Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 26 września 2014

26 września 2014 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 26 czerwca do 26 września 2014 roku

 1. Otrzymaliśmy informację od Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o anulowaniu zawiadomienia dotyczącego nad[łaty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i obowiązku jej zwrotu, określonym przepisem ustawy o dochodach JST. Dane szczegółowe z tytułu bieżących rozliczeń zostaną przekazane w sprawozdaniu RB-27 z wykonania dochodów budżetowych na zakończenie trzeciego kwartału w miesiącu wrześniu 2014
 2. INFORMACJA dotycząca stopnia realizacji Uchwały Rady Gminy Kobylanka  Nr XL/238/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka  dla strefy przemysłowo- bazowo-składowej oraz strefy  zabudowy  usługowej w obrębie Bielkowo i Motaniec
  1. W dniu 17.07.2014r.  wystąpiono do właściwych organów i instytucji  o uzgodnienie lub zaopiniowanie projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
  2. W dniu 25.07. 2014r.  wpłynęło  pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  z prośbą o przedłużenie do 20 sierpnia 2014r.  terminu uzgodnienia projektu planu związany z koniecznością uzyskania opinii od  Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wójt Gminy Kobylanka wyraził zgodę na przedłużenie terminu.  Uzgodnienie  wpłynęło dnia 18.08.2014r.
  3. Projekt planu nie uzyskał uzgodnienia od  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w dniu 25 sierpnia 2014r. po uwzględnieniu uwag przekazano ponownie  projekt  planu do uzgodnienia. Uzgodnienie wpłynęło dnia 12.09.2014r.
  4. W dniu 11 sierpnia 2014r. złożony został wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o  wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów  rolnych klasy III na cele nie rolne.
  5. W dniu 26.08.2014r. Urząd Marszałkowski  pismem z dnia 
22 .08.2014r. zwrócił się z prośbą o rozważenie  zmniejszenia powierzchni gruntów objętych zmianą  przeznaczenia.  Na posiedzeniu GKUiA w dniu 28.08.2014r. określono zakres możliwej korekty planu w celu ograniczenia powierzchni gruntów Kl. III objętych zmianą przeznaczenia.  Określony zakres zmiany w projekcie planu
  6. w dniu 09.09.2014r. autor projektu skonsultował w urzędzie wojewódzkim wydz. planowania przestrzennego.  Poprawiony wniosek o zmianę przeznaczenia  gruntów kl. III zostanie przekazany niezwłocznie  do Urzędu Marszałkowskiego .
 3. Monitoring ilości ścieków nie wypadł korzystnie. W dalszym ciągu odnotowujemy ponad 30 % różnicę pomiędzy odczytami z liczników mieszkańców a odczytem na oczyszczalni. Praktycznie po ostatnim spadku poprawa sytuacji się zatrzymała. Ze względu na nieregularne odczyty prowadzone przez Wodociągi Zachodniopomorskie (raz na dwa miesiące) właściwa weryfikajca będzie  możliwa w dłuższej perspektywie czasowej tj. w skali jednego roku. W styczniu porównamy różnicę pomiędzy rokiem 2013 i 2014. Natomiast nowo oddana kanalizacja w Kunowie po pierwszych dwóch miesiącach wykazuje różnicę poniżej 10%.
 4. Zgodnie z ustawą Fundusz Sołecki do 31 lipca sołtysi zostali poinformowani o wysokości kwoty, którą sołectwa maja do wykorzystania w 2015 roku. Obecnie odbywają się zebrania wiejskie na których mieszkańcy podejmują uchwały o zadaniach do realizacji w przyszłym roku na terenie ich sołectw. Zadania te zostaną umieszczone w budżecie.
 5. Gospodarka odpadami się nie bilansuje po ostatnim przetargu. Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną na komisji RGiF dokonamy analizy kosztów na podstawie zużycia wody. Według naszej obserwacji największy problem jest na rekreacji ponieważ w deklaracjach sezonowych właściciele posesji deklarują pobyt tylko jednej osoby. W związku z powyższym przeprowadzono symulację zmiany sposobu liczenia stawki na śmieci dla odbiorców sezonowych od powierzchni domku letniskowego. Mając te wszystkie dane potrzebna będzie dyskusja i podjęcie decyzji o zmianie regulaminu i sposobie opłat za śmieci.
 6. Realizacja zadań w referacie inwestycyjno – komunalnym na dzień 23.09.2014r.
  1. Remonty dróg gruntowych:
   1. Przewidziany termin wykonania remontu dróg gruntowych  - do końca października,
   2. Wykonano malowanie przejść dla pieszych Morzyczyn – Zieleniewo.
 7. Koszenie poboczy dróg – ostatnie koszenie planowane po 30 września 2014r.
 8. Przegląd ścieżki rowerowej – termin 26 września 2014r., wykonawca w trakcie usuwania usterek gwarancyjnych
 9. Przegląd drogi Motaniec – Reptowo:
  1. Poziom osiadania przepustu w porównaniu do poprzedniego przeglądu pozostaje na tym samym poziomie, nie wykazuje większego zaniżenia,
  2. Kolejne kontrolne pomiary zaplanowano w terminie 26.09.2014r.
 10. Sieć wodno – kanalizacyjna Pileckiego, Fieldorfa: Zrealizowane. Zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji.
 11. Wiaty przy świetlicy w Niedźwiedziu: 2 szt. wiat zostały wykonane i odebrane.
 12. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”. W dniu 09.09.2014 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne, którego celem było omówienie bieżących spraw w realizowanym Projekcie, w tym spotkanie obejmowało następujące zagadnienia:
  1. awarie sieci,
  2. funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta (w celu usprawnienia funkcjonowania BOK Wykonawca uruchomił dwa dodatkowe numery telefonów, pod którymi Beneficjenci ostateczni mogą zgłaszać awarie związane z funkcjonowaniem sieci internetowej. Dodatkowe numery to: numer stacjonarny (22) 203 57 47 oraz numer komórkowy 725 85 25 85),
  3. modernizację sprzętu komputerowego (Wykonawca potwierdził, iż wykonał pełną modernizację komputerów, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
  4. przygotowanie (przegląd techniczny) infrastruktury w celu przekazania jej Zamawiającemu po wygaśnięciu umowy z Wykonawcą (Wykonawca oraz Zamawiający ustalili, że do końca października 2014 r. Wykonawca dokona przeglądu technicznego infrastruktury sieciowej w celu przekazania jej z dniem 20 lutego 2015 r. Zamawiającemu. Po wykonaniu przeglądu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona pisemnego odbioru infrastruktury. Termin odbioru infrastruktury zostanie ustalony w późniejszym terminie.),
  5. występowanie pomocy publicznej w przypadku udostępnienia - w okresie trwałości projektu - infrastruktury innym operatorom telekomunikacyjnym (Na spotkaniu poruszono kwestię udostępnienia infrastruktury sieciowej - w okresie trwałości projektu - innym operatorom telekomunikacyjnym. W związku z możliwością wystąpienia w takiej sytuacji „pomocy publicznej” w projekcie, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE, Kierownik Projektu zobowiązał się dostarczyć informację, w jaki sposób uniknięto takiej pomocy w jednym z projektów o podobnym charakterze).
 13. Po ostatnich nawałnicach wykonano:
  1. usunięcie 7 szt. drzew z promenady nad j. Miedwie,
  2.  usunięcie złomów i wywrotów drzew po wichurze w dniu 8 lipca 2014 r.:
   1. wierzby i olch (2 szt.) z terenu promenady nad j. Miedwie,
   2. sosny z ul. Jeziornej w Morzyczynie,
   3. jesionów klonolistnych (4 szt.) i topoli z terenu ścieżki rowerowej na odcinku Morzyczyn – Kobylanka,
   4.  klonu z terenu cmentarza przykościelnego w Kunowie.
  3. usunięcie złomów i wywrotów drzew oraz niezbędnych cięć pielęgnacyjnych po wichurze w dniu 3 sierpnia 2014 r.:
   1. drzew gatunków: klon zwyczajny, olcha, wierzba płacząca i dąb, w ilości 10 szt. na promenadzie nad j. Miedwie,
   2. drzew gatunków klon jesionolistny i jesion klonolistny, w ilości 11 szt. ze ścieżki rowerowej na odcinku Morzyczyn – Motaniec,
   3. osen zwyczajnych, w ilości 4 szt., z pasa drogi Kobylanka – Motaniec,
   4. świerków pospolitych, w ilości 2 szt., na ul. Nad Miedwinką w Morzyczynie,
   5. sosny zwyczajnej na ul. Sosnowej w Morzyczynie,
   6. sosny zwyczajnej na ul. Iglastej w Morzyczynie,
   7. brzóz brodawkowatych, w ilości 2 szt., na ul. Brzozowej w Morzyczynie,
   8.  lipy szerokolistnej na ul. Chrobrego w Kobylance,
 14. Przygotowywana jest ekspertyza techniczna dachu amfiteatru /promenada/ w Morzyczynie, głównie dotyczy lin stalowych mocujących dach.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31