymi potrzebami wspólnoty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W chwili obecnej, na terenie Gminy jest szereg innych miejsc, które wymagają oświetlenia; zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, Gmina przede wszystkim musi zadbać o oświetlenie miejsc istotnych dla mieszkańców Gminy. Istotnym jest również, że środki w budżecie Gminy nie pozwalają na finansowanie oświetlenia węzła Motaniec w takich rozmiarach, jak zostało wybudowane przez Generalną Dyrekcję – bez użycia żarówek energooszczędnych i przy tak gęstym rozmieszczeniu punktów świetlnych. Wysokość opłat, jakie miałaby ponosić Gmina na dostawę energii do węzła Motaniec jest wyższa od zaplanowanych w budżecie wydatków na oświetlenie na cały rok, na terenie całej Gminy. Całkowicie bezzasadnym jest pogląd o konieczności dodatkowo finansowania przez Gminę kosztów utrzymania punktów świetlnych. Nie ma do tego prawnych podstaw, przeciwnie, inwestowanie w cudzy majątek nie jest dozwolone na gruncie przepisów Ustawy o finansach publicznych. Zwracam ponadto uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, załączony do pisma, w ogóle nie jest adekwatny w niniejszej sprawie. Trybunał Konstytucyjny nie dokonywał w nim wykładni art. 18 ustawy Prawo energetyczne, zajmował się tylko zgodnością z Konstytucją przepisów Ustawy o drogach publicznych. Wobec powyższego, Gmina Kobylanka stoi na stanowisku, że nie ma obowiązku zawierania umów na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia węzła Motaniec, którego budowy nikt z Gminą nie konsultował, ani też, utrzymywania punktów świetlnych, których nie jest właścicielem. Gmina stoi na takim stanowisku również w postępowaniu z powództwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Nie jest wykluczone, że stanowisko Gminy byłoby odmienne, gdyby zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego, Gmina miała możliwość planowania oświetlenia, w szczególności, gdyby budowa oświetlenia węzła była z Gminą konsultowana. Generalna Dyrekcja nie podjęła jednak żadnych kroków w tym kierunku.
 8. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2007 – 2013 Gmina Kobylanka otrzymała dotację na zadanie „Budowa sieci sanitarnej z przyłączeniami do granicy działek w miejscowości Reptowo”. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 3.590.902 zł, kwota dofinansowania wynosi 2.207.522 zł. W związku z powyższym dokonujemy zmiany w WPF i uwzględniamy tę inwestycję do finansowania w przyszłym roku budżetowym. Podpisanie umowy z Zarządem Województwa nastąpi w dniu jutrzejszym.

Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.


 1. Walne Zgromadzenie LGD „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” w Stargardzie Szczecińskim.
 2. Udział przedstawiciela gminy w Walnym Zgromadzeniu LGD „Sieja”, które odbyło się w GOK w Kobylance.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30