Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 27 stycznia 2011

27 STYCZNIA 2011
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 27 stycznia 2011 roku

 1. W ostatnich dniach gminę obiegła wiadomość dotycząca zmiany ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów dotyczących obliczania wskaźników zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z ta zmianą do zadłużenia wlicza się nie tylko kredyty, pożyczki, obligacje, ale także zobowiązania wynikające z wierzytelności, umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, leasingu, itd. Gmina realizując swoje zamierzenia inwestycyjne korzystała ze wszystkich instrumentów finansowych zgodnie z obowiązującym prawem. Część z nich nie wchodziła we wskaźnik zadłużenia, a tak naprawdę zależała tylko od możliwości rocznej spłaty, którą gmina w dalszym ciągu posiada. Faktyczna sytuacja finansowa gminy, zdolność do spłaty zobowiązań wcale się nie zmieniła. Wprowadzenie nowego rozporządzenia ministerstwa spowodowało tylko to, że z dnia na dzień jedna z najlepiej ocenianych pod względem rozwoju gmin w Polsce stała się jedną z gorszych tylko ze względu na zmianę sposobu liczenia wskaźników. Tak naprawdę wiele samorządów zostało zaskoczonych decyzja ministerstwa, zabrakło w tym wszystkim odpowiedniego vacatio legis, tak by samorządy mogły przygotować się do zmian. Planowanie inwestycji i sposób ich finansowania odbywa się w cyklu wieloletnim i z dużym wyprzedzeniem, dlatego każda zmiana w trakcie takiej realizacji jest niedopuszczalna ponieważ powoduje pewne nieprzewidziane komplikacje. Chciałbym w tym miejscu jednak wszystkich uspokoić. Gmina ma przyjęty budżet na 2011 rok, w który zapisanych jest kilka inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych na kwotę przekraczającą 12 mln złotych stanowiącą blisko 50 % wszystkich wydatków. Budżet posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i na dzień dzisiejszy jest realizowany. Przez cały czas z uwagą analizowane są różne warianty polepszenia wskaźników. Jedyną konsekwencją tej kuriozalnej sytuacji może być to, że tylko w przyszłym roku zwolnimy trochę tempo inwestycyjne i tym samym absorbcję środków unijnych, ponieważ cały czas posiadamy nadwyżkę operacyjna i na bieżące funkcjonowanie środków finansowych nam nie zabraknie. W 2013 roku zgodnie z ustawa o finansach publicznych zmieni się kolejny raz sposób wyliczania wskaźników dla gmin i wtedy ponownie będziemy jedna z lepszych gmin w Polsce. Jednak ze względu na dynamikę zmian prowadzoną przez ministerstwo w tak fundamentalnej sprawie jaką są finanse publiczne nie jestem w stanie jednoznacznie określić perspektyw na przyszłość. Dlatego w miarę rozwoju sytuacji będę Państwa Radnych na bieżąco informował.
 2. Zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich:
  1. Bielkowo – na zebraniu w dniu 10 stycznia br. nie wybrano sołtysa i tym samym rady sołeckiej. Zebranie zostanie powtórzone 3 lutego br.
  2. Cisewo/Wielichówko – 17 stycznia – Czesława Grabowska
  3. Jęczydół -18 stycznia – Aneta Nelke
  4. Kobylanka - 19 stycznia – Stanisław Karpiński
  5. Kunowo – 20 stycznia – Ireneusz Siwiec
  6. Motaniec - 21 stycznia – Danuta Głodała
  7. Niedźwiedź - 24 stycznia – Zbigniew Drohomirecki
  8. Morzyczyn/Zieleniewo - 25 stycznia – Zygmunt Gołembowski
  9. Reptowo - 26 stycznia – Zofia Dąbkowska
 3. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. Zmiana Studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.01.2011r. do 15.02.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, w sali nr 25 w godzinach od 9.00 do 15.00 w środę do 16.30 .
  1. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się dnia 11.02.2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 25 Urzędu Gminy.
  2. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: ugk@kobylanka.pl, do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2011r.
 4. Promenada jest zagrożona przez stały wzrost poziomu wody w Jeziorze Miedwie. Codziennie przybywa około 1 cm wody, a śluzy na Płoni są maksymalnie otwarte. Na 3 lutego br. zaplanowano spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem wszystkich instytucji mających wpływ na stosunki wodne w naszym rejonie.
 5. Wysoki poziom wód gruntowych jest podstawową przyczyną oblodzenia drogi powiatowej w Kunowie. W ostatnim czasie dokonano szczegółowych oględzin miejsc z których wydobywa się woda. Na dzień dzisiejszy robione są ekspertyzy w tej sprawie, aby poznać przyczyny i w przyszłości skutecznie zapobiec temu zjawisku. Obecnie tylko doraźnie również z udziałem gminy zatory lodowe powstające na drodze są usuwane. Sytuacja ta stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla ruchu samochodowego jak również pieszego. Współpracując z sołtysem Kunowa jesteśmy w ciągłym kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie w dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców.
 6. Przekazano plac pod budowę ścieżki rowerowej Motaniec – Zieleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z projektem umowy zawartym w specyfikacji przetargowej zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietna 2011 roku. Podczas realizacji tej inwestycji wykonane zostaną zjazdy z ulicy Szczecińskiej na osiedle Zielone w Kobylance i ulicę Łabędzią w Morzyczynie. Wartość inwestycji to około 2 100 000 zł. Dofinansowanie środkami unijnymi zaplanowanie jest na poziomie 1 050 000 zł.
 7. Realizacja inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka. Jest na etapie uzgadniania SIWZ i ogłoszenia przetargu na realizacje inwestycji. Wartość inwestycji przekracza 2 000 000 zł i dofinansowana jest na poziomie 85% tj. w kwocie ponad 1 700 000 zł.
 8. Na 8 marca br. zaplanowana jest kolejna rozprawa sądowa pomiędzy Gminą Kobylanka a GDDKiA w Szczecinie w sprawie kosztów oświetlenia węzła Motaniec.

Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.
 1. 1.Uczestnictwo wójta w spotkaniu świąteczno noworocznym prezydentów, burmistrzów i wójtów powiatu stargardzkiego.

Sprawy różne
 1. 1.Dziękuje wszystkim za udział we Mszy Świętej w intencji gminy i jej mieszkańców.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30