Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 26 maja 2011


26 maja 2011

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 5 maja 2011 roku do 26 maja 2011 roku1. Informacja o podejmowanych działaniach i stanie wody na jeziorze Miedwie:

Poziom wody w Miedwiu:
 • 26.08.2010 r. / 14.18 m (całkowite otwarcie jazu na rzece Płoni)
 • 18.02.2011 r. / 15.08 m (poziom maksymalny)
 • 01.03.2011 r. / 14.98 m
 • 01.04.2011 r. / 14,90 m
 • 02.05.2011 r. / 14,68 m
 • 23.05.2011 r. / 14.47 m

Wójt Gminy Kobylanka, Zarządzeniem w dniu 11 maja odwołał zakaz ruchu kołowego dla miejscowości położonych nad jeziorem Miedwie, na terenie Gminy Kobylanka na następujących odcinkach:

 • odcinek drogi między ul. Jeziorną a ul. Nad Miedwinką (ul. Nadwodna, Szuwarowa, Trzcinowa i Tatarakowa),
 • ul. Kormorana,
 • ul. Perkoza,
 • ul. Rybołowa.

W dalszym ciągu zachowuje się zakaz ruchu pieszego na promenadzie w następujących miejscach:

 • molo główne przy plaży,
 • pomost nr 1 przy ul. Jeziornej,

2. Trwają działania związane z wyceną strat powstałych nad jeziorem Miedwie prowadzone wspólnie z ubezpieczycielem w związku z zalaniem przez powódź części Promenady. Jesteśmy już po wizji lokalnej i możemy przystąpić do napraw uszkodzonej infrastruktury. W pierwszej kolejności naprawione zostanie molo główne i pomost przy ul Jeziornej. Rozpatrzenie ofert na wykonanie tych prac nastąpi do 6 czerwca br. Część prac związanych z przełożeniem kostki brukowej wykonają również pracownicy interwencyjni. Pozostałe remonty wykonane zostaną po otrzymaniu ewentualnego odszkodowania za powstałe szkody.

3. Zostały przeprowadzone badania skuteczności zerowania na amfiteatrze w Morzyczynie. W dalszym ciągu szczególnie podczas opadów deszczu teren przy amfiteatrze staje się podmokły i nie jest bezpieczny przy organizacji imprez. Woda jednak szybko opada i w poniedziałek zostanie podjęta ostateczna decyzja o terminie rozpoczęcia Imprez nad Jeziorem. Planujemy, że będzie to 5 czerwca 2011 roku.

4. Inwestycje w realizacji (lp., nazwa projektu, wykonawca, termin realizacji)

 1. Budowa ścieżki rowerowej – Stargard-Szczecin, I etap Zieleniewo Motaniec, Strabag3, 1.07.2011
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 450004 Z Reptowo - Motaniec w gminie Kobylanka, Strabag, 30.09.2011
 3. Ochrona wód Jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur, 30.09.2011
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Zielone w Kobylance, Wodociągi Zachodniopomorskie, 07.05.2011
 5. Przebudowa ul Chrobrego w Kobylance, 30.05.2011
 6. Internet, IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 25.11.2011
 7. Gazyfikacja miejscowości Jęczydół i Kunowo, EKO WARK, 30.08.2011
 8. Świetlica w Rekowie, - , 30.09.2011

5.Remonty dróg

Wykonane (lp, treść)

 1. FRAMBUD - ul. Popiełuszki
 2. fa 05/11 Słodyczak - rurociąg w Niedźwiedźiu
 3. TRANS-MASZ ul. Popiełuszki
 4. TRANS-MASZ Motaniec - Zieleniewo, Cisewo
 5. TRANS-MASZ ul. Klonowa, ul. Jeziorna w Morzyczynie
 6. FRAMBUD - ul. Nad Miedwinką
 7. EMULEX - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
 8. FRAMBUD Cisewo
 9. FRAMBUD Cisewo-Wielichówek
 10. TRANS-MASZ Cisewo
 11. PEC - zakup 300t żużla
 12. Syguła - Niedźwiedź do 10
 13. Syguła - os. Zielone - dojazd do pól za ścieżką rowerową
 14. Naprawa dróg na rekreacji w Morzyczynie w tym uliczki zalane od strony Miedwia
Planowane (lp, treść)

 1. Przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie, zimowe, naprawy) planowany termin: 01.06.2011 - ogłoszenie, 30.06.2011 - podpisanie umowy
 2. Przetarg pilotażowy na całoroczne utrzymanie drogi Zieleniewo - Miedwiecko (ul. Popiełuszki) na okres 5 lat
 3. Remont ul Długiej w Morzyczynie po wykonaniu kanalizacji
 4. Utwardzenie ul. Jeziornej w Morzyczynie
 5. Naprawa ul. Chrobrego i Sosnowej w Morzyczynie
 6. Remont pobocza drogi Bielkowo-Rekowo
 7. Zakończenie (31.05) przebudowy ul. Chrobrego w Kobylance
 8. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Jeziornej w Kobylance z PPDL "Schetynówki" 2012
 9. Przebudowa chodników w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w miejscach kolizji ze ścieżką rowerową
 10. Przebudowa zjazdów na oś. Zielone i ul. Łabędzią w Morzyczynie
 11. Przebudowa chodników i kanalizacji burzowej w ul. Chrobrego w Kobylance
 12. Naprawa chodników i placów utwardzonych w ciągu promenady nad j. Miedwie
 13. Naprawa drogi w Reptowie ( za stacją PKP)

6. Odbyło się spotkanie ze Starostą Stargardzkim na którym poruszono następujące sprawy:
 • Uzgodniono obecny stan prawny w związku z przekazaniem dróg powiatowych na drogi gminne i odwrotnie zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i porozumieniami zawartymi ze starostwem
 • Wywłaszczenie i wycena nieruchomości właścicieli gruntów w związku z budową drogi Reptowo - Motaniec
 • Współfinansowanie Miedwiańskiego Centrum Wodnego w sezonie letnim 2011
W dniach 9 – 14 maja br. została w poszczególnych sołectwach Gminy Kobylanka przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. zbiórka organizowana jest w celu umożliwienia mieszkańcom naszej gminy pozbycia się nieodpłatnie odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Cały czas należy pamiętać o tym, że:
 • odpadami wielkogabarytowymi są przede wszystkim każdego rodzaju meble i elementy wyposażenia domu,
 • odpadami wielkogabarytowymi na pewno nie są: opony, odpady budowlane popakowane w duże worki, odpady komunalne popakowane w duże worki,
 • zbiórka nie obejmuje również odpadów niebezpiecznych - akumulatorów, lekarstw, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i olejów.

7.9 maja 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim, podsumowano pierwszą edycję konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Po raz pierwszy przyznano certyfikaty „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”. Certyfikat odebrali: Sołtys Morzyczyna/Zieleniewa Zygmunt Gołembowski, Zastępca Wójta Tadeusz Lubert oraz Beata Radziszewska inspektor ds rozwoju turystyki.
Ten honorowy tytuł wręczył Marszałek Województwa Zachodniopolskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Waldemar Miśko.

Sołectwo Motaniec, które również brało udział w konkursie, zostało wyróżnione dyplomem uczestnictwa.

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej interesujących pod względem turystyki wsi w województwie zachodniopomorskim. To również promocja zachodniopomorskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja małych organizacji turystycznych i agroturystycznych, do podnoszenia standardu usług i zakresu oferty. Efektem powinno być większe zainteresowanie turystyką wiejską, zwrócenie uwagi turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Sołectwo Morzyczyn/Zieleniewo oraz Motaniec zostały wyróżnione jako interesujące i oryginalne pod względem turystycznym miejscowości, gdzie można zauroczyć się przyrodą oraz dziedzictwem kulturowym. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

8.Od 26 maja zapraszamy do udziału w imprezach zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011, według poniższego harmonogramu:

(data przeprowadzenia imprezy, miejsce przeprowadzenia imprezy, nazwa imprezy)

 • 26.05.2011 r. /czwartek/Boisko ORLIK przy Zespole Szkół Publicznych w ReptowieTURNIEJ OLDBOJÓW
 • 27.05.2011 r./piątek/Boisko ORLIK przy Zespole Szkół Publicznych w ReptowieTURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
 • 28.05.2011 r./sobota/Boisko ORLIK przy Zespole Szkól Publicznych w ReptowieTURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN
 • 29.05.2011 r./niedziela/Boisko w ReptowieMecz piłki nożnej mieszkańców
 • 29.05.2011 r./niedziela /Boisko ORLIK przy Zespole Szkól Publicznych w ReptowieKONKURSY, GRY i ZABAWY DLA WSZYSTKICH
 • 30.05.2011 r./poniedziałek/Boisko ORLIK przy Zespole Szkół Publicznych w ReptowieTURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI
 • 31.05.2011 r./wtorek/Boisko ORLIK przy Zespole Szkól Publicznych w ReptowieBIEGI, WYŚCIGI NA 60m, 200m i 3000m


9. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE o dyżurach specjalistów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Kobylance z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury, w pomieszczeniu Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego. Terminy dyżurów znajdują się na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.


10. Gmina Kobylanka przystąpiła do konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” organizowanego przez firmę NIVEA. Udział w konkursie stwarza szansę na wybudowanie placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy. W konkursie tym wskazaliśmy jako lokalizację placu zabaw teren przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu, działka o numerze geodezyjnym 219 (kasztany). Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby.

11. 25.05. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci klas „O” w kontekście uchwały podjętej na ostatniej sesji. Rodzice przyjęli z pełnym zrozumieniem zmiany dotyczące układu dowozów szkolnych. Rodzice zostali uprzedzeni, że z powodu dużej ilości liczby dzieci może będą utworzone dwie klasy lub zostaną dokonane przesunięcia.

12. Odbyło się WALNE Zebranie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, które podjęło decyzje o rozwiązaniu tego związku celowego. Powstał on przy współpracy wszystkich samorządów, których tereny oddziaływały na Jezioro Miedwie w celu poprawy bezpieczeństwa wody poprzez kanalizację terenów wokół jeziora. Niestety jednego wspólnego projektu nie udało się zrealizować. W realizacji są jednak mniejsze przedsięwzięcia, które powstały na bazie tego związku. Jednym z nich jest projekt „Ochrona wód Jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” , którego jednym z beneficjentów jest Gmina Kobylanka.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31