Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 26 czerwca 2014

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy

w Kobylance w okresie od 29 maja do 26 czerwca 2014 roku. 1. Po spotkaniu z Naczelnikiem Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego i wyjaśnieniu przyczyn nadpłaty z podatku od osób prawnych CIT w wysokości ponad 3,8 miliona złotych nie mamy żadnych szans na umorzenie tych zobowiązań. Jest to drugie poważne zdestabilizowanie budżetu Gminy Kobylanka przez instytucje rządowe. Od roku 2011 walczyliśmy o stabilizację naszego budżetu po rozporządzeniu ministra finansów zmieniającego sposób liczenia długu publicznego. Było ciężko i kosztem wielu wyrzeczeń udało się w miarę opanować finanse Gminy. Obecna zmiana interpretacji przepisów podatkowych wydaje się wręcz niemożliwa do opanowania. Został złożony wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z prośbą o ostateczną weryfikację naliczonych kwot oraz rozłożenie tego zobowiązania na 10 lat.

 2. Informacja dotycząca stopnia realizacji Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XL/238/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo- bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębie Bielkowo. W dniu 23 czerwca 2014 roku projekt planu był przedstawiony na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej i Architektonicznej. W terminie do 30 czerwca br. zostaną wprowadzone poprawki w projekcie oraz w opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko. Następnie projekt planu zostanie przekazany do opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na obszarze planu występują grunty klasy III i na zmianę ich przeznaczenia na cele nie rolne jest konieczne uzyskanie zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wprowadzeniu poprawek w projekcie planu skorygowany zostanie wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów klasy III. Wystąpienie z wnioskiem do ministra nastąpi do 30 czerwca br.

 3. Planowanie przestrzenne

 1. Wydanych zostało 6 decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego

 2. W toku jest 8 postępowań o ustalenie lcp

 3. Wydanych zostało 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 4. W toku jest 13 postępowań o warunki zabudowy

 5. Wydano decyzję wstrzymującą użytkowanie terenu dz. nr 127/1 do 127/6 w Kobylance

 6. Wydano 13 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie, 8 opinii o zgodności z planem i dwie opinie na podział nieruchomości.

 7. Wystąpienie ponowne z wnioskiem o opinie do RDLP odnośnie zmiany przeznaczenia dz. 822/3 w Niedźwiedziu na usługi sakralne

 8. Wystąpienie o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania dla obszaru w m. Niedźwiedź i Reptowo 1. Wspólnie z WFOŚiGW w Szczecinie przygotowany został folder reklamowy dla terenów inwestycyjnych w Zieleniewie. Poprzez jego udostępnienie na targach turystycznych i budowlanych planujemy szukać inwestorów na turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Miedwie zgodnie z zapisami w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

 2. W związku z zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kobylanka dofinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków informuję, że obecnie prowadzone są starania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie mające na celu uzyskanie dofinansowania do tego typu przedsięwzięcia.

Nabór uczestników będzierozpatrywany w oparciu o złożoną do tutejszego Urzędu Gminywypełnioną deklarację uczestnictwa w przedsięwzięciu dotyczącymbudowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie GminyKobylanka, realizowanego przy wsparciu ze środków finansowychWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej –wzór deklaracji wraz z załącznikiem dostępny na stronieinternetowej www.kobylanka.pl, u miejscowego sołtysa lub w PunkcieObsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kobylanka. Planowanaintensywność dofinansowania budowy POŚ z funduszy WFOŚiGW wynosi50% kosztów kwalifikowanych. Termin składania deklaracji do UrzęduGminy w Kobylance upływa z dniem 31.07.2014 r. Przydomoweoczyszczalnie mogą być budowane zgodnie z przepisami prawa tylkopoza strefą ochrony pośredniej wód Jeziora Miedwie oraz wszędzietam gdzie nie ma wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

 1. Bieżące prace i działania inwestycyjno – remontowe:

        1. naprawa zakrętu Morzyczyn – Jęczydół – unieważnienie postępowania, zostanie wykonany remont cząstkowy,

        2. łatanie dziur w asfaltach – zrealizowane .

       1. Dodatkowo organizacja ruchu Bielkowo zakręt, os. Zielone przystanki, lustra Kałęga, znak Kobylanka przesunięcie bliżej węzła w trakcie ustaleń z projektantem, w realizacji. Przystanek w Jęczydole – zrealizowane

       2. Koszenie poboczy dróg – planowane po 30 czerwca 2014r.

       3. Przegląd gwarancyjny ścieżki rowerowej – wstępny termin 18 lipca 2014r.

       4. Przegląd gwarancyjny drogi Motaniec – Reptowo: Poziom osiadania przepustu w porównaniu do poprzedniego przeglądu pozostaje na tym samym poziomie, nie wykazuje większego zaniżenia, Kolejne kontrolne pomiary zaplanowano w terminie do 30.09.2014r.

       5. Zbiornik bezodpływowy Rekowo: termin zakończenia budowy – 30 .06.2014.

       6. Sieć wodno – kanalizacyjna Pileckiego, Fieldorfa: podpisana umowa, realizacja w toku, umowny termin zakończenia budowy – 31.07.2014.

 2. Ochrona wód jeziora Miedwie – Kunowo:

 3. Sieci kanalizacji sanitarnej w Kunowie i Zieleniewie wraz z tłoczniami P1– Zieleniewo oraz P2 i P3 w Kunowie zostały protokolarnie przekazane do eksploatacji Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. z dniem 08.05.2014 r. Wszystkie podłączenia w Kunowie, Jęczydole i Reptowie zostały wykonane w łącznej ilości 85 szt.

 4. Ochrona wód jeziora Miedwie – Bielkowo:

  1. Po uzyskaniu brakującej zgody Starostwa Powiatowego dla działek Skarbu Państwa zostało dostarczone projektantowi Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek został złożony do Starostwa Powiatowego. Po uwagach Starostwa Powiatowego dotyczących projektu, projektant uzyskał pozytywną opinię z Wodociągów Zachodniopomorskich po wprowadzeniu zmian do projektu zgodnie z wymaganiami Wodociągów i akceptacji Inżyniera Kontraktu.

  2. Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę dla I etapu (w Drodze Wojewódzkiej nr 120 ) z dniem 2014.06.17. Po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu projektu I etapu, projektant przesłał ten projekt do gminy celem zatwierdzenia, Gmina Kobylanka zatwierdziła projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag Inżyniera Kontraktu.

  3. W toku projektowanie II etapu. Projektant uzupełnił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, które zostało przesłane do RDOŚ. Na tej podstawie RDOŚ odstąpił od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 5. Wiata przy świetlicy w Niedźwiedziu: działka SP, zarządca ZDP, w toku jest uzyskiwanie zgody Starostwa na posadowienie 3 szt. wiat przy świetlicy w Niedźwiedziu, Rozpatrując wniosek Starostwo nie zgodziło się na posadowienie 3 szt. wiat. Został złożony wniosek o posadowienie 2 szt. wiat, na który nie zgłoszono sprzeciwu. 1. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo: inwestycję zakończono i odebrano, wykonano roboty dodatkowe w zakresie montażu 4 okien oraz drzwi wewnętrznych, planuje się na etapie prowadzenia robót budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bielkowie wykonanie odwodnienia ściany szczytowej od strony remizy strażackiej.

 2. Kąpielisko sezon 2014: organizacja kąpieliska wykonana, uchwała podjęta, harmonogram próbek ustalony, prace przygotowawcze do sezonu w trakcie realizacji, ewidencja kąpieliska uzupełniona.

 3. Remont altan na promenadzie nad jeziorem Miedwie: Prace w trakcie realizacji.

 4. Ekspertyza muszli koncertowej: Umowa w trakcie przygotowania.

  1. Wykonano: w odpowiedzi na telefoniczne zgłoszenia wystąpiono do Starosty Stargardzkiego z wnioskami o wydanie zgody na usunięcie drzew w Morzyczynie (ul. Jeziorna i promenada)

  2. zaplanowano: wycięcie 3 szt. topoli przy ul. Jeziornej w Morzyczynie. wycięcie 7 szt. drzew rosnących na promenadzie.

 5. Akcja wyłapywania kotów rozpoczęła się 6 czerwca br. Niestety, koty ze względu na fakt, że są notorycznie dokarmianie przez osoby odwiedzające promenadę, nie są zainteresowane podjęciem ryzyka wejścia po pokarm do pułapki. Również przeprowadzona w ubiegłym roku na dużą skalę akcja wyłapywania kotów na promenadzie w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji, spowodowała, że zwierzęta te stały się bardziej czujne. Do dnia 13 bm. z terenu promenady udało się odłowić tylko trzy koty. Niemniej jednak akcja ta będzie nadal kontynuowana, aż do momentu zmniejszenia tamtejszej populacji o ok. 75 proc. Należy bowiem pamiętać, że koty są zwierzętami wolno żyjącymi, spełniającymi określone zadania na terenach zurbanizowanych i nie mogą nagle zniknąć z miejsca dotychczasowego bytowania.
  Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że informacje tut. urzędu nt. przeprowadzanej akcji połączone z prośbą o niedokarmianie kotów skierowane głównie do osób dokarmiających nie mają sensu. W trakcie ubiegłorocznej akcji wyłapywania kotów informacje takowe skutkowały tym, że ilość misek z pokarmem ustawianych wzdłuż promenady zwiększyła się dwukrotnie...

Wnioskuje się o wprowadzenie zakazu dokarmiania kotów napromenadzie.

 1. OPINIA NT. ZMIANY GRANIC OBSZARÓW NATURA 2000 Poprzeanalizowaniu propozycji zmian granic obszarów NATURA 2000 leżących na terenie Gminy Kobylanka oraz programów ochrony ww. terenów stwierdzono, że zmiany granic dotyczą jedynie obszaru Wzgórza Bukowe. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami, w skład ww. obszaru naturowego mają wejść dodatkowo tereny leśne (stanowiące własność Skarbu Państwa) położone w obrębach Rekowo i Niedźwiedź, położone w dużej odległości od terenów przeznaczonych pod zabudowę w nowym studium zagospodarowania. Wobec powyższych faktów postanowiono nie przedstawiać Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie wydania opinii o przygotowanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmianach w sieci NATURA 2000. Niezłożenie opinii w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie uważane jest za brak uwag do przedłożonych propozycji. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przyjętych planach ochrony obszarów NATURA 2000 znajdują się wskazania, które należy uwzględnić w uchwalonym w 2013 r. przez Radę Gminy Kobylanka studium.

 2. Do dnia 15 sierpnia radni mogą składać swoje propozycje do regulaminu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kobylanka w kontekście zasad naliczania opłaty oraz jej wysokości. W lipcu ma wejść zmieniona ustawa dotycząca gospodarki odpadami i do końca roku trzeba będzie wprowadzić nowy regulamin uwzględniający zmiany ustawowe.

 3. Zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy. W roku szkolnym 2014/2015 będziemy mieli po jednym oddziale klas „o” w każdej ze szkół. W gimnazjum od tego roku będą cztery oddziały, po jednym w klasach I, II oraz dwie klasy III. W Związku z tym w Zespole szkół publicznych w Reptowie nie będzie stanowiska zastępcy dyrektora. Zmniejszona liczba oddziałów nie wpłynie znacząco na redukcję zatrudnienia ponieważ mamy dużo orzeczeń z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej na nauczanie indywidualne i rewalidację. Jest to nasz ustawowy obowiązek aby zapewnić tym dzieciom taką formę nauczania. Z analizy arkuszy wynika, że stan zatrudnienia kadry pedagogicznej w stosunku do roku ubiegłego zmniejszy się fizycznie o trzy osoby.

 4. Po otrzymaniu informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego i wyroku Sądu Najwyższego w sprawie opłaty za oświetlenie węzła Motaniec przyszedł czas na analizę możliwości zamknięcia tegorocznego budżetu. Na dzień dzisiejszy gmina posiada jeszcze płynność finansową jednak w kontekście wykonania budżetu i nieprzewidzianych dodatkowych wydatków jego zamknięcie jest niemożliwe. Analizując tegoroczne dochody wiemy już, ze nie otrzymamy przynajmniej 800 tysięcy złotych z podatku CIT w związku ze zmiana interpretacji przepisów. Na zamknięcie ubiegłego roku budżetowego wykorzystaliśmy dotację na ochronę wód w wysokości 329 tysięcy złotych, która była uwzględniona w budżecie na ten rok. Gdybyśmy mieli wprowadzić tylko te dwie zmiany to już musimy wyciąć po stronie wydatków z budżetu kwotę 1.129.000 zł. Przewidując dalej zagrożenia po stronie dochodów musimy pamiętać, ze nasz budżet uwzględnia sprzedaż majątku w wysokości 1.488.000 zł. z czego część wynikała ze sprzedaży nieruchomości a część ze sprzedaży majątku. Dotychczas wykonano 210.000 zł. Chociaż do zakończenia roku zostało nam jeszcze sześć miesięcy to na dzień dzisiejszy nie wykonaliśmy dochodu w wysokości około 1.400.000 zł. Z podsumowania wykonania dochodów łącznie z niemożliwym do przewidzenia zmniejszeniem CIT należałoby pomniejszyć dochody o około 2.500.000 zł. Mając na uwadze zmniejszone dochody należy również uwzględnić nieprzewidziane zwiększone wydatki. Pierwszy za oświetlenie węzła Motaniec po przegranej sprawie w Sądzie Najwyższym z GDDKiA w wysokości około 500.000 zł oraz zwrot podatku z CIT do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w wysokości około 3.800.000 zł. Takie są fakty. Czekają nas więc pracowite wakacje aby spróbować opanować zaistniałą sytuację, a nie będzie to łatwe.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30